InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Autoritate de lucru judecat in materie civila invocata in raport de sentinta penala. Nulitate absoluta pentru frauda la lege.

(Decizie nr. 1873/Ap din data de 13.12.2016 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Asupra apelului de fata:
Constata ca, prin sentinta civila nr. 533/C din data de 28.06.2016 pronuntata de Tribunalul Brasov in dosarul nr. xxx2/62/2014* s-a admis exceptia autoritatii de lucru judecat pentru petitul de constatare a nulitatii absolute a antecontractului de vanzare-cumparare nr. xx30/20.05.2002 si restabilirea situatiei anterioare incheierii acestuia.
S-a admis cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta D.G.R.F.P. B. in contradictoriu cu paratele S.C. X. SA, prin lichidator judiciar Y. S.P.R.L. si S.C. Z. S.R.L. si, in consecinta:
S-a constatat nulitatea absoluta a conven?iei incheiata la data de 06.08.2007 intre S.C. X. S.A. ?i S.C. Z. S.R.L., consfin?ita prin sentin?a civila nr. 1388/02.07.2009, pronun?ata in dosarul nr. xxxx/62/2009 a Tribunalului Dolj, avand ca obiect transferul dreptului de proprietate de la S.C. X. S.A. la S.C. Z. S.R.L. asupra urmatoarelor suprafe?e de teren apar?inand S.C. X. S.A., inscrise in CF xxx30 a localita?ii C., sub nr. top xx41/1/1, xx42/1/2, xx42/1/4, xx42/1/6, xx42/1/7, xx42/1/8, xx42/1/9, xx42/1/10, xx42/1/108, xx42/1/113, xx42/1/105, xx42/1/214, xx42/1/237, xx42/1/243, xx42/1/246, xx42/1/248, xx42/1/249, xx42/1/110, xx42/1/34, xx42/1/40, xx42/1/74, xx42/1/71, xx42/1/67, xx42/1/175, xx42/1/261, xx42/1/264, xx42/1/207, xx42/1/138, xx42/1/62, xx42/1/58, xx42/1/248, xx42/1/143, xx42/1/56, xx42/1/270, xx42/1/154, xx42/1/24, xx42/1/19, in suprafa?a totala de 499.845,60 mp.
S-a dispus revenirea la situa?ia anterioara incheierii acestei conven?ii.
S-a respins cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta D.G.R.F.P. B. in contradictoriu cu paratele S.C. X. S.A., prin lichidator judiciar Y. S.P.R.L. si Q. ca urmare a admiterii exceptiei.
Fara cheltuieli de judecata.
In motivarea hotararii se arata ca:
Prin ac?iunea dedusa judeca?ii, reclamanta D.G.R.F.P. B. solicita constatarea nulita?ii absolute a antecontractului de vanzare-cumparare nr. xx30/20.05.2002, consfin?it prin decizia nr. 361/R/27.11.2007 a Tribunalului Bra?ov, pronun?ata in dosarul nr. xxx6/197/2006 ?i respectiv, a conven?iei incheiata la data de 06.08.2007 intre S.C. X. S.A. ?i S.C. Z. S.R.L., consfin?ita prin sentin?a civila nr. 1388/02.07.2009, pronun?ata in dosarul nr. xxxx/62/2009 a Tribunalului Dolj, invocand inciden?a dispozi?iilor art. 948, art. 966, art. 968, art. 1722, art. 1746, art. 1778 din vechiul Cod civil, in sensul ca parata S.C. X. S.A. a dat dovada de rea-credin?a, fraudand interesul reclamantei, urmarind un scop ilicit ?i anume incasarea unei sume de bani, fara a i se cuveni, actele incheiate avand o cauza ilicita, ce se sanc?ioneaza cu nulitatea absoluta a actului juridic, precum si pentru ca vanzarea bunului de sub sechestru, in cuno?tin?a de cauza este lovita de nulitate absoluta, deoarece are la baza frauda ?i reaua-credin?a a vanzatorului ?i a cumparatorului.
Potrivit art. 968 din vechiul Cod civil, cauza este nelicita cand este prohibita de legi, cand este contrarie bunelor moravuri ?i ordinii publice.
