InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat.

(Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu Proprietate publica | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Domeniu. Drept administrativ
Litigiu privind achizitiile publice- H.G. nr. 395/2016, art. 137 alin. (7) lit. b)

O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat.

(Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal – decizia civila nr. 3145 din data de 10.08.2017)


Prin decizia nr. 1639/C4/1930 din data de 03.07.2017, in baza art. 26 alin. 2 si 5 din Legea nr. 101/2016, Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor a admis contestatia formulata de X in contradictoriu cu X, obligand autoritatea contractanta la anularea raportului procedurii nr. 18362/15.05.2017, a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii aferente si reevaluarea ofertei prezentate de catre Asocierea X / X, in termen de 15 zile de la primirea deciziei cu respectarea celor din motivare, a documentatiei de atribuire si a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice.
Pentru a pronunta aceasta solutie, Consiliul a considerat ca autoritatea contractanta a respins oferta contestatoarei fara a avea argumente suficiente care sa justifice masurile dispuse. Astfel, Consiliul a constatat ca autoritatea contractanta nu a aplicat in mod corect dispozitiile art. 134 alin. 6 din HG nr. 395/2016, conform carora, „In cazul in care ofertantul modifica prin raspunsurile pe care le prezinta comisiei de evaluare potrivit dispozitiilor alin. (1) continutul propunerii tehnice sau propunerii financiare, oferta sa va fi considerata neconforma”.
Impotriva acestei decizii a formulat plangere X, inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 5474/2/2017 la data de 17.07.2017, solicitand admiterea plangerii, cu consecinta respingerii contestatiei ca neintemeiata.
In motivare, petenta a invederat, in esenta, faptul ca in urma solicitarilor de clarificari intimata contestatoare a corectat propunerea financiara depusa initial, de la 3.035.420 lei la 2.944.410 lei, sens in care corectarea propunerii financiare a condus la modificarea clasamentului ofertantilor participanti la procedura de atribuire si declararea ofertei neconforma.
Vazand dispozitiile art. 134 alin. 7 din HG nr. 395/2016, rezulta ca nu poate fi schimbat clasamentul ofertantilor participanti la procedura si se poate observa ca aceste prevederi nu au fost avute in vedere de Consiliu la pronuntarea deciziei, in sensul ca respectivul clasament s-a modificat astfel: X a ofertat valoarea de 2.994.985,27 lei fara TVA, iar pretul ofertat de X, in urma refacerii propunerii financiare, este de 2.944.410 lei fara TVA.
In cadrul acestui dosar, intimata nu a formulat intampinare.
Impotriva aceleiasi decizii s-a mai inregistrat pe rolul prezentei instante aceeasi plangere formulata de X, in cadrul dosarului nr. 5510/2/2017 la data de 18.07.2017.
In cadrul acestui din urma dosar, la data de 02.08.2017 intimata X a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii ca fiind neintemeiata si mentinerea deciziei nr. 1639/C4/1930 din 03.07.2017 ca fiind temeinica si legala.
La termenul de judecata din 10.08.2017, in temeiul disp. art. 97 si art. 107 din Hotararea CSM nr. 1375/2015, Curtea a dispus reunirea dosarului nr. 5510/2/2017 la dosarul nr. 5474/2/2017, fiind vorba de aceeasi plangere care a fost expediata instantei prin e-mail, respectiv prin posta, din eroare fiind constituite doua dosare diferite, si solutionarea sub numarul mai mic, respectiv 5474/2/2017.
Prin decizia civila nr. 3145/10.08.2017, Curtea de Apel Bucure?ti, Sectia a VIII-a Contencios administrativ si fiscal a respins plangerea ca nefondata.
A constatat ca un prim motiv de respingere a plangerii petentei ca neintemeiata este reprezentat de imprejurarea necontestarii tuturor argumentelor pentru care Consiliul a admis contestatia cu care a fost investit, dispunand anularea raportului procedurii nr. 18362/15.05.2017 si a adreselor de comunicare a rezultatului procedurii aferente, respectiv reevaluarea ofertei prezentate de catre Asocierea X / X
Astfel, s-a constatat faptul ca autoritatea administrativ jurisdictionala a retinut motivat faptul ca in discutie este includerea in plus in oferta a 3,5 bucati in cadrul Listei cuprinzand cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice ofertata, respectiv la pozitia 7 – Grup electrogen cu puterea de 25, cantitatea de 4,5 bucati in loc de 1 bucata, adica un plus de „3,5 bucati” si nu lipsa unei anumite cantitati, motiv pentru care, autoritatea contractanta trebuia sa analizeze posibilitatea incadrarii acestei erori ca abatere tehnica minora asa cum prevad dispozitiile art. 134 alin. 7 din HG nr. 395/2016.
