InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

SESIZARE CJUE

(Sentinta comerciala nr. fn din data de 20.11.2014 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

1.Prin incheierea din data de  …., in dosarul nr…..,  Tribunalul Sibiu a sesizat Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene cu  urmatoarea intrebare preliminara:
Art. 6 din Tratatul Uniunii Europene, art. 17, 20, 21 alin. 1, 47  din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, principiul restituirii taxelor prohibite de dreptul unional tras din jurisprudenta CJUE, Recomandarea 16/2003 a Comitetului Ministrilor din cadrul Consiliului Europei, Rezolutia nr. 1787/2011 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei pot fi interpretate ca opunandu-se unei reglementari precum art. XV din Ordonan?a de urgen?a nr. 8/2014?
 Cauza a fost inregistrata la instan?a din Luxemburg sub nr. C-200/14.
2. Ulterior sesizarii Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene, reclamanta C. S. G.  a solicitat la 24.09.2014 completarea intrebarii preliminare, motivat de faptul ca a intrat in vigoare si Ordinul Ministerului Finan?elor Publice nr. 741 din 29 mai 2014, Ordinul  Ministerului Mediului ?i Schimbarilor Climatice nr. 365/20141, care au instituit procedura de aplicare a art. XV din Ordonan?a de urgen?a nr. 8/2014. 
Conform  punctelor 1-3, 7, 8 din acest act normativ comun, restituirea esalonata se efectueaza exclusiv la cererea contribuabilului care trebuie sa anexeze acesteia hotararea judecatoreasca de restituire a taxei in copie legalizata (desi organele fiscale/mediu au fost parte a litigiului judecatoresc de restituire a taxei, hotararea fiindu-le opozabila, in  astfel  de situatii  fiind incalcate  atat  dispozitiile  articolului 129 alineat 1 din Codul de procedura civila,  cat si ale  articolului  24 alineat  1 din Legea nr. 554/2004).
Distinct, conform articolului 5 din acelea?i reglementari, termenul de solutionare a cererii de restituire este de 45 de zile,  facandu-se abstractie de dispozitiile articolului  24 alineat 1 Legea nr. 554/2004,  desi hotararile pronuntate sunt date in materia contenciosului administrativ.
Conform punctului  19 din ordinul premen?ionat, doar pentru plata fiecarei transe anuale, astfel cum au fost stabilite prin graficul prevazut la punctul  11, organul fiscal competent constata si opereaza eventualele compensari cu obligatii fiscale restante existente in evidenta pe platitor pana la data platii fiecarei transe, ?i nu compenseaza integral obliga?ia de plata stabilita prin hotararea judecatoreasca data in restituirea taxei cu o eventuala datorie a celui indrepta?it la restituire.
Ca atare, desi din dreptul unional invocat in cauza (considerent  pentru care instanta a sesizat deja Curtea de la Luxemburg) cat si din dreptul intern (articolul  129 alineat 1 Codul de procedura civila, articolul 24 alin 1 Legea nr. 554/2004) rezulta ca executarea trebuie efectuata din oficiu, de bunavoie, in termen de 30 de zile de la data ramanerii definitive, prin noul act comun administrativ, aceasta este:
- conditionata de efectuarea unei cereri, de adaugarea unei noi exigente de a depune hotararea legalizata;
- prelungita cu 15 zile fata de termenul general aplicabil in virtutea legii contenciosului administrativ;
- mai mult, art. XV Ordonan?a de urgen?a nr. 8/2014 dispune exclusiv esalonarea platii unor creante derivate din hotarari judecatoresti de restituire a taxei de poluare/emisii poluante si nu dispune nimic cu privire la eventuala esalonare a compensarii acestora cu alte creante fiscale;
De?i stingerea creantelor fiscale opereaza prin trei institutii juridice distincte: plata, compensarea si restituirea( in conformitate cu art. 114, 116, 117 ?i titulatura capitolului II din Ordonan?a de urgen?a nr. 92/2013)  punctul  19 din ordin limiteaza eventuala posibilitate de compensare a creantelor detinute de contribuabil impotriva organelor fiscale/mediu trase din hotararile judecatoresti de restituire, la 20% din cuantumul acestora, cu alte obligatii de plata a contribuabililor catre stat, acestea exigibile la scadenta insa in mod imuabil, cu incalcarea principiului compensarii de drept.
