InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Instituirea sechestrului asigurator este condi?ionata de exigibilitatea crean?ei.

(Decizie nr. 646 din data de 26.05.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti


      Instituirea sechestrului asigurator este conditionata de exigibilitatea creantei.

(CURTEA DE APEL BUCURESTI - SECTIA A III-A CIVILA SI PENTRU CAUZE CU MINORI SI DE FAMILIE – DOSAR NR.43277/3/2010 – DECIZIA CIVILA NR.646/26.05.2011)


     Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia  a V a Civila, sub nr. 43277/3/21.09.2010, reclamanta SC B.G.I. SRL in a solicitat ca, in contradictoriu cu paratii M.M. si M.C., sa se dispuna instituirea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri proprietatea paratilor: imobil teren situat in Bucuresti, str.G., nr.21, sector 1, nr. cadastral 3636, intabulat in Cartea Funciara Individuala nr. 7860 nedefinitiva, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara din data de 09.06.2010; - imobil teren situat in Bucuresti, intrarea M., nr.1, sector 1, nr. cadastral 8282, intabulat in Cartea Funciara nr. 17059 nedefinitiva, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara din data de 09.06.2010; - imobil constructie situat in Bucuresti, Intrarea M.i, nr. 1, sector 1, nr. cadastral 8282/1, intabulat in Cartea Funciara nr. 17059 nedefinitiva, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara din data de 09.06.2010.
  In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca, prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 2408/31.07.2003 de BNP Iulia Molcut, a cumparat de la M.M., M.C., T.C.C., T.M.B., T.C. si T.S.I. imobilul situat in Bucuresti, str. Intrarea M., nr. 2-4, sector 1, avand nr. cadastral 15206, intabulat in Cartea Funciara nr. 35195, compus din teren in suprafata de 2005,26 m.p., constructia edificata pana la data incheierii contractului si constructia ce urma a fi edificata in baza Autorizatiei de Construire nr. 142/16/M/6733 din 20.03.2003. Prin acelasi contract, vanzatorul M.M. s-a obligat sa continue edificarea constructiei incepute in conformitate cu autorizatia mai sus indicata, pana la semnarea procesului verbal de receptie finala cu cumparatoarea SC B.G.I. SRL, cu respectarea termenelor si conditiilor din contract si a proiectului ce face parte integranta din contract. S-a stipulat, totodata, ca transmiterea proprietatii asupra terenului si a constructiei deja edificate are loc la data autentificarii, iar a posesiunii la data de 20.12.2004, data la care vanzatorul M.M. s-a obligat sa predea constructia la cheie.
A mai aratat reclamanta ca, prin sentinta civila nr.10193/18.10.2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti in dosarul nr. 11074/2004, la solicitarea reclamantilor L.T.C.V. si L.C.N., a fost obligata sa desfiinteze etajul 6 al constructiei situate in Bucuresti, Intrarea M., nr. 2-4, sector 1, retinandu-se pe baza expertizei efectuate in cauza, ca in certificatul de urbanism se prevede un regim de inaltime de 2S+P+4E+5 retras, insa cladirea edificata cuprinde subsol, parter, 4 etaje curente, etaj 5 retras cu 1,45 m pe fatada principala si etaj 6 retras fata de toate fatadele si, prin urmare, nivelul 6 constituie un etaj ce nu este prevazut in actele ce reglementeaza regimul de inaltime al cladirilor, nefiind etaj tehnic.
     Prin decizia civila nr.402A/05.04.2007 pronuntata de Tribunalul Bucuresti Sectia a IV-a Civila, in dosarul nr.10292/299/2004, a fost schimbata in parte sentinta sus mentionata, in sensul ca SC B.G.I. SRL a fost obligata sa aduca imobilul la starea prevazuta in autorizatia de construire nr.142/16/M/6733/20.03.2003 si certificatul de urbanism 2646/288M/34006 din data de 13.12.2002 prin ajustarea retragerilor constructiei la N cu 4 m fata de limita proprietatii cu str.M. nr.6, la S cu 5 m fata de limita dreapta a proprietatii din str.C. nr.3-7, la V cu 3 m fata de str. M., nr. 4 si la E cu 5 m fata de limita spate a proprietatii.
In contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.2408/31.07.2003 este stipulata atat obligatia de garantie a vanzatorilor pentru evictiune conform art. 1337 Cod Civil, cat si obligatia vanzatorilor M.M. si M.C. de a edifica constructia conform proiectului – parte integranta din contract, termenelor si conditiilor din contract si autorizatiei de construire.
Reclamanta a mai aratat ca pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a V a Civila a fost inregistrat dosarul cu nr. 43277/3/2010 avand ca obiect pretentii, prin care a solicitat obligarea celor doi parati la plata de daune – interese pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligatiilor asumate prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr.2408/31.07.2003, prejudiciu evaluat la suma de 654.710,03 euro si 449.537,28 lei.
A sustinut reclamanta ca instituirea sechestrului asigurator cu privire la bunurile imobile mentionate – proprietatea paratilor se impune cu atat mai mult cu cat cei doi parati urmeaza a se stabili definitiv in Statele Unite ale Americii, instrainandu-si, in acest scop bunurile detinute pe teritoriul Romaniei.
Reclamanta a aratat ca prin actiunea ce face obiectul dosarului nr.43277/3/2010, aflat pe rolul Tribunalul Bucuresti Sectia a V a Civila, avand ca obiect pretentii, pretinde o creanta  in cuantum de 313.428 euro si 2.018.482,32 lei. Cu exceptia sumei de 292.578 euro – 1.255.598,49 lei reprezentand valoarea de circulatie a partii demolate a etajului 6, creanta sa este constatata prin act scris – astfel cum rezulta din contractele, facturile, ordinele de plata si extrasele de cont depuse la dosar.
     Mai mult decat atat, avand in vedere obligatia de garantie pentru evictiune totala sau partiala ce incumba celor doi vanzatori M.M. si M.C. in baza contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 2408/31.07.2003, creanta sa este exigibila inca de la data la care a achitat sumele de bani sau de la data la care a fost lipsita de sumele de bani pe care le solicita de la parati cu titlu de prejudiciu, dupa caz. Asa fiind suma de - 354.785,96 lei reprezentand cheltuieli de executare din dosarele BEJ D.G. si L.G., rezulta din adresa de poprire asupra conturilor sale detinute la tertul poprit Banca Italo-Romena Treviso SpA Sucursala Bucuresti; - 1.663.696,34 lei reprezentand cheltuieli efectuate in  vederea executarii sentintei civile nr. 10193/18.10.2005 a Judecatoriei Sectorului 1 si a deciziei civile nr. 402A/05.04.2007 a Tribunalului Bucuresti Sectia a IV a Civila; - 20.850 euro – 89.477,775 lei la data introducerii actiunii, reprezentand prejudicii cauzate prin executarea sentintei civile nr. 10193/18.10.2005 a Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti si a deciziei civile nr. 402A/05.04.2007 a Tribunalului Bucuresti Sectia a IV a Civila, ca urmare a reducerilor de chirie solicitate de chiriasii sai in perioada derularii lucrarilor de demolare.
     Dovada intentarii unei actiunii in justitie impotriva unui debitor, pentru plata creantei rezulta din cererea de chemare in judecata ce face obiectul dosarului nr. 43277/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti Sectia a V a Civila, prin care a solicitat instantei in contradictoriu cu M.M. si M.C. pronuntarea unei hotarari prin care paratii sa fie obligati la plata de daune-interese pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat prin neexecutarea obligatiilor asumate prin contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 2408/31.07.2003, prejudiciu evaluat provizoriu la suma de 654.710,03 euro (care la un curs de schimb de 4,2915/euro stabilit de BNR pentru data de 07.09.2010, data introducerii actiunii, reprezinta 2.809.688,09 lei) si 449.537,28 lei, prejudiciul urmand a fi actualiza; paratii sa fie obligati la plata cheltuielilor de judecata ocazionate de aceasta actiune.
