Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Plangere PV

(Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Dosar nr. .............

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI .....BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. ......
Sedinta publica din ......
Instanta compusa din:
PRESEDINTE:  ...........
GREFIER: ....................

      Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe contestatorul .......... si pe intimata
................, avand ca obiect plangere contraventionala.
      La apelul nominal facut in sedinta publica, nu au raspuns partile.
      Procedura de citare este legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei
faptul ca la data de ............, s-au depus prin serviciul Registratura, relatiile solicitate de la
intimata.
      Instanta declara inchise dezbaterile pe fondul cauzei in temeiul art.150 Cpc si retine
cauza spre solutionare pe baza probelor aflate in dosar.
      
      INSTANTA
      
      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin plangere contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante la data ......... cu
nr. ............, contestatorul ........... a solicitat instantei, in contradictoriu cu intimata
................., anularea procesului-verbal seria ... nr. .... din data de ..... si exonerarea de plata
amenzii contraventionale.
      In motivare, contestatorul a aratat, in esenta, ca atat data comiterii faptei cat si aceea
a intocmirii procesului-verbal de contraventie este gresit consemnata, avand in vedere ca
presupusa fapta a fost savarsita in data de ...., iar nu in data de .... cum gresit s-a mentionat.
      Un alt motiv de nulitate invocat a fost acela ca textul de lege care a fost indicat de
agentul constatator nu este aplicabil in speta.
      In drept, au fost invocate dispozitiile art. 31 si 34 din OG nr. 2/2001.
      In conformitate cu prevederile art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele
judiciare de timbru si art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,
plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este
scutita de taxa judiciara de timbru, iar conform art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995, este
scutita si de plata timbrului judiciar.
      Intimata, legal citata in fata instantei, a depus in termenul legal intampinare, prin
care a solicitat admiterea plangerii si anularea procesului-verbal de contraventie, avand in
vedere ca fapta a fost savarsita in data de ......., iar in procesul-verbal s-a consemnat .....
      In drept, intimata a invocat preveredile art. 1169, art. 1171 din C.civ., art. 15 din OG
nr. 2/2001.
      In baza art. 167 din C.proc.civ., instanta a incuviintat, pentru contestator, proba cu
inscrisurile aflate la dosar, apreciind ca sunt pertinente, concludente si utile solutionarii
cauzei.
      La dosar au fost depuse urmatoarele inscrisuri: procesul-verbal de contraventie seria
....nr. ...., procesul-verbal de contraventie seria .... nr. .... si procesul-verbal de contraventie
seria ... nr. ....
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
      Prin procesul-verbal de contraventie seria .... nr. ..... intocmit la data de .....,
contestatorul ..... a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de .... lei si
....puncte penalizare, pentru ca, in data de ....., a condus autoturismul cu numarul de
inmatriculare ......... si semiremorca cu nr. de innmatriculare ..........., fara a respecta
semnificatia indicatorului Accesul interzis, referitor la tonaj, contraventie prevazuta de art.
147 alin 2 din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002.
      Verificand, potrivit art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal
de constatare si sanctionare a contraventiei, instanta constata ca, desi O.G. nr. 2/2001 nu
cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului constatator al
contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca acesta face dovada deplina a situatiei
de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara, insa pentru a se bucura de aceasta
forta probanta trebuie sa fie incheiat cu respectarea dispozitiilor legale in lipsa carora este
nul sau poate fi anulat.
      Potrivit art. 17 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, lipsa
mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si
prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridica, lipsa denumirii si a sediului
acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului
constatator, atrage nulitatea procesului-verbal de contraventie, nulitatea putand fi invocata
si din oficiu. Fiind vorba despre a nulitate absoluta expresa, vatamarea se prezuma, nefiind
admisibila proba contrara.
      Asa cum rezulta din textul de lege mai sus mentionat, lipsa datei comiterii
contraventiei se sanctioneaza cu nulitatea absoluta a procesului-verbal de contraventie.
Instanta apreciaza ca mentionarea unei date gresite echivaleaza cu lipsa datei comiterii
contraventiei, deoarece aceasta mentiune  atrage o serie de consecinte extrem de
importante cum ar fi termenul de 48 de ore prevazut pentru achitarea a jumatate din
minimul amenzii prevazut de lege, termenul de 15 zile pentru introducerea plangerii,
aplicarea in timp a legilor.
      Din analiza actelor dosarului, instanta retine ca, desi fapta a fost comisa la data de
......, agentul constatator a mentionat data de .......
      In raport de acest motiv de nelegalitate constatat, instanta retinand nulitatea
procesului verbal de contraventie contestat, va admite plangerea, va anula actul constatator
al contraventiei si va exonera petentul de plata amenzii contraventionale aplicate,
nemaifiind necesara si analiza celuilalt motiv de nelegalitate invocat de contestator.
      
      PENTRU ACESTE MOTIVE,
      IN NUMELE LEGII,
      HOTARASTE:


      Admite plangerea contraventionala formulata de contestatorul ....... cu domiciliul in
comuna ......, Judetul ....... in contradictoriu cu intimata ............... cu sediul in ....., Nr.....,
Sector ..., .............
      Anuleaza procesul-verbal de contraventie seria ... nr. ..... incheiat de intimata la data
de .... si exonereaza contestatorul de masurile dispuse.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica, astazi, ........
      
    PRESEDINTE,               GREFIER,

   
2
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014