Cu privire la situatia de fapt incidenta in cauza, se retine ca, prin procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile incheiat la data de 13.12.2005 (fila 15), reclamanta D.G.R.F.P. B. a procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale paratei S.C. X. S.A., respectiv: cladire in suprafa?a de 50891,12 mp ?i teren in suprafa?a de 81078,99 mp, situate in C., str. B nr. xx, judetul  B..
Prin procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile incheiat la data de 01.11.2007 (fila 13), aceea?i reclamanta a aplicat sechestru asupra terenurilor ?i construc?iilor proprietatea paratei S.C. X. S.A., situate in C., str. B. nr. xx, identificate in CF xxx30 C. sub nr. top xx42/1/1, xx42/1/2, xx42/1/3, xx42/1/4, xx42/1/44, xx42/1/287, xx42/1/288, xx42/1/289, xx42/1/290, xx42/1/291, iar prin procesul-verbal de sechestru incheiat la 19.11.2007 (fila 11), a fost aplicat sechestru asupra terenurilor ?i construc?iilor proprietatea aceleia?i parate, situate in C., str. B. nr. xx, identificate in CF xxx30 C. sub nr. top xx42/1/293, xx42/1/294, xx42/1/295, xx42/1/296, xx42/1/297, xx42/1/298, xx42/1/299, xx42/1/300, xx42/2/1, xx42/2/2, xx42/2/19 ?i xx42/2/18/1.
Reclamanta a notat in CF xxx30 C. ipoteca legala asupra imobilelor de la A + 9 – 14, 16 – 18, 20 - 29, 31 – 47, 50 – 85, 87 - 290, conform art. 143 alin. 8 ?i 9 din O.G. nr. 92/2003, cu act nr. xx5/2006 ?i respectiv, cu act nr. xx962/2007, ipoteca legala asupra imobilelor de la A + 5, 6, 7, 8.
a). Cu privire la primul act (dupa data incheierii) a carui nulitate se solicita in cauza, se retine ca, prin ac?iunea formulata la data de 09.11.2006, S.C. Q., in calitate de reclamanta, a investit Judecatoria Bra?ov cu o ac?iune privind obligarea S.C. X. S.A. – in calitate de parata, sa incheie cu ea act autentic de vanzare-cumparare a imobilului situat in localitatea C., str. B. nr. xx, judetul B., in suprafa?a de 5950,29 mp, nr. top xx42/1/215, iar in cazul in care parata se opune, hotararea sa ?ina loc de act autentic de vanzare-cumparare. In motivare, S.C. Q a aratat ca la data de 20.05.2002 a incheiat cu S.C. X. S.A. un antecontract de vanzare-cumparare nr. xx30 (fila 9 – 11, vol. II), achitand integral pre?ul imobilului, urmand ca ulterior, par?ile sa se prezinte la notariat, in vederea intocmirii unui act de intabulare asupra imobilului, insa parata a refuzat sa se mai prezinte la notariat, in vederea perfectarii conven?iei. Reclamanta a precizat ac?iunea, in sensul ca imobilul ce face obiectul litigiului este in suprafa?a de 13.749,94 mp., potrivit actului adi?ional nr. x/23.05.2002 incheiat de cele doua par?i ?i corespunde nr. top xx42/1/145 C..
Constatand ca fiind notata ipoteca legala conform art. 143 alin. 8, 9 din O.G. nr. 92/2003 in favoarea D.G.R.F.P. B. ?i respectiv, sechestrul conform art. 62 din O.U.G. nr. 51/1998, in favoarea AVAS, prin sentin?a civila nr. 4098/03.05.2007, pronun?ata in dosarul nr. xxx6/197/2006, Judecatoria Bra?ov a respins ac?iunea formulata de reclamanta S.C. Q..  Impotriva acestei sentin?e civile a declarat apel reclamanta, apelul acesteia fiind admis prin decizia civila nr. 361/27.11.2007, ramasa definitiva prin nerecurare (fila 65 - 68) pronun?ata in acela?i dosar de Tribunalul Bra?ov, prin care a fost schimbata hotararea instan?ei de fond, cu consecin?a admiteri ac?iunii ?i obligari paratei S.C. X. S.A. sa incheie cu reclamanta act autentic de vanzare-cumparare a imobilului situat in C., str. B., nr. xx, in suprafa?a de 13.749 mp, inscris in CF xxx30 C., nr. top xx42/1/145, iar in caz de opunere, hotararea sa ?ina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
Pe parcursul judecatii prezentului litigiu, prin sentinta penala nr. 121/07.05.2015, pronuntata de Tribunalul Bihor, ramasa definitiva prin decizia nr. 575/21.09.2015 a Curtii de Apel Oradea, in dosarul nr. xxx3/111/2007, s-a stabilit cu autoritate de lucru judecat constatarea nulitatii absolute a antecontractului de vanzare-cumparare nr. xxxx/20.05.2002, consfin?it prin decizia nr. 361/R/27.11.2007, pronun?ata in dosarul nr. xxx6/197/2006 avand ca obiect transferul dreptului de proprietate de la S.C. X. S.A. la Q., asupra imobilului apar?inand S.C. X S.A., inscris in CF xxx30 a localita?ii C. nr. top xx42/1/145 (filele 163-164 vol. I dosar Curtea de Apel Brasov), instanta penala retinand in sarcina inculpatei A., in calitate de administrator al Q., indeplinirea in mod cumulativ a conditiilor privitoare la raspunderea civila delictuala, potrivit prevederilor art. 999, art. 1000 alin. 3 si art. 1003 Vechiul Cod civil, cu consecinta repararii prejudiciului si a restabilirii situatiei anterioare datei de 29.09.2000 pentru S.C. X. S.A..
