InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice

(Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Proprietate publica | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Domeniu. Drept administrativ
Litigiu privind achizitiile publice- H.G. nr. 395/2016, art. 134 alin. (6) si (9) lit. b)
- Legea nr. 98/2016, art. 212

In conditiile in care operatorii economici nu formuleaza solicitari de clarificare in ceea ce priveste documentatia de atribuire in termenul prevazut de lege, acestia nu mai pot ulterior formularii ofertei sa invoce pretinse deficiente ale documentatiei de atribuire, avand obligatia sa intocmeasca ofertele cu respectarea intocmai a documentatiei. Documenta?ia de atribuire odata ramasa definitiva prin expirarea termenului de contestare la C.N.S.C., este obligatoriu de respectat de catre to?i ofertan?ii participan?i la procedura de achizi?ie publica

 (Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal – decizia civila nr. 3138/27.07.2017)

Prin plangerea inregistrata pe rolul Cur?ii de Apel Bucuresti sub nr. 5164/2/2017 petenta X a contestat, in contradictoriu cu intimata X, decizia Consiliului Na?ional de Solu?ionare a Contesta?iilor nr. 1496/C10/1667/19.06.2017, solicitand admiterea plangerii, modificarea Deciziei CNSC nr. 1496/C10/1667 din data de 19.06.2017, respectiv anularea scrisorii de comunicare privind rezultatul partial al procesului de evaluare intermediara a ofertelor nr. 4567/25.04.2017 (numita in continuare Scrisoarea) si implicit a deciziei de respingere a ofertei ca neconforma si, in consecinta, continuarea procedurii de incheiere a acordului-cadru prin luarea in considerare a ofertei asocierii petente, iar in  subsidiar, anularea procedurii de achizitie publica intrucat aceasta nu mai poate continua fara a fi incalcate principiile consacrate de Legea nr. 98/2016.
In motivare, petenta a aratat in fapt ca prin Decizia nr. 1496/C10/1667 Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a respins contestatia formulata ca nefondata retinand, in esenta, urmatorul singur aspect (paginile 9-10 din decizie): „ca societatea petenta, prin raspunsul la solicitarea de clarificari nr. 170/28.02.2017, ar fi modificat propunerea tehnica depusa initial si aceasta modificare nu ar reprezenta o abatere tehnica minora”.
Toate celelalte motive invocate de petenta in contestatie nu sunt analizate in niciun fel (formalismul excesiv al autoritatii contractante in aprecierea ofertei, modificarea de catre autoritatea contractanta a fisei de date a achizitiei in timpul desfasurarii procedurii).
Avand in vedere prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 101/2016 a aratat ca procedura de evaluare a ofertelor tehnice a fost parcursa cu aplicarea de catre intimata a unui formalism excesiv incalcand astfel principiile nediscriminarii, transparentei, proportionalitatii, principii consacrate in art. 2 al. 2 din Legea nr. 98/2016.
In ceea ce priveste motivul de respingere a ofertei Asocierii X (denumita in continuare ”Ofertant”) ca neconforma, din Scrisoarea ?i raspunsul la notificarea de remediere rezulta ca autoritatea contractanta a considerat ca societatea petenta prin raspunsul la clarificari, a modificat oferta tehnica, insa aceasta nu a modificat niciodata oferta tehnica, oferta ce contine personalul de executie si calificarile aferente acestuia, utilajele si mijloacele de transport aferente executarii contractului conform cerintelor fisei de date a achizitiei si caietului de sarcini.
Graficul de executie, asa cum a fost solicitat de intimata, prin punctul IV/4.1 din fisa de date a achizitiei si caietul de sarcini, nu prevedea si nu prevede obligativitatea ofertantilor de a mentiona in acest grafic cantitatile ce urmeaza a fi executate, cu atat mai mult cu cat intimata nu are de unde sa cunoasca aceste cantitati intrucat aceste servicii se fac cu avize de specialitate care sunt emise de alte institutii (Primaria Municipiului Bucuresti cu acordul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor).
