InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

CONTESTA?IE LA EXECUTARE – SUSPENDARE EXECUTARE

(Decizie nr. 70/AC din data de 27.02.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Se examineaza apelul declarat de contestatorii XX si XX, ambii cu domiciliul in XX, impotriva sentintei civile nr. XX pronuntata de Judecatoria XX, in contradictoriu cu intimata XX. in calitate de succesoare in drepturi a XX, cu sediul procedural ales XX, intimata XX , cu sediul in XX, prin mandatar XX sediul in XX, si intimatul-chemat in garantie XX, prin lichidator judiciar XX din XX.
Desfasurarea sedintei de judecata s-a inregistrat conform dispozitiilor art.231 alin.2 Cod procedura civila.
La apelul nominal facut in sedinta publica lipsesc partile.          
                        S-a facut referatul oral asupra cauzei civile de fata, grefierul de sedinta invederand instantei urmatoarele:
- obiectul cauzei este contestatie la executare – suspendare executare;
- cauza se afla la al saselea termen de judecata;
- procedura de citare este indeplinita;
  - apelantii au depus o cerere la dosar.
Instanta respinge ca nefondate exceptiile netimbrarii apelului si tardivitatii formularii apelului, invocate de intimata, pentru urmatoarele motive:
-cu privire la exceptia netimbrarii, apelul a fost timbrat conform chitantelor aflate la filele 14 si 85 dosar apel;
-cu privire la exceptia tardivitatii, sentinta civila contestata a fost comunicata la 24.03.2016, iar apelul a fost formulat si inregistrat la data de 29.03.2016, fiind respectate termenele  prevazute de art. 650 alin. 3  si art.718 alin. 6  Cod procedura civila, forma legislativa aplicabila in speta.
Se prezinta se prezinta avocat XX pentru intimata XX., legitimata cu C.I. seria XX elib. de SPCLEP XX.
  Instanta ii aduce la cunostinta avocatului intimatei faptul ca s-a pronuntat  cu privire la exceptiile invocate si pune in discutie cererea de suplimentare a probatoriului formulata de apelanti.
    Avocat XX, pentru intimata XX., solicita respingerea cererii, arata ca probatoriul a fost administrat la fondul cauzei, atat proba cu inscrisuri cat si expertiza, apreciaza ca in acest moment nu se poate formula o astfel de cerere.
Instanta respinge cererea de suplimentare a probatoriului, raportat la urmatoarele aspecte: pe de o parte termenul de propunere a probelor a fost depasit, termenul fiind 21.11.2016, iar pe de alta parte mijloacele de proba solicitate puteau fi depuse de insisi apelantii.
Nemaifiind cereri, instanta acorda cuvantul cu privire la fondul apelului.
Avocat XX, pentru intimata XX. in calitate de succesoare in drepturi a XX, solicita respingerea apelului, a se observa ca sentinta apelata este temeinica si legala.
Cu privire la cele invocate de contestatorii-apelanti, respectiv ca impotriva acestora nu s-a formulat o cerere de executare silita, solicita a se avea in vedere ca acest lucru nu este adevarat,  antecesoarea XX. - XX a formulat o cerere de executare silita  impotriva debitoarei principale, dar si impotriva garantilor fidejusori.
Referitor la intinderea creantei solicita a se avea in vedere ca pe langa raportul de expertiza, instanta a avut in vedere creanta, s-a pronuntat deja si considera ca aceasta este certa, lichida si exigibila.
  Fata de cele aratate, considera ca apelul este nefondat.
Instanta ramane in pronuntare.


TRIBUNALUL


  Deliberand asupra apelului civil de fata, constata urmatoarele:
  Prin sentinta civila nr. XX pronuntata de Judecatoria XX in dosarul nr. XX, a fost respinsa, ca  nefondata, contestatia la executare si cererea de suspendare a executarii silite, obiect al dosarului de executare nr. XX/2013 al Biroul Executorului Judecatoresc XX, formulata de contestatorii XX si XX, in contradictoriu cu intimata XX, prin mandatar SC. XX si XX, prin lichidator judiciar XX. A fost indisponibilizata suma de 1374 lei, achitata de catre contestatori cu titlu de cautiune la XX cu chitanta nr. XX. S-a comunicat catre BEJ  XX recipisa de consemnare nr. XX a sumei de 1374 lei, in vederea acoperii debitelor stabilite prin titlul executoriu, luandu-se act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
  Pentru a pronunta solutia mentionata anterior, prima instanta a retinut urmatoarele:
   Sub nr. XX s-a inregistrat pe rolul Judecatoriei XX contestatia la executare formulata de contestatorii XX si XX in contradictoriu cu intimatii XX SA, prin mandatar XX si XX prin lichidator judiciar impotriva executarii silite incepute in dosarul executional XX si XX al BEJ XX.