De asemenea, distinct de prevederile art. XV Ordonan?a de urgen?a nr. 8/2014, ?i chiar in ipoteza declararii de catre Curtea de justi?ie a Uniunii Europene a opunerii Dreptului Uniunii acestei reglementari, reclamanta a invederat ca in cauza devin incidente si alte acte normative interne susceptibile de a paraliza executarea hotararilor judecatore?ti de restituire a taxelor ?i de natura a viola in continuare dreptul unional, respectiv:
I. Ordonan?a Guvernului nr. 22/2002 (actualizata)
privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii.
Art. 1
1) Creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora sau, dupa caz, de la titlurile de cheltuieli la care se incadreaza obligatia de plata respectiva
2) Creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare, inclusiv a celor de personal, in scopul indeplinirii atributiilor si obiectivelor legale, pentru care au fost infiintate
Art. 2
      ?Daca executarea creantei stabilite prin titluri executorii nu incepe sau continua din cauza lipsei de fonduri, institutia debitoare este obligata ca, in termen de 6 luni, sa faca demersurile necesare pentru a-si indeplini obligatia de plata. Acest termen curge de la data la care debitorul a primit somatia de plata comunicata de organul competent de executare, la cererea creditorului.
??  Art. 3
    ? In cazul in care institutiile publice nu isi indeplinesc obligatia de plata in termenul prevazut la art. 2, creditorul va putea solicita efectuarea executarii silite potrivit Codului de procedura civila si/sau potrivit altor dispozitii legale aplicabile in materie.
II. Ordinul Ministerului Finan?elor Publice nr. 2.336 din 19 iulie 2011 (actualizat) pentru aprobarea Procedurii de punere in aplicare a titlurilor executorii in baza carora se solicita infiintarea popririi conturilor autoritatilor si institutiilor publice deschise la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului
Articolul  101
1)  In situatiile in care instantele au validat masura popririi, executarea va avea ca obiect numai sumele detinute sau datorate debitorului de tertul poprit din care pot fi achitate creantele stabilite in sarcina institutiilor si autoritatilor publice, cu limitarile instituite prevazute de dispozitiile articolului 1 alineat 2 din Ordonanta Guvernului nr. 22/2002, aprobata cu completari prin Legea nr. 288/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.
2) Pentru situatiile mentionate la alineatului (1) se aplica in mod? corespunzator procedura de punere in aplicare a titlurilor executorii prevazuta la articolele  1-10.
In sus?inerile sale, reclamanta a invocat ?i prevederile:
a. Articolul nr. 24 din Legea nr. 554/2004 (actualizata)
privind contenciosul administrativ:
Obligatia executarii
1) Daca in urma admiterii actiunii autoritatea publica este obligata? sa incheie, sa inlocuiasca sau sa modifice actul administrativ, sa elibereze un alt inscris sau sa efectueze anumite operatiuni administrative, executarea hotararii definitive se face de bunavoie in termenul prevazut in cuprinsul acesteia, iar in lipsa unui astfel de termen, in termen de cel mult 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii.
b. Ordonan?a de urgen?a nr. 92/2003 (republicata) (actualizata) privind Codul de procedura fiscala
Articolul  116:  Compensarea
? 1) Prin compensare se sting creantele statului sau unitatilor administrativ-teritoriale ori subdiviziunilor acestora reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat cu creantele debitorului reprezentand sume de rambursat, de restituit sau de plata de la buget, pana la concurenta celei mai mici sume, cand ambele parti dobandesc reciproc atat calitatea de creditor, cat si pe cea de debitor, cu conditia ca respectivele creante sa fie administrate de aceeasi autoritate publica, inclusiv unitatile subordonate acesteia.
? 2) Creantele fiscale ale debitorului se compenseaza cu obligatii? datorate aceluiasi buget, urmand ca din diferenta ramasa sa fie compensate obligatiile datorate altor bugete, in mod proportional, cu respectarea conditiilor prevazute la alineatul  (1)
?.....
? 4) Daca legea nu prevede altfel, compensarea opereaza de drept la data la care creantele exista deodata, fiind deopotriva certe, lichide si exigibile.
5) In sensul prezentului articol, creantele sunt exigibile:??
a) la data scadentei, potrivit articolului 111;??
....
h) la data nasterii dreptului la restituire pentru sumele de restituit potrivit articolului  117, astfel:??
1. la data platii pentru sumele achitate in plus fata de obligatiile fiscale datorate??
...
6. la data depunerii cererii de restituire, in limita sumei aprobate? pentru restituire prin decizia emisa de organul fiscal potrivit legii, pentru celelalte cazuri de sume de restituit.
...
