InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare.

(Decizie nr. 315 din data de 09.09.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Taxa de timbru | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

      Concursul intre exceptia netimbrarii si exceptia necompetentei. Ordinea de solutionare.
      
     Potrivit art. 20 din Legea nr.146/1997 neindeplinirea obligatiei de plata a taxelor judiciare de timbru atrage dupa sine sanctiunea anularii cererii in cazul in care aceasta obligatie nu a fost indeplinita pana la termenul acordat de instanta. Exceptia netimbrarii actiunii sau caii de atac trebuie sa fie solutionata inaintea oricaror alte exceptii de procedura; ea primeaza si fata de exceptia de necompetenta materiala.
      
      Sectia civila – Decizia civila nr. 315/09 septembrie 2010

     Prin  actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Sibiu sub dosar nr. 4010/306/2008 reclamanta SC Y Romania SRL a chemat in judecata paratii THM si TVS solicitand obligarea acestora la plata pretului de piata al imobilului cumparat de reclamanta prin contractul de vanzare cumparare incheiat la data de 28.06.2002 si care a fost anulat prin decizia nr. 1208/2005 a Curtii de Apel Alba Iulia.
     In motivarea actiunii s-a aratat ca reclamanta a cumparat la de parati imobilul in litigiu cu pretul de 47.000 USD, ca prin decizia mentionata s-a constatat nulitatea absoluta atat a contractului de vanzare cumparare incheiat intre SC U. SA cu paratii T. cat si a contractului subsecvent incheiat de acestia cu reclamanta.
     Prin intampinare paratii au aratat ca nu pot fi obligati decat la restituirea pretului achitat si nu a valorii de piata al acestuia.
     Prin sentinta civila nr. 7900/2009 Judecatoria Sibiu a admis actiunea formulata si a obligat paratii in solidar la plata catre reclamanta a sumei de 320.000 lei cu titlu de despagubiri, precum si a cheltuielilor de judecata in suma de 12507 lei.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare Judecatoria a retinut ca potrivit art. 1337 Cod civil vanzatorul este de drept obligat a raspunde catre cumparator de evictiune totala sau partiala a lucrului vandut, vanzatorul fiind dator potrivit art. 1341 si urm Cod civil sa restituie integral pretul primit si sporul de valoare dobandit de lucru intre momentul incheierii contractului si data producerii evictiunii, precum si cheltuielile necesare si utile efectuate de cumparator.
     Impotriva acestei sentinte au declarat apel paratii care prin decizia civila nr. 175/2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu a fost anulat ca netimbrat, avand in vedere ca apelantii nu au achitat in termenul acordat taxa de timbru datorata.
     Impotriva acestei decizii, in termen legal, au declarat recurs paratii THM si TVS prin care au solicitat admiterea recursului, casarea deciziei si a sentintei atacate si trimiterea cauzei spre competenta solutionare instantei comerciale competente.
     In motivare recursului se arata ca decizia instantei de apel este nelegala si netemeinica, pronuntata de o instanta necompetenta.
     Recurentii sustin ca actiunea reclamantei este o actiune comerciala, al carei obiect depaseste suma de 100.000 lei, in consecinta competenta de a judeca in fond cauza apartinea Tribunalului, sectia comerciala, iar apelul trebuia solutionat de catre sectia comerciala a Tribunalului si nu de sectia civila.
     Ca efect al necompetentei functionale, instanta civila a Tribunalului Sibiu nu putea nici anula apelul, trebuind inainte de toate sa transpuna cauza la instanta competenta.
     Pe de alta parte, verificarea legalitatii sentintei atacate, prin prisma motivelor de ordine publica, respectiv cel al competentei, se impunea a fi facuta de catre instanta de control judiciar chiar din oficiu, fara a necesita taxa de timbru.
     CURTEA, verificand legalitatea deciziei atacate in raport de criticile formulate a retinut urmatoarele:
     Recurentii sustin ca decizia atacata si prin care li s-a anulat ca netimbrat apelul declarat este nelegala deoarece instanta trebuia sa dea prioritate exceptiei necompetentei materiale, cu consecinta desfiintarii sentintei si trimiterii cauzei spre competenta solutionare in fond la Tribunal, sectia comerciala.
     Instanta de recurs apreciaza ca solutia de anulare pronuntata de instanta de apel este corecta, exceptia netimbrarii fiind prioritara fata de exceptia de necompetenta, avand in vedere urmatoarele considerente:
     Taxele judiciare de timbru reprezinta sume de bani ce se platesc de partea care formuleaza o cerere de chemare in judecata sau exercita o cale de atac.
     Potrivit art. 11 din Legea nr.146/1997 sunt supuse taxelor judiciare de timbru cererile pentru exercitarea cailor legale de atac care se taxeaza cu 50% din taxa datorata pentru actiunea principala.
     Neindeplinirea obligatiei de plata a taxelor judiciare de timbru atrage dupa sine sanctiunea anularii cererii in cazul in care aceasta obligatie nu a fost indeplinita pana la termenul acordat de instanta.
     Nerespectarea dispozitiilor legale privitoare la plata taxelor de timbru se invoca pe cale de exceptie de partea interesata sau de instanta din oficiu.
     Exceptia netimbrarii actiunii sau caii de atac trebuie sa fie solutionata inaintea oricaror alte exceptii de procedura, practica judiciara decizand constant ca exceptia privind anularea cererii/caii de atac pentru neplata taxei de timbru primeaza fata de exceptia de necompetenta materiala.
     Astfel, potrivit art. 20 alin.1 din Legea nr.146/1997 taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, adica inainte de primirea, efectuarea sau eliberarea actului taxabil sau inainte de prestarea serviciului.De aceea, s-a statuat ca instanta nu poate sa puna in discutia partilor alte probleme legate de judecarea litigiului dedus ei spre solutionare, inainte de satisfacerea taxelor de timbru.
     Instanta nu poate primi opinia exprimata de recurenti in sensul ca „exceptia de necompetenta primeaza fata de aceea privind anularea cererii pentru neplata taxelor judiciare de timbru, deoarece taxele de timbru se pot determina numai de catre organele competente”.
     In aceasta opinie se ignora tocmai caracterul imperativ al dispozitiilor privitoare la plata taxelor de timbru. Pe de alta parte, solutionarea exceptiei de necompetenta presupune si ea unele verificari, iar instanta se pronunta asupra acesteia doar in urma unor dezbateri contradictorii.
     Drept urmare, insasi dezbaterea contradictorie asupra exceptiei de necompetenta, ca si asupra oricarui alt incident procedural, implica in mod necesar o activitate jurisdictionala. Or, in litera si spiritul legii Curtea a considerat ca activitatea de judecata se poate desfasura in mod firesc numai dupa ce s-au achitat taxele judiciare de timbru.
     Pentru cele mentionate, Curtea a apreciat ca in toate cazurile exceptia netimbrarii primeaza fata de exceptia de necompetenta, astfel ca in mod corect instanta de apel a anulat calea de atac a apelului.
     Pentru considerentele mentionate, constatand ca instanta de apel a facut o corecta aplicare a dispozitiilor Legii nr.146/14997 referitoare la taxele de timbru, in conditiile in care apelanta nu a achitat intreaga suma datorata cu titlu de taxa de timbru, solutia de anulare a apelului este temeinica si legala, motiv pentru care in temeiul art. 312 Cod procedura civila instanta a respins ca nefondat recursul cu solutionarea caruia a fost investita.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Taxa de timbru

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017