InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Apel. Competenta teritoriala exclusiva in materia achizitiilor publice. Anulare sentinta pronuntata de instanta necomnpetenta si trimitere spre judecare instantei competente.

(Decizie nr. 26/Ap din data de 18.06.2015 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Proprietate publica | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Potrivit art.286 din O.U.G. nr. 34/2006, procesele si cererile privind executarea contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.
Curtea apreciaza ca dispozitiile citate mai sus stabilesc o competenta materiala si teritoriala exclusiva in favoarea sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.
Aceste dispozitii imperative sunt speciale si derogatorii fata de dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care pun la dispozitia reclamantului o competenta teritoriala alternativa, permitandu-i sa se adreseze, la alegere, instantei de contencios administrativ de la domiciliul/sediul sau ori instantei de contencios administrativ de la domiciliul/sediul paratului.
Asa fiind, Curtea retine ca dispozitiile speciale ale art. 286 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 inlatura aplicabilitatea prevederilor art. 10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 si nu se coroboreaza cu acestea, dupa cum gresit a retinut prima instanta.

I. Hotararea primei instante.
1. Prin sentinta civila nr.212/C/16.02.2015, pronuntata in dosarul nr.5059/62/2014, Tribunalul Brasov – sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a admis cererea formulata de reclamanta S.C. P.C. S.R.L. prin lichidator judiciar C.I. I.P.U.R.L. S. impotriva paratei A.N.L. si a obligat parata la restituirea catre reclamanta a sumei de 35.971,22 lei.
2. In cadrul sedintei de judecata din data de 2 februarie 2015, in care au avut loc dezbaterile si a fost amanata pronuntarea in cauza, Tribunalul, prin incheiere care face parte integranta din sentinta pronuntata, conform art. 425 alin. (1) lit. a) din Codul de procedura civila, a respins exceptia necompetentei teritoriale invocata de parata prin intampinare, intrucat in speta este aplicabil art. 10 din Legea nr. 554/2004 raportat la art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006 existand posibilitatea de a se formula cererea si la instanta de la sediul reclamantei, care se afla in Judetul B.1.
II. Caile de atac exercitate.
II.1. Cererea de recurs.
3. Impotriva sentintei primei instante, parata A.N.L. a declarat, initial, recurs, care a fost respins ca inadmisibil prin Decizia nr. 397/R/01.04.2015 a Curtii de Apel Brasov – Sectia de contencios administrativ si fiscal, intrucat in cauza sunt aplicabile prevederile art. 27816 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, potrivit carora calea de atac legala in litigiile care privesc executarea contractelor de achizitie publica este apelul.
II.2. Cererea de apel.
4. In temeiul art. 457 alin. (3) din Codul de procedura civila, dupa comunicarea deciziei prin care a fost respins recursul ca inadmisibil, parata A.N.L. a declarat apel impotriva aceleiasi sentinte, inregistrat in dosarul nr. 236/64/2015, si a solicitat anularea sentintei atacate, cu trimiterea cauzei spre competenta solutionare Tribunalului Bucuresti – Sectia a II-a contencios administrativ si fiscal.
5. In motivarea cererii de apel, parata a aratat ca obiectul cauzei il constituie cererea reclamantei de obligare a sa la restituirea sumei reprezentand 30% din garantia de buna executie retinuta in temeiul contractului de constructii pentru tineret nr. 28109/2009, privind construirea a 20 de unitati locative in Orasul B.2, Judetul P., A.P. f.n., contract care a fost incheiat in baza O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, astfel ca potrivit art. 286 din O.U.G. nr. 34/2006 competenta materiala si teritoriala exclusiva in solutionarea cauzei apartine tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.
6. De asemenea, apelanta-parata a invederat ca in alte patru dosare similare (nr. 5060/62/2014, nr. 5061/62/2014,  nr. 5062/62/2014 si  nr. 5063/62/2014),   Tribunalul Brasov a admis exceptia necompetentei teritoriale si a declinat competenta in favoarea Tribunalului Bucuresti.
7. Apelanta-parata a mai aratat ca, pe fondul cauzei, actiunea reclamantei este nefondata, din motivele pe care le-a aratat in fata primei instante.
8. Apelul a fost timbrat cu 2 lei taxa judiciara de timbru (f.41).