Mai mult, a aratat Consiliul, fiind vorba de o cantitate inclusa in plus in oferta, a carei contravaloare monetara reprezinta 91.010 lei (investitie de baza statie de pompare), modificarea nu ar presupune o diminuare calitativa in comparatie cu oferta initiala, prin urmare, nu sunt aplicabile nici prevederile art. 134 alin. 9 lit. d) din HG nr. 395/2016.
Aceste aspecte nu au fost contestate de autoritatea contractanta motiv pentru care au intrat in puterea lucrului judecat.
Referitor la singura critica formulata de petenta, si anume, cea potrivit careia, contrar celor retinute de Consiliu, autoritatea contractanta a verificat efectiv daca prin corectarea propunerii financiare se modifica clasamentul, potrivit dispozitiilor art. 134 alin. 9 lit. c) din HG nr. 395/2016, retinand ca o astfel de modificare a intervenit efectiv, Curtea a constatat urmatoarele:
Consiliul, in analiza respectarii mentionatei prevederi legale, a raportat oferta intimatei contestatoare la oferta depusa de operatorul economic declarat castigator, invederand urmatoarele: prin raportare la cuantumul initial al propunerii financiare, fara TVA, a contestatorului, respectiv 3.035.420 lei, se observa ca aceasta este ab initio cu 173.940,99 lei mai mica decat cea apartinand propunerii financiare transmisa de catre Asocierea X (3.209.360,99 lei) si care, astfel cum rezulta din cadrul raportului procedurii nr. 18362/15.05.2017, a fost desemnata castigatoare.
In cazul in speta, si inainte si dupa scaderea valorii aferente celor 3,5 buc. Grup electrogen, valoarea ofertei contestatoarei era si este mai mica decat cea a ofertei desemnate castigatoare.
Prin urmare, doar in situatia in care era indeplinita conditia conform careia se schimba clasamentul prin scaderea valorii aferente celor 3,5 buc. Grup electrogen, autoritatea contractanta era indreptatita sa respinga oferta contestatoarei ca neconforma. 
Analiza este efectuata si de petenta, insa, prin raportare la o alta oferta, si anume cea prezentata de X, care a ofertat valoarea de 2.994.985,27 lei fara TVA, in timp ce pretul ofertat de X, in urma refacerii propunerii financiare, este de 2.944.410 lei fara TVA.
Curtea a constatat ca nu exista niciun argument legal pentru care ar achiesa la punctul de vedere expus de autoritatea contractanta, respectiv pentru care ar compara oferta astfel cum a fost elaborata si corectata de intimata cu cea depusa de X, dat fiind ca aceasta din urma nu este o oferta admisibila, fiind respinsa in mod definitiv ca neconforma, decizia comisiei de evaluare din cadrul autoritatii contractante nefiind contestata.
In mod corelativ, Curtea a apreciat ca fiind legala si temeinica analiza impusa de Consiliu, care a avut in vedere oferta declarata castigatoare pentru a determina daca in fapt a intervenit sau nu modificarea clasamentului, dat fiind faptul ca potrivit prevederilor art. 137 alin. 5 din HG nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, „Comisia de evaluare are obligatia de a stabili oferta castigatoare dintre ofertele admisibile”.
Deopotriva, conform prevederilor art. 137 alin. 1 din acelasi act normativ, „Comisia de evaluare are obligatia de a respinge ofertele inacceptabile si neconforme”, din acest text legal instanta intelegand ca nu este admisibila o oferta neconforma, astfel cum este cea depusa de X
Curtea nu a achiesat la punctul de vedere expus de petenta in sensul ca prevederile art. 134 alin. 7 lit. b) din HG nr. 395/2016 ar trebuie interpretate in sensul ca se refera la clasamentul tuturor ofertantilor participanti la procedura, iar nu doar la clasamentul ofertelor admisibile, deoarece in cazul unei proceduri de atribuire in care criteriul ales este „pretul cel mai scazut” oferta clasata pe primul loc va fi una admisibila si care are cel mai scazut pret, fiind deci dublu conditionata.
La aceasta concluzie trebuie sa se ajunga si pentru considerentul ca orice modificare ar interveni  in ceea ce priveste clasamentul participantilor la procedura, aceasta nu ar avea nicio consecinta juridica asupra ofertelor declarate inacceptabile sau neconforme, deoarece in privinta acestora nu este indeplinita o conditie de admisibilitate, neputandu-se clasa pe primul loc si deci neputand fi declarate castigatoare.
Altfel spus, o oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat.
In sfarsit, a achiesa la punctul de vedere expus prin plangere inseamna a recunoaste anumite efecte juridice in ceea ce priveste o oferta neconforma sau inacceptabila, respectiv faptul ca raportat la aceasta s-ar putea decide in sensul ca o oferta este neconforma, deoarece prin corectarea pretului s-ar fi modificat clasamentul, fara a recunoaste alte efecte juridice, respectiv imposibilitatea legala de a declara o astfel de oferta ca fiind castigatoare.
Pentru aceste considerente, in baza dispozitiilor art. 34 alin. 5 din Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, Curtea a respins plangerea formulata de autoritatea contractanta ca nefondata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Proprietate publica

