InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Dosar nr.

R O M A N I A

JUDEC?TORIA SECTORUL 4 BUCURE?TI
SEC?IA CIVIL?
SENTINTA CIVIL? NR.163
?edin?a public? de la data de 10 Ianuarie 2011
Instan?? constituit? din:
PRE?EDINTE –
GREFIER –

      Pe rol solu?ionarea ac?iunii civile formulat? de petentul ........in contradictoriu cu intimata ........, avand ca obiect „plangere contraven?ional?”.
      La apelul nominal f?cut in ?edin?? public? a r?spuns contestatorul prin avocat cu imputernicire avoca?ial? la dosar ?i martorul propus de petent, lipsind intimata.
      Procedura de citare este legal indeplinit?.
      S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin??, dup? care,
      In conformitate cu prevederile art.192, art.193, art.196 ?i art.198 Cod procedur? civil?, instan?a procedeaz? la audierea martorului propus de contestatar, declara?ia acestuia fiind consemnat? ?i ata?at? la dosarul cauzei.
      Nemaifiind probe de administrat, instan?a apreciaz? cauza in stare de judecat? ?i acord? cuvantul asupra fondului pricinii.
      Avocatul contestatarului solicit? instan?ei admiterea ac?iunii ?i anularea procesului verbal de constatare a contraven?iei. Referitor la cheltuielile de judecat? invedereaz? instan?ei c? i?i rezerv? dreptul de a le recupera pe cale separat?. Arat? c? procesul verbal contestat este netemeinic ?i nelegal, in cuprinsul s?u fiind re?inut? o situa?ie premis? gre?it?. Invedereaz? instan?ei c? aceast? presupus? contraven?ie nu s-ar fi putut produce decat la ........, ins? distan?a pan? la locul la care a fost oprit ?i s-a consemnat c? s-ar fi s?var?it contraven?ia este foarte mare. Arat? c? in cauz? sunt incidente cauz? dispozi?iile art. 1 OG nr.2/2001, aceast? fapt? neexistand. Un alt motiv de nulitate a procesului verbal este acela c? nu sunt respectate dispozi?iile art. 180 din Regulamentul de aplicare a OUG nr.195/2002 in procesul verbal trebuind a fi men?ionate m?sura suspend?rii permisului de conducere ?i m?sura tehnico –administrativ? a ridic?rii permisului de conducere. Un alt motiv de nulitate este acela c? nu sunt indeplinite condi?iile art.107, nefiind indicat temeiul de drept. Solicit? instan?ei admiterea plangerii.
      Instan?a re?ine cauza in pronun?are.