  In motivarea cererii, se arata in esenta ca, debitorul principal XX se afla in procedura insolventei, creanta executata nu este exigibila, deoarece datoria imprumutatei, urmeaza a fi esalonata pe o perioada de 36 de luni  iar daca debitorul principal nu poate fi executat silit nici garantii fidejusori nu vor putea fi executati siliti avand in vedere principiul „ accesorium secvitur principale”.
  De asemenea au contestat debitul solicitand efectuarea unei expertize contabile.
  Prin incheierea de sedinta din data de 30.10.2013 s-a admis cererea privind suspendare provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite.
  Intimata XX SA, prin mandatar XX, a depus intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare si a cererii de suspendare a executarii ca neintemeiate.
    S-a admis proba cu inscrisuri, sens in care s-au atasat in copie conform cu originalul dosarele de executare nr. XX si XX ale BEJ XX si proba cu expertiza contabila, efectuata de expert XX.
  Din probatoriul administrat in cauza, prima instanta a retinut urmatoarele:
  In fapt intre XX, in calitate de creditor si XX in calitate de imprumutat, s-a incheiat contractul de credit nr. XX/22.03.2006, contract prin care s-a acordat imprumutatului un credit de investitii in suma de 905200 lei, cu termen de rambursare la data de 01.11.2013, contract care a fost completat si modificat prin acte aditionale ulterioare. Prin ultimul Act aditional XX H din 16.01.2009 s-a convenit de catre parti, ca creditul in sold, in suma de 875200 lei, sa fie rambursat in 58 rate lunare, mentinandu-se acelasi termen final de plata, respectiv 01.11.2013.
  Pentru garantarea creditului, contestatorii au acceptat sa constituie in favoarea XX o garantie ipotecara, conform contract de ipoteca nr. XX B din 11.12.2006, autentificat sub nr. XX la BNP „XX", asupra a doua apartamente proprietate personala, unul situat in XX si celalalt situat in XX.
   Deoarece creditul nu a fost rambursat conform graficului de rambursare convenit la data de 16.01.2009, acesta a fost inregistrat ca datorie restanta, scadenta anticipata, prin urmare creanta XX a devenit certa, lichida si exigibila, creditorul XX fiind indreptatit sa inceapa executarea silita fata de contestatorii - garanti ipotecari, in temeiul titlurilor executorii mai sus aratate.
  La data de 29.04.2013, creditoarea a formulat la BEJ XX, cererea de executare silita a  titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. XX/22.03.2006 debitor XX precum si executarea silita a garantilor ipotecari XXl si XX, proprietarii apartamentului situat in XX si celalalt situat in XX, totodata fidejusori potrivit contractului de fidejusiune nr. XX/C/11.12.2006.
  Prin incheierea din data de 29.04.2013 BEJ XX admite cererea de urmarire silita imobiliara impotriva debitoarei principale si a contestatorilor.
  Prin incheierea de sedinta nr. XX a Judecatorie XX s-a admis cererea de incuviintare a executarii silite a debitoarei principale si a garantilor contestatori.
  La data de 05.06.2013 s-a emis somatia mobiliara nr. XX catre debitoarea principala si somatia imobiliara nr. XX, catre garantii contestatorii prin care li s-a pus in vedere sa achite suma totala de 896471,66 lei din care 878985,93 lei credit nerambursat si accesorii, 17471,43 lei cu TVA onorariul executorului judecatoresc si 14,30 lei cheltuieli de judecata s-a pus in vedere.
  Imprumutata XX a intrat in procedura generala de insolventa, dosar nr. XX al Tribunalului XX, si drept urmare, independent de modul de executare silita impotriva debitorului principal-societatea comerciala imprumutata, obligatiile garantilor - fidejusori se pastreaza.
  Executarea silita a garantilor ipotecari/fideiusori, contestatorii din cauza, este guvernata de Codul de Procedura Civila si de prevederile dreptului comun, nefiindu-i aplicabile dispozitiile legii insolventei.
