InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Contestatie la executare

(Sentinta civila nr. 386 din data de 11.09.2013 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Contestatie la executare | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-BuzauluiR O M A N I A
JUDECATORIA  INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA

DOSAR NR. (...)

SENTINTA CIVILA NR.386
Sedinta publica din data de 11.09.2013
Completul constituit din:
Presedinte : (...) – judecator
Grefier : (...)
Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila  privind pe contestatorul (...), intimata (...)  si chemata in garantie (...) avand ca obiect „Contestatie la executare”
 La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
             Procedura legal indeplinita.
             S-a facut referatul cauzei, dupa care :
    Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din 04.09.2013, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru data de 11.09.2013, cand urmare a deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.

JUDECATORIA,

Asupra cauzei civile de fata, constata:
I. Prin cererea formulata si completata ulterior (f.10), inregistrata sub nr.(...) la data de 29.04.2013, contestatorul (...) cu domiciliul in (...) in contradictoriu cu intimata (...), cu sediul in (...)  a solicitat instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna urmatoarele:
- Sa suspende executarea silita inceputa impotriva sa, in baza titlului executoriu nr.(...) emis la 04.04.2013 ce i s-a comunicat la data de 15.04.2013 de catre intimata.
- Sa anuleze somatia nr.(...) emisa la 04.04.2013 si titlul executoriu nr. (...) emis la 04.04.2013 de catre intimata.
- Sa fie obligata intimata la plata cheltuielilor de judecata.
In fapt, sustine contestatorul ca este titularul Persoanei fizice autorizate (...) cu CIF (...) iar la data de 15.04.2013, intimata i-a comunicat titlului executoriu nr.(...) emis la 04.04.2013 si somatia nr.(...) emisa la 04.04.2013 prin care i s-a instituit obligatia de a achita suma de 4092 lei, reprezentand contributii de asigurari sociale de stat.
Sustine contestatorul, ca in continutul actelor de executare comunicate, nu s-a mentionat decizia potrivit careia ar datora contributii de stat, nici perioada si nici modalitatea in care s-a stabilit cuantumul sumei de 4092 lei, astfel neputandu-se stabili daca aceasta creanta este certa, lichida si exigibila, actele sunt lovite de nulitate absoluta. De asemenea nu se precizeaza nici categoria contributiilor de asigurari sociale de stat datorate, pentru a se permite verificarea existentei acestora in mod real. Intimata nu a comunicat, de unde provin aceste sume, rezumandu-se de a comunica doar actele de executare.
Mai arata contestatorul ca nu poate fi obligat de a achita contributii de asigurari sociale de stat in lipsa unui contract incheiat cu casa de pensii si in lipsa realizarii veniturilor necesare achitarii acestor contributii iar pana la comunicarea actelor de executare, intimata nu l-a instiintat cu privire la existenta vreunei obligatii.
Sustin contestatorul ca potrivit art.13 din Legea nr.263/2010, venitul asigurat inscris in declaratia individuala de asigurat sau in contractul de asigurare sociala, poate fi modificat prin depunerea unei comunicari de modificare a declaratiei individuale de asigurare sau, dupa caz, prin incheierea unui act aditional la contractul de asigurare sociala., iar potrivit art.36 din Legea nr.263/2010, baza lunara de calcul a contributiei de asigurari sociale pentru asiguratii prevazuti de art.6 alin.1 pct.IV alin.2, o constituie venitul lunar asigurat, inscris in declaratia de asigurare, dar nu mai putin decat suma reprezentand 35 % din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si nici mai mult de 5 ori valoarea acestuia.
Concluzionand, sustine contestatorul ca debitul ce face obiectul actelor de executare nu il datoreaza si mai mult de atat, s-au calculat penalitati si dobanzi la penalitati, fara insa a i se comunica debitul initial.
Potrivit art.223 C.pr.civila, s-a solicitat judecata in lipsa.
Alaturat cererii si pe parcursul judecatii, contestatorul a depus inscrisuri.(f.14-15)
II. Situandu-se pe o pozitie procesual contradictorie, intimata (...) a depus intampinare (f.18-22) prin care a solicitat respingerea contestatiei la executare formulata, motivele fiind urmatoarele:
- In ceea ce priveste cererea privind suspendarea executarii silite, sustine intimata ca se impune depunerea de catre contestator a unei cautiuni potrivit art.718 alin.2 lit.a noul C.pr.civila iar la solutionarea acestui petit se solicita a se avea in vedere prezumtia de legalitate a actelor de executare.