Or, potrivit art. 22 alin. 1 din Codul de procedura penala „Hotararea definitiva a instantei penale are autoritate de lucru judecat in fata instantei civile care judeca actiunea civila, cu privire la existenta faptei, a persoanei care a savarsit-o si a vinovatiei acesteia.”, astfel ca, privitor la aspectele asupra carora a statuat instanta penala nu mai poate dispune instanta civila.
Asadar, autoritatea hotararii penale se manifesta asupra civilului cu privire la: a) existenta faptei; b) persoana care a savarsit-o; c) vinovatia acesteia, aspecte care nu vor mai putea fi puse in discutie pe calea unui proces civil, chiar si in situatia in care aceeasi cerere este formulata de alta persoana, terta fata de procesul penal.
De aceea, in cauza, consecintele procesuale ale exceptiei autoritatii de lucru judecat, invocata chiar de reclamanta, sunt acelea ca instanta civila nu va analiza motivele de nulitate ale  antecontractului de vanzare-cumparare nr. xx30/20.05.2002 si cererea de repunere in situatia anterioara incheierii acestuia, ci va respinge cerea cu privire la aceste petite ca urmare a admiterii exceptiei.
b). Referitor la al doilea act supus analizei in cauza, se retine ca, astfel cum rezulta din considerentele sentin?ei civile nr. 1388/02.07.2009 pronun?ata de Tribunalul Dolj, in dosarul nr. xxxx/63/2009 (fila 59 vol. 1), la data de 06.08.2007, paratele S.C. X. S.A. ?i S.C. Z. S.R.L. au incheiat o conven?ie prin care au in?eles sa stinga obliga?iile de plata ale paratei S.C. X. S.A. fa?a de parata S.C. Z. S.R.L., prin trecerea in proprietatea paratei din urma a unor suprafe?e de teren, in contul datoriei neachitate.
Intrucat de?i notificata, parata S.C. X. S.A. nu s-a prezentat la notariat in vederea incheierii in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare, parata S.C. Z. S.R.L. a investit instan?a de judecata – Tribunalul Dolj, la data de 10.02.2009, cu o ac?iune in constatarea transferului dreptului de proprietate asupra suprafe?elor de teren inscrise in CF C. la nr. top descrise in conven?iea incheiata de cele doua societa?i, solicitand totodata ca hotararea pronun?ata sa ?ina loc de act autentic de vanzare-cumparare, cu consecin?a intabularii dreptului de proprietate in CF C. nr. xxx30.
