InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Intorsura-Buzaului

Uzucapiune si partaj

(Sentinta civila nr. 34 din data de 12.02.2014 pronuntata de Judecatoria Intorsura-Buzaului)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Intorsura-Buzaului | Jurisprudenta Judecatoria Intorsura-Buzaului

R O M A N I A
JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI
JUDETUL COVASNA

Dosar nr. (…)

SENTINTA CIVILA NR.34

Sedinta camerei de consiliu din:12.02.2014
Completul constituit din :
PRESEDINTE : (…)– Judecator
                                         GREFIER : (…)

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra actiunii civile formulata de reclamanta (...) in contradictoriu cu paratii (...), (...) prin reprezentant lega Primarul, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) prin reprezentant legal Primarul, (...), (...), (...), (...), (...), (...), (...) (...), (...), (...), (...), (...),  (...) si (...), avand ca obiect „Uzucapiune si partaj”.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura  de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei, dupa care :
Concluziile si sustinerile partilor au fost consemnate in Incheierea de sedinta din data de 22.01.2014, incheiere care face parte integranta din prezenta sentinta, iar instanta in vederea deliberarii a amanat pronuntarea pentru data de 29.01.2014 iar din lipsa de timp pentru 05.02.2014 si ulterior la 12.02.2014.
Instanta, in urma deliberarii, a pronuntat sentinta de mai jos.

I N S T A N T A,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata :
I. Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. (...) la data de 28.12.2010   – ca urmare a trimiterii spre rejudecare prin decizia civila nr.(...) pronuntata la data de 27.11.2012 de Tribunalul Covasna - precizata si modificata ulterior (f.55, 139 vol.I R, f.28 vol.II R), reclamanta (...), domiciliata in (…) in contradictoriu cu paratii (...), domiciliata in (…), (...) prin reprezentant legal  Primarul, cu sediul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) (...), (...), (...), (...), (...),  (...),(…), prin curator (...)a, domiciliat in (…), a solicitat instantei ca prin hotararea ce o va pronunta  sa dispuna urmatoarele :
1.  Rectificare suprafetei imobilului cu nr.top 2848 din CF nr.(...) Sita-Buzaului de la suprafata de 8189 mp. la 12882 mp. si a imobilului cu nr.top 2849 din CF nr.(...) Sita-Buzaului, de la suprafata de 7195 mp. la suprafata de 14092 mp.
 2. Dezmembrarea suprafetei de teren de 29099 mp.  inscrisa in CF nr. (...) Sita Buzaului, nr. top 2847/1 in doua loturi : lotul nr.1 in suprafata de 20806 mp. arabil cu nr.top nou 2847/1/a si lotul nr.2 cu nr.top nou 8293 mp. arabil;
3. Sa se constate ca antecesorii  reclamantei, (...) si (...), au dobandit prin uzucapiune  de 30 de ani dreptul de proprietate asupra imobilului in suprafata totala de 28995 mp. situat in (...) nr.537, judetul Covasna inscris in Cf nr.(...) a localitatii Sita-Buzaului nr.top2848 faneata de 8189 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului cu nr.top nou 2847/1/a, arabil de 20806 mp.;
4.  Sa dispuna inscrierea dreptului de proprietatea asupra terenului de 28995 mp. in cartea funciara in favoarea numitilor (...) si (...), cu titlu de drept de proprietate dobandit prin uzucapiune;
5. Sa dispuna inscrierea in cartea funciara a urmatoarelor constructii: casa de locuit de 60 mp. construita in anul 1980 si anexe gospodaresti in suprafata de 42 mp., casa de locuit in suprafata de 78 mp. construita in anul 1953 si anexe:bucatarie de vara, grajd, anexe pentru lemne si sura pentru fan construite in anul 1950;
6. Sa se constatate ca prin Certificatul de mostenitor nr. (...) eliberat la 22.10.1997 de  BNP (...), s-a dezbatut succesiunea de pe urma defunctilor (...) decedata la 27.12.1982 si (...) decedat la 01.10.2007 prin care s-a constata ca au calitatea de mostenitori: reclamanta (...) cu cota de ½ parte si parata (...) cu cota de ½ parte, iar in masa succesorala a fost inclus imobilul in suprafata de 28995 mp., situat in (…)inscris in Cf nr.(...) a localitatii Sita-Buzaului nr.top 2848 faneata de 8189 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului cu nr.top nou 2847/1/a, arabil de 20806 mp.;
7. Sa se constatate ca fac parte din masa succesorala si urmatoarele bunuri mobile: 1 cal – 3000 lei, 1 vaca – 2500 lei, 6 ovine – 1000 lei, 1 buc.ham – 1500 lei, 5000 kg.fan – 1000 lei, bunuri ce sa fie incluse in lotul ce se va atribui paratei (...);
8. Sa dispuna sistarea indiviziunii, prin formarea a doua loturi, potrivit partajului voluntar intervenit prin inscrisul denumit „Intelegere” din data de 22.10.2007, astfel:
- Lotul nr.1, compus din : teren de 17373 mp. identificat sub nr.top 2848 in suprafata de 8189 mp., nr.top nou 2847/1/a in suprafata de 9186 mp., casa de locuit de 60 mp. construita in anul 1980 si anexe gospodaresti in suprafata de 42 mp., sa se atribuie reclamantei;
- Lotul nr.2, compus din : teren de 11.620 mp. identificat sub nr.top 2847/1/a/2,  casa de locuit in suprafata de 78 mp. construita in anul 1953 si anexe:bucatarie de vara, grajd, anexe pentru lemne si sura pentru fan construite in anul 1950,  1 cal – 3000 lei, 1 vaca – 2500 lei, 6 ovine – 1000 lei, 1 buc.ham – 1500 lei, 5000 kg.fan – 1000 lei, sa se atribuie paratei (...);
9.Sa se dispuna inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate asupra terenului de 17373 mp. identificat sub nr.top 2848 in suprafata de 8189 mp., nr.top nou 2847/1/a in suprafata de 9186 mp., casa de locuit de 60 mp. construita in anul 1980 si anexe gospodaresti in suprafata de 42 mp. in favoarea reclamantei (...) cu titlu de drept de mostenire si partaj.