51) Creantele fiscale rezultate din cesiunea notificata potrivit? prevederilor art. 30 se sting prin compensare cu obligatiile cesionarului la data notificarii cesiunii.
6) Compensarea se constata de catre organul fiscal competent, la? cererea debitorului sau din oficiu. Dispozitiile articolului 115 privind ordinea stingerii datoriilor sunt aplicabile in mod corespunzator
7) Organul fiscal competent comunica debitorului decizia cu privire la? efectuarea compensarii, in termen de 7 zile de la data efectuarii operatiunii.
Articolul 117
Restituiri de sume
1) Se restituie, la cerere, debitorului urmatoarele sume:??
a) cele platite fara existenta unui titlu de creanta;??
..
d) cele platite ca urmare a aplicarii eronate a prevederilor legale
e) cele de rambursat de la bugetul de stat??
f) cele stabilite prin hotarari ale organelor judiciare sau ale altor organe competente potrivit legii
....
7) In cazul in care suma de rambursat sau de restituit este mai mica decat obligatiile fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea pana la concurenta sumei de rambursat sau de restituit.
8) In cazul in care suma de rambursat sau de restituit este mai mare decat suma reprezentand obligatii fiscale restante ale debitorului, se va efectua compensarea pana la concurenta obligatiilor fiscale restante, diferenta rezultata restituindu-se debitorului
 9) Procedura de restituire si de rambursare a sumelor de la buget, inclusiv modalitatea de acordare a dobanzilor prevazute la articolului  124, se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice.
Fata de incidenta acestor reglementari, reclamanta C. S. G a invederat ca ?i in ipoteza unei dezlegari favorabile a cauzei C-200/14, demersul de executare silita al hotararii ce urmeaza a fi pronun?ata  urmeaza a fi:
- paralizat temporar pe o perioada de 6 luni de zile prin efectul art. 2, 3 Ordonan?a Guvernului nr. 22/2002;
- paralizat indefinit fara o posibilitate reala de executare silita sau de control judiciar al executarii silite de catre articolul 10 indice 1 din  Ordinul Ministerului Finan?elor Publice nr. 2336/2011 ce instituie o procedura in suveica ?i blocheaza drepturile creditorului de a putea ob?ine executarea silita, lipsind de efecte juridice atat hotararea judecatoreasca de validare a popririi cat ?i cea a carui executare este solicitata;
- condi?ionat de formalita?i excesive ?i inutile;
- nu doar demersul de restituire este e?alonat ?i paralizat indefinit cat ?i dreptul de a i?i compensa imediat intregul drept de crean?a rezultat din hotararea de restituire cu alte obliga?ii ale sale fa?a de organele fiscale care insa ii sunt impuse strict la scaden?a acestora, de?i restituirea unei sume in temeiul unei hotarari judecatore?ti ?i compensarea sunt reglementari distincte ?i institu?ii juridice complet diferite
Reclamanta a mai aratat ca, din  principiul prioritatii si suprematiei dreptului unional si jurisprudenta CJUE (cauza C-l 88/89 Constanzo), rezulta ca nu numai instantele nationale trebuie sa il aplice cu prioritate, cat si administratia interna a respectivului stat, ori in speta, prin interventia legislativa a executivului si organelor administrative interne (Guvernul Romaniei, Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice), se deceleaza o conduita expresa a acestora in vederea sustragerii/taraganarii restituirii taxelor prelevate cu incalcarea dreptului unional.
Asupra cererii de completare a intrebarii prejudiciale din cauza C-200/14   pendinte la Curte, tribunalul retine:
Prin prisma principiului general al restituirii taxelor colectate cu incalcarea de catre autoritatile interne a Dreptului Uniunii, subsecvent inciden?ei articolului  XV din  Ordonan?a de urgen?a nr. 8/2014 ?i,  mai apoi,  a articolelor  1, 2, 3 Ordonan?a Guvernului nr. 22/2002, articolului  10 indice 1 Ordinul Ministerului Finan?elor Publice 2366/2011, Ordinul Ministerului Finan?elor Publice nr. 741/2014, Ordinul nr. Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 365/2014, instanta constata ca  demersul reclamantei  este tergiversat fara o posibilitate reala de executare silita sau de control judiciar al executarii silite, aparen?a afectarii principiului efectivita?ii restituirii taxelor colectate cu incalcarea dreptului unional, deja decelata in cauza, fiind accentuata prin prisma reglementarilor invederate.