Apel. Competenta teritoriala exclusiva in materia achizitiilor publice. Anulare sentinta pronuntata de instanta necomnpetenta si trimitere spre judecare instantei competente. - Decizie nr. 26/Ap din data de 18.06.2015
Constructie edificata pe terenul aflat in proprietatea statului. Inadmisibilitatea invocarii dreptului de proprietate asupra terenului aferent, pe temeiul art. 8 din D.L. 42/1990 si art. 36 din Legea nr. 18/1991 modificata. - Decizie nr. 963 din data de 15.06.2004
anulare act - Sentinta civila nr. 1875 din data de 28.11.2008
Legea nr. 571/2003, art. 140 alin. (2) lit. f), art. 141 alin. (2) lit. e) - Decizie nr. 3496 din data de 20.09.2017
Domeniu. Drept administrativ Obligare emitere act administrativ - Decizie nr. 3302 din data de 11.09.2017
Prin obligatia autoritatii publice de a comunica informatiile de interes public solicitate nu se intelege obligatia acesteia de a evalua probleme de drept sau de fapt, ci doar de a comunica date privind activitatea desfasurata. - Decizie nr. 3255 din data de 07.09.2017
O oferta neconforma sau inacceptabila nu poate ocupa un anume loc in cadrul clasamentului efectuat de comisia de elaborare ulterior deschiderii ofertelor deoarece nu este o oferta apta a asigura executarea contractului ce ar urma a fi incheiat. - Decizie nr. 3145 din data de 10.08.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3138 din data de 27.07.2017
Domeniu. Drept administrativ Litigiu privind achizitiile publice - Decizie nr. 3130 din data de 21.07.2017
Contencios administrativ. Conflict de competen?a, instan?a competenta sa solu?ioneze o cerere formulata de un magistrat, avand ca obiect obligarea paratilor la stabilirea unor drepturi salariale ?i plata acestor drepturi - Decizie nr. 1187 din data de 04.04.2017
Contencios administrativ, func?ionar public; Legea nr. 188/1999, Legea nr.554/2004, H.G. nr. l 185/2014, Ordinul MADR nr.321/06.02.2015, Ordinul MADR nr. 397/18.02.2015 - Decizie nr. 501 din data de 08.02.2017
Contencios administrativ ?i fiscal; art. 348 C.fisc. coroborat cu pct. 8 alin. (39) lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227 /2015 privind noul C.fisc., referitoare la reducerea cu 75 % a garantiei dispuse a fi constituita pentru antre - Decizie nr. 197 din data de 27.01.2017
Condi?iile prevazute de art. 214 alin. (1) lit. a) din O.G. nr. 92/2003 pentru suspendarea contesta?iei administrative, justificarea conditionalita?ii ca infractiunile sesizate sa aiba o inraurire hotaratoare asupra solutiei ce urmeaza sa fie data in proc - Decizie nr. 196 din data de 27.09.2017
Societati. Constatarea legalitatii fuziunii. Necesitatea formei autentice a hotararii de aprobare a fuziunii prin absorbtie, in cazul terenurilor. - Decizie nr. 703A din data de 10.04.2017
Procedura de insolventa. Cesionarea creantei unui creditor. Nedobandirea calitatii de membru al comitetului creditorilor de catre creditorul cesionar. - Decizie nr. 871A din data de 10.05.2017
Cererea de obligare a Fondului de Garantare a Asiguratilor la despagubiri ca urmare a producerii unor riscuri acoperite de asigurarea RCA. Procedura speciala de reglementare a legii. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 863A din data de 18.05.2017
Procedura de insolventa. Deschiderea procedurii generale. Cererea debitorului formulata in lipsa unei hotarari a asociatilor. - Decizie nr. 839A din data de 08.05.2017
Procedura de insolventa. Denuntarea contractelor in derulare de catre administratorul judiciar. Notificarea denun?arii. Termen de prescriptie. - Decizie nr. 805A din data de 27.04.2017
Litigiu de munca. Suspendare contract individual de munca. Aplicabilitatea Deciziei Curtii Constitutionale nr. 279/2015. Natura juridica a drepturilor banesti aferente perioadei in care contractul individual de munca a fost suspendat. - Decizie nr. 1804 din data de 22.03.2017
Litigiu de munca. Incetare detasare. Inexistenta obligatiei de informare a angajatorului. - Decizie nr. 3175 din data de 24.05.2017