- Fata de motivele invocate in contestatia la executare, arata intimata ca somatia si titlul executoriu cuprind debitul stabilit de (...) reprezentand contributii de asigurari sociale, calculate in baza Declaratiei 200 privind venitul realizat pentru anii 2010, 2011 si 2012, declaratia individuala de asigurare semnata de contestator nr.(...) la 07.03.2013  si comunicarea de modificare nr.(...) din 07.03.2013.
Mai arata intimata ca  la calculul contributiei de asigurari sociale au fost avute in vedere dispozitiile art.6 pct.IV din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii care prevad ca : „In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare: b) membri ai intreprinderii individuale si intreprinderii familiale.”
Potrivit Declaratiei 200 depuse de contestatorul (...) pentru anii 2010, 2011 si 2012 s-a stabilit contributia de asigurari sociale conform prevederilor legale, respectiv valoarea data de salariul minim brut pe economie : 708 lei in anul 2011 si 741 lei pentru anul 2012, iar aceste aspecte privind modificarea modalitatii de calcul a fost adusa la cunostinta contestatorului la data de 07.03.2013, astfel actele de executare au fost emise intocmai cu prevederile  art.136 art.141 C.pr.fiscala  iar acestea cuprinde creante cuprinse in declaratia nr.(...)/2010, prin care (...), a stabilit in sarcina contestatorului contributii de asigurari sociale.
De asemenea, se mai arata ca nu poate face obiectul prezentei contestatii la executare, criticile aduse declaratiei nr.(...)/2010 deoarece aceasta reprezinta titlu de creanta ce  poate fi contestat doar potrivit dispozitiilor art.205 C.pr.fiscala.
S-a solicitat potrivit art.242 C.pr.civila, judecata in lipsa.
Alaturat intampinarii, intimata a depus urmatoarele inscrisuri: confirmare de primire, somatia si titlul executoriu comunicate contestatorului la 15.04.2013, situatie analitica debite, plati, solduri, fise financiara emisa la 02.04.2013, documente privind asiguratul, declaratia individuala de asigurare conform Legii nr.263/2010 , declaratii 200 pentru anul 2010, 2011, 2012 si comunicare de modificare nr.(...) din 07.03.2013. (f.23-38)
III. Contestatorul a depus raspuns la intampinare (f.44-45), prin care si-a sustinut apararea invocata in continutul contestatiei depuse, aratand si ca, intimata a aratat in continutul apararii ca datele inscrise in actele de executare se refera la un venit asigurat de 708 lei pentru anul 2011 si o contributie de 222 lei iar pentru anul 2012 un venit asigurat de 741 lei si o contributie de 232 lei, insa insumand aceste sume, obligatia se ridica la 454 lei si nu la debitul inscris in actele de executare de 4092 lei.
Alaturat raspunsului, contestatorul a anexat: adeverinta nr.(…)/18.06.2013 emisa de Primaria (…), in fotocopie certificat de casatorie, certificat nastere copil si fotocopie acte de identitate sotie si copil. (f.48-52)
IV. Intimata (...), a depus si cerere de chemare in garantie a (...), prin care a solicitat, ca in situatia admiterii contestatiei, chemata in garantie sa fie obligata sa le achite cheltuielile de judecata solicitate de  contestator. (f.39-40)
In fapt, arata intimata, ca in temeiul OUG nr.125/2011 incepand cu data de 01.07.2012 competenta de administrare a contributiilor de asigurari sociale datorate de persoanele fizice, revine organelor fiscale din subordinea ANAF, motiv pentru care chemata in garantie a predat situatia soldurilor contributiilor stabilite pana la 30.06.2012 si neincasate.
Cum prin contestatia depusa, contestatorul contesta legalitatea debitelor stabilite de (...), potrivit carora s-a demarat procedura executarii silite, se impune ca chemata in garantie, sa-i achite cheltuielile de judecata, ce in situatia admiterii contestatiei ar fi obligata sa le achite contestatorului (...).
In temeiul art.411 alin.1 pct.2 noul C.pr.civila, s-a solicitat judecata in lipsa.
V. Chemata in garantie (...), a depus intampinare (f.54-56) prin care a invocat exceptia lipsei calitatii procesual, respingerea cererii de chemare in garantie si respingerea contestatiei la executare formulata.
