InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitati pentru plata taxelor judiciare.

(Sentinta civila nr. din data de 10.03.2009 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

Tip : Incheiere civila
Nr./Data  (10.03.2009)
Dosar nr. 5500/221/2008
Autor : Judecatoria Deva
Domenii asociate : Taxa de timbru

Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitati pentru plata taxelor judiciare.


Pe rol fiind solutionarea cererii de scutire de la plata taxei de timbru, formulata de petenta SC A.T.I.E.SRL.
Fara citarea partilor.

INSTANTA,

Deliberand in camera de consiliu cu privire la cererea de scutire de la plata taxei de timbru formulata de petenta SC A.T.I.E.SRL, constata urmatoarele:
Petenta are calitatea de reclamanta in Dosarul nr. 5500/221/2008, in care a solicitat, initial, obligarea paratului N.I. la plata sumei de 143.696,60 lei.
Pentru primul termen de judecata, petenta a fost citata cu mentiunea sa achite o taxa de timbru de 4121,13 lei (a se vedea citatia de la fila 29).
La primul termen de judecata, petenta a aratat ca nu poate timbra pentru ca suma este prea mare si a solicitat acordarea unui termen pentru a plati taxa.
Avocatul paratului a fost de acord cu acordarea unui termen pentru a se achita taxa de timbru (a se vedea incheierea de la fila 34).
La urmatorul termen, petenta a depus cerere de scutire de taxa de timbru pentru suma de 4121,13 lei (f. 35-37), pe motiv ca situatia financiara nu-i permite sa achite taxa de timbru si a atasat ca dovezi in sustinerea cererii de scutire:
- Extras conturi de la Banca Transilvania (f. 38-44);
- Acte din dosarul de executare nr. 4127385/2007 (f. 45-48, 84-86));
- Sentinta civila nr. 2597/2008 prin care s-a anulat ca netimbrata o alta actiune introdusa de petenta impotriva paratului (f. 81)
In data de 27.01.2009, petenta a depus prin registratura instantei note scrise prin care si-a precizat cererea de scutire, solicitand, in subsidiar reducerea, esalonarea sau amanarea platii taxei de timbru (f. 83) iar in data de de 28.01.2009, a depus note scrise prin care a aratat ca a calculat gresit suma si ca in realitatea valoarea prejudiciului este de 328.376,21 lei (f. 88).
La termenul din data de 28.01.2009 instanta i-a pus in vedere sa achite o taxa de timbru de 6470,28 lei (f.89).
Pentru a solutiona cererea, instanta a solicitat informatii privind situatia financiara a SC A.T.I.E.SRL, de la Agentia Nationala de Administrare Fiscala-Administratia Finantelor Publice Contribuabili Mijlocii, care a comunicat copii de pe urmatoarele acte:
- Situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii la data de 30.06.2008 (f. 95-96);
- Contul de profit si pierderi la data de 30.06.2008 (f. 97-98)
- Date informative la data de 30.06.2008 (f. 99);
- Balanta de verificare pe luna iunie 2008 (f. 100-104);
- Raport de gestiune la data de 30 iunie 2008 (f. 105).
Instanta a pus in vedere petentei, prin avocat, la doua termene, respectiv la termenul din data de 28.01.2009 (a se vedea incheierea de la fila 89) si la termenul din data de 18.02.2009 (a se vedea incheierea de la fila 107) sa depuna balantele pe ultimele trei luni si dovezi privind codul de identificare fiscala si domiciliul fiscal, dar acesta nu s-a conformat.
Analizand cererea si actele anexate prin prisma legislatiei in vigoare, instanta consta urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 146/1997, instanta acorda persoanelor juridice, la cerere, facilitati sub forma de reduceri, esalonari sau amanari pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru actiuni si cereri introduse la instantele judecatoresti, in urmatoarele situatii:
a) cuantumul taxei reprezinta mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;
b) plata integrala a taxei, potrivit art. 20, nu este posibila deoarece persoana juridica se afla in curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, in conditiile legii, indisponibilizate.

