InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Drept de superficie

(Sentinta civila nr. 75 din data de 26.03.2014 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Superficie | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

R O M A N I A
JUDECATORIA  INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA
DOSAR NR. (...)

SENTINTA CIVILA NR.75

Sedinta publica din data de 26.03.2014
Completul compus din:
Presedinte : (...) – judecator
Grefier : (...)

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea in cauza civila avand ca obiect „Obligatie de a face” formulata de reclamanta (...) in contradictoriu cu paratii (...), (...) si (...)
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care : se constata  depuse la dosar  concluzii scrise din partea reclamantei prin avocat (...).
Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din 12.03.2014, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru  data de 26.03.2014, cand urmare a deliberarii a pronuntat hotararea de mai jos.
J U D E C A T O R I A,

I. Pe rolul Judecatoriei Intorsura Buzaului sub nr.(...) la data de 16.11.2012 s-a inregistrat cererea formulata si precizata ulterior (f.39,42) de reclamanta (...) cu domiciliul in (...), resedinta in  (...) si domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de avocat (...) din (...), in contradictoriu cu paratii (...), (...) si (...) toti cu domiciliul in (...), prin care s-a solicitat ca instanta prin hotararea ce va pronunta sa dispuna urmatoarele:
1. Obligarea paratului (...) la respectarea dreptului sau de superficie asupra terenului inscris in CF nr.23701 Sita-Buzaului ( CF vechi nr.4769 Buzaul Ardelean) nr.top 2742/1;
2. Obligarea paratilor la desfiintarea gardului edificat pe acest teren, iar in caz de refuz, reclamanta sa fie autorizata sa-l desfiinteze pe cheltuiala paratului;
3. Obligarea paratului la desfiintarea edificiilor din lemn si anexelor gospodaresti, construite ilegal, fara autorizatie pe imobilul proprietatea reclamantei, iar in caz de refuz sa fie autorizata sa le desfiinteze,  pe cheltuiala paratului;
4. Obligarea paratului  la plata cheltuielilor de judecata.
In fapt, reclamanta arata ca este proprietara constructiei edificate pe terenul situat in (...), inscris in CF nr.23701 Sita-Buzaului ( CF vechi nr.4769 Buzaul Ardelean) nr.top 2742/1, impreuna cu sotul sau (...), ca urmare a incheierii actului notarial nr.2073 din 01.08.1996 autentificat la B.N.P. (...), iar  paratul (...) este proprietarul terenului pe care este edificata constructia, teren fata de care s-a constituit un drept de superficie in favoarea reclamantei si a sotului acesteia.
Sustine reclamanta ca paratul provoaca in mod repetat neintelegeri, intentionand sa limiteze dreptul de superficie constituit in favoarea sa, astfel ca in vara anului 2012 a inceput edificarea unui gard, ce ii restrange dreptul de folosinta asupra terenului in suprafata de 1700 mp. De asemenea, paratul a edificat, ulterior conventiei prin care a luat nastere dreptul sau de superficie, anexe si constructii din lemn, acaparand o parte din teren de 100 mp. respectand o fasie de teren in lungime de 20 m. si latime de 5 m.
In drept, se invoca dispozitiile art.693, art.696 Cod civil, art.274 C.pr.civila.
Alaturat cererii si pe parcursul judecatii, reclamanta a depus urmatoarele inscrisuri: act notarial nr. (...) din 01.08.1996 autentificat la B.N.P. (...), act de dezmembrare si schita autentificat sub nr.2071 la 01.08.1996 de B.N.P. (...), extras CF nr.23701 Sita-Buzaului ( CF vechi nr.4769 Buzaul Ardelean) nr.top 2742/1 teren de 1700 mp., extras CF nr.23701C-1 si plan subsol (f.6-14, 121)
II. Situandu-se pe o pozitie procesual contradictorie paratii (...) si (...) au depus intampinare (f.28-29, 47), prin care au solicitat respingerea cererii formulate, cu obligarea reclamantei la plata cheltuielilor de judecata.
In aparare, au aratat paratii ca situatia prezentata de reclamanta (...) privitor la petitul 1, nu corespunde realitatii, iar dreptul de superficie nu a fost incalcat. In ceea ce priveste petitul 2,  sustine paratul (...) ca a edificat un gard despartitor intre cele trei nr. topografice inscrise in CF nr.23701 Sita-Buzaului, astfel: nr.top 2741/1 – 1700 mp. suprafata ce este folosita de reclamanta si sotul sau, nr.top 2743/2 – teren arabil de 4055 mp. proprietatea paratului si nr.top 2741 – teren de 719 mp. reprezentand curte si teren pe care este edificata o casa.