In sustinerea exceptiei, se arata ca potrivit art.V pct.10 din OUG nr.125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executare silita (……..) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale caselor de asigurari sociale si dobandeste calitatea procesuala a acestora, incepand cu data de 01.07.2012 in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor de judecata, indiferent de faza de judecata.
In ceea ce priveste fondul cauzei, se arata ca in baza declaratiei de asigurat nr.(...) din 07.03.2013 si potrivit prevederilor art.6 pct.IV din Legea nr.263/2010 cat si a modificarilor aduse prin Legea nr.250/2007, plata contributiilor de asigurari sociale a devenit obligatorie indiferent de venitul realizat cu posibilitatea alegerii acestui venit.
Astfel, venitul lunar asigurat conform Legii nr.263/2010 – pentru perioada de dupa 01.01.2011- , este cel stabilit in declaratia de asigurare si nu poate fi mai mic decat suma reprezentand 35 % din castigul salarial mediu brut, utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale. ( pentru anul 2011  suma de 708 lei – 2022x35% iar 31,3 % reprezinta cota de contributie de 222 lei, iar pentru anul 2012 suma de 741 lei – 2117x35,5% iar 31,3% reprezentand 232 lei)
Sustine chemata in garantie, ca asiguratul contestator (...) nu a efectuat vreo plata la (...), astfel inceperea formelor de executare este legala si temeinica, deoarece potrivit veniturilor declarate si inscrise in declaratia 200, pentru anul 2011 venitul depaseste pragul de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului de asigurari sociale – 8088 lei si de asemenea si pentru anul 2012 se depaseste acest prag, respectiv 8468 lei.
Potrivit art.411 pct.2 noul C.pr.civila, s-a solicitat judecata in lipsa.
Alaturat intampinarii s-a depus in fotocopie: fisa financiara la 02.04.2013, evidenta documente asigurat, , comunicare de modificare, declaratie individuala de asigurare nr.(...)/2013, declaratii 200.(f.57-76)
VI. Potrivit dispozitiilor art.74 noul C.pr.civila, prin incheierea de sedinta din 10.07.2013 s-a incuviintat in principiu cererea de chemare in garantie a (...).(f.82)
Prin aceeasi incheiere de sedinta, s-a respins cererea privind suspendarea executarii silite pana la solutionarea contestatiei la executare formulata in temeiul art.718 noul C.pr.civila, iar argumentele solutiei de respingere  au fost expuse in continutul incheierii de sedinta.
VII. In temeiul art.254 si urm. noul C.pr.civila, s-a incuviintat pentru parti proba cu inscrisurile depuse la dosar.
Din oficiu s-a administrat proba cu interogatoriul contestatorului. (f.85)
VIII. Atat cererea privind suspendarea executarii silite cat si contestatia la executare sunt legal timbrate potrivit art.3 lit.e  si art.2 alin.2 din Legea nr.146/1997- in vigoare la data formularii contestatiei la executare -. (f..7,13)
IX. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
La data de 15.04.2013, contestatorului (...), i s-a comunicat somatia nr.(...) emisa la 04.04.2013 si titlul executoriu nr. (...) emis la 04.04.2013 de intimata (...), prin care a fost somat ca in termen de 15 zile sa achite suma de 4092 lei reprezentand contributii de asigurari sociale de stat datoare de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asociere fara personalitate juridica, datorate. (f.14-15)
Analizand continutul Titlului executoriu nr. (...) emis la 04.04.2013  si comunicat contestatorului (f.14), Judecatoria retine ca acesta evidentiaza, existenta obligatiei contestatorului (...) de a achita in baza Documentului nr.(...) din 01.01.2010 contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asociere fara personalitate juridica astfel: 3134 lei termen scadent 26.03.2012, 232 lei termen scadent 25.04.2012, 232 lei termen scadent 25.05.2012, 232 lei termen scadent 25.06.2013 si 232 lei termen scadent 25.07.2012.
In acest context, examinand apararile formulate de contestator, prin care sustine ca nu a incheiat cu (...) contract de asigurare, ca nu cunoaste de unde provin aceste obligatii, ca actele de executare nu indica titlul de creanta in baza caruia s-a stabilit obligatia de a achita contributii de asigurari sociale si ca s-au calculat dobanzi si penalitati la dobanzi, Judecatoria retine urmatoarele:
Astfel cum contestatorul (...) a recunoscut , cu ocazia interogatoriului administrat la termenul de judecata din 04.09.2013 (f.85) P.F. (...), CIF (...), functioneaza din anul 2009, iar de la data de la care a inceput activitatea, nu a achitat vreo suma cu titlu de contributii de asigurari sociale.