Re?inand ca prin conven?ia din 06.08.2007, par?ile s-au in?eles sa stinga litigiul ce a generat o crean?a de 6.037.277,98 lei, in favoarea S.C. Z. S.R.L., prin preluarea in proprietate de catre aceasta a unor suprafe?e de teren apar?inand paratei debitoare, cat ?i inciden?a dispozi?iilor art. 5 alin. 2 din titlul X din Legea nr. 247/2005, prin Sentin?a civila nr. 1388/02.07.2009 pronun?ata in dosarul nr. xxxx/63/2009, ramasa definitiva, prin nerecurare, Tribunalul Dolj a admis ac?iunea formulata de S.C. Z. S.R.L., impotriva S.C. X. S.A. ?i a constatat valabilitatea conven?iei din 06.08.2007 incheiata de par?i, avand ca obiect transferul dreptului de proprietate de la parata, la reclamanta asupra urmatoarelor suprafe?e de teren apar?inand paratei, inscrise in CF xxx30 C., sub nr. top xx41/1/1, xx42/1/2, xx42/1/3, xx42/1/4, xx42/1/6, xx42/1/7, xx42/1/8, xx42/1/9, xx42/1/10, xx42/1/108, xx42/1/113, xx42/1/105, xx42/1/214, xx42/1/237, xx42/1/243, xx42/1/246, xx42/1/248, xx42/1/249, xx42/1/110, xx42/1/34, xx42/1/40, xx42/1/74, xx42/1/71, xx42/1/67, xx42/1/73, xx42/1/94, xx42/1/88, xx42/1/17, xx42/1/105, xx42/1/181, xx42/1/189, xx42/1/255, xx42/1/258, xx42/1/127, xx42/1/132, xx42/1/134, xx42/1/167, xx42/1/175, xx42/1/261, xx42/1/264, xx42/1/207, xx42/1/138, xx42/1/62, xx42/1/58, xx42/1/143, xx42/1/56, xx42/1/270, xx42/1/154, xx42/1/24, xx42/1/19, in suprafa?a totala de 499.845,60 mp. Instan?a a dispus totodata ca sentin?a civila anterior men?ionata sa ?ina loc de act autentic. Prin Sentin?a nr. 17/09.07.2009 pronun?ata in dosarul nr. xxxx/63/2009 (fila 29 vol. II), Tribunalul Dolj a admis cererea formulata de S.C. Z S.R.L. ?i a dispus completarea dispozitivului sentin?ei civile nr. 1388/02.07.2009, pronun?ata de aceea?i instan?a, in acela?i dosar, dispunandu-se totodata ?i intabularea dreptului de proprietate al reclamantei, in CF C.. La data de 05.10.2009, parata S.C. Z S.R.L. ?i-a intabulat dreptul de proprietate asupra terenurilor men?ionate anterior.
Tribunalul retine cu privire la conventia din data de 06.08.2007 ca, la momentul la care parata S.C.Z. S.R.L. a initiat actiunea din dosarul nr. xxx/2009 (10.02.2009–fila 59 dosar Judecatoria Brasov vol. I) erau in vigoare dispozitiile art. 64 din O.U.G. nr. 51/1998 privind valorificarea unor active ale statului, potrivit carora „din momentul intocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 63, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atata timp cat dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu acordul AVAB. Nerespectarea acestei interdictii atrage raspunderea, potrivit legii, a celui vinovat”.
De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 151 alin. 9 din O.G. nr. 92/2003 „(9) De la data intocmirii procesului-verbal de sechestru, bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Cat timp dureaza executarea silita debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decat cu aprobarea data, potrivit legii, de organul competent.”
Chiar daca incheierea acestei conven?ii a avut loc anterior intocmirii proceselor-verbale de sechestru din data de 01.11.2007 ?i 19.11.2007 ?i notarii ipotecii in CF, in favoarea reclamantei D.G.R.F.P. B., se retine ca, la data incheierii conventiei din 06.08.2007, exista procesul-verbal de sechestru pentru bunuri imobile nr. xxx59, incheiat la data de 13.12.2005 (fila 15 dosar Judecatoria Brasov vol. I), prin care reclamanta a procedat la sechestrarea bunurilor imobile ale paratei S.C. X. S.A., respectiv cladire in suprafa?a de 50891,12 mp ?i teren in suprafa?a de 81078,99 mp, situate in C., str. B. nr. xx, judetul B., deci inclusiv a terenurilor vandute ulterior paratei Z. S.R.L..
Prin raportare la faptul ca parata S.C. X. S.A. fusese in?tiin?ata cu privire la datoriile pe care le are la reclamanta D.G.R.F.P. inainte de incheierea conventiei din 06.08.2007 ?i la faptul ca aceasta nu mai putea sa instraineze respectivele bunuri care erau sechestrate de organul fiscal, este evident ca tranzac?ia pe care a perfectat-o cu S.C. Z  S.R.L., s-a facut cu rea-credinta, cu scopul scoaterii bunurilor urmarite din patrimoniul debitoarei si cu incalcarea legii.