I N S T A N ? A

       Deliberand asupra cauzei civile de fa?? constat? urm?toarele:
       Prin plangerea contraven?ional? inregistrat? cu num?rul  pe rolul Judec?toriei Sector 4 Bucure?ti la data de 18.06.2010, petentul ........a solicitat instan?ei, in contradictoriu cu intimata ........, anularea procesului-verbal de contraven?ie seria CC nr. ........ din 10.06.2010, ca netemeinic ?i nelegal; inl?turarea sanc?iunii complementare a suspend?rii dreptului de a conduce autovehicule pe o perioad? de 30 de zile; restituirea permisului de conducere pentru categoria ........conform art.216 alin.2 din Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002, solicitand totodat? ?i obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecat?.
       In motivarea plangerii petentul a ar?tat c? la data de 10 iunie 2010 circula cu autoturismul cu num?rul de inmatriculare ........in Bucure?ti pe str. ........c?tre str. ........, iar dup? efectuarea virajului stanga, pe str. ........ a fost oprit de un agent de circula?ie care i-a adus la cuno?tin?? faptul c? ar fi dep??it tramvaiul care era oprit in sta?ie anterior efectu?rii virajului la stanga.
       A invederat petentul c? a adus la cuno?tin?a agentului constatator faptul c? a efectuat virajul la stanga in momentul in care tramvaiul se afla inainte autoturismului s?u ?i nu era sta?ionat, ins? agentul a intocmit procesul verbal de sanc?ionare.
       Referitor la legalitatea ?i temeinicia procesului verbal petentul arat? c? situa?ia de fapt re?inut? de agentul constatator nu este conform? cu realitatea deoarece la momentul efectu?rii virajului la stanga tramvaiul circula inaintea autoturismului s?u nefiind oprit in sta?ie.
       De asemenea, se invoc? inc?lcarea prevederile art.180 alin.1 din Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002, in sensul c? sanc?iunea contraven?ional? complementar? a suspend?rii dreptului de a conduce pe o perioad? de 30  de zile ?i m?sura tehnico – administrativ? a ridic?rii permisului de conducere nu au fost men?ionate in cuprinsul procesului – verbal.
       In ceea ce prive?te temeiul de drept al sanc?iunii petentul apreciaz? c? nu poate fi sanc?ionat exclusiv in temeiul art.100 alin.3 lit. e din OUG nr.195/2002 f?r? s? se indice temeiul de drept al nerespect?rii regulilor privind dep??irea, iar textul de lege – art.107 alin.4 – este indicat in mod eronat.
       In drept, plangerea a fost intemeiat? pe dispozi?iile OG nr.2/2001; OUG nr.195/ 2002 republicat?, Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002.
       S-au anexat la plangerea contraven?ional?, in copii, urm?toarele acte: C.I. seria ....pe numele ....; proces verbal seria CC nr........./10.06.2010 ?i  dovad?  seria  CD nr.....
       Cererea este scutit? de la plata taxei judiciare de timbru ?i a timbrului judiciar, conform prevederilor art.36 alin.1 din OG 2/2001 ?i art.15 lit. i din Legea nr. 146/1997.
       La data de 10 noiembrie 2010, prin serviciul registratur?, s-a depus la dosarul cauzei intampinarea formulat? de intimat? prin care s-a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiat?.
       In ap?rare intimata a ar?tat c?  la data de 10 iunie  2010 petentul a condus auto cu num?rul de inmatriculare ........pe Bd. ........?i a dep??it pe partea stang? tramvaiul oprit in sta?ia RATB ........, sta?ie care nu este prev?zut? cu refugiu pentru pietoni.
       Se mai arat? c? fapta a fost constatat? in mod direct de c?tre agentul constatator conform art.109  alin.1 din OUG nr.195/2002, republicat?, acesta avand posibilitatea de a aprecia gradul de pericol creat de petent prin contraven?ia s?var?it?.
       A invederat intimata, de asemenea, c? procesul-verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei respect? condi?iile de fond ?i form? impuse de OG nr.2/2001, iar sanc?iunea aplicat? este propor?ional? cu gravitatea faptei s?var?ite.
       In drept, intimata a invocat prevederile art. 1169, art. 1171 din C.civ. ?i art. 15 din OG nr.2/2001 modificat? ?i completat?, art.100 alin.3 lit. l din OUG nr.195/2002, modificat? ?i completat? ?i 107 alin.4 din RA.O.U.G. nr.195/2002, modificat ?i completat.
In cauz? a fost admis? ?i administrat? proba cu inscrisuri pentru ambele p?r?i, pentru petent fiind incuviin?at? ?i proba testimonial?. In cadrul probei testimoniale, a fost audiat martorul ........a c?rui declara?ie a fost consemnat? ?i anexat? la dosarul cauzei.
       Analizand actele ?i lucr?rile dosarului instan?a re?ine urm?toarele:
       La data de 10.06.2010 a fost incheiat procesul-verbal seria CC nr. ........ prin care petentul a fost sanc?ionat contraven?ional cu amend? in cuantum de 240 de lei s?var?irea contraven?iei prev?zute de art. 107 alin.4 din HG nr.1391/2006 ?i sanc?ionat? de art. 100 alin.3 lit. e din OUG nr.195/2002, republicat?.
       Pentru a dispune sanc?ionarea petentului, agentul constatator a re?inut c? in Bucure?ti str. ........- RATB ........ a condus auto cu num?rul de inmatriculare ........?i a dep??it pe partea stang? tramvaiul oprit in sta?ia  f?r? refugiu pentru pietoni.