10. Cu cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca parintii sai, au fost in posesia mai multor terenuri inca anterior anului 1947, printre care si terenul ce face obiectul prezentei cauze iar anterior incheierii casatoriei i-au dat cu titlu de zestre un lot de teren al carei suprafata nu o cunoaste, lot ce l-a folosit impreuna cu parintii pe timpul  vietii acestora. Mai arata reclamanta ca si parata (...) sora sa a primit si ea pe timpul vietii parintilor, terenuri date cu titlu de zestre.
In ceea ce priveste posesia imobilelor ce fac parte din masa succesorala, sustine reclamanta ca antecesorii sai (...) si (...),  au inceput sa posede terenurile inca dinainte de anul 1947 iar posesia a fost continua, publica, netulburata si sub nume de proprietar, fiind indeplinite astfel conditiile posesiei.
Se mai arata de catre reclamanta ca parintii sai (...) si (...) au edificat 2 case de locuit si anexe gospodaresti, ce au fost luate in evidenta Primariei comunei Sita-Buzaului, pentru care au achitat taxele si impozite. Pe timpul vietii parintilor, sustine reclamanta ca nu au existat neintelegeri cu sora sa parata (...) insa dupa decesul tatalui lor, parata a pus stapanire pe intreaga masa succesorala,  refuzand orice dialog, motiv pentru care s-a adresat cu o cerere de dezbatere a succesiunii la BNP (...), fiind eliberat certificat de mostenitor prin care s-a stabilit calitatea de mostenitori, cota parte a fiecaruia si componenta masei succesorale.
Sustine reclamanta ca desi cu ocazia dezbaterii succesiunii pe cale notariala, s-a inteles cu parata (...) respectiv la data de 22.10.2007 intocmind in scris o „Intelegere” prin care  ca de comun acord sa imparta bunurile mobile si imobile, ulterior aceasta a refuzat imparteala acestor bunuri.
In drept, se invoca dispozitiile art.1460 si urm. Cod civil Austriac, art.111 C.pr.civila de la 1967 si art.728 Cod civil de la 1864.
Alaturat cererii si pe parcursul judecatii, reclamanta a depus urmatoarele inscrisuri:certificat fiscal, raport de expertiza tehnica extrajudiciara intocmit de expert (...), extrase CF (f.9-31 vol.I), certificat de mostenitor nr.127/22.10.2007 emis de B.N.P. (...) din or.Int.Buzaului (f.32-33 vol.I), intelegere (f.34 vol.I), adeverinta nr.1575/2011 emisa de Primariei comunei Sita-Buzaului (f.50 vol.II), copie registru agricol (f.95-97), acte de stare civila (f.91-107 vol.I R)
II. Situandu-se pe o pozitie procesual contradictorie parata (...) a formulat la termenul de judecata din 02.12.2010 intampinare.(f.106-109 vol.I)
 A invocat parata aspecte legate de modul neclar al obiectului cererii, aspecte legate de cadrul procesul in sensul ca rectificarea inscrierii in cartea funciara este inadmisibila in contextul in care nu au fost chemati in judecata proprietarii imobilelor invecinate. A sustinut parata ca dezmembrarea unui corp funciar este inadmisibila in conditiile art.42-art.43 din Legea nr.7/1996, ca petitul privind constatarea dobandirii dreptului prin uzucapiune se impune a fi precizat iar petitul privind inscrierea dreptului in cartea funciara de asemenea sustine ca este inadmisibil.
De asemenea, parata (...) si-a precizat pozitia privitor la expertiza extrajudiciara intocmita de expert (...), in sensul ca nu este de acord ca prezenta cauza sa se intemeieze pe concluziile ce emana din continutul acesteia.
S-a atasat intampinarii: planse foto.(f.110-114 vol.I)
Ca urmare a trimiterii cauzei spre rejudecare, parata (...) nu s-a prezentat la nici un termen de judecata si desi a beneficiat de asistenta juridica calificata ( aparator ales) nici acesta nu a mai reprezentat-o la vreun termen.
III.  La termenul de judecata din 17.04.2013, reclamanta a depus note scrise prin care a aratat ca renunta la judecata petitului prin care a solicitat rectificare suprafetei de teren inscrisa in CF nr. (...) Sita Buzaului. (f.132 vol.I)
IV. Sub aspect probator, in temeiul art.167 C.pr.civila de la 1865 s-a incuviintat pentru reclamanta proba cu inscrisuri, interogatoriul paratei (...) (f. 70 vol. II), expertiza tehnica judiciara topografica, cercetare la fata locului (f. 93-94 vol. II) si proba testimoniala cu martorii (...) (f. 137 vol. II), (...) (f. 138 vol. II) si (...) (f. 139 vol. II). 
Parata (...) a solicitat si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, expertiza tehnica topografica, cercetare la fata locului (f. 93-94 vol. II) si proba testimoniala cu martorii (...) (f. 140 vol. II) si (...) (f. 141 vol. II).
In cauza a fost efectuata expertiza tehnica topografica de expert (...) (f. 116-134 vol. II), ulterior fiind completata (f. 165-173 vol. II). In rejudecarea cauzei, s-a dispus refacerea raportului de expertiza tinand seama ca acesta a fost intocmit eronat si nu a corespuns obiectivelor dispuse de instanta. (f.198-220 vol.I R)
V. Actiunea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru de 849 lei si de 2706 lei (f. 6, 7, 103 si 104 vol. I, f.136 vol.IR) si timbru judiciar de 0,6 lei (f. 5 verso vol. I)
VI. Valoarea imobilelor ce fac obiectul prezentei cauze s-a stabilit la 64.732 lei din care 54.732 lei imobile constructii si 10.000 lei imobilul teren.