Societatea petenta a depus un grafic de executie care cuprindea denumirea operatiunilor, perioadele de executie, personalul si utilajele aferente activitatilor desfasurate si cantitatea ce urma a fi executata anual, cu toate ca, nimeni nu poate cunoaste la acest moment care  va fi cantitatea pentru care autoritatea contractanta va obtine avize de toaletare/defrisare.
La solicitarea intimatei, petenta a  mentionat ca a intocmit graficul de executie pentru o perioada de doi ani si a tinut cont de perioadele optime de executie a acestor servicii si a prevazut utilajele si personalul pentru executia acestor servicii. In ceea ce priveste cantitatile a tinut cont de cantitatile celor 2 ani, insa din eroare in coloana privind cantitatile s-au mentionat cantitatile anuale estimate.
De altfel, autoritatea contractanta a prevazut cantitatile estimate tocmai pentru ca nu poate prestabili exact cantitatile ce urmeaza a fi executate in derularea contractelor subsecvente.
Propunerea financiara a asocierii a fost intocmita luand in considerare cantitatile estimate maxime de catre autoritatea contractanta.
A mai aratat ca oferta tehnica a asocierii trebuia sa fie analizata in integralitatea sa si coroborat cu propunerea financiara pentru ca intimata sa poata sa concluzioneze daca aceasta oferta este sau nu conforma.
Este de la sine inteles ca toate resursele mentionate in oferta tehnica (personal, utilaje, mijloace de transport, logistica etc.) urmeaza a fi disponibile pentru derularea intregului acord-cadru in conformitate cu viitoarele contracte subsecvente si in conditiile impuse de autoritatea contractanta.
Autoritatea contractanta dintr-un formalism excesiv a declarat oferta asocierii ca fiind neconforma incalcand astfel principiile consacrate de legislatia achizitiilor publice.
A mai precizat  ca, daca s-ar trece peste apararile formulate, si s-ar considera ca s-a modificat graficul de executie, aceasta modificare este una minora si este prevazuta in exceptia consacrata de art. 134 alin. 8 din HG nr. 395/2016, nu se poate retine ca situatia petentei se circumscrie exceptiilor prevazute de HG nr. 395/2016, art.134 alin. 9 intrucat nu se afla in niciuna dintre situatiile mentionate in acest text de lege.
Autoritatea contractanta pretinde ca presupusa modificare nu ar putea fi considerata o abatere tehnica minora invocand lit. a) si e) din art.134 alin. 9, HG nr. 395/2016.
Litera a prevede o modificare teoretica in valoare monetara, care depaseste 1% din pretul total al ofertei, ceea ce nu este cazul petentei, oferta nu a fost decriptata si nici modificata in niciun fel.
In ceea ce priveste litera e ) nici conditiile acestei exceptii nu sunt indeplinite, intrucat autoritatea contractanta nu a prevazut obligativitatea ofertantilor de a mentiona in graficul de executie cantitatile ce urmeaza a fi executate, mai mult, desi in raspunsul la clarificari nr. 801/31.03.2017 autoritatea mentioneaza ”puteti utiliza si informatiile din anexa de la formularul de oferta (denumire lucrare) ce pot fi gasite in cadrul formularelor din SEAP”. Aceasta anexa reprezinta un centralizator de preturi si nicidecum un model de grafic de executie.
Intimata X a formulat intampinare, solicitand respingerea plangerii ca nefondata, mentinerea deciziei CNSC ca temeinica si legala.
Prin decizia civila nr. 3138 din data de 27.07.2017, Curtea de Apel Bucuresti a respins plangerea ca neintemeiata.
Curtea a retinut ca Asocierea X a depus oferta in cadrul procedurii de atribuire a Acordului-cadru pentru servicii de defri?ari arbori, toaletari arbori, scos cioate ?i radacini pe raza administrativ teritoriala a Sectorului 1.