9. Intimata-reclamanta S.C. P.C. S.R.L. nu a formulat intampinare.
II.3. Probatoriu.
10. In calea de atac a apelului nu au fost administrate probe suplimentare si nici nu s-a apreciat necesar a se dispune, potrivit art. 479 alin. (2) din Codul de procedura civila, refacerea sau completarea probelor administrate la prima instanta.
III. Considerentele si hotararea Curtii de Apel.
11. Verificand, in limitele cererii de apel, stabilirea starii de fapt si aplicarea legii de catre prima instanta, Curtea de Apel constata urmatoarele:
12. Prin cererea de chemare in judecata, reclamanta S.C. P.C. S.R.L. a solicitat obligarea paratei A.N.L. la restituirea sumei de 35971,22 lei, retinuta cu titlu de garantie de buna executie din contravaloarea lucrarilor pe care le-a efectuat in temeiul contractului de constructii locuinte nr. 28109/29.10.2009.
13. Din cuprinsul Contractului de executie lucrari constructii de locuinte pentru tineret nr. 28109/29.10.2009 (filel 13-19) rezulta ca acesta a fost incheiat in temeiul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.
14. Potrivit art. 286 din aceasta ordonanta de urgenta, procesele si cererile privind executarea contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.
15. Curtea apreciaza ca dispozitiile citate mai sus stabilesc o competenta materiala si teritoriala exclusiva in favoarea sectiei de contencios administrativ si fiscal a tribunalului in circumscriptia caruia se afla sediul autoritatii contractante.
16. Aceste dispozitii imperative sunt speciale si derogatorii fata de dispozitiile art. 10 alin. (3) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, care pun la dispozitia reclamantului o competenta teritoriala alternativa, permitandu-i sa se adreseze, la alegere, instantei de contencios administrativ de la domiciliul/sediul sau ori instantei de contencios administrativ de la domiciliul/sediul paratului.
17. Asa fiind, Curtea retine ca dispozitiile speciale ale art. 286 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 inlatura aplicabilitatea prevederilor art.10 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 si nu se coroboreaza cu acestea, dupa cum gresit a retinut prima instanta.
18. In consecinta, intrucat sediul autoritatii contractante se afla in Municipiul Bucuresti, Curtea constata ca Tribunalul Brasov - sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal nu era competenta sa solutioneze cauza.
19. Prin urmare, vazand ca necompetenta teritoriala exclusiva, de ordine publica [potrivit art. 129 alin. (2) pct. 3 din Codul de procedura civila] a fost invocata de apelanta-parata in fata primei instante prin intampinare, anterior primului termen de judecata, in conformitate cu art. 130 alin. (2) din Codul de procedura civila, exceptia necompetentei fiind in mod gresit respinsa de Tribunalul Brasov, Curtea va face aplicarea dispozitiilor art. 480 alin. (4) din Codul de procedura civila si, admitand apelul, va anula sentinta pronuntata de Tribunalul Brasov-sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal (din care face parte integranta si incheierea de dezbateri din data de 2 februarie 2015, dupa cum s-a retinut mai sus, paragraf 2) si va trimite cauza spre judecare instantei competente – Tribunalul Bucuresti, sectia de contencios administrativ.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate publica

Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016
Interpretarea art. 155 din Legea nr. 31/1990. Reprezentarea in instanta a societatii pentru recuperarea prejudiciului cauzat. Excludere din societate. - Hotarare nr. 882/Ap din data de 21.06.2016
Autoritate de lucru judecat in materie civila invocata in raport de sentinta penala. Nulitate absoluta pentru frauda la lege. - Decizie nr. 1873/Ap din data de 13.12.2016
Inadmisibiliatatea recursului pentru ipoteza retinuta de Inalta Curte de Casatie si Justitie prin Decizia nr. 19/2016 RIL. Exceptarea de la calea de atac a recursului art. 483 alin. 2 Noul Cod de procedura civila. - Decizie nr. 455/R din data de 08.11.2016
Modalitatea in care instanta de fond a interpretat proba intitulata „social report” intocmita de Adoption Center of Illinois al Family Resource Center la cererea D.G.A.S.P.C. B. este corecta. - Decizie nr. 1013/Ap din data de 08.07.2016
Litigii cu profesionisti - necompetenta functionala a sectiei civile - art. 286 si art. 28716 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2006 - Decizie nr. 984/Ap din data de 30.06.2016