VII. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retin urmatoarele:
1.Asupra starii de fapt.                                           
In fapt, imobilul in litigiu  situat in (…) avand urmatoarele vecinatati: imobilele paratilor (...), (...), (...), (...), (...), (...),(...) si paraul Ciumernic se identifica ca fiind inscris in CF nr. (...) Sita Buzaului ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.114 Buzaul Ardelean)  nr. top 2844 curti si constructii de 277 mp. nr.top 2845 curti si constructii de 277 mp., nr.top 2846 curti si constructii de 277 mp., nr.top 2847/1, arabil in suprafata de 29.099 mp.,  CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top arabil de 12882 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2849 faneata de 14092 mp. proprietari tabulari fiind paratii, unii dintre acestia in nume propriu iar alti in calitate de mostenitori ai persoanei inscrise in cartea funciara.(f.212-215 vol.I R)
Identificarea a fost efectuata potrivit expertizei tehnice judiciare intocmite si refacute ulterior de expert (...) (f.198-210 vol.IR), lucrare ce a concluzionat ca terenul are suprafata totala de 29091 mp. iar pe acesta sunt edificate constructii, respectiv: C1 casa de 60 mp. si C3 anexe gospodaresti de 43 mp., C2 casa de 101 mp. si C4 anexe gospodaresti de 86 mp.
De asemenea prin aceeasi lucrare, expertul a concluzionat ca suprafetele de teren inscrise in CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2848 de  8189 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2849 in suprafata de 7195 mp. nu corespund cu identificarea topografica, avand suprafete mai mari, respectiv  12882 mp. si 14092 mp. impunandu-se si rectificarea inscrierilor. Fiindu-i solicitat expertului de a da explicatii de unde provine surplusul de suprafata de teren, a indicat cum ca nu cunoaste, sustinand ca prin rectificarea suprafetei nu sunt afectate proprietatile limitrofe. (f.79 pct.4,5 concluzii vol.II R)
Desi legal citati, paratii (...), (...), (...), (...) si (...), proprietarii imobilelor limitrofe celor identificate  in CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2848 de  8189 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2849 in suprafata de 7195 mp. nu s-au prezentat in fata instantei, nu au depus intampinare si nici nu au fost reprezentate.
In fata instantei s-au prezentat la termenul de judecata din 13.11.2013 paratii (...) si (...), care au precizat ca nu se opun cererii formulate de reclamanta privind rectificarea suprafetelor de teren inscrise in cele doua carti funciare.
 Judecatoria mai retine, astfel cum rezulta din continutul fotocopiei registrului agricol al Primariei comunei Sita-Buzaului, aferent anilor1974-1980 (f.89 vol.II) ca antecesorii reclamantei – (...) si (...) – erau inscrisi in evidenta cu suprafata totala de 51000 mp. teren, insa aceste inscrisuri nu contin date privitor la locul situarii terenurilor fiind inscrisa mentiunea ca 7800 mp. in vatra satului, 10000 mp. curti.
Din continutul depozitiilor martorilor audiati in cauza, rezulta  ca imobilul ce face obiectul spetei deduse judecatii este situat in (...) si se invecineaza cu imobilele paratilor (...), (...), (...), (...), (...), (...),(...) si paraul Ciumernic. Imobilul a fost  in folosinta antecesorilor reclamantei anterior anului 1947 si a fost folosit de acestia pana la deces, cu exceptia unui lot de teren ce a fost dat reclamantei (...) cu titlu de zestre anterior incheierii casatoriei. (anterior anului 1983). De asemenea, martorii arata ca  imobilul este bine delimitat, antecesorii reclamantei au posedat terenul in mod public si continuu, nu au existat probleme privind proprietatea acestuia, acestia fiind cunoscuti in comunitate ca adevarati proprietari.
Judecatoria mai retine ca, antecesorii reclamantei (...) si ai paratei (...) au decedat, (...) la 27.12.1982 iar (...) la data de 01.10.2007, fiind dezbatuta succesiunea acestora iar potrivit certificatului de mostenitor nr.127 eliberat la 22.10.2007 de B.N.P. (...) (f.31-32 vol.I) s-a constata ca reclamanta si parata (...) au calitate de mostenitor legal – descendent gr.I -, au fiecare cate o cota de ½ parte iar masa succesorala se compune din: casa,grajd, anexe gospodaresti teren aferent de 200 mp. situat in (...) nr.537, judetul Covasna, la aceeasi adresa casa, grajd, anexe si teren aferent de 700 mp. teren agricol de 27.800 mp. respectiv teren agricol de 13.300 mp. situatia juridica a acestora fiind una extratabulara.
           De asemenea se va mai retine ca reclamanta (...) si parata (...) la data de 22.10.2007 au intocmit un inscris sub semnatura privata denumit „Intelegere” prin care au efectuat un partaj voluntar stabilind ca lotul reclamantei sa cuprinsa terenul ce se gaseste in continuarea lotului primit cu titlu de zestre si pe care se gaseste edificata o casa iar parata celalalt lot pe care se gaseste edificata o alta casa si anexe. (f.34 vol.I)
           Pe parcursul judecatii cauzei, la termenul de judecata din 21.10.2010, reclamanta (...) si parata (...) au depus din nou un inscris semnat de ambele parti, prin care se inteleg ca reclamanta sa primeasca lotul nr.1 identificat in expertiza intocmita de expert (...) iar privitor la suplimentarea masei succesorale, convin ca in aceasta sa fie incluse urmatoarele bunuri mobile : 1 cal, o vaca, 6 oi, un ham si 5000 kg.fan. (f.76 vol.I)
          Desi depuse aceste inscrisuri la dosar, semnate si de parata (...) - nefiind contestata semnatura sau continutul acestora – cu ocazia administrarii interogatoriului, parata (...) adopta o pozitie nesincera (pct.3,6), nerecunoscand ca potrivit continutului celor doua inscrisuri impreuna cu reclamanta (...), s-au inteles privitor la partajarea bunurilor ramase de pe urma antecesorilor lor (...) si (...).(f.70-71 vol.II)
           2. Asupra petitului privitor la rectificarea inscrierilor din cartea funciara.
 Anterior modificarii cererii de chemare in judecata, reclamanta (...)  a solicitat rectificarea suprafetei de teren inscrisa in CF nr. (...) Sita Buzaului ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.114 Buzaul Ardelean)  nr. top 2847/1, arabil in suprafata de 20.099 mp la suprafata corecta de 29.099 mp.