Drept urmare, se re?ine ca asupra conventiei dintre paratele S.C. X. S.A. si S.C. Z. S.R.L. devin incidente dispozitiile art. 966 Vechiul Cod civil, potrivit carora obligatia fara cauza sau fondata pe o cauza falsa sau nelicita, nu poate avea nici un efect.
Chiar daca conventiei din 06.08.2007 a fost consfintita prin Sentin?a civila nr. 1388/02.07.2009, pronun?ata de Tribunalul Dolj, in dosarul nr. xxxx/63/2009 (ramasa definitiva, prin nerecurare), motivele de nulitate absoluta pot fi admise in cauza, deoarece nu au fost analizate de respectiva instanta, reclamanta D.G.R.F.P. B. nefiind parte in respectiva judecata.
Raportat acestor considerente de fapt si de drept, urmeaza a fi admisa cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta D.G.R.F.P. B. impotriva paratelor S.C. X. S.A. si S.C. Z. S.R.L., in sensul ca se va constata nulitatea absoluta a conventiei din 06.08.2007 si se va dispune revenirea la situatia anterioara incheierii acestui act.
Cheltuieli de judecata nu s-au solicitat de catre reclamanta.
Impotriva acestei solutii a declarat apel parata S.C. Z. S.R.L. aducandu-i critici pentru nelegalitate si netemeinicie, solicitand admiterea apelului, anularea sentintei apelate si-n rejudecare respingerea cererii de chemare in judecata.
In expunerea motivelor de apel se arata ca, prin sentinta civila nr.17/09.07.2009 Tribunalul Dolj a retinut ca transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor care au facut obiectul conventiei din 06.08.2007 poate opera, desi reclamanta emisese inca din anul 2007 procese verbale de sechestru, astfel ca Tribunalul Brasov a incalcat puterea de lucru judecat a sentintei civile a Tribunalului Dolj. Se continua ca obiectul investirii l-a constituit  nulitatea absoluta a conventiei incheiate la 06.08.2007 iar nu asupra transferului de dreptului de proprietate din 2009, conform sentintei Tribunalului Dolj, astfel ca instanta s-a pronuntat gresit asupra valabilitatii transferului dreptului de proprietate care a operat in 2009, fiind incalcat dreptul la un proces echitabil, dreptul la aparare si dreptul la proprietate.
Se continua in sensul ca, in ceea ce priveste conventia din 06.08.2007 instanta de fond a analizat doar reaua credinta a S.C. Z.  S.R.L., in conditiile in care procesul-verbal de sechestru nu a fost inscris in CF la data semnarii conventiei, respectiv 06.08.2007, astfel ca in mod gresit a fost analizata reaua-credinta prin raportare la societatea vanzatoare S.C. X. S.A. 
In ceea ce priveste aplicarea gresita a legii se invedereaza ca art. 64 din O.U.G. nr. 51/1998 nu este incident in speta intrucat reglementeaza instituirea sechestrului de catre AVAS si nu de catre D.G.R.F.P., iar dispozitiile art. 151 din O.G. nr. 92/2003 nu sunt aplicabile spetei, acestea fiind aplicabile bunurilor mobile, in cazul imobilelor, conform art. 154 din O.G. nr. 92/2003 sechestrul operand ca o ipoteca legala. Se conchide ca D.G.R.F.P.B. nu are nici un interes legal in anularea conventiei, intrucat ipoteca instituita prin cele doua procese-verbale de sechestru emise in 2007 a ramas inscrisa in CF si ulterior instrainarii imobilelor catre apelanta parata.
In drept art. 466 si urm. Cod procedura civila.
In cauza a fost formulata intampinare de catre intimata D.G.R.F.P.B., solicitand respingerea apelului si mentinerea ca temeinica si legala a sentintei intrucat vanzarea bunului de sub sechestru, in cunostinta de cauza, este lovita de nulitate absoluta deoarece are la baza frauda si reaua credinta atat a vanzatorului cat si a cumparatorului, prevederile art. 966 statuand asupra efectelor unei obligatii fara cauza, acesta in contextul in care S.C. Z. S.R.L. are calitatea de actionar al paratei S.C. X. S.A..