  Prin urmare, insesi normele de drept ale Legii nr. 85/2006 sustin si impun independenta executarii silite a garantilor ipotecari/fidejusori ai unei persoane juridice supuse procedurii speciale a insolventei, cu atata mai mult cu cat garantii fideiusori au renuntat la beneficiul discutiunii si diviziunii.
  Potrivit raportului de expertiza intocmit de expertul contabil desemnat in cauza s-au retinut urmatoarele:
  Societatea XX a contractat un credit de la XX in cuantum de 905200 lei, din care s-a restituit suma de 150136,36 lei, din care 85.000 lei rata credit, 59191,40 lei dobanzi si 5942,54 lei comision. Atat dobanda cat si comisioanele au fost calculate conform clauzelor de la pct. VII, alin. 7.1 din contractul de credit nr. XX/2006 si a actelor aditionale.
  Suma pentru care au garantat in mod efectiv contestatorii, este suma imprumutata, respectiv 905200 lei din care s-a rambursat 85000 lei.
  Suma solicitata de creditoarea intimata este de 1.055.466,34 lei compusa din 962.660 lei debit principal si 92.806,34 lei accesorii, suma care se solicita atat de la debitorul principal ( pana la data intrarii in insolventa a XX si cu care s-a inscris la masa credala) cat si de la contestatori.
  Suma retinuta in perioada de concordat 18.05.2010-11.12.2012 este de 16.972,96 lei – 5000 lei debit principal, 10.521,20 lei dobanzi si 1451,76 lei comisioane.
  S-a retinut, din actele depuse la executorul judecatoresc ca creditoarea  intimata din prezenta cauza urmareste executarea unei sume, certe, lichide si exigibile conform art. 663 C.pr.civ. si cererea de executare silita formulata in conditiile art. 664 C.pr.civ. vizeaza atat debitoarea principala XX cat si garantii contestatori XXl si XX.
  Avand in vedere concluziile expuse mai sus, instanta a constatat ca este nefondata contestatia la executare, formulata de contestatori, urmand a fi respinsa atat cererea principala cat si cererea accesorie a suspendarii executarii silite.
  Impotriva sentintei au formulat apel la data de 29.03.2016, in termenul legal, contestatorii XX  si XX, solicitand admiterea contestatiei la executare si suspendarea executarii silite pana la solutionarea definitiva a cauzei.
  In motivare, au sustinut ca instanta de fond nu a analizat motivele invocate de acestia prin raspunsul la intampinare.
  In atare sens, au aratat apelantii ca s-a procedat la demararea formelor de executare silita impotriva lor, in calitate de fideiusori, in conditiile in care executorul judecatoresc a intocmit forme de executare impotriva lor, cu incalcarea principiului disponibilitatii, in contextul in care nu a fost investit cu o cerere in aceasta privinta, formulata de creditoare.
  Au adaugat ca, daca in cadrul raportului juridic de drept material exista o solidaritate pasiva intre debitor si fideiusor nu inseamna ca in mod automat aceasta solidaritate se va regasi si in plan procesual sau executional.
  Al doilea motiv de nelegalitate invocat de apelanti consta in gresita retinere a primei instante a faptului ca procedura executarii silite respecta conditiile prevazute de art. 379 Cod de procedura civila, relative la existenta unei creante certe si lichide. Din raportul de expertiza contabila rezulta in mod clar faptul ca nu poate fi vorba despre existenta aceleiasi sume stipulate in cadrul somatiei si notificarii, existand o neconcordanta intre suma datorata si cea pentru care s-a demarat procedura executarii silite.
  Au mai aratat apelantii faptul ca in mod nelegal a fost respinsa cererea de suspendare a executarii silite, in conditiile in care imobilul executat reprezinta singura locuinta a familiei, iar din veniturile apelantilor sunt oprite sume lunare consistente, care le afecteaza nivelul de trai.
  Mai mult decat atat, creditoarea este inscrisa si pe tabelul creditorilor chirografari ai societatii debitoare aflat in faliment, context in care demararea executarii silite impotriva apelantilor reprezinta o imbogatire fara just temei, creditoarea fiind in masura sa-si indestuleze creanta din valorificarea bunurilor aflate in patrimoniul societatii.