Pe parcursul procesului – dupa trimiterea in rejudecare – instanta a constata ca in fapt s-a produs o eroare materiala in continutul  sentintei civile nr. (...)/16.04.2008 pronuntata de Judecatoria Intorsura Buzaului in dosar nr. (...), ce a stat la baza inscrierii dreptului de proprietate in CF nr. (...) Sita Buzaului ( provenita din conversia pe hartie a CF nr. (...) Buzaul Ardelean)  nr. top 2847/1, in sensul ca eronat s-a inscris suprafata de 20099 mp. corect fiind 29.099 mp. sens in care prin incheierea data in camera de consiliu la data de 12.05.2011, din oficiu s-a indreptat eroarea (f.27 vol.I R)
Pentru acest motiv, la termenul de judecata din 17.04.2013, reclamanta a depus note scrise prin care a aratat ca renunta la judecata petitului prin care a solicitat rectificare suprafetei de teren inscrisa in CF nr. (...) Sita Buzaului (f.132 vol.I), instanta urmand ca in temeiul art.246 C.pr.civila de la 1865 sa ia act de renuntare la judecata acestuia.
         Cu privire la petitul cererii ulterior modificate privind rectificare suprafetei imobilului cu nr.top 2848 din CF nr.(...) Sita-Buzaului de la suprafata de 8189 mp. la 12882 mp. si a imobilului cu nr.top 2849 din CF nr.(...) Sita-Buzaului, de la suprafata de 7195 mp. la suprafata de 14092 mp. instanta retine in drept, potrivit art.907 noul Cod civil, ca atunci cand o inscriere facuta in cartea funciara nu corespunde cu situatia juridica reala, se poate cere rectificarea acesteia, prin rectificare intelegandu-se radierea, indreptarea sau corectarea oricarei inscrieri.
         Fata de imprejurarea ca in speta, cuprinsul cartii funciare nu corespunde, in privinta inscrierii, cu situatia juridica reala, in sensul ca terenul identificat are suprafata mai mare, astfel cum s-a concluzionat prin expertiza tehnica judiciara intocmita, rezulta ca rectificarea cartii funciare nu poate fi realizata decat in urma pronuntarii unei hotarari judecatoresti in acest sens.
         Astfel, potrivit expertizei topografice intocmite, expertul a concluzionat ca  terenul in suprafata de 8189 mp. inscris in CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2848 are suprafata reala de 12882 mp. iar terenul in suprafata de 7195 mp. inscris in CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2849 are suprafata de 14092 mp.De asemenea, expertul a concluzionat ca rectificarea suprafetelor nu afecteaza proprietatile limitrofe si nu cunoaste de unde provine surplusul de teren
In speta instanta constata incidenta  dispozitiilor art.908 pct.4 si art.914 noul Cod civil, astfel, in vederea stabilirii concordantei intre situatia tabulara si situatia reala a imobilului, instanta va dispune rectificarea acestor suprafete.
         3. Asupra cererii privind constatarea dreptului de proprietate prin uzucapiune.
         Prezenta actiune formulata de reclamanta (...) este o actiune privind partajul masei succesorale ramase de pe urma antecesorilor sai (...) si (...) - precedata de un petit pentru constatarea indeplinirii uzucapiunii in persoana  debitorilor sai -, judecatoria retinand ca art.1841 Cod civil de la 1864 lasa dreptul de a invoca prescriptia achizitiva (uzucapiunea) exclusiv la dispozitia celui interesat.
          In conformitate cu art.1843 Cod civil de la 1864, creditorii si orice alta persoana interesata pot sa opuna prescriptia castigata debitorului sau codebitorului lor, ori proprietarului, chiar si daca acel debitor, codebitor sau proprietar renunta la dansa, deoarece potrivit art.1781 Cod civil de la 1864,  oricine este obligat personal este tinut de a indeplini indatoririle sale cu toate bunurile sale, mobile si imobile, prezente si viitoare.
         Recunoasterea dreptului creditorului de a invoca, in locul debitorului sau, uzucapiunea sau prescriptia achizitiva care a operat in favoarea acestuia, reprezinta o aplicatie speciala, particulara a actiunii oblice ale carei conditii generale sunt stabilite prin art.974 Cod civil de la 1864 (atitudinea pasiva, inactivitatea debitorului, care nu a intentat el insusi actiunea; existenta unui interes serios si legitim al creditorului; creanta pe care o are creditorul sa fie certa, lichida si exigibila).
         Instanta retine ca uzucapiunea reprezinta un mod de dobandire a proprietatii prin posedarea neintrerupta a bunului in tot timpul fixat de lege.
         Posesia reprezinta o stare de fapt, constand in stapanirea unui lucru, in exercitarea unei puteri de fapt, in cadrul careia posesorul se comporta  ca si cand el ar fi adevaratul titular al dreptului real asupra bunului, elementele posesiei vizand deci atat un element material (corpus) – ce presupune contactul cu bunul, cat si un element intelectual (animus) constand in vointa celui care stapaneste bunul de a efectua aceasta stapanire pentru sine.
        Relativ la temeiul de drept  al actiunii, la data de 12 iulie 1947 prin Legea nr. 241 a fost pus in aplicare Decretul Lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiilor  privitoare la cartile funciare.
        In materie de uzucapiune, acest decret lege prevede in mod expres ca dispozitiile ei in materie  se aplica numai  uzucapiunilor incepute sub imperiul ei, intrucat potrivit art.6 alin.2 din Legea nr. 241/1947 “ prescriptiile implinite  sau incepute   inainte de data intrarii in vigoare a Decretului Lege nr. 115/1938, deci inainte de 12 iulie 1947 sunt si raman carmuite, in ceea ce priveste  natura, durata si efectele lor de dispozitiile legale sub care au inceput.
        In speta supusa judecatii,  suprafata de 29091 mp.  a fost folosita de defunctii (...) si (...) inca dinainte de 1947, deci inainte de intrarea in vigoare a legii susmentionate, posesia fiind exercitata  sub imperiul Codului civil austriac  in vigoare la acea data.
         Potrivit art.1460 din Codul civil austriac, pentru a se putea uzucapa in conditiile prevazute de articolele mentionate, posesia trebuia sa fie justa, de buna credinta, reala,  continua, exercitata sub nume de proprietar si pe  o perioada de timp de 30 de ani.
Se va  tine seama si de faptul ca, potrivit doctrinei si practicii judiciare in materie, se considera ca uzucapiunea cu privire la terenuri,  a curs si tot intervalul de timp cat au fost in vigoare Legile 58/1974 si 59/1974, potrivit carora terenurile au fost scoase din circuitul civil general, putand fi dobandite doar prin mostenire legala.
