InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Netemeinicie proces verbal contraventie. Lipsa vinovatie

(Sentinta civila nr. 552 din data de 08.02.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

Dosar nr. 4858/221/2007

Sentinta civila nr. 552/2008
Sedinta publica din data de 08.02.2008
Pe rol se afla solutionarea plangerii contraventionale formulate de petentul P.G. in contradictoriu cu intimatul I.T.R.S. si de V. Timisoara.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu s-au prezentat partile.
Procedura de citare a fost legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Se constata ca s-a depus la dosar prin serviciul registratura adeverinta de salariat a petentului, precum si fisa postului  acestuia.
Instanta constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.

INSTANTA
 
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Deva la data de 28.09.2007, sub nr. 4858/221/2007, petentul P.G. a formulat plangere impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei silvice nr. 0013 incheiat la data de 06.09.2007 de catre intimatul I.T.R.S.V. Timisoara, solicitand instantei anularea procesului-verbal mentionat si exonerarea de la plata amenzilor contraventionale aplicate in cuantum de 1500 lei.
In motivarea plangerii, petentul a aratat ca in mod gresit a fost sanctionat ca si persoana fizica pentru un act intocmit de catre o persoana juridica, ca aceasta din urma nu a completat in avizul de insotire decat „depozitul fabricii” deoarece acesta este unul singur si este inscrisa adresa acestuia la sediul societatii cu aceleasi date de la expeditor (adresa expeditorului corespunde cu a punctului de descarcare – depozitul fabricii). A mai aratat ca dintr-o greseala umana data de pe aviz a fost mentionata gresit – aviz completat la data de 6 septembrie cu data de 5 septembrie, putand demonstra ca aceeasi masina a efectuat un transport si in data de 5 septembrie pe acelasi traseu, putandu-se efectua numai o cursa pe zi.
De asemenea, petentul a sustinut ca nu a fost completata specia (rubrica 7), ci doar grupa de specii, respectiv ,,lemn rotund rasinoase” deoarece lemnul transportat se inscrie in aceasta grupa de specii, ca materialul lemnos corespundea cu numarul de piese si volum inscrise in aviz, avand seria ciocanului batuta pe capete, astfel ca nu au existat motive de confiscare, iar provenienta lemnului se poate dovedi in baza actelor de provenienta legale (autorizatia de exploatare nr. 34/07.08.2007 emise de OS Codrii Beiusului).
   Plangerea nu a fost motivata in drept. 
In dovedirea plangerii petentul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si proba cu martori.
Plangerea este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul dispozitiilor art. 15 lit. i) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare.
Intimatul I.T.R.S.V. Timisoara a formulat intampinare prin care a solicitat, in principal, respingerea plangerii ca tardiv depusa deoarece petentul a depus contestatia direct la instanta, procesul-verbal fiindu-i comunicat la data de 06.09.2007, iar, in subsidiar, plangerea respingerii plangerii ca neintemeiata si mentinerea actului de sanctionare ca temeinic si legal.
In motivarea intampinarii intimatul a aratat ca petentul a savarsit contraventiile prevazute de art. 3 lit. c) si e) din H.G. nr. 427/2004, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 363/2006, ca avizul de insotire cu care petentul trnsporta material lemons, respective seria ABlbb nr. 134053/05.09.2007 nu era completat corespunzator la rubricile ,,punct de descarcare” in sensul ca nu era inscrisa adresa ci doar ,,Dep.Fabr.”, iar la rubrica 7 nu era inscrisa specia ci doar lemn rotund rasinoase, fiind incalcate si prevederile art. 9 din norme. A mai aratat ca avizul de mai sus a fost emis la data de 05.09.2007, ora 21, ori data la care a fost savarsita fapta este 06.09.2007, ora 23,15, astfel ca valabilitatea avizului expirase de 2 ore conform art. 7 alin. (4) din anexa la H.G. nr. 363/2006.
In drept, intimatul a invocat prevederile H.G. nr. 427/2004, cu modificarile si completarile aduse prin H.G. nr. 363/2006, O.G. nr. 2/2001 si art. 115-118 Cod proc.civ.
Petentul a depus la dosar un raspuns la intampinarea formulata de catre intimat (fila rn. 19) solicitand respingerea exceptiei tardivitatii ca absolut neintemeiata intrucat procesul-verbal a fost incheiat la data de 06.09.2007 si putea fi atacat in termen de 15 zile care este un termen ce se calculeaza pe zile exclusive, adica pe zile libere, iar ziua in care s-ar implini ar fi 22.09.2007 care este o zi de sanbata, astfel ca se va prelugi pana la data de 24.09.2007, aceasta fiind si data postei aplicata pe plicul cu care petentul a expediat plangerea instantei.