La data de 07.03.2013, contestatorul (...), s-a prezentat la Casa Teritoriala de Pensii a Judetului (...) si a depus declaratia individuala de asigurare conform Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, inregistrata sub nr.(...)  la 07.03.2013, declaratie semnata de contestator, astfel cum a recunoscut cu ocazia administrarii probei cu interogatoriul. (f.85)
Potrivit pct.5 din declaratie, s-a mentionat ca declaratie priveste prevederile Legii nr.263/2010 incepand cu data de 01.01.2010, cel de pe urma declarand ca se incadreaza in categoria persoanei fizice autorizate sa desfasoare activitati economice.
Astfel, sustinerea contestatorului, cum ca nu cunoaste de unde provine obligatia indicata in titlul executoriu si ca actele de executare nu indica decizia in baza careia s-au calculat, nu au sport probator, fiind evident ca titlul executoriu indica cu certitudine ca sumele reprezentand contributii de asigurari sociale, s-au calculat in baza declaratiei individuale de asigurat nr.(...) depusa de chiar contestatorul (...) la data de 07.03.2013.(f.31)
De asemenea, sustinerea contestatorului,  ca nu datoreaza suma inscrisa in titlul executoriu, deoarece  nu a incheiat contract cu (...), nu poate fi retinuta de instanta, deoarece obligatia privind plata contributiilor de asigurari sociale, in situatia in care se gaseste contestatorul, se face in baza declaratiei individuale de asigurat, astfel cum prevad dispozitiile , art.6^1  alin.(1) din Legea nr.19/2000 – in vigoare in cursul anului 2009 cand PF (...) si-a inceput activitatea –: Persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V care au cel putin varsta de 18 ani sunt obligate sa se asigure pe baza declaratiei de asigurare. Declaratia de asigurare se depune in termen de 30 de zile de la data incadrarii in situatia respectiva la casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau de resedinta. Venitul lunar asigurat este cel stabilit prin declaratia de asigurare. (2) Se excepteaza de la obligativitatea depunerii declaratiei de asigurare persoanele prevazute la art. 5 alin. (1) pct. IV si V, daca beneficiaza de una dintre categoriile de pensii prevazute de prezenta lege sau daca se regasesc in situatiile prevazute la art. 5 alin. (1) pct. I, II si III.
Cum contestatorul, nu a facut dovada ca este exceptat de obligatia depunerii declaratiei individuale de asigurat potrivit alin.2, acesta avea obligatia depunerii declaratiei individuale de asigurat.
Concluzionand, in cauza exista un titlu de creanta, deoarece potrivit art.13 alin.( 2)  din Legea nr.19/2000 – in vigoare pana la adoptarea Legii nr.263/2010-   (2) Declaratia individuala de asigurare si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creanta bugetara este scadenta, conform legii. De asemenea, Judecatoria va mai retine, ca potrivit  art.5 pct.IV din Legea nr.19/2000, modificata , in sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii: IV. persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:  d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente.
Odata cu intrarea in vigoare a Legii nr.263/2010 ce a abrogat dispozitiile Legii nr.19/2000 dispozitiile art.13 din Legea nr.19/2000, au fost cuprinse in continutul art.6 din Legea nr.263/2010,  care prevede ca  in sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:  IV. persoanele care realizeaza, in mod exclusiv, un venit brut pe an calendaristic echivalent cu cel putin de 4 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si care se afla in una dintre situatiile urmatoare:c) persoane fizice autorizate sa desfasoare activitati economice.
 In conformitate cu prevederile noii legi a  pensiilor - Legea 263/2010 – nivelul minim  al venitului lunar asigurat inscris in declaratia individuala  de asigurare sau in contractul de asigurare sociala este de 35% din valoarea salariului mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.  Acest salariu pe anul 2011  a fost de  2.022 lei, in concluzie in cazul persoanelor asigurate individual contributia lunara nu poate fi mai mica  de 222 lei (2.022 x 35% x 31,3%),  iar pentru anul 2012 suma de 741 lei – 2117x35,5% iar 31,3% reprezentand 232 lei. Pana la data intrarii in vigoare a legii privind sistemul unitar de pensii, nu era stabilit un cuantum minim sau maxim pentru aceste forme de asigurare.
