InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru

(Decizie nr. 1963 din data de 26.09.2005 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

     
     28. I. Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Cai de atac.
          II. Contencios administrativ. Legea aplicabila situatiilor tranzitorii.
     
     I. Potrivit art.18 (3) din Legea 146/1997, incheierea prin care se solutioneaza cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru este irevocabila.
     II. Potrivit art.27 din noua lege a contenciosului administrativ, cauzele aflate pe rolul instantelor  la data intrarii in vigoare a legii vor continua sa fie judecate potrivit legii aplicabile in momentul sesizarii instantei.

     Sectia comerciala si contencios administrativ - Decizia civila nr.1963/26 septembrie 2005.

     Reclamantul R.I. a solicitat in contradictoriu cu paratul Consiliul Local Cisnadie sa fie obligat paratul sa raspunda la cererile sale, cu numerele 5282/2004 depusa la Consiliul Judetean Sibiu si 7258/2004 depusa la Primaria orasului Cisnadie, fara sa se indeparteze de la continutul intrebarilor si problemelor ridicate, obligarea paratului la plata sumei de 10.000.000 lei daune morale pentru faptul de a nu raspunde in termenul legal de 30 de zile, obligarea paratului sa raspunda in termenul legal cererilor sale, precum si la plata cheltuielilor de judecata.
Tribunalul Sibiu-sectia comerciala si de contencios administrativ prin sentinta civila nr.525/10 mai 2005 a respins actiunea  formulata de reclamant.
Instanta a retinut ca cererile adresate autoritatilor administrative de catre reclamant sunt datate la 30 august 2004 si 9 septembrie  2004, data la care erau aplicabile prevederile Legii nr.29/1990, potrivit careia cel ce se considera vatamat in drepturile sale recunoscute de lege printr-un  act administrativ si nu este multumit de raspunsul dat reclamatiei sale in cadrul procedurii  prealabile sau daca organul administrativ nu raspunde in termen de 30 de zile, poate sesiza tribunalul in termen de 30 de zile de la primirea raspunsului, dar nu mai tarziu de un an. Instanta a considerat ca fata de momentul introducerii actiunii, 14 februarie 2005, actiunea reclamantului este tardiv formulata. S-a considerat ca in cauza nu sunt aplicabile prevederile Legii nr.554/2004 privind termenul de sesizare al instantei de un an, deoarece potrivit art.15 din Constitutie, legea noua nu retroactiveaza.
Impotriva acestei sentinte, cat si impotriva incheierii sedintei Camerei de Consiliu din data de 28.03.2005 a Tribunalului Sibiu, reclamantul a formulat recurs.
Acesta sustine ca in mod gresit a fost obligat la plata taxei judiciare de timbru deoarece cererea sa este scutita de plata taxei de timbru si chiar si in urma reexaminarii, cererea de scutire a fost respinsa. Reclamantul mai solicita casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi  instante, deoarece in mod gresit, i-a fost respinsa actiunea prin admiterea exceptiei tardivitatii, legea aplicabila fiind aceea de la data sesizarii instantei si anume Legea nr.554/2004. Astfel, cererea sa a fost adresata instantei in termenul de 6 luni prevazut de lege.
In drept s-au invocat dispozitiile art.299, 303, 274, 304, 3041 Cod procedura civila.
Recursul a fost timbrat cu suma de 3,40 lei RON si 3.000 lei ROL.
Examinand incheierea si sentinta atacata sunt aspectul motivelor de recurs formulate, Curtea constata urmatoarele:
I. Asupra recursului formulat impotriva incheierii sedintei publice din data de 28.03.2005 privind timbrajul cererii.
Tribunalul Sibiu prin incheierea din data de 1 martie 2005 a pus in vedere reclamantului sa timbreze actiunea in contencios administrativ cu suma de 37.000 lei taxa de timbru pentru capatul I al cererii, 366.000 lei taxa judiciara de timbru pentru capatul II al cererii si 33.000 lei timbru judiciar pentru ambele capete de cerere. Reclamantul a formulat cerere de reexaminare, solutionata de un alt complet de judecata prin respingerea acesteia. Incheierea poarta mentiunea irevocabil. Cu toate acestea reclamantul a declarat recurs.
Intr-adevar, potrivit art.18 (3) din Legea nr.146/1997, incheierea prin care se solutioneaza cererea de reexaminare este irevocabila. In consecinta, recursul reclamantului este inadmisibil.
II. Asupra motivelor de recurs ce privesc sentinta atacata:
     Reclamantul a  adresat cererile sale autoritatilor administrative locale la data de 30 august 2004 si respectiv  9 septembrie 2004, iar actiunea in contencios administrativ a inaintat-o Tribunalului Sibiu la data de 14 februarie 2005 cand erau in vigoare dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.
     Noua lege a contenciosului administrativ reglementeaza prin articolul 27 situatiile tranzitorii ce pot aparea prin aplicarea in timp a celor doua legi, cea veche si cea noua. Astfel, de la data intrarii in vigoare a noii legi, 7 ianuarie 2005 se va aplica legea in vigoare de la momentul sesizarii instantei, in functie de fiecare cauza in parte.
     In consecinta, spetei,  sub aspect procedural, ii sunt aplicabile prevederile art.11 din noua lege care stabileste un termen de 6 luni inauntrul caruia persoana vatamata printr-un act  administrativ individual se poate adresa instantei, calculat de la data primirii raspunsului la plangerea prealabila sau de la data comunicarii refuzului nejustificat de rezolvare a cererii sau de la data  expirarii termenului legal de solutionare a cererii.
     Fata de data la care reclamantul a primit raspunsul la adresele sale, 8.09.2004 si data cand a depus cererea la instanta de judecata, 14 februarie 2005, sunt  aplicabile prevederile art. 11 din Legea nr.554/2004 care stabileste termenul de sesizare al instantei intr-un  termen de prescriptie de 6 luni.
     In cauza nu este vorba de retroactivitatea legii, ci o situatie tranzitorie reglementata expres de noua lege in caz de conflict in timp a celor doua legi.
     Fata de aceste considerente exceptia tardivitatii cererii retinute de instanta de fond este neintemeiata.
     In consecinta fata de dispozitiile art.3041, 312 (5) din Codul de procedura civila, se va admite recursul formulat, se va casa hotararea atacata si se va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante care va solutiona cauza pe fond si, desigur va rezolva si eventualele exceptii ce vor fi ridicate in fata instantei.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017