Prin edificarea gardului, arata paratul ca a separata terenul de 1700 mp. fata de care reclamanta si sotul ei au un drept de superficie, de proprietatea sa, fara insa a incalca reclamantei dreptul de superficie, fiind neadevarat ca el ar provoca neintelegeri si i-ar tulbura acest drept.
In ceea ce priveste petitul nr.3, se arata cum ca, toate acele constructii din lemn si anexe gospodaresti, sunt edificate in anii 1965, 1969, 1983 si 1998 si sunt edificate la o distanta de 5m. de limita terenului de 1700 mp., astfel reclamanta cu rea-credinta face aprecieri nereale privitor la pozitionarea constructiilor proprietatea sa, in interiorul imobilului fata de care reclamanta are constituit un drept de superficie.
In drept, se invoca art.115, art.118 C.pr.civila si art.274, C.pr.civila.
Ulterior depunerii intampinarii, paratii (...) si (...), au depus urmatoarele inscrisuri: adeverinta nr. (...) din 17.01.2013 eliberata de Primaria comunei Sita-Buzaului, , extras CF nr.23880 Sita-Buzaului ( Cf vechi nr.4576 Buzaul Ardelean) nr.cadastral 23880 teren de 4774 mp., incheierea CF nr.309/29.01.2013 si plan de amplasament si delimitare.(f.31-37)
III. Si parata (...) a depus intampinare (f.44-45) prin care a aratat ca este de acord cu cererea formulata de reclamanta (...), deoarece in anul 1996 fiind proprietara intregului teren, a intocmit actul de dezmembrare a terenului, avand ca scop stabilirea liniei de hotar dintre imobilul  curte cu casa de locuit si grajd si terenul din gradina pe care reclamanta - fiica, si-a construit o casa de locuit. Ulterior dezmembrarii a constituit in favoarea reclamantei un drept de superficie pe terenul delimitat pe langa coltul grajdului pana la vale, limita fiind cea indicata in schita atasata actului de dezmembrare. Se mai sustine ca intelegerea nu a fost ca dreptul de superficie sa fie constituit pe limita de proprietate ci pe linia grajdului care exista si in prezent, respectiv pe linia unei bucatarii de vara – ce in prezent este demolata -  si o sureica alipita bucatariei, ce exista si in prezent.
Intampinarea nu a fost intemeiata n drept.
IV. Sub aspect probator in temeiul art.167 C.pr.civila de la 1895, s-a incuviintat pentru reclamanta, proba cu inscrisurile depuse, cercetare locala,  interogatoriul paratilor si proba testimoniala cu martorii (...) si (...) si expertiza judiciara topografica, iar pentru parati proba cu inscrisurile depuse la dosar, interogatoriul reclamantei si proba testimoniala cu martorii (...)  si (...). (f. .6-14, 31-37, 60, 69-72, 81-82, 99, 108-117, 121)
V. Cererea este legal timbrata potrivit  Legii nr.146/1997 in vigoare la data investirii instantei. (f.19)
VI. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Parata (...) in calitate de proprietar asupra imobilului situat in comuna Sita-Buzaului, judetul Covasna, inscris in CF nr.4576 Buzaul Ardelean nr.top 2741 teren si curte de 719 mp. pe care este edificata o casa si nr.top 2742 compus din teren de 5755 mp. a intocmit actul de dezmembrare autentificat sub nr. (...) la 01.08.1996 de B,N.P. (...), imobilul fiind dezmembrat astfel: Parcela nr.I cu nr.top nou 2742/1 compus din teren in suprafata de 1700 mp. pe care s-a notat o casa de locuit si Parcela nr.II  cu nr.top 2741 teren si curte de 719 mp. pe care este edificata o casa si nr.top nou 2742/2 compus din teren de 4055 mp. Actul de dezmembrare a avut la baza o schita intocmita de martorul (...) – arhitect la data intocmirii actului de dezmembrare -.(f.9)
La aceeasi data la care s-a intocmit actul de dezmembrare, parata (...) a intocmit actul notarial autentificat sub nr.2073 la 01.08.1996 de B,N.P. (...), prin care vinde reclamantei (...) – fiica paratei -  si sotului acesteia (...) constructiile edificate pe nr.top 2742/1 in suprafata de 1700 mp., terenul pe care au fost edificate constructiile le-a donat paratului (...) - fiul paratei – iar prin acelasi act notarial, donatarul parat (...) a constituit in favoarea reclamantei si a sotului acesteia un drept de superficie asupra terenului de 1700 mp. (f.6-8)
Atat paratul (...) cat si reclamanta (...), au efectuat actele de publicitate imobiliara, paratul fiind inscris in CF nr.23701 Sita-Buzaului (CF vechi nr.4769 Buzaul Ardelean) nr.top2742/1 teren de 1700 mp. in calitate de proprietar cu titlu de donatie sub B.1 iar reclamanta si sotul ei si-au intabulat dreptul de superficie asupra terenului de 1700 mp. sub C.1.(f.13) De asemenea, reclamanta si sotul acesteia si-u inscris in cartea funciara, dreptul de proprietate asupra constructiei casa de caramida, edificata pe terenul de 1700 mp.(f.14)