In sustinerea plangerii petentul a depus la dosarul cauzei urmatoarele: proces-verbal de constatare a contraventiei silvice nr. 0013 incheiat la data de 06.09.2007 de catre intimatul I.T.R.S.V. Timisoara (fila nr. 2-3), aviz de insotire nr. 1340531/05.09.2007 (fila nr. 4), adeverinta emisa de S.C. G. S.R.L. (fila nr. 24) si fisa postului emisa de S.C. G. S.R.L. pe numele P. G. (fila nr. 25).
Asupra exceptiei tardivitatii plangerii formulate de catre petent instanta s-a pronuntat prin incheierea de sedinta din data de 11.01.2008, fiind respinsa ca neintemeiata intrucat termenul de 15 zile prevazut de art. 31 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 s-a implinit la data de 22.09.2007 – intr-o zi de sambata – astfel ca, in temeiul prevederilor art. 101 alin. (1) si (5) Cod proc.civ., termenul s-a prelungit pana la data de 24.09.2007, data la care petentul a depus plangerea la posta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine  urmatoarele:
Prin procesul-verbal de constatare a contraventiei silvice nr. 0013 incheiat la data de 06.09.2007, ora 23,30, de catre agentul constatator ing. B. M. I. din cadrul I.T.R.S.V. Timisoara s-a constatat ca petentul P.G., conducator auto, a transportat la data de 06.09.2007, orele 23,15, in localitatea Bejan/DN76, judetul Hunedoara, materiale lemnoase, lemn rotund molid cu autoutilitara B-65-RZI si remorca CJ-58-HER, insotite de avizul de insotire seria ABlbb nr. 134053/05.09.2007 emis de S.C. H. S. S.R.L. intocmit cu incalcarea dispozitiilor normelor legale, astfel la rubrica ,,Punct de descarcare” nu a inscris decat ,,Dep. Fabr.”, la rubrica 7 nu a inscris specia, ci numai ,,Lemn rotund rasinoase”, constatandu-se ca valabilitatea avizului de insotire a expirat in data de 06.09.2007, ora 21, deoarece data si ora plecarii consemnate in aviz sunt 05.09.2007, ora 21.
Pentru aceste fapte petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum total de 1.500 lei, in temeiul prevederilor art. 3 lit. c) si e) din H.G. nr. 427/2004 raportat la art. 4 alin. (1) lit. a) si h) din H.G. nr. 363/2006.
Instanta retine ca potrivit prevederilor art. 3 lit. c) si e)  din H.G. nr. 427/2004 pentru aprobarea Normelor privind circulatia materialelor lemnoase si controlul circulatiei acestora si al instalatiilor de transformat lemn rotund, cu modificarile si completarile ulterioare, ,,constituie contraventii silvice urmatoarele fapte: (…) c) transportul de materiale lemnoase insotite de avizul de insotire intocmit cu incalcarea dispozitiilor normelor prevazute in anexa la prezenta hotarare (…); e) transportul de materiale lemnoase neinsotite de aviz de insotire sau cu aviz de insotire a carui valabilitate a expirat”, iar in conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) si h) din H.G. nr. 363/2006 privind modificarea si completarea H.G. nr. 427/2004 ,,faptele prevazute la art. 3 se sanctioneaza dupa cum urmeaza: a) faptele prevazute la lit. b), c), g) si n), cu amenda de la 500 lei (RON) la 3.000 lei (RON); (…) h) fapta prevazuta la lit. e), cu amenda de la 1.000 lei (RON) la 3.000 lei (RON) si confiscarea, in conditiile legii, a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din acestea (…)”
Instanta constata ca procesul-verbal intruneste conditiile de forma impuse de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 si ca nu exista vreo cauza de nulitate absoluta prevazuta de art. 17 din acelasi act normativ.
Pe fondul cauzei instanta retine din adeverinta emisa de S.C. G. S.R.L. (fila nr. 24) ca petentul isi desfasura activitatea la data de 06.09.2007 ca si conducator auto la S.C. G. S.R.L., aspect retinut si de catre intimat in procesul-verbal. Din fisa postului emisa de aceeasi societate comerciala (fila nr. 25) rezulta ca in ceea ce priveste documentele pe care acesta trebuie sa le detina cu ocazia efectuarii oricarui transport una dintre atributiile postului consta in a nu pleca cu un  mijloc de transport inainte de a primi documentele necesare, precum si foaia de transport, aviz de insotire, factura, chitante si alte asemenea documente ce se intocmesc de salariatul societatii cu atributii in acest scop. 
Analizand procesul-verbal de contraventie se constata ca sanctionarea petentului de catre intimat s-a realizat pentru doua fapte contraventionale, respectiv efectuarea de transport de materiale lemnoase insotit de avizul de insotire intocmit cu incalcarea dispozitiilor legale, precum si transportul efectuat cu aviz de insotire expirat.