In intampinarea formulata de catre parata S.C. X. S.A. se solicita respingerea apelului si mentinerea ca temeinica si legala a sentintei apelate intrucat intre modul de incheiere a contractului de vanzare-cumparare nr. xx30/20.05.2002 dintre S.C. X.  S.A. si Q., anulat prin sentinta penala nr. 121/07.05.2012, definitiva si irevocabila si conventia din 06.08.2007 exista identitate de ratiune, de transfer al dreptului de proprietate catre proprii actionari. Or, se continua ca existenta unei indisponibilizari asupra bunului reprezinta interdictie de vanzare si este sanctionata cu nulitatea absoluta.
Pe cale de exceptie, apelanta parata S.C. Z. S.R.L. a invocat autoritatea de lucru judecat fata de sentinta penala pronuntata de Tribunalul Bihor in dosarul penal nr. xxx3/111/2007* intrucat, in cadrul acestuia, D.G.R.F.P. B.  s-a constituit parte civila, prin care a solicitat anularea Conventiei incheiate la 06.08.2007, iar prin dispozitivul sentintei penale a fost respinsa cererea cu privire la anularea acestei conventii. Asa fiind, intrucat prin sentinta penala pronuntata in dosarul nr. xxx3/111/2007* s-a respins cererea cu privire la anularea Conventiei din 06.08.2007, in prezentul cadru procesual se impune admiterea exceptiei autoritatii de lucru judecat si respingerea cererii de chemare in judecata.
Apelul paratei S.C. Z. S.R.L. este nefondat.
In raport de dispozitiile art. 137 Cod procedura civila, Curtea urmeaza sa analizeze cu prioritate exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptie care nu se sustine, pentru ratiunile care urmeaza: constituirea de parte civila formulata de catre intimata D.G.R.F.P. B. la data de 18.04.2014 si care a vizat anularea conventiei din 06.08.2007 incheiata intre S.C. X. S.A. si S.C. Z. S.R.L. nu a fost supusa cercetarii judecatoresti in integralitate in dosarul penal nr. xxx3/111/2007*, in rejudecare. Asa fiind, prin sentinta penala nr. 121/2015, ramasa definitiva prin Decizia penala nr. 575/A/2015 nu a fost respinsa cererea de restabilire a situatiei anterioare, potrivit art. 256 Cod procedura penala cu privire la aceasta conventie, intrucat s-a procedat intemeiat doar la desfiintarea “contractelor care au fost dovedite ca fiind incheiate in scopul fraudarii intereselor S.C. X. S.A. B. si S.C. W. S.A. O., urmand ca valabilitatea celorlalte contracte solicitate a fi desfiintate, unde vointa infractionala fie nu este dovedita explicit, fie nu ar exista o legatura de cauzalitate intre infractiunile din prezenta cauza si urmarea produsa, sa fie examinata intr-un cadru procesual ulterior”.
Pe cale de consecinta, autoritatea de lucru judecat poate fi invocata doar in raport de acele contracte pentru care instanta a dispus restabilirea situatiei anterioare, Curtea urmand sa respinga exceptia autoritatii de lucru judecat pentru Conventia din 06.08.2007 intrucat lipsa cercetarii judecatoresti cu privire la aceasta conventie nu echivaleaza cu o dispozitie de respingere.
Imprejurarea ca a fost dispusa anularea contractului nr. xx30/20.05.2002, fata de care opereaza autoritatea de lucru judecat, cum corect a retinut si instanta fondului, nu are acelasi efect in ceea ce priveste conventia din 06.08.2007, in conditiile in care nu exista o dispozitie de respingere.
In ceea ce priveste fondul cauzei, arata intimata S.C. Z S.R.L. in motivele de apel ca Tribunalul Brasov a incalcat puterea de lucru judecat a sentintei civile nr. 17/09.07.2009 pronuntata de Tribunalul Dolj in dosarul nr. xxxx/63/2009, prin care a fost validat transferul dreptului de proprietate la S.C. Z. SRL si s-a dispus intabularea dreptului sau de proprietate, fiind aplicabil totodata art. 296 Cod procedura civila, intrucat, investita fiind cu constatarea nulitatii absolute a conventiei incheiate la data de 06.08.2007 intre S.C. X. S.A. si S.C. Z. S.R.L., instanta de fond a facut o judecata cu privire la transferul dreptului de proprietate care a operat in anul 2009.