Se va mai retine potrivit continutului CF nr.23880 Sita-Buzaului ( CF vechi 45676 Buzaul Ardelean nr.top vechi 2741, 2742/2) nr., cadastral 23880 teren de 4774 mp. pe care sunt edificate constructii, ca asupra acestui imobil ce a fost proprietatea paratei (...), a dobandit dreptul de proprietate prin cumparare, paratii (...) si sotia (...) potrivit contractului de vanzare cumparare nr.2042/1996 emis de B.N.P. (...), iar in favoarea paratei (...) s-a inscris sub C.1, dreptul de uzufruct viager. (f.33)
Potrivit inscrisurilor depuse la dosar si a depozitiilor martorilor (...) si (...) – propusi de reclamanta (f.69-70), rezulta ca anterior intocmirii actelor notariale de dezmembrare, de vanzare cumparare si donatie a terenului inscris in CF vechi nr.4769 Buzaul Ardelean nr.top 2741 si nr.top 2742 proprietatea paratei (...) – mama reclamantei si a paratului (...) -  respectiv incepand cu anul 1991, reclamanta,  impreuna cu sotul sau au inceput edificarea unei constructii pe o parte din terenul proprietatea paratei, ce a ramas in nelucrare incepand cu anul 1992 si pana in anul 2011,  toate partile din proces fiind in relatii foarte bune, iar  ulterior dupa mai bine de 5 ani de la inceperea edificarii, si-au clarificata situatia juridica a terenului cat si a constructiei.
Asa cum martorul (...), persoana apropiata familiei reclamantei a relatat in fata instantei, partile nu s-au inteles asupra limitei dreptului de superficie. Mai mult de atat, martorul (...) – arhitectul ce a intocmit proiectul casei – a recunoscut in fata instantei, ca nu era abilitat de a intocmi schite topografice de dezmembrare, iar schita ce a intocmit-o cu ocazia dezmembrarii imobilului (f.10), este o schita intocmita in baza unei masuratori cu ruleta si desi a indicat ca limita dintre parcele spatele grajdului, nu aceasta a fost intelegerea dintre parti ci limita sa fie in spatele ultimei constructii.
Cert este ca,  pozitia reclamantei sustinuta de cea a paratei (...), cum ca intre parti, la momentul constituirii dreptului de superficie, s-a avut in vedere limita prin spatele grajdului astfel cum s-a intocmit schita de catre martorul (...), nu poate fi retinuta de instanta, deoarece chiar martorul a aratat ca aceea schita nu reprezinta dovada intelegerii partilor privitor la limita parcelelor. De altfel chiar si martorul (...), a spus ca fiind in buna intelegere, nu s-a stabilit o limita a dreptului de superficie al reclamantei.
De asemenea, nu poate fi retinuta sustinerea reclamantei, ca paratii, ulterior constituirii dreptului de superficie – 01.08.1996 -,  au edificat constructii si i-au tulburat dreptul de superficie, deoarece grajdul (C3 expertiza )  a fost construit in anul 1965 iar sopronul C5 in anul  1983, deci anterior constituirii dreptului de superficie reclamantei si sotului acesteia. Aceste imprejurari au fost confirmate chiar de martorul (...) cat si de martorii (...) si (...) (f.70-72)
Astfel cum a declarat martorul  (...) – propus de reclamanta  -  respectiv in anul 2011 si motivat de faptul ca din anul 1992 constructia a ramas in nelucrare ( 9 ani) , reclamanta (...) a adus modificari acestuia prin edificarea unor scari  la intrarea in imobil, ce s-au continuat in partea laterala inspre proprietatea paratilor (...) si S(...), deoarece imobilul este prevazut si cu subsol. Astfel intre reclamanta si parati, motivat de faptul ca prin edificarea scarilor s-a micsorat spatiul dintre anexe si imobil, au intervenit neintelegeri, deoarece reclamanta a solicitat paratului (...) sa demoleze anexele iar acesta a refuzat.
Asa cum rezulta din continutul probelor administrate si potrivit recunoasterii paratilor (...) si (...), in vara anului 2012, cei de pe urma, urmare a unei masuratori topografice extrajudiciare, au inceput edificarea unui gard despartitor dintre terenul de 1700 mp. fata de care reclamanta are un drept de superficie si terenul invecinat ce este proprietatea paratilor, acesta fiind si motivul pentru care reclamanta (...) a investit instanta cu prezenta cerere, prin care sustine ca i s-a incalcat dreptul de superficie.
Cert este ca la momentul constituirii dreptului de superficie, intre reclamanta si paratul (...) nu s-a stabilit limita acestuia drept.