Prin adresa nr. 4567/25.04.2017 autoritatea contractanta X a comunicat petentei ca oferta asocierii contestatoare a fost respinsa ca neconforma.
Autoritatea contractanta a re?inut ca in conformitate cu prevederile fi?ei de date, capitolul IV-4.1 ”Modul de prezentare al propunerii tehnice”-  in cadrul acesteia trebuie prezentat de catre to?i ofertan?ii ”Graficul de prestare a serviciilor in conformitate cu cerin?ele caietului de sarcini”, iar pe parcursul derularii procedurii, respectiv pana la termenul limita de depunere a ofertelor, Autoritatea contractanta a postat in SEAP la sec?iunea ”Documenta?ii, clarificari ?i decizii”  notificarea 801/31.01/2017 prin care a clarificat/detaliat aspectele legate de modul de prezentare a Graficului de prestare servicii.
In cadrul evaluarii propunerii tehnice, autoritatea contractanta a solicitat ofertantului Asocierea X clarificari prin adresa nr. 1818/27.02.2017 (fila 33 dosar CNSC vol. 1/1), in sensul sa clarifice modul de indeplinire al obligativita?ii prezentarii graficului de prestare, conform documenta?iei de atribuire, inclusiv a raspunsurilor la solicitarile de clarificari, dat fiind faptul ca in graficul prezentat apar doar cantita?ile estimate valabile pentru anul 2017 iar la cantita?ile aferente arborilor cu diametrul 50-80 apare cantitatea de 190 in loc de 160.
Ofertanta a raspuns cu adresa nr. 170/28.02.2017, in care a precizat ca ”Graficul a fost  intocmit pe 24 de luni. In cadrul graficului s-a ?inut cont de perioadele optime de execu?ie a presta?iilor. La intocmirea graficului s-a ?inut cont de cantita?ile celor 2 ani, dar in coloana de cantitate nu s-a cumulat anul 2. Va anexam graficul cu cantita?ile cumulate. Men?ionam ca utilajele ?i personalul pus la dispozi?ie sunt stipulate in ultima rubrica a graficului de execu?ie, in propunerea tehnica pentru cei 2 ani ?i pentru cantita?ile totale previzionate cerute de autoritatea contractanta. Referitor la cantita?ile aferente arborilor cu d=50-80 cm cantitatea pe anul 1 este de 160 buc. Graficul de execu?ie prin desfa?urarea lui a ?inut cont de cantita?ile estimate de autoritatea contractanta pe cei doi ani.”
Ofertanta a anexat raspunsului formulat graficul de execu?ie a opera?iilor intocmit pe 24 de luni cu cantita?ile cumulate (filele 34-37 dosar CNSC vol. 1/1).
Autoritatea contractanta, prin intermediul membrilor comisiei de evaluare, a constatat ca raspunsul ofertatului este neconcludent caci nu respecta documenta?ia de atribuire, iar prin raspunsul ofertantului se completeaza propunerea tehnica prin prezentarea unui nou grafic conform cerin?elor documenta?iei de atribuire ?i in consecin?a a respins oferta ?i a declarat-o neconforma.
Impotriva adresei nr. 4567/25.04.2017 Asocierea X a formulat contesta?ie, respinsa ca nefondata prin Decizia CNSC nr. 1496/C10/1667/19.06.2017.
In fisa de date a achizitiei, la Sec?iunea IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice, s-au prevazut urmatoarele:
„Propunerea tehnica va contine informatii detaliate privind modalitatea de indeplinire a fiecarei cerinte din caietul de sarcini. Grafic de prestare a serviciilor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini. Ofertantii au libertatea de a-si prevedea propriile consumuri si metodologii/tehnologii de lucru. (...) Orice necorelare, omisiune ori neconformitate constatata in privinta documentelor ofertei in raport cu caietul de sarcini ori prevederile legale in vigoare va conduce la respingerea ofertei".