Sustinerea contestatorului (...) ca nu a cunoscut dispozitiile legale, nu-l pot absolvi de obligatiile ce legea i le-a impus, iar contestarea cuantumului creantei cuprinsa in titlul de creanta -  reprezentata de  „Declaratie individuala de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.31) nu poate face obiectul prezentei contestatii la executare, instanta urmand a nu  o analiza, aceasta aparare putand face eventual, obiectul unei contestatii impotrivit titlului de creanta intemeiata pe dispozitiile art.205 C.pr.fiscala, ce intra in competenta instantei de contencios administrativ. In acest sens, contestatorul (...), a recunoscut cu ocazia administrarii interogatoriului (f.85), ca nu a contestat titlul de creanta potrivit art.205 C.pr.fiscala, astfel, acest titlul a devenit titlu executoriu.
Concluzionand, somatia si titlul executoriu emise de intimata (...) si comunicate contestatorului (...) la  data de 15.04.2013, cuprind obligati stabilite in temeiul  Legii nr.19/2000 si ulterior in temeiul Legii nr.263/2010 ce a abrogat Legea nr.19/2000 potrivit titlului de creanta „Declaratie individuala de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.31)
Nu este in caderea judecatoriei ca si instanta de executare sa se pronunte daca sumele pentru care este urmarit debitorul-contestator (...) au fost ori nu corect calculate sau sunt ori nu datorate, competenta solutionarii unei atare aparari revenind instantei de contencios administrativ conform art. 218 alin. 2 din OG nr. 92/2003, insa ca si instanta de executare, judecatoria, in speta dedusa judecatii -  poate verifica prin prisma apararilor contestatorul (...), cum ca nu cunoaste ce reprezinta suma de 4092 lei - caracterul legal sau nelegal, temeinic sau netemeinic al actelor de executare emise in procedura executarii silite.
Judecatoria va retine potrivit actelor ce compun dosarului de executare,  comunicat de intimata (...) si a intregului probatoriului administrat, ca actele de executare au fost legal emise, iar suma de 4092 lei reprezentand contributii de asigurari sociale, are corespondenta in continutul titlului de creanta reprezentat de „Declaratie individuala de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.31) si potrivit dispozitiilor Legii nr.19/2000 si ulterior ale Legii nr.263/2010.
Astfel, din coroborarea cuprinsului fisei financiare depuse la f.27 de intimata cu „Declaratia individuala de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.31) si  a dispozitiilor art.13 din Legea nr.19/2000 – in vigoare pe parcursul anului 2010 - ,  pentru perioada ianuarie 2010 – decembrie 2010, contestatorului (...), i s-a stabilit o contributie lunara  de 3 lei potrivit venitului asigurat de 10 lei, astfel cum a declarat la pct.6 din „Declaratie individuala de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” , in total suma de 36 lei . (f., 27, 32)
Ulterior, odata cu abrogarea dispozitiilor Legii nr.19/2000 in temeiul art.6 din Legea nr.263/2010 si potrivit declaratiei 200 privind veniturile realizate pentru anul 2011 de catre PF (...) (f.35), in perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011, i s-a stabilit o contributie de asigurari sociale lunara de 222 lei – in total suma de 2664 lei (f.27), potrivit pct.7 din „Declaratie individuala de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.32), in procent de 31,3 % si in temeiul dispozitiile art.296 ind.18  alin.(3) Cod fiscal – Legea nr.571/2003, care prevad : „Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele: a) pentru contributia de asigurari sociale: a^1) 31,3% pentru conditii normale de munca.
In temeiul acelorasi dispozitii legale potrivit declaratiei 260 privind veniturile realizate pentru anul 2012 de catre PF (...) (f.37), pentru  perioada ianuarie 2012 –  iunie 2011, i s-a stabilit o contributie de asigurari sociale lunara de 232lei – in total suma de 1392 (f.27), potrivit pct.7 din „Declaratie individuala de asigurare nr.(...) din 07.03.2013” (f.32), in procent de 31,3 % si in temeiul dispozitiile art.296 ind.18  alin.(3) Cod fiscal – Legea nr.571/2003, care prevad : „Cotele de contributii sociale obligatorii sunt urmatoarele: a) pentru contributia de asigurari sociale: a^1) 31,3% pentru conditii normale de munca.