   In dovedire, a propus proba cu inscrisuri.
  In drept, au indicat prevederile art. 470 si urmatoarele Cod de procedura civila.
  Apelul a fost timbrat legal, cu sumele de 97 lei si 50 lei ( filele 14, 85 ).
Prin incheierea din data de 17.10.2016, instanta a dispus introducerea in cauza, in calitate de intimata a XX ( fila 58 ), cesionar al creantei detinute de intimata XX SA.
  La data de 14.11.2016, intimata XX a formulat intampinare ( filele 66-67 ), prin care a invocat exceptiile netimbrarii si tardivitatii apelului, iar pe fond, a solicitat respingerea caii de atac, ca neintemeiata.
  In motivare, a sustinut ca prima instanta s-a pronuntat in mod corect asupra tuturor chestiunilor legal invocate.
  Mai mult decat atat, la data de 29.04.2013, creditoarea initiala a solicitat executorului judecatoresc executarea silita impotriva apelantilor, in calitate de fideiusori, iar prin incheierea nr. XX s-a incuviintat executarea silita atat impotriva societatii debitoare, cat si a garantilor fideiusori, respectiv apelantilor.
De asemenea, afirmatia apelantilor, potrivit careia nu ar fi indeplinite conditiile de certitudine, lichiditate si exigibilitate ale creantei, este contrazisa de concluziile raportului de expertiza contabila intocmit in cauza.
A mai solicitat respingerea cererii de suspendare a executarii.
In drept, a invocat prevederile art. 205 si urmatoarele Cod de procedura civila.
In dovedire, a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri.
Analizand apelul formulat, instanta de control judiciar retine urmatoarele:
Atat situatia de fapt, cat si argumentele primei instante sunt corecte si nu se impun a fi modificate in vreun mod.
Este real ca prima instanta nu a raspuns tuturor motivelor invocate de contestatori, insa atare omisiune, bazata pe modul defectuos de eludare a dispozitiilor legale in materie (respectiv invocarea unor motive noi de contestatie la executare prin raspunsul la intampinare, act procesual cu un scop diferit fata de cel propus de contestatori) nu poate sustine ipoteza anularii sentintei, din moment ce instanta a analizat fondul cererii introductive.
Astfel, relativ la asa-zisa incalcare a principiului disponibilitatii de catre executorul judecatoresc, instanta de control judiciar apreciaza ca atare motiv este vadit neintemeiat, intrucat:
Prin cererea formulata la data de 29.04.2013 (fila 1 dosar de executare silita), creditoarea initiala, XX SA a solicitat, prin mandatar CEE XX, punerea in executare silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. XX/22.03.2006, contractului de ipoteca nr. XX/11.12.2006 si celui de fideiusiune nr. XX/C/11.12.2006, pentru suma de 878895, 93 lei, inclusiv impotriva contestatorilor. Aceasta cerere a fost admisa prin incheierea din data de 29.04.2013, emisa de BEJ XX, formandu-se dosarul de executare nr. XX, fiind incuviintata executarea prin incheierea nr. XX pronuntata de Judecatoria XX in dosarul nr. XX (filele 29, 34-35 dosar de executare).
Prin cererea formulata la data de 29.04.2013 (fila 58 dosar de executare silita), creditoarea initiala, XX SA a solicitat, prin mandatar CEE XX, punerea in executare silita a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. XX/22.03.2006, contractului de ipoteca nr. XX/11.12.2006 si celui de fideiusiune nr. XX/C/11.12.2006, pentru suma de 179974, 89 lei. Aceasta cerere a fost admisa prin incheierea din data de 29.04.2013, emisa de BEJ XX, formandu-se dosarul de executare nr. XX, fiind incuviintata executarea prin incheierea nr. XX/28.05.2013 pronuntata de Judecatoria XX in dosarul nr. XX (filele 80, 90-91 dosar de executare).
Cele doua dosare de executare au fost ulterior conexate.
Prin urmare, nu este fundamentat punctul de vedere analizat, in virtutea caruia executorul judecatoresc ar fi efectuat, in mod nelegal, acte de executare impotriva debitorilor-fideiusori, prin incalcarea disponibilitatii creditoarei.
Instanta de apel constata, similar primului for, ca executorul judecatoresc a efectuat acte de executare pentru o creanta certa, lichida si exigibila, rezultata din contractele de credit, ipoteca si fideiusiune identificate anterior.