     In drept, au fost invocate dispozitiile art. 591 alin.1 Cod de procedura civila.
     La data de 09.12.2010, paratii M.M. si M.C. au depus la dosar intampinare prin care au solicitat respingerea cererii de instituire a sechestrului ca neintemeiata, sustinand ca pentru instituirea sechestrului asigurator, pe langa conditia existentei litigiului, mai este necesara indeplinirea urmatoarelor conditii: - creditorul sa aiba o creanta impotriva debitorului, - creanta sa fie constatata printr-un act scris, - creanta sa fie exigibila; - actul scris al creditorului sa nu reprezinte titlu executoriu iar in procesul existent pe rol sa se urmareasca obtinerea titlului executoriu.
     In cauza nu este indeplinita niciuna dintre conditiile de fond. Intre ei si reclamanta nu exista nici un raport obligational. Prin acest proces se tinde a se stabili raspunderea civila contractuala a paratilor si, pe cale de consecinta, existenta si intinderea creantei.
     Existenta unei creante presupune indeplinirea conditiilor de „certa” si „lichida” ori, prin procesul existent se urmareste, pe langa stabilirea raspunderii civile contractule, si determinarea si intinderea creantei.
     La data de 21.01.2010, reclamanta a depus o cerere precizatoare, solicitand instantei sa dispuna instituirea sechestrului asigurator asupra bunurilor indicate pana la concurenta sumei de 313.428 euro (care la un curs de schimb de 4,2915 lei/euro stabilit de BNR pentru data de 07.09.2010, data introducerii actiunii, reprezinta 1.345.076,262 lei), precum si 1.841.305,8 lei.
     La data de 18.02.2010, reclamanta a depus o alta cerere precizatoare prin care a aratat ca pretinde o creanta in cuantum evaluat provizoriu la 313.428  euro (care la un curs de schimb de 4,2915 lei/euro stabilit de BNR pentru data de 07.09.2010, data introducerii actiunii, reprezinta 1.345.076,262 lei), precum si la 1.841.305,8 lei. Din creanta mai sus mentionata, suma de 292.578 euro – 1.255.598,49 lei, reprezinta valoarea de circulatie a partii demolate a etajului 6 care se incadreaza in prevederile autorizatiei de construire, valoare provizorie ce urmeaza a fi stabilita printr-un raport de expertiza ce va fi efectuat in cadrul dosarul cu nr. 43277/3/2010, avand ca obiect „pretentii”. Prin urmare, creanta scrisa pentru care solicita instituirea sechestrului este in cuantum de: - 20.850 euro – 89.477,772 lei si 1.841.783,8 lei, total : 1.930.783,572 lei.
     Prin incheierea de sedinta din 18.02.2011, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a Civila a respins ca nefondata cererea de instituire a sechestrului, retinand ca pentru a se asigura temeinicia acestei masuri, trebuie indeplinite conditiile 591(1) C.proc.civ., fata de precizarea reclamantei ca se limiteaza la creanta pentru care pretinde ca are act scris si nu pe ipoteza 591(2) C.proc.civ., intrucat in acest caz cautiunea este obligatorie.
     Retinand incidenta art. 591(1) C.proc.civ., tribunalul a constatat ca dovada existentei actiunii pe fondul dreptului face obiectul dosarului nr.43277/3/2010, astfel ca aceasta dovada a fost facuta. In ce priveste actul scris, acest act trebuie sa constate creanta. Tribunalul a considerat ca aceasta creanta nu este certa intrucat ea urmeaza a fi stabilita in urma analizei cererii principale in raport de culpa paratilor, culpa acestora si intinderea creantei urmand a rezulta din probele ce se vor administra in cauza, sumele nefiind nici exigibile, exigibilitatea intervenind numai dupa  solutionarea pe fond a pretentiilor reclamantului.