        Astfel, in conformitate cu principiul priorita?ii ?i suprema?iei dreptului unional ?i jurispruden?a CJUE (cauza C-188/89 Constanzo),  rezulta ca obligatia aplicarii cu prioritate ?i efectivitate revine nu numai instan?elor na?ionale, ci ?i  administra?iei  interne a respectivului stat, ori, in spe?a, prin interven?ia legislativa a executivului ?i organelor administrative interne (Guvernul Romaniei, Ministerul Finan?elor Publice ?i Ministerul  Mediului ?i Schimbarilor Climatice), conduita expresa a acestora in vederea sustragerii/tergiversarii restituirii taxelor prelevate in contra dreptului unional pare a fi reala, iar comportamentul autorita?ilor administrative interne romane aparand ca o nesocotire a prevederilor Recomandarii nr. (80) 2 a Comitetului Mini?trilor.
Conflictul dintre dreptul unional ?i cel intern transpare si din analiza Recomandarii nr. 16/2003 a Comitetului Ministrilor din cadrul Consiliului Europei care prevede ca esen?a executarea efectiva ?i voluntara a obliga?iilor statuate prin hotarari judecatore?ti in sarcina autorita?ilor administrative in perioade de timp rezonabile, sub rezerva severa chiar a confiscarii unor bunuri ale autorita?ii administrative (acest aspect este interzis clar de articolul  1 din Ordonan?a Guvernului nr. 22/2002).
In consecinta, avand in vedere noile reglementari interne incidente cauzei, precum ?i normele unionale invocate de reclamanta in apararea sa, coroborat cu jurispruden?a CJUE,  tribunalul constata  ca in speta  se contureaza existenta unui conflict intre normele juridice nationale si cele  unionale, iar  inciden?a acestora  justifica cererea de completare a intrebarii prejudiciale, motivat de faptul ca si in ipoteza pronun?arii unei hotarari de constatare de catre Curtea de Justi?ie a Uniunii Europene a opunerii dreptului Uniunii fa?a de o reglementare precum art. XV din Ordonan?a de urgen?a nr.  8/2014, se mentine  acest  conflict  intre dreptul unional si cel national indicat de reclamanta  .
          Ca atare, fata de considerentele expuse, Tribunalul Sibiu constata intemeiata cererea reclamantei si  urmeaza a completa  intrebarea deja adresata Cur?ii de Justi?ie a Uniunii Europene, obiect al dosarului ….
3. Completarea intrebarii preliminare cu urmatoarele:
- Dreptul unional la care s-a facut referire in incheierea de sesizare obiect al dosarului C-200/14 precum ?i Recomandarea 16/2003 a Comitetului Ministrilor din cadrul Consiliului Europei, Rezolu?ia nr. 1787/2011 a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei, Recomandarea nr. (80) 2 a Comitetului mini?trilor, poate fi interpretat ca opunandu-se unei reglementari precum Ordinul Ministerului Finan?elor Publice nr. 741/2014, Ordinul Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice 365/2014,  articolele 1, 2, 3 din Ordonan?a nr. 22/2002, Ordinul Ministerului Finan?elor Publice 2336/2011?
- Dreptul unional premen?ionat  ?i  jurispruden?a CJUE(  cauza C-188/89 Constanzo)  pot fi interpretate in sensul ca organele administra?iei interne (fiscale ?i de mediu - in speta de fa?a)  trebuie sa execute din oficiu ?i de indata hotararile judecatore?ti pronun?ate in materia administrativ-fiscala fara ca beneficiarul restituirii sa fie nevoit a mai apela la executare silita sau formalita?i suplimentare impuse de paratele debitoare ?
- Care este termenul ”de indata” conform Dreptului Uniunii  in care organele administra?iei interne trebuie sa execute hotararile judecatore?ti administrativ-fiscale sau sa compenseze drepturile beneficiarilor restituirii cu alte obliga?ii reciproce ale acestora catre stat?
- Dreptul unional poate fi interpretat in sensul ca sanc?iunile de tipul celor prevazute in capitolului  II litera b din Recomandarea 16/2003 a Comitetului Ministrilor din cadrul Consiliului Europei (corelative in amenda prevazuta de articolului  24 alineat  3 din Legea nr. 554/2004) pot fi aplicate ?i in ipoteza neexecutarii obliga?iilor de ordin pecuniar stabilite in sarcina administra?iei  prin hotarari judecatore?ti?
- In ipoteza executarii silite a hotararilor judecatore?ti date impotriva administra?iei publice, care sunt bunurile ce pot fi supuse confiscarii conform capitolului II punctul 2 litera d din Recomandarea 16/2003 a Comitetului Ministrilor din cadrul Consiliului Europei?
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017