Urmeaza a se retine ca pentru perioada 2011-2012, stabilirea contributiei de asigurari sociale a avut drept temei legal dispozitiile art.6 din Legea nr.263/2010 – lege ce a abrogat Legea nr.19/2000-  datorita faptului ca potrivit declaratiilor 200 si 260 depuse de contestator la AFP (...), cel de pe urma potrivit veniturilor inscrise in aceste declaratii, se incadra in situatia prevazuta de art.6.
Astfel, cumuland sumele reprezentand contributii de asigurari sociale pentru perioada ianuarie 2010 – decembrie 2010 – 36 lei, perioada ianuarie 2011 – decembrie 2011 – 2664 lei si perioada ianuarie 2012 – iunie 2012 – 1392 lei,  rezulta suma de 4092 lei evidentiata in somatia si titlul executoriu emise de intimata (...), acestea fiind emise legal si temeinic.
Judecatoria mai retine ca potrivit art.712 alin.2 din noul C.pr.civila, in cazul in care executarea silita se face in temeiul unui alt titlu executoriu decat o hotarare judecatoreasca, se pot invoca in contestatia la executare si motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului cuprins in titlul executoriu, numai daca legea nu prevede in legatura cu acel titlu executoriu o cale procesuala specifica pentru desfiintarea lui.
Cum impotriva titlului executoriu reprezentat de „Declaratie individuala de asigurare nr.(...) din 07.03.2013”,  art.205 C.pr.fiscala, prevede procedura contestatiei, instanta in speta nu a analizat fondul dreptului cuprins in titlu, respectiv modul de calcul al sumelor stabilite in sarcina contestatorului, ci si-a intemeiat solutia pe veridicitatea sumelor inscrise in titlul de creanta ce au corespondenta in actele de executare, neexercitand atributiile instantei de contencios administrativ, ci a analizat caracterul creantei, concluzionand ca  se poate identifica corespondenta intre suma de 4092 lei inscrisa in cele doua acte de executare contestate si vreo creanta certa, lichida si exigibila.
Cu ocazia verificarii legalitatii actelor de executare, instanta trebuie sa analizeze toate elementele pe care acestea  trebuie sa le cuprinda, si lipsa carora atrage nulitatea conform art. 141 alin.4 raportat la art. 46 din O.G. nr. 92/2003 coroborat cu art. 43 din acelasi act normativ. Printre elementele pe care trebuie sa le cuprinda in mod obligatoriu un act de executare emis de organul fiscal de executare figureaza si obiectul care, in speta, este suma de 4092 lei contributii de asigurari sociale de stat datorate de persoane care realizeaza venituri din activitati independente, activitati agricole si asociere fara personalitate juridica.
Or, daca se poate identifica obiectul actului emis de AFP prin intermediul titlului de creanta care a stat la baza emiterii actelor de executare, instanta nu poate interpreta ca actelor de executare  le lipseste un element intrinsec esential– obiectul, si care se sanctioneaza cu nulitatea potrivit dispozitiilor legale invocate mai sus.
Instanta nu poate impartasi sustinerea contestatorului (...), cum ca s-au calculat dobanzi si penalitati la dobanda, deoarece suma inscrisa reprezinta doar debitul principal aferent perioadei ianuarie 2010 – iunie 2012.
De asemenea, nici sustinerea contestatorului ca ar avea de achitat doar 222 lei pentru anul 2011 si 232 lei pentru anul 2012, nu poate fi retinuta, deoarece contributia de asigurari sociale reprezinta 31,3 % din venitul lunar si care se calculeaza potrivit art.6 din Legea nr.263/2010.
Pentru motivele expuse, contestatia la executare formulata impotriva somatia nr.(...) emisa la 04.04.2013 si a titlul executoriu nr. (...) emis la 04.04.2013 de catre intimata, se va respinge ca neintemeiata, iar ca o consecinta a respingerii cererii se va respinge si petitul privind acordarea de cheltuieli de judecata.
X. In ceea ce priveste cererea de chemare in garantie a (...) , formulata de intimata (...), judecatoria retine privitor la obiectul cererii de chemare in garantie, ca  intimata a solicitat ca in situatia in care se va admite contestatia la executare, se vor anula actele de executare si va fi obligata sa achite contestatorului cheltuieli de judecata, , chemata in garantie sa fie obligata sa le achite aceste cheltuieli
Instanta urmeaza a se pronunta mai intai asupra exceptiei lipsei calitatii procesuale invocata de chemata in garantie, care face de prisos cercetarea fondului cauzei potrivit art.248 noul  C.pr.civila.