       Verificand, in conformitate cu dispozi?iile art.34 alin.1 din OG nr.2/2001, legalitatea procesului - verbal de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei, instan?a re?ine c? motivele de nelegalitate indicate de petent sunt intemeiate, in parte.
       Astfel potrivit art.180 alin.1 din Regulamentul de aplicare al OUG nr.195/2002, cu modific?rile ulterioare, „in cazul in care constat? inc?lc?ri ale normelor rutiere, agentul constatator incheie un proces verbal de constatare a contraven?iei, care va cuprinde in mod obligatoriu: … sanc?iunea complementar? ?i/sau m?sura tehnico administrativ? dispus?”.
       In cauza de fa?? procesul verbal contestat nu cuprinde men?iuni referitoare la m?sura re?inerii permisului de conducere ?i suspendarea dreptului de conduce, aplicarea acestor m?suri petentului rezultand numai din dovada seria CD nr.........
       De?i textul de lege nu prevede expres faptul c? lipsa acestor men?iuni din procesul verbal atrage nulitatea actului de constatare ?i sanc?ionare, in cauz? devin aplicabile prevederile art.105 alin.2 C.pr.civ. care stabilesc c? actele intocmite cu nerespectarea formelor legale se vor declara nule dac? prin aceasta s-a cauzat p?r?ii o v?t?mare care nu se poate inl?tura decat prin anularea actului.
       Instan?a apreciaz? c? prin completarea incorect? a procesului verbal cu privire la sanc?iunile complementare aplicate ?i m?surile tehnico – administrative dispuse, petentului i s-a cauzat o v?t?mare care nu poate fi inl?turat? decat prin anularea procesului verbal.
       Nu va fi ins? primit? critica petentului referitoare la temeiul de drept al sanc?iunii, deoarece art.107 alin.4 din Regulament stabile?te obliga?ia conduc?torilor auto de a opri in spatele tramvaiului oprit intr-o sta?ie f?r? refugiu de pietoni, iar prin procesul verbal contestat s-a re?inut in sarcina contestatarului faptul c? ar fi dep??it pe partea stang? tramvaiul, devenind astfel aplicabile prevederile art.100 alin.3 lit. e din OUG nr.195/2002, republicat?, care sanc?ioneaz? nerespectarea dispozi?iilor legale referitoare la dep??ire.
      Sub aspectul temeiniciei, instan?a re?ine c?, de?i O.G. nr.2/2001 nu cuprinde dispozi?ii exprese cu privire la for?a probant? a actului de constatare a contraven?iei, din economia textului art.34 rezult? c? procesul verbal contraven?ional face dovada situa?iei de fapt ?i a incadr?rii in drept pan? la proba contrar?.
      For?a probant? a rapoartelor sau a proceselor-verbale este l?sat? la latitudinea fiec?rui sistem de drept, putandu-se reglementa importan?a fiec?rui mijloc de prob?, ins? instan?a are obliga?ia de a respecta caracterul echitabil al procedurii in ansamblu atunci cand administreaz? ?i apreciaz? probatoriul.
      Instan?a constat? c? procesul-verbal reprezint? un mijloc de prob? ?i con?ine constat?ri personale ale agentului de poli?ie aflat in indeplinirea atribu?iilor de serviciu, a?a cum rezult? din procesul-verbal de contraven?ie. Dat fiind c? este vorba despre o contraven?ie constatat? pe loc de agentul constatator, instan?a apreciaz? c? faptele constatate personal de agentul constatator sunt suficiente pentru a da na?tere unei prezum?ii simple, in sensul c? situa?ia de fapt ?i imprejur?rile re?inute corespund adev?rului, prezum?ie care ins? a fost r?sturnata de petent in prezenta cauza.
       Petentul a f?cut dovada unei situa?ii de fapt contrarii celei descrise in actul constatator, intrucat din declara?ia martorului audiat in cauz? care se afla cu petentul in autoturism la momentul s?var?irii presupusei abateri contraven?ionale coroborat? cu plan?ele foto prezentate rezult? c? petentul nu a efectuat nicio dep??ire regulamentar?.
       Se re?ine in acest sens c? intersec?ia str. ........cu str. ........ Declara?ia este anterioar? sta?iei de tramvai, care nu este prev?zut? cu refugiu. Intimata prin intampinare men?ioneaz? c? petentul a dep??it tramvaiul in sta?ia RATB ........, ins? din men?iunile procesului verbal rezult? c? dep??irea neregulamentar? s-ar fi produs  pe str. ......... De asemenea, intimata legal citat? nu a in?eles s? propun? probe care s? sus?in? acuza?ia re?inut? in cuprinsul procesului-verbal de contraven?ie, limitandu-se la a face referire la men?iunile existente in actul de constatare ?i sanc?ionare a contraven?iei contestat.
       Fa?? de considerentele de fapt ?i drept expuse, instan?a apreciaz? c? plangerea contraven?ional? formulat? de petent este intemeiat? ?i prin urmare o va admite, dispunand totodat? anularea procesului-verbal de contraven?ie.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOT?R??TE

Admite plangerea contraven?ional? formulat? de ........cu domiciliul ales in Bucure?ti, sector 5, str. ........in contradictoriu cu intimata ........cu sediul in Bucure?ti.
Anuleaz? procesul verbal de contraven?ie seria CC nr........./10.06.2010 intocmit de intimat?.
Irevocabil?.
Pronun?at? in ?edin?a public?, azi, 10 Ianuarie 2011.

PRE?EDINTE GREFIER
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014