     Impotriva acestei incheieri a formulat recurs reclamanta, solicitand modificarea incheierii recurate si, pe fond, sa se dispuna, in baza art.591 alin.1 Cod de procedura civila instituirea sechestrului asigurator asupra urmatoarelor bunuri proprietatea paratilor: imobil teren situat in Bucuresti, str.G., nr. 21, sector 1, nr. cadastral 3636, intabulat in Cartea Funciara Individuala nr. 7860 nedefinitiva, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara din data de 09.06.2010; - imobil teren situat in Bucuresti, intrarea M., nr. 1, sector 1, nr. cadastral 8282, intabulat in Cartea Funciara nr. 17059 nedefinitiva, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara din data de 09.06.2010; - imobil constructie situata in Bucuresti, Intrarea M., nr. 1, sector 1, nr. cadastral 8282/1, intabulat in Cartea Funciara nr. 17059 nedefinitiva, astfel cum rezulta din extrasul de carte funciara din data de 09.06.2010, pana la concurenta sumei de 1.930.783.572 lei, cu obligarea intimatilor la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata ocazionate de prezentul litigiu.
     In motivarea recursului, dupa expunerea situatiei de fapt, recurenta reclamanta a sustinut ca incheierea recurata este netemeinica si nelegala, fiind data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii, prevederile art.304 pct.9 Cod de procedura civila fiind aplicabile.
     S-a aratat ca are un drept de creanta corelativ obligatiei de garantie pentru evictiune a intimatilor, iar acest drept de creanta izvoraste din contractul de vanzare-cumparare, deci dintr-un act scris, iar exigibilitatea creantei a intervenit la data producerii evictiunii.
Urmare a incalcarii obligatiilor contractuale asumate de catre vanzatori, recurenta reclamanta a fost obligata, prin hotarari judecatoresti, la demolarea unei parti si la modificarea altora din imobilul – obiect al contractului de vanzare-cumparare, fiind astfel tulburata in exercitarea dreptului sau de proprietate asupra imobilului si trebuind sa suporte anumite cheltuieli, urmare directa a acestei tulburari.
Asa fiind, creanta recurentei este nascuta/rezulta cu evidenta dintr-un act scris – contractul de vanzare-cumparare, cuantumul ei fiind dovedit cu toate contractele, facturile, ordinele de plata si extrasele de cont ce au fost atasate cererii de instituire a sechestrului asigurator.
Creanta recurentei este exigibila de la momentul producerii evictiunii, deci inca de la data la care a achitat sumele de bani sau de la data de la care a fost lipsita de sume de bani pe care le solicita de la parati cu titlu de prejudiciu in cadrul actiunii principale, dupa caz.
Argumentele instantei de fond, in sensul ca intinderea creantei urmeaza a rezulta din probele ce se vor administra in cadrul actiunii principale, nu au relevanta cu privire la cererea de instituire a sechestrului asigurator.
S-a sustinut ca in mod netemeinic instanta de fond a retinut ca intinderea urmeaza a fi stabilita in cadrul cererii principale, in functie de culpa paratilor, intrucat, in materia contractuala, culpa nu trebuie dovedita, ci ea se prezuma, cel care invoca inexistenta culpei trebuind sa faca dovada contrara.
Contrar opiniei instantei de fond, recurenta a sustinut ca sunt indeplinite in prezenta cauza conditiile impuse de art.591 alin.1 Cod de procedura civila.
Cu exceptia sumei de 292.578 euro = 1.255.598,49 lei, reprezentand valoarea de circulatie a partii demolate a etajului 6 care se incadreaza in prevederile autorizatiei de construire, suma ce urmeaza a fi stabilita printr-un raport de expertiza ce va fi efectuat in cadrul dosarul de fond, creanta recurentei este constatata prin act scris – cuantumul acesteia rezultand din contractele, facturile, ordinele de plata si extrasele de cont atasate cererii de instituire a sechestrului asigurator.