  Opinia potrivit careia ar exista o neconcordanta intre suma contractata, cea pentru care s-a demarat executarea silita si cea efectiv datorata, nu poate fi primita.
  Conform raportului initial de expertiza contabila ( filele 162-169 vol. I dosar de fond ), din totalul imprumutului materializat in cuprinsul contractului nr. XX/22.03.2006, XX a achitat suma de 150136,64 lei, compusa din 85000 lei – debit principal, 59191,40 – dobanda credit, 5942,54 lei – comision credit, sume achitate pana la data de 14.12.2009.
  Potrivit raspunsului la obiectul nr. 3 din aceeasi lucrare de specialitate, la data de 08.01.2013, creditoarea a solicitat ca debit restant:
- 179421,45 lei ( suma aferenta contractului XX/22.03.2006);
- 876044,89 lei ( suma aferenta celuilalt contract amintit, compusa din 810200 lei / credit principal; 41177,11 lei – dobanda, 24667,78 lei – comisioane ).
  In aceste conditii, este logic ca sumele evidentiate in cererile de executare sa fie mai mari, intrucat, de la data de 14.12.2009 si pana la data de 29.04.2013 la debitul principal restant au fost calculate dobanzi si comisioane suplimentare, in virtutea conventiilor enuntate.
  Aceeasi concluzie se impune si in raport de imprejurarea potrivit careia in perioada 18.05.2010 – 11.12.2012, respectiv perioada de concordat, au fost retinute sumele de 5000 lei - debit principal, 10521,20 lei – dobanda restanta, 1451,76 lei – comisioane.
  Debitul principal achitat in aceasta perioada de referinta este redus, comparativ cu totalul datorat, nedovedindu-se, prin nici un mijloc de proba, faptul ca debitul solicitat de creditoare pe baza contractului nr. XX/22.03.2006 nu ar fi corect, raportat la sumele achitate si intervalul temporal dintre ultima plata si momentul sesizarii executorului judecatoresc.
  Desi din cuprinsul suplimentului de expertiza contabila ( filele 211-214 vol. I dosar de fond ) reiese ca XX a incasat suma de 452600 lei, reprezentand jumatate din creditul de 905200 lei, pe baza contractului de garantare a creditului incheiat cu Fondul de garantare a creditului Rural – IFN SA, apelantii nu au dovedit, in virtutea textului propus de art. 249 Cod de procedura civila, momentul remiterii acestei sume. Atare aspect prezenta relevanta, deoarece legalitatea actelor de executare poate fi analizata doar prin raportare la contextul faptic si juridic in care au fost incheiate. In alte cuvinte, s-ar fi putut afirma in mod viabil ca suma totala executata nu ar fi fost exigibila in integralitate daca, la datele intocmirii actelor de executare, creditoarea ar fi recuperat deja suma de 452600 lei.  In speta, instanta de apel nu a identificat vreun reper care sa probeze atare realitate.
  Imprejurarea ca debitoarea principala s-ar afla in procedura falimentului si creditoarea s-ar fi inscris pe tabelul specific acestei proceduri nu prezinta nicio utilitate, nefiind susceptibila de a suprima dreptul creditoarei de a se indrepta in mod distinct, pe calea executarii silite, impotriva garantilor-apelanti.
  Aceeasi concluzie se impune si in legatura cu eventuala recuperare de creditoare, a unei parti a creantei, in procedura falimentului societatii debitoare, ulterior sesizarii instantei cu prezenta actiune, deoarece, asa cum s-a aratat anterior, posibilitatea analizarii motivelor invocate este limitata pana la data intocmirii actelor de executare contestate, respectiv pana in 2013.
  Relativ la cererea de suspendare a executarii, aceasta a ramas fara obiect, fata de imprejurarea ca a fost solutionata in mod definitiv contestatie, instanta apreciind redundanta o mentiune speciala in cuprinsul dispozitivului.
  

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:


Respinge, ca nefondat, apelul formulat de apelantii XX si XX, ambii cu domiciliul in XX, impotriva sentintei civile nr. XX pronuntata de Judecatoria XX, in contradictoriu cu intimatii  XX, prin lichidator judiciar XX din XX, XX. in calitate de succesoare in drepturi a XX, cu sediul procedural ales XX si  XX , cu sediul in XX, prin mandatar XX sediul in XX.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013