Instanta de fond nu a incalcat puterea de lucru judecat data de sentinta civila nr. 17/09.07.2009 si 1338/02.07.2009, ambele pronuntate in dosar nr. xxxx/63/2009 al Tribunalului Dolj, intrucat obiectul litigiului in cauza l-a constituit prestatie tabulara iar obiectul cauzei in litigiul pendinte il constituie constatarea nulitatii absolute a conventiei incheiata la data de 06.08.2007, nefiind intrunita tripla identitate prevazuta de art. 1201 Cod civil intrucat cauza si partile obiectului sunt diferite (reclamanta D.G.R.F.P. B. nu a fost parte in cauza de prestatie tabulara solutionata de catre Tribunalul Dolj), parata S.C. Z. S.R.L. neputand opune efectul pozitiv al autoritatii de lucru judecat, in raport de sentintele civile nr. 17/09.07.2009 si nr. 1338/02.07.2009 al Tribunalului Dolj.
Tribunalul Brasov s-a pronuntat asupra obiectului investirii, conventia incheiata in data de 06.08.2007 si nu asupra transferului dreptului de proprietate din 2009, operat in baza hotararilor judecatoresti pronuntate de Tribunalul Dolj, astfel ca nu se fac aplicabile dispozitiile art. 297 alin. 1 Cod procedura civila, care sa conduca la anularea sentintei apelate, instanta de fond procedand la o judecata a fondului pricinii.
Motivarea instantei de fond privitoare la nulitatea absoluta care opereaza in privinta conventiei incheiata in data de 06.08.2007, intemeiata pe prevederile art. 151 alin. 9 din O.G.  nr. 92/2003 isi gaseste ratiunea in faptul ca prevederile art. 154 alin. 5 cu privire la bunurile imobile fac trimitere la aceasta iar potrivit art. 9 si 10 din O.G. nr. 92/2003 existenta unei indisponibilizari a bunului reprezinta interdictie la vanzare si este sanctionata cu nulitatea absoluta.
La data intocmirii conventiei din 06.08.2007, procesul-verbal de sechestru nr. xxx659/13.12.2005 exista iar buna-credinta a S.C. Z. S.R.L. care nu avut cunostinta de existenta procesului-verbal de sechestru anterior semnarii conventiei nu poate fi primita. Aceasta, intrucat potrivit extrasului de CF nr. xxx98 din 05.10.2009, procesul-verbal de sechestru nr. xxx659/13.12.2005 a fost inscris ca sarcina la data 05.01.2006, deci anterior incheierii conventiei din 06.08.2007. Prin inscrierea dreptului de ipoteca pentru creante bugetare in cuantum de 14.665.591 lei, D.G.R.F.P. B. a realizat opozabilitatea fata de terti a procesului-verbal de sechestru astfel ca ipoteca era opozabila ter?ilor dobanditori, S.C. Z S.R.L. cunoscand situa?ia juridica exacta a bunului dobandit.
Incheierea conventiei din 06.08.2007 a permis abaterea de la dispozitiile art. 969 Cod civil privind conventiile legal incheiate intre parti, prin aceea ca, prin incheierea sa, au fost eludate dispozitiile art. 9 si 10 din O.G. nr. 92/2003. Vanzarea bunului de sub sechestru, in cunostinta de cauza atat a vanzatorului cat si cumparatorului, cu scopul golirii de patrimoniu a S.C. X.  S.A., pentru a pune D.G.R.F.P. B. in imposibilitate de valorificare a privilegiilor detinute asupra bunurilor mobile constituie frauda la lege.
Conventia din 06.08.2007 a constituit doar mijlocul pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative, fiind intemeiata pe o cauza ilicita, fiind aplicabile dispozitiile art. 966 Cod civil, cum corect a retinut instanta fondului. Pentru instrainarea activului era necesar acordul D.G.R.F.P. B., care insa nu a existat iar judecata actiunii in prestatie tabulara pentru obtinerea unui titlu apt de intabulare fara participarea procesuala a creditorului evidentiaza procedeul fraudulos prin care au fost eludate prevederi imperative ale legii.
Pentru aceste ratiuni de fapt si de drept, Curtea, in temeiul art. 296 Cod procedura civila, va respinge apelul declarat de parata S.C. Z. impotriva sentintei civile nr. 533/C/2016 pronuntata de judecatorul sindic in dosar xxx2/62/2014* al Tribunalului Brasov - sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, pe care o va pastra ca temeinica si legala.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016