Din analiza fisei de date a achizitiei, in partea referitoare la Propunerea tehnica, Curtea a retinut ca ofertantii aveau obligatia de a include in cadrul propunerii tehnice Graficul de prestare a serviciilor in conformitate cu cerintele caietului de sarcini.
In cauza, examinand comparativ graficul de execu?ie depus de petenta in cadrul propunerii tehnice cu informa?iile din documenta?ia de atribuire, s-a constatat ca Asocierea X a prezentat doar cantita?ile maxime aferente anului 2017, fiind men?ionata eronat ?i cantitatea maxima de la pozi?ia 4, respectiv 190 buc. in loc de 160 buc.
Urmare solicitarii de clarificari, petenta a transmis raspunsul sau prin care a recunoscut modalitatea eronata de prezentare a graficului de execu?ie ?i a inaintat  un nou grafic de execu?ie a opera?iilor intocmit pe 24 de luni cu cantita?ile cumulate.
Fata de situatia de fapt retinuta, Curtea a constatat ca in mod corect Consiliul a apreciat ca solutia autoritatii contractante de declarare a ofertei Asocierii ca neconforma este legala, fata de modificarea ulterioara in con?inutul graficului de execu?ie a cantita?ilor ce urmau a fi executate, in conditiile in care in fisa de date a achizitiei s-a mentionat in mod expres ca acest document trebuie cuprins in propunerea tehnica.
Astfel, Curtea a retinut ca in mod corect Consiliul a apreciat ca o modificare a graficului de execu?ie reprezinta o modificare esentiala a propunerii tehnice, in sensul art. 134 alin. 9 lit. e din HG nr. 395/2016, care  nu putea fi acceptata prin intermediul solicitarilor de clarificari, iar nu o abatere tehnica minora, cum a sustinut petenta.
Curtea a constatat ca existenta informatiilor cerute prin fisa de date a achizitiei demonstrata prin raspunsul la clarificarile solicitate de autoritatea contractanta in cadrul etapei procedurale a evaluarii propunerii tehnice, nu determina acceptarea unei propuneri tehnice modificate ulterior datei limita de depunere a ofertelor, intrucat prin aceasta s-ar aduce atingere principiului tratamentului egal consacrat prin art. 2 alin. 2 Legea 98/2016.
Nu au fost retinute sus?inerile petentei referitoare la inexisten?a obliga?iei ofertan?ilor de a  men?iona in graficul de execu?ie cantita?ile ce urmeaza a fi executate in cei doi ani, cumulat, avand in vedere precizarile din anun?ul de participare, fi?a de date a achizi?iei ?i clarificarea nr. 801/31.01/2017 postata in SEAP, in conditiile in care legiuitorul a prevazut in art. 160 Legea 98/2016 posibilitatea  operatorilor economici care sunt interesati sa depuna oferte  de a formula o solicitare de clarificari in cazul in care  apreciaza ca documentatia de atribuie cuprinde mentiuni inexacte sau neclare. Pentru situatia in care operatorul economic nu procedeaza la formularea unei solicitari de clarificare, legiuitorul a instituit prezumtia ca documentatia cuprinde mentiuni clare, operatorul economic asumandu-si astfel obligatia potrivit art. 75 din Legea 98/2016 de a respecta intocmai documenta?ia la momentul elaborarii ofertei.
In consecinta, fata de nesocotirea obligatiei impuse prin Sec?iunea IV pct. 1.4) din fisa de date a achizitiei, oferta prezentata de Asocierea X nu putea fi supusa analizei comisiei de evaluare, pe fondul acesteia, nefiind o oferta conforma cerintelor fisei de date a achizitiei, comisia avand, asadar, obligatia sa o excluda din procedura de atribuire a acordului-cadru, conform dispozitiilor art. 134 alin. 6 ?i alin. 9 lit. e, art. 137 alin. 1 din H.G. nr. 395/2016.