Prin urmare, creanta scrisa pentru care solicita instituirea sechestrului asigurator in baza prevederilor art.591 alin.1 Cod de procedura civila este in cuantum de 1.930.783,572 lei.
Avand in vedere obligatia de garantie pentru evictiune totala sau partiala ce incumba vanzatorilor M.M. si M.C. in baza contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.2408/31.07.2003, creanta recurentei reclamante este exigibila inca de la data la care a achitat sumele de bani sau de la data de la care a fost lipsita de sume de bani pe care le solicita de la parati cu titlu de prejudiciu, dupa caz.
In calea de atac a recursului nu au fost administrate probe noi.
     Curtea, prin raportare la criticile formulate, constata urmatoarele:
     Intre partile litigante a intervenit un contract de vanzare cumparare privind imobilul situat in Bucuresti, str. Intrarea M., nr. 2-4, sector 1,  compus din teren in suprafata de 2005,26 m.p., constructia edificata pana la data incheierii contractului si constructia ce urma a fi edificata in baza autorizatiei de construire nr. 142/16/M/6733 din 20.03.2003. Prin acelasi contract, vanzatorul M.M. s-a obligat sa continue edificarea constructiei incepute in conformitate cu autorizatia mai sus indicata, pana la semnarea procesului verbal de receptie finala cu recurenta, cu respectarea termenelor si conditiilor din contract si a proiectului ce face parte integranta din contract, transmiterea proprietatii asupra terenului si a constructiei deja edificate avand loc la data autentificarii, iar a posesiunii la data de 20.12.2004, data la care vanzatorul M.M. s-a obligat sa predea constructia la cheie.
     Prin sentinta civila nr.10193/18.10.2005 pronuntata de Judecatoria Sectorului 1 Bucuresti, recurenta a fost obligata sa desfiinteze etajul 6 al constructiei situate in Bucuresti, Intrarea M., nr. 2-4, sector 1, retinandu-se pe baza expertizei efectuate in cauza ca nivelul 6 constituie un etaj ce nu este prevazut in actele ce reglementeaza regimul de inaltime al cladirilor, nefiind etaj tehnic.
     Prin decizia civila nr.402A/05.04.2007 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila, a fost schimbata in parte sentinta sus mentionata, in sensul ca recurenta a fost obligata sa aduca imobilul la starea prevazuta in autorizatia de construire nr.142/16/M/6733/20.03.2003 si certificatul de urbanism 2646/288M/34006 din data de 13.12.2002 prin ajustarea retragerilor constructiei.
     Desi recurenta invoca un temei contractual al creantei cu privire la care a solicitat instituirea sechestrului, din probele dosarului rezulta ca respectiva creanta are ca izvor un fapt juridic.
     Astfel, asa cum rezulta din ultima precizare a cererii de sechestru, creanta pentru care se solicita instituirea sechestrului asigurator in baza art. 591 alin. 1 Cod procedura civila este de 20.850 euro, suma care reprezinta, conform sustinerilor recurentei „prejudicii cauzate reclamantei ca urmare a reducerilor de chirie solicitate de chiriasi in perioada derularii lucrarilor de demolare”, respectiv de 1.841.305,8 lei, reprezentand „cheltuieli de executare ale sentintei nr. 10193/2005 a Judecatoriei sector 1 si a deciziei civile 402A/2007 pronuntata de Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a Civila, si cheltuieli efectuate de reclamanta in vederea executarii acestor hotarari judecatoresti”.
     Or, potrivit art. 591 alin. 1 Cod procedura civila, conditia esentiala  pe care trebuie sa o indeplineasca reclamanta este aceea de a detine o creanta constatata printr-un act scris si care trebuie sa fie exigibila.