Solutia se argumenteaza prin aceea ca legile respective au interzis doar instrainarea terenurilor prin acte juridice, fara a cuprinde dispozitii prin care sa declare expres ca posesiunea utila asupra terenurilor nu are nici un efect. De asemenea, prin dispozitiile acestor legi,  terenurile nu au fost declarate expres ca fiind imprescriptibile potrivit art.1864 pct.2 C.civ.
Fata de toate considerentele expuse, raportat la situatia de fapt retinuta, instanta constata ca in cauza sunt indeplinite cerintele vizate de dispozitiile legale mai sus aratate cu privire la imobilul ce reprezinta proprietatea tabulara a paratilor, antecesorii reclamantei – (...) si (...) - posedand neintrerupta intregul teren de 29091 mp. inainte de anul 1947 si pana in anul 1982 cand (...) a decedat si cand s-a transmis cu titlu de zestre o parte din teren reclamantei (...),  deci pe o durata de mai bine de 30 de ani.
 Imobilul  este bine delimitat, iar de la intrarea in posesie nici o alta persoana neinteresandu-se  de soarta sa, neexistand nici o alta persoana care sa se pretinda proprietar  si care sa ridice pretentii asupra imobilului, posesia avand prin urmare caracter public, pasnic si sub nume de proprietar, pasivitatea proprietarului tabular nediligent fiind reflectata si de atitudinea procesuala a paratilor – antecesori - , ce nu s-au opus cererii formulate de reclamanti.
Chiar daca s-ar retine ca ulterior decesului lui (...) – anul 2007 – ar fi existat o tulburare a posesiei din partea paratei (...) sau a fiului acesta, situatia este irelevanta, deoarece la acel moment posesia nu mai putea fi tulburata, avand in vedere ca de la momentul inceperii posesiei – anul 1947- uzucapiunea in regimul Codului civil austriac, sub aspectul termenului de 30 de ani era implinita.
Pentru motivele anterior expuse, petitul prin care reclamanta (…) a solicitat a  se constata dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune in persoana antecesorilor sai se va admite.
4. Asupra petitului privind dezmembrarea imobilului.
Intrucat din intreaga suprafata de teren inscrisa in CF nr. (...) Sita Buzaului, nr. top 2847/1 arabil de 29099 mp. CF nr. (...) Sita Buzaului, nr. top 2848 faneata de 12882 mp. si CF nr. (...) Sita Buzaului, nr. top 2849 arabil de 14092 mp. defunctii (...) si (...) au folosit  doar suprafata de 29091 mp. potrivit dispozitiilor art.879-880 noul Cod civil, se impune si instanta va dispune dezmembrarea acestuia, potrivit expertizei tehnice judiciare intocmite de expert (...).
           Judecatoria va mai constata ca terenul uzucapat, in suprafata de 29091 mp. se identifica in CF nr.(...) Sita-Buzaului nr. top 2844 curti si constructii de 277 mp. nr.top 2845 curti si constructii de 277 mp., nr.top nou 2847/1/1 arabil de  2084 mp. nr.top nou 2847/1/2 arabil de  218 mp.  nr.top nou 2847/1/3 arabil de 5414 mp. nr.top nou 2847/1/4 arabil de  1113 mp. nr.top nou 2847/1/5 arabil de 867 mp. CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2848/2 faneata de 6062 mp. nr.top nou 2848/3 faneata de 186 mp. nr.top nou 2848/4 faneata de 1586 mp. nr.top nou 2848/5 faneata de 2750 mp. nr.top nou 2848/6 faneata de 543 mp. nr.top nou 2848/7 faneata de 105 mp.si CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2849/2 arabil de 3179 mp. si nr.top nou 2849/3 arabil de 4430 mp.
          5. Asupra petitului privind inscrierea dreptului de proprietate in CF.
 Astfel cum rezulta din continutul expertizei tehnice judiciare intocmite, a adeverintei nr.(...)/11.04.2013 emisa de Primaria comunei Sita-Buzaului (f.138 vol.I R) si a depozitiilor martorilor, pe terenul de sub nr.top nou 2848/3  faneata de 186 mp. (...) si (...) au edificat inainte de 1 august 2001, care este data intrarii in vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii si unele masuri pentru realizarea locuinte, urmatoarele constructii: C1 casa de 60 mp. si C3 anexe gospodaresti de 43 mp. iar  pe terenul de sub. top nou 2848/7 faneata de 105 mp. si nr.top nou 2847/2 arabil de 218 mp. au edificat urmatoarele constructii: C2 casa de 101 mp. si C4 anexe gospodaresti de 86 mp., in speta fiind incidente dispozitiile art.36 din Legea nr.7/1996 modificata privind inscrierea acestor constructii in cartea funciara.
In temeiul art.885, art.888 Cod civil, se va dispune inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in favoarea numitilor (...) si (...), cu titlu de drept dobandit prin uzucapiune, asupra terenului in suprafata de 29091 mp. ce se identifica in CF nr.(...) Sita-Buzaului nr. top 2844 curti si constructii de 277 mp. nr.top 2845 curti si constructii de 277 mp., nr.top nou 2847/1/1 arabil de  2084 mp. nr.top nou 2847/1/2 arabil de  218 mp.  nr.top nou 2847/1/3 arabil de 5414 mp. nr.top nou 2847/1/4 arabil de  1113 mp. nr.top nou 2847/1/5 arabil de 867 mp. CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2848/2 faneata de 6062 mp. nr.top nou 2848/3 faneata de 186 mp. nr.top nou 2848/4 faneata de 1586 mp. nr.top nou 2848/5 faneata de 2750 mp. nr.top nou 2848/6 faneata de 543 mp. nr.top nou 2848/7 faneata de 105 mp.si CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2849/2 arabil de 3179 mp. si nr.top nou 2849/3 arabil de 4430 mp.urmand ca  nr.top nou 2847/186 arabil de 19403 mp. nr.top nou 2848/1 faneata de 1650 mp. nr.top nou 1849/1 arabil de 101 mp. si nr.top nou 2849/4 arabil de 6382 mp. sa ramana inscrise pe numele vechilor proprietari inscrisi in cartea funciara.