In speta, din raportul de gestiune depus la fila 105, rezulta ca profitul net al petentei, la data de 30.06.2008, era de 37.863 lei iar taxa stabilita de instanta este de 6470,28 lei.
In plus, din actele depuse de petenta rezulta ca are probleme financiare.
Petenta a cerut sa fie scutita de taxa, invocand articolul 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului,
Instanta constata ca in legislatia interna nu este prevazuta posibilitatea de se acorda scutiri de taxe persoanelor juridice.
In privinta jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, iinstanta constata ca dreptul de acces la justitie este garantat de art. 6 din Conventie (a se vedea in acest sens Golder contra Regatului Unit al Marii Britanii).
Cu toate acestea, "dreptul la justitie" nu este absolut. El poate face obiectul unor limitari, de vreme ce, prin insasi natura sa, presupune o reglementare din partea statului, care urmeaza sa aleaga mijloacele pentru atingerea acestui scop.
In aceasta privinta, Curtea a retinut in numeroase cauze, ca interesul unei bune administrari a justitiei poate justifica impunerea unei restrictionari financiare a accesului unei persoane la o instanta (Lungoci impotriva Romaniei, cererea nr. 62710/00, 36, 26 ianuarie 2006, Tolstoy-Miloslavsky, impotriva Regatului Unit, Hotararea din 13 iulie 1995, 61 si urmatoarele, Weissman si altii impotriva Romaniei, cererea nr. 63945/00, 24 mai 2006, 35, Iorga impotriva Romaniei, nr. 4.227/02, 35, 25 ianuarie 2007), SC Marolux SRL si Jacobs impotriva Romaniei, 35. 21 februarie 2008).
Evident, restrictiile financiare, permise de art. 6 din Conventie, nu trebuie sa aiba ca efect, punerea unei persoane, fizice sau juridice, in imposibilitate de a-si valorifica drepturile pe calea actiunilor judecatoresti.
In speta situatia finaciara a petentei nu este foarte buna iar taxa de 6470,28 lei este foarte mare fata de posibilitatile finaciare ale petentei.
Totusi petenta desi invoca starea financiara precara pentru a fi scutita de taxa de timbru nu a facut dovada ca ar fi depus vreo cerere pentru a se deschide procedura prevazuta de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolventei, desi potrivit prevederilor art. 27 din acest act normativ, avea obligatia de a depune o astfel de cerere in termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.
Avand in vedere argumentele expuse mai sus, instanta va respinge cererea de scutire de la plata taxei de timbru dar va amana obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in valoare de 6470,28 lei pentru un termen de 6 luni, respectiv pana in data de 10.09.2009.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D I S P U N E:

Admite in parte cererea petentei SC A.T.I.E.SRL, avand domiciliul fiscal in localitatea Deva, ..., inregistrata la registrul comertului sub nr. ..., CUI ....
Respinge cererea de scutire de plata taxei de timbru.
Amana obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in valoare de 6470,28 lei pentru un termen de 6 luni, respectiv pana in data de 10.09.2009.
Cu drept de reexaminare in termen de 5 zile de la data comunicarii.
Data in camera de consiliu si pronuntata in sedinta publica, astazi 10.03.2009, ora 14.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. fn din data de 20.11.2014
SESIZARE CJUE - Sentinta comerciala nr. 1497 din data de 03.05.2012
Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare. - Decizie nr. 315 din data de 09.09.2010
Timbraj. Cai de atac. Modificarea modalitatii de calcul al taxei de timbru datorate in timpul procesului. - Decizie nr. 26/R din data de 09.09.2010
Taxa de timbru. Ajutor social in temeiul Legii nr. 416/2001 - Decizie nr. 174 din data de 13.02.2008
Incidenta concomitenta in cauza a dispozitiilor art. 242 pct. 2 cod procedura civila - Decizie nr. 129 din data de 15.02.2006
Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru - Decizie nr. 1963 din data de 26.09.2005
Contestatie la executare. Invocarea unor motive de nelegalitate a hotararii ce constituie titlu executoriu. - Sentinta civila nr. 3933 din data de 14.10.2008
Anulare titlu de proprietare. Eroare parcele cadastrale - Sentinta civila nr. 703 din data de 17.02.2009
Netemeinicie proces verbal contraventie. Lipsa vinovatie - Sentinta civila nr. 552 din data de 08.02.2008
Restituire alocatie producatori agricoli - Sentinta civila nr. 4601 din data de 16.11.2007
pretentii civile. Cheltuieli comune. Penalitati de intarziere. Lipsa hotarare Comitet executiv. - Sentinta civila nr. 3155 din data de 15.08.2008
Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Refuz intabulare drept constatat printr-o hotarare judecatoreasca pronuntata intr-o procedura in care nu au fost citati toti coproprietarii tabulari. - Sentinta civila nr. 4643 din data de 26.11.2008
Domeniu : Plangere civila. Lipsa temeinicie proces verbal de contraventie. Despagubiri acordate martorului. - Sentinta civila nr. 2839 din data de 08.07.2008
Modificarea suprafetelor tabulare. Alipirea imobilelor invecinate . Stabilirea liniei de granita. - Sentinta civila nr. 2361 din data de 04.06.2008
Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulata de o societate comerciala. Facilitati pentru plata taxelor judiciare. - Sentinta civila nr. din data de 10.03.2009
Uzucapiune. Zona cu traditie in regim de carte funciara. Proprietari tabulari decedati. Procedura necontencioasa. - Sentinta civila nr. 2066 din data de 14.05.2008
Prevederi legale aplicabile. Conditii - Sentinta civila nr. 2843 din data de 09.07.2008
Suspendare provizorie a executarii silite - Sentinta civila nr. 5715 din data de 06.12.2006
Anulare proces verbal licitatie imobiliara.Perimarea executarii - Sentinta civila nr. 2163 din data de 20.05.2008