     In raport de aceasta norma de drept pe care reclamanta a inteles sa-si intemeieze cererea, fata de necesitatea respectarii principiului disponibilitatii procesului civil, Curtea constata ca in mod corect prima instanta a facut in cauza aplicarea prevederii legale anterior citate, constatand neindeplinite cerintele impuse de textul de lege.
     Astfel, pentru ca reclamanta sa poata dobandi un sechestru asigurator pe bunurile paratilor nu este suficient ca aceasta sa fi introdus actiune in justitie tinzand la plata unei sume de bani, datorate de acesti parati, astfel cum sustine recurenta, ci este necesar sa fie indeplinita cerinta exigibilitatii creantei, de unde rezulta ca nu se poate pune sechestru asigurator in baza unei pretentii nelichide si eventuale care, pentru a-si avea fiinta, are nevoie de a fi consacrata printr-o hotarare judecatoreasca.
     Or, desi recurenta exhiba inscrisuri care constata creanta pe care o pretinde in prezenta actiune, aceste inscrisuri nu sunt direct opozabile paratilor.
     In fapt, pe calea actiunii de fata, reclamanta urmareste stabilirea incidentei raspunderii civile a acestora, astfel incat  numai in urma verificarii cerintelor impuse lege pentru declansarea acestei raspunderi, se poate retine existenta unei creante exigibile, in sensul art. 591 alin. 1 Cod procedura civila.
      Curtea retine, totodata, ca desi  in calea de atac a recursului, se invoca  faptul ca masura se impunea a fi  dispusa intrucat paratii  urmeaza  a se stabili  in  SUA si exista  pericolul  instrainarii bunurilor  detinute  de catre acestia, constata  ca, prin aceasta  sustinere, recurenta invoca in realitate o  cauza  noua a cererii de sechestru  fata  de cea cu care a sesizat  prima instanta, aspect care nu  poate fi  analizat direct  in recurs,  conform art. 316 Cod procedura  civila raportat  la art. 294 Cod procedura  civila.   
     In consecinta, fata de considerentele de fapt si de drept expuse, in temeiul art. 312 alin. 1 Cod procedura civila, Curtea va respinge recursul ca nefondat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Masuri asiguratorii - Rezolutie nr. 3/I din data de 28.11.2012
Citarea partilor in recurs - Decizie nr. 383/R din data de 21.09.2004
Inmatricularea unui vehicul nu este posibila in situatia in care bunul este sechestrat pentru obligatii fiscale ale proprietarului anterior - Decizie nr. 5494 din data de 08.11.2013
Sechestru asigurator instituit asupra bunurilor partii responsabile civilmente. Mentinerea acestuia. - Decizie nr. 604 din data de 13.10.2009
Sechestru asigurator. Neindeplinirea conditiei exigibilitatii - Decizie nr. 612 din data de 25.09.2009
Capat de cerere prin care se solicita instituirea sechestrului asigurator. Admisibilitatea notarii in cartea funciara. - Decizie nr. 455 din data de 05.12.2008
Sechestru asigurator in materie comerciala - Decizie nr. 485 din data de 05.10.2007
Aplicarea sechestrului asigurator in materie comerciala asupra bunurilor imobile - Decizie nr. 536 din data de 26.10.2007
PLANGERE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART.168 CPP.INADMISIBILITATE - Decizie nr. 559 din data de 23.09.2008
Sechestru judiciar. Inadmisibilitate. Actiunea avand ca obiect rezolutiunea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare are caracterul unei actiuni personale, obiectul litigiului astfel dedus judecatii consta in valorificarea unui drept de creanta si... - Hotarare nr. incheiere/06.01.2009 din data de 21.09.2009
Sechestru asigurator in materie comerciala . Cautiune. Obligativitate. Norme incidente. - Hotarare nr. 0 din data de 11.12.2006
sechestru asigurator - Sentinta civila nr. 144 C din data de 12.02.2016
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017