InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Aplicarea sechestrului asigurator in materie comerciala asupra bunurilor imobile

(Decizie nr. 536 din data de 26.10.2007 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Aplicarea sechestrului asigurator in materie comerciala asupra bunurilor imobile. Admisibilitate.

Intrucat Codul  comercial  nu interzice expres aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile,este admisibil instituirea acestuia in  conditiile in care art.907 si 908 Cod comercial  se completeaza  cu art. 591 Cod procedura civila.

Sectia comerciala - Decizia comerciala nr. 536/ 26 octombrie 2007

Constata ca prin Incheierea camerei de Consiliu din 20.09.2007 pronuntata de Tribunalul Alba in dosar nr.2526/107/2007 a fost respinsa cererea de sechestru asigurator formulata de petentii B.F. si B.M. in contradictoriu cu intimatul T.V.
Pentru a pronunta aceasta incheiere tribunalul a retinut ca in materie comerciala, pentru infiintarea sechestrului asigurator exista norme speciale ( 907 si 908 Cod comercial), nefiind aplicabile dispozitiile art.591 Cod procedura civila, iar reclamantul nu a dovedit indeplinirea conditiilor prevazute pentru admiterea cererii, desi acesta a facut dovada ca a introdus cerere de chemare in judecata pentru rezolvarea litigiilor si a achitat cautiunea stabilita.
S-a apreciat ca cererea petentului este nefondata si datorita faptului ca s-a cerut infiintarea masurii asiguratorii asupra unui bun imobil, desi textul special al art.907 Cod comercial permite infiintarea sa doar asupra bunurilor mobile.
Impotriva acestei incheieri au declarat recurs reclamantii B.F. si B.M. care au solicitat in principal casarea incheierii si trimiterea cauzei instantei de fond pentru a se pronunta pe fondul cererii, iar in subsidiar modificarea incheierii recurate si in urma rejudecarii admiterea cererii asa cum a fost formulata.
In dezvoltarea motivelor de recurs reclamantii sustin ca instanta a interpretat dispozitiile prevederilor art.907 si 908 Cod comercial in sens restrictiv in sensul imposibilitatii instituirii masurii asiguratorii asupra imobilelor in raporturile comerciale, desi dreptul comun in materie procedurala este cel civil.
Recurentii mai arata ca raporturile din contractul de asociere nu are natura comerciala deoarece nu este incheiat intre comercianti, iar activitatea contractata nu se inscrie in situatiile prevazute de art.3 Cod comercial.
In drept se invoca art.304 pct.9, art.312 alin.3 Cod procedura civila.
Recursul a fost legal timbrat (fila 5).
Examinand incheierea atacata prin prisma motivelor de recurs invocate de reclamanti raportat la probele dosarului si dispozitiile legale aplicabile in materie, curtea de apel constata ca recursul declarat este fondat pentru urmatoarele considerente care vor fi expuse in continuare:
Tribunalul a interpretat dispozitiile art.907 Cod comercial in sensul inadmisibilitatii aplicarii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile in materie comerciala, in conditiile neaplicarii art.591 Cod procedura civila.
Din redactarea art.907 Cod comercial nu rezulta o interdictie expresa privind aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile, iar in cazul in care legiuitorul a intentionat sa stabileasca interdictii le-a prevazut expres in Codul comercial, putand exemplifica in acest sens neacordarea de catre instanta a termenului de gratie reglementat de art.44 si inadmisibilitatea retractului litigios in materie comerciala prevazut de art.45 Cod comercial.
De altfel, chiar art.907 alin.1 teza finala Cod comercial face trimitere la dispozitiile din Codul de procedura civila referitoare la sechestrul asigurator (art.614 si urmatoarele conform vechii numerotari  reglementand sechestrul asigurator).
Prin urmare,art.907 si 908 Cod comercial se completeaza cu dispozitiile art.591 Cod procedura civila, iar pronuntarea de catre instanta a unei solutii motivata pe inadmisibilitatea instituirii sechestrului asigurator asupra bunurilor imobile echivaleaza cu nesolutionarea pe fondul cererii, astfel ca in cauza sunt incidente dispozitiile art.312 alin. 5 Cod procedura civila.
Raportat la aceste considerente, in baza art.312 alin.1 Cod procedura civila urmeaza sa fie admis recursul declarat de reclamanti impotriva incheierii din 20.09.2007 data in dosarul nr.2526/107/2007 cu consecinta casarii incheierii atacate si trimiterea cererii de instituire a sechestrului asigurator spre solutionare aceleiasi instante de fond.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017