Se va mai dispune si inscrierea in  cartea funciara sub nr.top nou 2848/3  faneata de 186 mp. a urmatoarelor constructii: C1 casa de 60 mp. si C3 anexe gospodaresti de 43 mp. iar sub nr. top nou 2848/7 faneata de 105 mp. si nr.top nou 2847/2 arabil de 218 mp. a urmatoarelor constructii: C2 casa de 101 mp. si C4 anexe gospodaresti de 86 mp.  in favoarea lui (...) si (...), cu titlu de construire.
         6. Asupra petitului privind completarea masei succesorale si partajului acesteia.
Se  va constata ca antecesorii reclamantei – (...) si (...) - au decedat, iar succesiunea acestora a fost deschisa si dezbatuta pe cale notariala, fiind emis Certificatul de mostenitor nr. (…) eliberat la 22.10.2007 de  BNP (...) (f.32 vol.I) Astfel, s-a constatat calitatea de mostenitor legal al reclamantei (...) si al paratei (...) – decendente gr.I -, cota legala de cate ½ parte si componenta masei succesorale: casa,grajd, anexe gospodaresti teren aferent de 200 mp. situat in (…), la aceeasi adresa casa, grajd, anexe si teren aferent de 700 mp. teren agricol de 27.800 mp. respectiv teren agricol de 13.300 mp., situatia juridica a acestora fiind una extratabulara.
Cum imobilele ce compun masa succesorala ce s-a stabilit ca fiind ramasa de pe urma defunctilor (...) si (...), aveau situatia juridica a proprietatii extratabulare, in temeiul art.111 C.pr.civila de la 1865, instanta va constata ca imobilul ce a facut obiectul petitului constatarii dreptului prin uzucapiune, cu exceptia lotului de teren in suprafata de 5755 mp. ce anterior anului 1983 a fost dat reclamantei (...) cu titlu de zestre (f.77 vol.II R), se identifica cu cele indicate la pct.B din continutul certificatului de mostenitor.
Privitor la acest lot de teren ce a fost atribuit cu titlu de zestre reclamantei (…), parata (...) a recunoscut cu ocazia administrarii interogatoriu aceste imprejurari, recunoscand si ca in timpul vietii antecesorilor lor, si ea a primit cu titlu de zestre din partea parintilor terenuri. (f.70 pct.1 vol.II)
Judecatoria va retine privitor la imprejurarile anterior enuntate, ca atat reclamanta cat si parata (...) au fost inzestrare de parinti in timpul vietii acestora cu o parte a bunurilor pe care le-au avut in patrimoniu lor, realizand astfel un partaj de ascendent.
Potrivit dispozitiilor art.794-art.799 Cod civil de la 1864, partajul de ascendent este un act juridic intre vii (donatie), prin care ascendentul imparte intre toti descendentii sai cu vocatie succesorala la deschiderea succesiunii, bunurile sale, in tot sau in parte. Partajul de ascendent pentru ca sa fie valabil, trebuie facut cu respectarea formei prevazute de lege pentru donatii, respectiv in forma autentica.
Instanta mai retine ca imparteala de ascendent, facuta prin inzestrari cu ocazia incheierii casatoriei, anterior sau ulterior, este nula pentru lipsa formei autentice cerute de art.813 Cod civil de la 1864, insa  desi ar putea fi considerat nul pentru vicii de forma, partajul de ascendent a fost executat de catre reclamanta si parata si care nu mai au posibilitatea de a reveni sa ceara constatarea nulitatii actului, deoarece au ratificat actul nul in conditiile art.1167 alin.3 Cod civil de la 1864.
Pentru cele ce preced, la formarea loturilor, se va avea in vedere ca reclamanta (...) a primit cu titlu de zestre suprafata de 5755 mp. urmand ca aceasta sa fie inclusa in lotul  ce se va forma, iar diferenta de teren in suprafata totala de 23336 mp. sa fie atribuita potrivit cotei parti de cate ½ cu care este indreptatita reclamanta si parata (...), fiecare cate 11.668 mp.
In ceea ce priveste bunurile mobile, ce reclamanta a solicitat a fi incluse in masa succesorala de pe urma defunctului (...), sub un prim aspect instanta va avea in vedere faptul ca existenta acestora in patrimoniului defunctului a fost dovedita potrivit probelor testimoniale administrate in fata instantei si nu in ultimul rand va avea in vedere intelegerea partilor intervenita la data de 21.10.2010 materializata in continutul inscrisului depus la f.76 vol.I. Pozitia paratei (...) de nerecunoasterea a acestei intelegeri nu poate avea valoare juridica, iar valoarea bunurilor mobile indicate de reclamanta nu au fost contestata de parata (...).
Astfel, urmeaza a se completa masa succesorala ramasa de pe urma defunctului (...) decedat la 01.10.2007 cu urmatoarele bunuri mobile:1 cal – 3000 lei, 1 vaca – 2500 lei, 6 ovine – 1000 lei, 1 buc.ham – 1500 lei, 5000 kg.fan – 1000 lei.
Potrivit art.728 Cod civil de la 1864, nimeni nu poate fi obligat a ramane in indiviziune, iar potrivit dispozitiilor art.673 ind.9 C.pr.civila de la 1865, la formarea si atribuirea loturilor, instanta va tine seama in speta dedusa judecatii, de partajul de ascendent intervenit pe timpul vietii antecesorilor reclamantei si paratei (...), de cota parte a fiecareia de cate ½, cat si de intelegerea intervenita intre parti si depusa la f.76 vol.I,  ce nu poate fi inlaturata pentru simplul fapt ca parata (...) a revenit asupra acestei intelegeri, fara insa a-si motiva acest comportament procesual.
Pentru considerentele prezentate se vor forma doua loturi, iar lotul reclamantei va cuprinde si terenul primit cu titlu de zestre de la parinti  iar lotul paratei pe langa bunurile imobile partajate va cuprinde si bunurile mobile.
 In temeiul art.885, art.888 Cod civil se va dispune inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in favoarea reclamantei (...) si in favoarea paratei (...), asupra imobilelor ce le-au fost partajate, cu titlu de mostenire si partaj.