Instanta va retine potrivit art.696 alin.2 noul Cod civil ca in ipoteza in care constructia exista pe teren la constituirea dreptului de superficie, in lipsa unei stipulatii contrare partilor, superficiarul nu va putea modifica structura constructiei iar art.695 alin.1 noul Cod civil contine o precizare importanta privitoare la delimitarea suprafetei de teren obiect al dreptului de superficie, in sensul ca in lipsa unei stipulatii contrare a partilor, acesta va cuprinde nu numai suprafata de teren pe care urmeaza sa se construiasca ci si cea necesara exploatarii constructiei sau, dupa caz, aferenta constructiei.
Cum potrivit probatoriului administrat nu s-a dovedit ca intre parti a existat o intelegere privitor la limita dreptului de superficie cum reclamanta sustine – respectiv limita grajdului C3 -constructia identificata prin lucrarea de expertiza (f.113) -, s-a dispus efectuarea unei lucrari ce sa stabileasca limita parcelei de 1700 mp. fata de care reclamanta are un drept de superficie, fata de imobilul teren pe care sunt edificate constructii proprietatea paratilor (...) si (...) cat si de a se stabili daca suprafata de teren de 1700 mp. este suficienta si necesara exploatarii normale a imobilului constructie proprietatea reclamantei si a sotului acesteia.
Potrivit expertizei tehnice judiciare intocmite de expert (...) (f.109-116) s-a stabilit limita dintre terenul de 1700 mp. si imobilul proprietatea paratilor (...)si (...) si s-a concluzionat ca gardul edificat de parati nu incalca limita dreptului de superficie al reclamantei potrivit inscrierilor din cartea funciara.
De asemenea, lucrarea a concluzionat ca  urmare edificarii de catre reclamanta a unor scari lateral constructiei s-a micsorat distanta dintre imobil si limita parcelei de 1700 mp. cu 1,68 m., astfel distanta dintre casa si limita parcelei s-a micsorat la 2,78-2,82 neputand permite accesul in spatele casei cu utilaje mari. Potrivit concluziilor expertului, instanta retine ca distanta dintre imobilul casa proprietatea reclamantei si imobilul proprietatea paratilor, daca nu s-ar fi adus modificari constructiei prin edificarea unor scari laterale ar fi fost de 4,46 m – 4,50 m.
Imprejurarea relatata in continutul lucrarii cum ca nu exista spatiu suficient pentru a se intra in spatele constructiei cu utilaje mari, nu are relevanta in cauza, deoarece reclamanta (...) nu si-a motivat prezenta cerere cu aceste argumente, iar instanta constata ca distanta dintre imobil si limita parcelei de 1700 mp. astfel cum s-a identificat prin expertiza (4,50 m) este suficienta  si necesara exploatarii normale a imobilului. Nu trebuie sa se scape din vedere ca  imobilul constructie a fost edificat in perioada 1991 – 1992,  in sensul ca este ridicata din caramida si acoperita iar dupa mai bine de 9 ani, reclamanta a adus modificari laterale acesteia, neexistand vreo dovada in sensul ca acest imobil era prevazut si cu scari laterale.
Concluzionand, instanta va retine ca  limita stabilita  terenului de 1700 mp. prin expertiza tehnica judiciara intocmita,  fata de imobilul proprietatea paratilor (...) si (...) si fata de care parata (...) are instituit un drept de uzufruct viager, este  suficienta utilizarii normale a imobilului casa proprietatea reclamantei (...)  iar gardul edificat de parati in anul 2012 nu incalca dreptul de superficie al acesteia.
In ceea ce priveste solicitarea reclamantei ca instanta sa dispuna demolarea constructiilor din lemn identificate in lucrare cu C3,  deoarece prin edificarea acestora i se incalca dreptul de superficie este clar neintemeiata, deoarece aceste constructii erau edificate anterior constituirii dreptului de superficie, fapt dovedit prin depozitia martorilor, iar paratul nu a adus modificari de structura acesteia, efectuand doar mici reparatii la acoperis si nici nu s-a dovedit ca limita dreptului de superficie este limita grajdului , asa cum reclamanta a invocat.
Pentru  considerentele anterior expuse, cererea formulata este neintemeiata, urmand a se respinge.
VII. Fiind in culpa procesuala si vazand dispozitiile art.274 C.pr.civila de la 1865, reclamanta (...), va fi obligata sa achite paratilor (...) si (...), cheltuieli de judecata in cuantum de  cate 1500 lei, reprezentand onorar aparator, dovedit cu chitantele seria (...) nr. (...)/23.01.2013 si seria  (...) nr. (...) din 15.04.2013 eliberate de Cabinet de avocat (...). (f.130-131)