Prin raportare la dispozitiile art. 3 lit. c) si e) din H.G. nr. 427/2004 instanta constata ca actul normativ mentionat incrimineaza transportul de materiale lemnoase insotite de avizul de insotire intocmit cu incalcarea dispozitiilor legale si, respectiv, cu aviz de insotire a carui valabilitate a expirat. Instanta retine in acest context ca potrivit dispozitiilor art. 7 alin. (7) din anexa la actul normtiv mentionat intocmirea si completarea avitului de insotire a marfii reprezinza o operatiune foarte tehnica ce necesita luarea in considerare a mai multor reguli, fiecare rubrica a formularului de aviz trebuind sa fie completata avand in vedere mai multe situatii, precum si conditiile in care se realizeaza vanzarea lemnului, sortimentul de lemn ce formeaza obiectul comercializarii, modalitatea de realizare a transportului. Pentru a sublinia importanta operatiunii de intocmire a avizului de insotire a marfii, legiuitorul a prevazut la art. 3 lit. b) ca nerespectarea de catre emitenti a prevederilor privind modul de eliberare si completare a documentelor de provenienta si de insotire a materialelor lemnoase constituie contraventie.
Prin urmare, data fiind complexitatea operatiunii, completarea avizului de insotire a marfii presupune in mod necesar cunostinte de specialitate si studii corespunzatoare.
In aceste conditii, transportul de materiale lemnoase insotit de un aviz intocmit cu nerespectarea standardelor si a cerintelor prevazute la art. 7-9 din anexa la H.G. nr. 427/2004 nu poate fi imputat conducatorului auto care in lipsa unor studii de specialitate este in imposibilitate de a aprecia o eventuala intocmire necorespunzatoare a avizului respectiv si in conditiile in care din fisa postului nu rezulta ca ar putea sa aiba aceasta atributie, ci, dimpotriva, din fisa mentionata rezulta clar ca intocmirea documetelor ce insotesc transportul de material lemons revine salariatului societatii cu atributii in acest scop. Pe de alta parte, in cazul in care soferul insarcinat cu transportul de material lemons ar trebui ca inainte de plecare sa verifice modul de intocmire si completare a rubricilor din avizul de insotire sau, dupa caz, perioada de valabilitate, ar insemna ca acesta sa verifice de fapt modul in care persoana responsabila de intocmirea acestuia si care are pregatirea de specialitate necesara si, respectiv, atributia respectiva in fisa postului, si-a indeplinit atributiile de specialitate. Ori, o persoana care indeplineste in cadrul unei societati functia de conducator auto nu are nici pregatirea necesara si nici calitatea de a verifica aspectele de mai sus.
Se mai retine si faptul ca avizul de insotire seria ABlbb nr. 134053/05.09.2007 este emis de S.C. H.S. S.R.L., deci o alta societate decat cea cu care petentul are incheiat contract de munca, astfel ca cele doua fapte contraventionale au fost imputate petentului ca urmare a neverificatii de catre acesta a indeplinirii atributiilor de specialitate ce revin unei persoane angajate la o alta societate decat cea la care acesta este angajat, ceea ce este absolut imposibil din punct de vedere al atributiilor petentului si al dispozitiilor legale citate mai sus.
In concluzie, in cazul in care un transport de material lemons se realizeaza cu incalcarea prevederilor legale referitoare la emiterea si completarea avizului de expeditie fapta respectiva poate fi imputata cel mult societatii transportatoare (persoanei juridice) si in nici un caz conducatorului auto (persoana fizica) care, asa cum am aratat deja, nu poate sa raspunda si sa verifice modul in care persoanele responsabile si-au indeplinit ele insele atributiile de serviciu si, respectiv, atributiile prevazute de lege.
Pentru aceste motive, sanctionarea petentului pentru o fapta ce nu poate fi imputata acestuia face ca procesul-verbal incheiat de catre intimat sa fie netemeinic si nelegal, faptele retinute in sarcina sa neintrunind elementele constitutive ale contraventiei, conform art. 1 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, intrucat lipseste vinovatia.
Pentru considerentele expuse, instanta, in temeiul prevederilor art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, va admite plangerea petentului, va anula procesul-verbal nr. 0013 incheiat la data de 06.09.2007 de catre intimata si va inlatura aplicarea sanctiunii contraventionale a amenzii in cuantum de 1.500 lei aplicata petentului.
 Instanta va lua act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:
Admite plangerea contraventionala formulata de petentul P.G., cu domiciliul in localitatea Sebes, str. Spitalului nr. 1, judetul Alba si sediul procesual ales in Alba-Iulia, str. Tulnicului nr. 7, bloc C2, etaj 3, ap. 8, judetul Alba, in contradictoriu cu intimata I.T.R.S.V Timisoara, cu sediul in Timisoara, str. Mihail Kogalniceanu nr. 6, judetul Timis.
Anuleaza procesul-verbal nr. 0013 incheiat la data de 06.09.2007 de catre intimata si inlatura aplicarea sanctiunii contraventionale a amenzii in cuantum de 1.500 lei.
Fara cheltuieli de judecata.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din data de 08.02.2008.

PRESEDINTE                                                       GREFIER

5 ex.
BML/SF
11.03.2008
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014