7.  Asupra cererii privitor la cheltuielile de judecata.
In cauza, reclamanta (...) avansat cu titlu de cheltuieli de judecata suma totala de 8520 lei reprezentand: 3500 lei onorariu avocat, taxe judiciare de timbru : 849 lei si 2706 lei si onorariu expertiza tehnica judiciara 1465 lei. (f.6, 7, 103, 104 vol.I, f.150 vol.II, f.136 vol.I R, f.143, f.146 vol.II R)
Parata (...) a avansat cu titlu de cheltuieli de judecata suma totala in cuantum de 1538 lei, reprezentand onorariu expertiza tehnica judiciara.(f.104 vol.II, f.159 vol.II, f.177 vol.II si f.181 vol.II)
La stabilirea obligatiei privind achitarea cheltuielilor de judecata, instanta va avea in vedere imprejurarea ca petitul privitor la constatarea dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune profita atat reclamantei cat si paratei (...) iar in ceea ce priveste petitele privitor la partajul masei succesorale, culpa in promovarea prezentei cauze incumba paratei (...).
Pentru aceste motive, in temeiul art.274 C.pr.civila de la 1865, va obliga parata (...) sa achite reclamantei (...) suma de  7020 lei cu titlu de cheltuieli judecata, instanta stabilind ca jumatate din contravaloarea expertizei judiciare (1500 lei) urmeaza a fi suportata si de reclamanta.
Obliga parata (...) sa achite reclamantei (...) suma de 7020 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite cererea formulata de reclamanta (...), domiciliata in (…) in contradictoriu cu paratii (...), domiciliata in (…), (...) prin reprezentant legal  Primarul, cu sediul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…) (...) cu domiciliul in (…), (...) prin reprezentant legal Primarul, cu sediul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) cu domiciliul in (…), (...) si (...) ambii cu domiciliul in (…), (...) (...), (...), (...), (...), (...),  (...),(…)(…) prin curator (...)a, domiciliat in (…) si drept consecinta:
Rectifica suprafetele de teren inscrise in CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2848 de la 8189 mp. la 12882 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2849 de la 7195 mp. la suprafata de 14092 mp.
Ia act de renuntare la judecata petitului prin care reclamanta (...) a solicitat rectificarea suprafetei de teren inscrisa in CF nr. (...) Sita Buzaului ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.114 Buzaul Ardelean)  nr. top 2847/1, arabil in suprafata de 20.099 mp la suprafata corecta de 29.099 mp.
Constata ca antecesorii  reclamantei - (...) si (...) -, au dobandit dreptul de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului in suprafata de 29091 mp. situat in (…) avand urmatoarele vecinatati: imobilele paratilor (...), (...), (...), (...), (...), (...),(...) si paraul Ciumernic, identificat ca fiind inscris in CF nr. (...) Sita Buzaului ( provenita din conversia pe hartie a CF nr.114 Buzaul Ardelean)  nr. top 2844 curti si constructii de 277 mp. nr.top 2845 curti si constructii de 277 mp., nr.top 2846 curti si constructii de 277 mp., nr.top 2847/1, arabil in suprafata de 29.099 mp.,  CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top arabil de 12882 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top 2849 faneata de 14092 mp.
Dispune dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. (...) Sita Buzaului, nr. top 2847/1 arabil de 29099 mp. astfel:
- nr.top nou 2847/1/1 arabil de  2084 mp.
         - nr.top nou 2847/1/2 arabil de    218 mp.
         - nr.top nou 2847/1/3 arabil de  5414 mp.
         - nr.top nou 2847/1/4 arabil de  1113 mp.
         - nr.top nou 2847/1/5 arabil de    867 mp.
         - nr.top nou 2847/1/6 arabil de 19403 mp.
Dispune dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. (...) Sita Buzaului, nr. top 2848 faneata de 12882 mp. astfel:
         - nr.top nou 2848/1 faneata de 1650 mp.
         - nr.top nou 2848/2 faneata de 6062 mp.
         - nr.top nou 2848/3 faneata de   186 mp.
         - nr.top nou 2848/4 faneata de 1586 mp.
         - nr.top nou 2848/5 faneata de 2750 mp.
         - nr.top nou 2848/6 faneata de   543 mp.
         - nr.top nou 2848/7 faneata de   105 mp.
Dispune dezmembrarea imobilului inscris in CF nr. (...) Sita Buzaului, nr. top 2849 arabil de 14092 mp. astfel:
         - nr.top nou 2849/1 arabil de   101 mp.
         - nr.top nou 2849/2 arabil de 3179 mp.
         - nr.top nou 2849/3 arabil de 4430 mp.
         - nr.top nou 2849/4 arabil de 6382 mp.
Constata ca imobilului in suprafata de 29091 mp. se identifica in CF nr.(...) Sita-Buzaului nr. top 2844 curti si constructii de 277 mp. nr.top 2845 curti si constructii de 277 mp., nr.top nou 2847/1/1 arabil de  2084 mp. nr.top nou 2847/1/2 arabil de  218 mp.  nr.top nou 2847/1/3 arabil de 5414 mp. nr.top nou 2847/1/4 arabil de  1113 mp. nr.top nou 2847/1/5 arabil de 867 mp. CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2848/2 faneata de 6062 mp. nr.top nou 2848/3 faneata de 186 mp. nr.top nou 2848/4 faneata de 1586 mp. nr.top nou 2848/5 faneata de 2750 mp. nr.top nou 2848/6 faneata de 543 mp. nr.top nou 2848/7 faneata de 105 mp.si CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2849/2 arabil de 3179 mp. si nr.top nou 2849/3 arabil de 4430 mp. si dispune inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in favoarea numitilor (...) si (...), cu titlu de drept dobandit prin uzucapiune, urmand ca  nr.top nou 2847/186 arabil de 19403 mp. nr.top nou 2848/1 faneata de 1650 mp. nr.top nou 1849/1 arabil de 101 mp. si nr.top nou 2849/4 arabil de 6382 mp. sa ramana inscrise pe numele vechilor proprietari inscrisi in cartea funciara.
Dispune inscrierea in  cartea funciara sub nr.top nou 2848/3  faneata de 186 mp. a urmatoarelor constructii: C1 casa de 60 mp. si C3 anexe gospodaresti de 43 mp. iar sub nr. top nou 2848/7 faneata de 105 mp. si nr.top nou 2847/2 arabil de 218 mp. a urmatoarelor constructii: C2 casa de 101 mp. si C4 anexe gospodaresti de 86 mp. cu titlu de construire.