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge cererea formulata de reclamanta (...) cu domiciliul in (...), resedinta (...) si domiciliul ales pentru comunicarea actelor de procedura la Cabinet de avocat (...)din (...), in contradictoriu cu paratii (...), (...) si (...) toti cu domiciliul in (...), ca neintemeiata.
Obliga reclamanta sa achite paratului (...) cheltuieli de judecata in cuantum de 1500 lei iar paratei (...),  suma de 1500 lei cu  acelasi titlu.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 26.03.2014.
           PRESEDINTE                                                                    GREFIER                                                                                                                                                                             
                            (...)                                                                                     (...)

Redact.Jud. (...).
Tehnored. (...)..
08.05.2014/ 6 ex.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Superficie

Radierea notarii dreptului de superficie din cartea funciara - Decizie nr. 50 din data de 02.03.2012
Drept de superficie. Imposibilitatea constituirii dreptului de superficie asupra unui bun proprietate publica. - Hotarare nr. 81 din data de 07.02.2013
Situatia juridica a constructorului pe terenul altei persoane. Inscrierea dreptului de proprietate asupra constructiilor si recunoasterea dreptului de superficie asupra terenului. Conditii. - Decizie nr. 112 din data de 01.03.2012
Dreptul organizatiilor cooperatiei de consum asupra terenului pe care si-au construit sediile. Regimul juridic al acestui drept - Decizie nr. 176 din data de 03.04.2009
Uzucapiune si partaj - Hotarare nr. 549 din data de 29.12.2015
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 185 din data de 29.12.2015
Actiune posesorie - Sentinta civila nr. 101 din data de 28.04.2015
Partaj - Sentinta civila nr. 42 din data de 03.02.2015
Partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial - Sentinta civila nr. 67 din data de 03.03.2016
Granituire - Sentinta civila nr. 192 din data de 01.07.2015
Drept de superficie - Sentinta civila nr. 75 din data de 26.03.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 230 din data de 05.08.2015
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 345 din data de 23.09.2015
Renuntare la aplicare pedeapsa - Sentinta penala nr. 6 din data de 25.02.2015
Competenta teritoriala - Hotarare nr. - din data de 20.05.2015
Uzucapiune si partaj - Sentinta civila nr. 34 din data de 12.02.2014
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 2 din data de 05.11.2014
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 124 din data de 25.06.2014
Incuviintare incheiere casatorie minor - Sentinta civila nr. 388 din data de 11.09.2013
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 386 din data de 11.09.2013