Cat priveste sustinerile petentei in sensul ca decizia CNSC nu este motivata, intrucat nu au fost analizate toate motivele invocate in contesta?ie, Curtea a apreciat ca nu este intemeiata, deoarece Consiliul a prezentat argumentele de fapt ?i de drept pe care s-a intemeiat solutia pronuntata, analizand ?i sus?inerea petentei referitoare la formalismul excesiv al autorita?ii contractante, iar solutia anterior analizata a facut de prisos verificarea celorlalte aspecte men?ionate in cuprinsul contesta?iei.
De altfel, in ceea ce prive?te punctul 2 al plangerii avand ca obiect anularea procedurii, intemeiat pe prevederile art. 212 din Legea nr. 98/2016, Curtea a constatat pe de o parte ca acest motiv nu este argumentat, prin raportare la cazurile prevazute de lege care conduc la anularea procedurii de atribuire, ramanand la stadiul de simpla asertiune, nefiind incident in spe?a acest motiv de nelegalitate. Curtea a retinut ca in conditiile in care operatorii economici nu formuleaza solicitari de clarificare in ceea ce priveste documentatia de atribuire in termenul prevazut de lege, acestia nu mai pot ulterior formularii ofertei sa invoce pretinse deficiente ale documentatiei de atribuire, avand obligatia sa intocmeasca ofertele cu respectarea intocmai a documentatiei. Documenta?ia de atribuire odata ramasa definitiva prin expirarea termenului de contestare la CNSC, este obligatoriu de respectat de catre to?i ofertan?ii participan?i la procedura de achizi?ie publica.
Pentru aceste motive, in baza art. 34 alin.5 Legea 101/2016, constatand ca Decizia CNSC nr. 1496/C10/1667/19.06.2017 nu este afectata de motivele de nelegalitate, a respins plangerea ca neintemeiata.
 


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate publica

Apel. Competenta teritoriala exclusiva in materia achizitiilor publice. Anulare sentinta pronuntata de instanta necomnpetenta si trimitere spre judecare instantei competente. - Decizie nr. 26/Ap din data de 18.06.2015
Constructie edificata pe terenul aflat in proprietatea statului. Inadmisibilitatea invocarii dreptului de proprietate asupra terenului aferent, pe temeiul art. 8 din D.L. 42/1990 si art. 36 din Legea nr. 18/1991 modificata. - Decizie nr. 963 din data de 15.06.2004
anulare act - Sentinta civila nr. 1875 din data de 28.11.2008
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017
Societati. Constatarea legalitatii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotararii de aprobare a fuziunii prin absorbtie, in cazul terenurilor. - Decizie nr. 703A din data de 10.04.2017
Procedura de insolventa. Cesionarea creantei unui creditor. Nedobandirea calitatii de membru al comitetului creditorilor de catre creditorul cesionar. - Decizie nr. 871A din data de 10.05.2017
Cererea de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la despagubiri ca urmare a producerii unor riscuri acoperite de asigurarea RCA. Procedura speciala de reglementare a legii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 863A din data de 18.05.2017
Procedura de insolventa. Deschiderea procedurii generale. Cererea debitorului formulata in lipsa unei hotarari a asociatilor. - Decizie nr. 839A din data de 08.05.2017
Procedura de insolventa. Denuntarea contractelor in derulare de catre administratorul judiciar. Notificarea denun?arii. Termen de prescriptie. - Decizie nr. 805A din data de 27.04.2017
Litigiu de munca. Suspendare contract individual de munca. Aplicabilitatea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279/2015. Natura juridica a drepturilor banesti aferente perioadei in care contractul individual de munca a fost suspendat. - Decizie nr. 1804 din data de 22.03.2017
Litigiu de munca. Incetare detasare. Inexistenta obligatiei de informare a angajatorului. - Decizie nr. 3175 din data de 24.05.2017