In drept potrivit art.72 din noul C.pr.civila, partea interesata poate sa cheme in garantie o terta persoana, impotriva careia ar putea sa se indrepte cu o cerere separata in garantie sau in despagubiri.
Una din conditiile esentiale pentru a fi parte in proces este si calitatea procesual pasiva, calitate pe care intimata, fiind cea care a formulat cererea de chemare in garantie,  avea obligatia sa o justifice alaturi de calitatea procesuala activa, deoarece raportul de drept procesual nu se poate lega, decat intre subiectii activi si pasivi ai raportului de drept material dedus judecatii.
Judecatoria retine ca in speta, contestatorul (...) a solicitat prin contestatia la executare cu care a investit instanta, anularea actelor de executare emise de (...), motivat de faptul ca nu cunoaste ce reprezinta suma inscrisa  si cum s-a calculat si  de asemenea contestatorul a solicitat si obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata.
Se va mai retine ca intre intimata (...) si chemata in garantie (...), nu exista stabilit nici un raport juridic, vis-a-vis de pretentia ce face obiectul cererii principale, deoarece actele de executare au fost emise de intimata si nu de chemata in garantie iar contestatorul nu a contestat titlul de creanta reprezentat de Declaratia individuala de asigurat, ce a fost depusa la chemata in garantie (...).
Mai mult de atat in deplin acord cu chemata in garantie, potrivit art.V pct.10 din OUG nr.125/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, pentru litigiile avand ca obiect contestatiile la executare silita (…) Agentia Nationala de Administrare Fiscala, se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale caselor de asigurari sociale si dobandeste calitatea procesuala a acestora, incepand cu data de 01.07.2012 in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor de judecata, indiferent de faza de judecata.
Cum intre intimata si chemata in garantie nu exista un raport juridic legal legat, raportul juridic de drept procesual nici acesta nu este exista, motiv pentru care exceptia lipsei calitatii procesual a chematei in garantie se va admite cu consecinta respingerii cererii de chemare in garantie.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge contestatia la executare formulata de contestatorul (...) cu domiciliul in (...) in contradictoriu cu intimata (...), cu sediul in (...), ca neintemeiata.
Admite exceptia lipsei calitatii procesual pasive si drept consecinta, respinge cererea de chemare in garantie  formulata de intimata (...) a (...), cu sediul in (...), ca formulata impotriva unei persoane lipsita de calitate procesual pasiva.
Cu drept de apel in termen de 10 zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Judecatoria Intorsura Buzaului.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 11.09.2013.
                  PRESEDINTE                                                                         GREFIER                                                                                                                                                                             
            (...)                                                                                           (...)Reactat.Jud. (...)
Tehnored. (...)..
19.09.2013/ 4 ex
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contestatie la executare

Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 31 Camera Consiliu din data de 02.07.2010
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 115 din data de 12.03.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 270 din data de 13.08.2013
Contestatie la executare - Hotarare nr. 810 din data de 24.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 703 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Hotarare nr. 613 din data de 24.04.2018
Faliment - contestatie - Hotarare nr. 582 din data de 13.11.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 143 din data de 13.04.2017
Contestatie la executare - Sentinta penala nr. 387 din data de 06.10.2017
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 710 din data de 20.09.2017
Recurs nul - oral - Hotarare nr. 1913 din data de 25.01.2010
Conflict de drepturi. Contestatii la titlu - Sentinta civila nr. 16/lm/2008 din data de 17.02.2009
Sechestru asigurator asupra bunurilor imobile proprietate comuna - Decizie nr. 930 din data de 26.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Sentinta civila nr. 900 din data de 19.11.2015
Anulare proces verbal de distributie a pretului - Decizie nr. 900 din data de 19.11.2015
Plangere contraventionala admisa. Obligatia de restituire a amenzii achitate. - Decizie nr. 118 din data de 02.04.2014
Anularea incheierii de incuviintare a executarii silite - Decizie nr. 60 din data de 30.01.2014
Acte de executare emise de autoritatile germane de tragere la raspundere a reprezentantei contestatoarei - Sentinta civila nr. 287 din data de 18.04.2013
Contestatie impotriva deciziei de instituire a masurilor asiguratorii - Decizie nr. 175 din data de 14.03.2013