Constata ca prin Certificatul de mostenitor nr. (…) eliberat la 22.10.2007 de  BNP (...), s-a dezbatut succesiunea de pe urma defunctilor (...) decedata la 27.12.1982 si (...) decedat la 01.10.2007 si s-a constat ca au calitatea de mostenitori: reclamanta (...) cu cota de ½  parte in calitate de descendent gr.I  si parata (...) cu cota de ½ parte in calitate de descendent gr.I, iar in masa succesorala a fost inclus la pct.B imobilul in suprafata de 29091 mp. pe care sunt edificate C1, C2, C3 si C4.
Completeaza masa succesorala ramasa de pe urma defunctului (...) decedat la 01.10.2007 cu urmatoarele bunuri mobile:1 cal – 3000 lei, 1 vaca – 2500 lei, 6 ovine – 1000 lei, 1 buc.ham – 1500 lei, 5000 kg.fan – 1000 lei.
Dispune sistarea indiviziunii, a reclamantei (...) si a paratei (...), fata masa succesorala compusa din imobilul in suprafata de 29091 mp. pe care sunt edificate C1, C2, C3 si C4 si bunurile mobile : 1 cal – 3000 lei, 1 vaca – 2500 lei, 6 ovine – 1000 lei, 1 buc.ham – 1500 lei, 5000 kg.fan – 1000 lei si formeaza doua loturi:
- Lotul nr.1, compus din : teren in suprafata totala de 17423 mp. identificat in CF nr. (...) Sita-Buzaului nr.top nou 2847/1/4 arabil de  1113 mp. nr.top nou 2847/1/5 arabil de 867 mp. CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2848/2 faneata de 6062 mp. nr.top nou 2848/3 faneata de 186 mp. pe care sunt edificate C1 casa de 60 mp. si C3 anexe gospodaresti de 43 mp. nr.top nou 2848/4 faneata de 1586 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2849/2 arabil de 3179 mp. si nr.top nou 2849/3 arabil de 4430 mp. ce se atribuie reclamantei (...).
- Lotul nr.2, compus din teren in suprafata totala de 11668 mp. identificat in CF nr. (...) Sita-Buzaului nr. top 2844 curti si constructii de 277 mp. nr.top 2845 curti si constructii de 277 mp., nr.top nou 2847/1/1 arabil de  2084 mp. nr.top nou 2847/1/2 arabil de  218 mp. pe care sunt edificate C2 casa de 101 mp. si C4 anexe gospodaresti de 86 mp., nr.top nou 2847/1/3 arabil de 5414 mp. CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top nou 2848/5 faneata de 2750 mp. nr.top nou 2848/6 faneata de 543 mp. nr.top nou 2848/7 faneata de 105 mp. si bunurile mobile 1 cal – 3000 lei, 1 vaca – 2500 lei, 6 ovine – 1000 lei, 1 buc.ham – 1500 lei, 5000 kg.fan – 1000 lei, ce se atribuie paratei (...).
Dispune inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in favoarea reclamantei (...), asupra imobilului identificat in CF nr. (...) Sita-Buzaului nr.top nou 2847/1/4 arabil de  1113 mp. nr.top nou 2847/1/5 arabil de 867 mp. CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2848/2 faneata de 6062 mp. nr.top nou 2848/3 faneata de 186 mp. pe care sunt edificate C1 casa de 60 mp. si C3 anexe gospodaresti de 43 mp. nr.top nou 2848/4 faneata de 1586 mp. si CF nr.(...) Sita-Buzaului  nr.top nou 2849/2 arabil de 3179 mp. si nr.top nou 2849/3 arabil de 4430 mp. cu titlu de mostenire si partaj.
Dispune inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in favoarea paratei (...) asupra imobilului identificat in  CF nr. (...) Sita-Buzaului nr. top 2844 curti si constructii de 277 mp. nr.top 2845 curti si constructii de 277 mp., nr.top nou 2847/1/1 arabil de  2084 mp. nr.top nou 2847/1/2 arabil de  218 mp. pe care sunt edificate C2 casa de 101 mp. si C4 anexe gospodaresti de 86 mp., nr.top nou 2847/1/3 arabil de 5414 mp. CF nr.(...) Sita-Buzaului nr.top nou 2848/5 faneata de 2750 mp. nr.top nou 2848/6 faneata de 543 mp. nr.top nou 2848/7 faneata de 105 mp. cu titlu de mostenire si partaj.
Obliga parata (...) sa achite reclamantei (...) suma de 7020 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
         Cu drept  de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 12.02.2014.


         PRESEDINTE,                                                               GREFIER,                                                         
                    (…)                                                                             (…)

Redact.Jud. (…)
Tehnored. (…).
12.03.2014 /20 ex.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar - Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015
Actiune respinsa fata de paratul decedat - Decizie nr. 16 din data de 17.01.2014
Cerere de uzucapiune intemeiata pe Codul civil - Decizie nr. 354 din data de 28.04.2011
Uzucapiune - Decizie nr. 42 din data de 20.01.2011
Dobandirea unui imobil prin prescriptie achizitiva - Decizie nr. 970 din data de 03.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 951 din data de 02.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 222 din data de 25.03.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 407 din data de 31.05.2010
Uzucapiunea-mod de dobandire a dreptului de proprietate. - Decizie nr. 79 din data de 04.02.2010
Uzucapiune-mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 150 din data de 05.03.2009
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 117 din data de 25.01.2012
uzucapiune - Sentinta civila nr. 629 din data de 09.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 6 din data de 08.01.2009
Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila. Uzucapiunea extratabulara. - Decizie nr. 338 din data de 02.10.2009
Art. 304 pct. 5 cod procedura civila - Decizie nr. 100 din data de 02.02.2006
uzucapiune si accesiune - Sentinta civila nr. 2955 din data de 11.04.2011
- Sentinta civila nr. 4508 din data de 10.06.2010
- Sentinta civila nr. 489 din data de 27.01.2009
- Sentinta civila nr. 6012 din data de 28.10.2005