InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Onesti

sechestru asigurator

(Sentinta civila nr. 144 C din data de 12.02.2016 pronuntata de Judecatoria Onesti)

Domeniu Sechestru. Confiscare speciala | Dosare Judecatoria Onesti | Jurisprudenta Judecatoria Onesti

I N C H E I E R E A NR. 144 C
Sedinta  din Camera de consiliu din data de 12.02.2016
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE – Adam Daniel-Eugen
GREFIER –   Ionescu Laureta                                                                                                                                                                                                             

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile formulata de creditoarea … in contradictoriu cu debitorii … si …, avand ca obiect sechestru asigurator.
Fara citarea partilor, conform art.954 al.2 din Codul de procedura civila.
S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, dupa care, potrivit dispozitiilor art. 131 Cod procedura civila, avand in vedere obiectul cauzei si prevederile art. 954, 94 si 107 Cod procedura civila, instanta constata ca este competenta material si teritorial sa judece prezenta cauza.
Instanta estimeaza o durata a cercetarii procesului de 10 zile, in baza dispozitiilor art.238 Cod procedura civila, incuviinteaza proba cu inscrisurile de la dosar ca fiind admisibila si putand duce la solutionarea cauzei, conform art. 255 raportat la art.258 Cod procedura civila, conform art.244 Cod procedura civila declara incheiata cercetarea procesului si, nemaifiind alte cereri, constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.02.2016 sub nr. 513/270/2016, creditoarea …, cu sediul ales la Cabinet de Avocat Norocel Roxana din … a solicitat in contradictoriu cu debitorii … si …, ambii cu domiciliul in …, infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor pana la concurenta sumei de 43.187,42 lei reprezentand contravaloare echipamente de incalzire, aparate de aer conditionat, materiale instalatii termice, canalizare la imobilul proprietatea debitorilor, la care se adauga dobanda legala in cuantum de 9066 lei.
In motivarea cererii creditoarea a aratat ca a predat beneficiarilor, respectiv debitorilor, echipamente de incalzire, aparate de aer conditionat, materiale in vederea realizarii instalatiei de incalzire si a instalatiei de racire, canalizare la imobilul debitorilor din comuna …, judetul Bacau, si, desi s-a intocmit proces verbal de receptie finala a lucrarilor, echipamentele fiind puse in functiune, debitorii nu si-au executat obligatia de plata. Creanta este scrisa si exigibila, iar creditoarea a formulat pe rolul Judecatoriei Onesti actiune civila pentru recuperarea debitului.
In drept, cererea a fost motivata pe dispozitiile OG 13/2001 si pe cele ale art. 953 al.1 Cod procedura civila.
In dovedirea cererii, creditoarea a depus la dosar, in copie, facturi (file 8-16), proces verbal de predare primire (fila 17), contract de prestari servicii (file 18-19), certificat emis de Judecatoria Onesti conform caruia pe rolul acestei instante se afla dosarul nr. 511/270/2016.
Cererea de chemare in judecata a fost timbrata cu 100 lei taxa judiciara de timbru
In cauza, instanta a incuviintat proba cu inscrisurile aflate la dosar, conform art. 255 raportat la art.258 din Codul de procedura civila, ca fiind admisibila, acestea ducand la solutionarea cauzei.

  Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
In fapt, intre creditoarea … si debitorul … a fost incheiat contractul de prestari servicii nr. 1057 din 05.12.2011, ce avea ca obiect lucrari de montaj si punere in functiune instalatie incalzire, canalizare si aer conditionat, echipamentul fiind montat la adresa din …. La data de 03.12.2012 a fost incheiat un proces verbal predare-primire, de punere in functiune si de instruire a personalului, in luna februarie 2013 fiind emise de creditoare mai multe facturi in care este mentionat debitorul ca si cumparator.
 Creditoarea a introdus la data de 09.02.2016, o cerere inregistrata pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. de dosar 511/270/2016, prin care a solicitat obligarea debitorilor la plata sumei de 43.187,42 lei, reprezentand contravaloare echipamente si la plata unei dobanzi legale in cuantum de 9.066 lei, calculata la data de 08.02.2016.
Potrivit art. 953, alin. (1) Cod procedura civila „Creditorul care nu are titlu executoriu, dar a carei creanta este constata in scris si este exigibila, poate solicita infiintarea unui sechestru asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorului, daca dovedeste ca a intentat cerere de chemare in judecata. El poate fi obligat la plata unei cautiuni in cuantumul fixat de instanta.”
Prin urmare, pentru a se putea infiinta sechestrul asigurator, creditorul trebuie sa faca dovada indeplinirii a doua conditii: ca detine o creanta constatata prin act scris si care este exigibila si ca a declansat procesul prin care tinde la emiterea titlului executoriu in vederea executarii creantei sale. 
In ceea ce priveste prima conditie, instanta constata ca reclamantul are o creanta constatata in scris, creanta care este exigibila, asa cum reiese din facturile depuse la dosar care sunt emise in luna februarie 2013. 
Referitor la cea de-a doua conditie, dovada a fost efectuata prin depunerea cererii de chemare in judecata si a unui certificat emis de Judecatoria Onesti, de unde rezulta ca pe rolul acestei instante exista inregistrat dosarul nr. 511/270/2016 avand ca obiect pretentii, iar ca parti figureaza creditoarea … si debitorii … si …. 
Avand in vedere cele aratate, fata de prevederile art. 953 alin. 1 Cod de procedura civila, instanta va admite cererea si va incuviinta sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor pana la concurenta sumei de 43.187,42 lei, la care se adauga dobanda legala in cuantum de 9.066 lei. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
D I S P U N E:

Admite cererea formulata de creditoarea ..., CUI …, J04/…, cu sediul ales la Cabinet de Avocat Norocel Roxana din …, in contradictoriu cu debitorii …, CNP … si …, ambii cu domiciliul in ….
Incuviinteaza sechestrul asigurator asupra bunurilor mobile si imobile ale debitorilor pana la concurenta sumei de 43.187,42 lei, la care se adauga dobanda legala in cuantum de 9.066 lei. 
Executorie.
Cu drept de apel in 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecatoria Onesti.
Data in Camera de Consiliu si pronuntata in sedinta publica, astazi 12.02.2016.   

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Sechestru. Confiscare speciala

Masuri asiguratorii - Rezolutie nr. 3/I din data de 28.11.2012
Citarea partilor in recurs - Decizie nr. 383/R din data de 21.09.2004
Inmatricularea unui vehicul nu este posibila in situatia in care bunul este sechestrat pentru obligatii fiscale ale proprietarului anterior - Decizie nr. 5494 din data de 08.11.2013
Sechestru asigurator instituit asupra bunurilor partii responsabile civilmente. Mentinerea acestuia. - Decizie nr. 604 din data de 13.10.2009
Sechestru asigurator. Neindeplinirea conditiei exigibilitatii - Decizie nr. 612 din data de 25.09.2009
Capat de cerere prin care se solicita instituirea sechestrului asigurator. Admisibilitatea notarii in cartea funciara. - Decizie nr. 455 din data de 05.12.2008
Sechestru asigurator in materie comerciala - Decizie nr. 485 din data de 05.10.2007
Aplicarea sechestrului asigurator in materie comerciala asupra bunurilor imobile - Decizie nr. 536 din data de 26.10.2007
PLANGERE INTEMEIATA PE DISPOZITIILE ART.168 CPP.INADMISIBILITATE - Decizie nr. 559 din data de 23.09.2008
Sechestru judiciar. Inadmisibilitate. Actiunea avand ca obiect rezolutiunea promisiunii bilaterale de vanzare-cumparare are caracterul unei actiuni personale, obiectul litigiului astfel dedus judecatii consta in valorificarea unui drept de creanta si... - Hotarare nr. incheiere/06.01.2009 din data de 21.09.2009
Sechestru asigurator in materie comerciala . Cautiune. Obligativitate. Norme incidente. - Hotarare nr. 0 din data de 11.12.2006
actiune oblica/partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 589 din data de 15.03.2017
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 528 din data de 10.03.2017
actiune in anulare - Sentinta civila nr. 542 din data de 09.03.2017
actiune pauliana - Sentinta civila nr. 678 din data de 28.03.2017
recunoastere reciproca a sanctiunilor financiare - Sentinta penala nr. 240 din data de 14.03.2017
anulare partiala decizie de impunere si obligatia de a face - Sentinta civila nr. 576 din data de 15.03.2017
pretentii - Sentinta civila nr. 457 din data de 01.03.2017
contestatie la executare - Sentinta civila nr. 608 din data de 21.03.2017
divort - Sentinta civila nr. 525 din data de 08.03.2017