Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar

(Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra recursului civil de fata constata ca:
Prin Sentinta civila nr. 1/2014 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a admis exceptia lipsei calita?ii procesuale pasive a para?ilor M. C., S. A., S. G.  in calitate de succesori ai fostului  proprietar tabular     G. C. I.  decedat in 1997.
A fost respinsa actiunea formulata de reclamantele P. M. si F. R. P.  impotriva  para?ilor  M. C., S. A. , S. G. (decedat), B. S. si B. P.
Pentru a hotari astfel instanta de fond retine:
Referitor la exceptia  lipsei calitatii  procesuale pasive a paratilor  M. C., S. A. si S. G.  instanta o va admite pentru urmatoarele considerente :
Asupra imobilului inscris in CF 10 ( CF vechi 40) nr. top 4/1 este inscris dreptul de proprietate al para?ilor B. S. si B. P.
Paratii S. A. si S. G. nu sunt titulari ai dreptului de proprietate pentru ca uzucapiunea invocata sa produca efecte fata de patrimoniul acestora atata vreme cat titlu cu care acest teren a fost transmis fam. B. (B.S. si B.P.) nu a fost atacat.
Iar, in masura in care incheierea de intabulare prin care a fost inscrisa transcrierea dreptului de proprietate catre familia B. nu este desfiintata, actiunea prezenta nu poate produce nici un efect juridic in patrimoniul paratilor.
Pe fond, din actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele :
Situatia faptica dedusa judecatii vizeaza solicitarea reclamatelor de a se constata ca antecesorul acestora P. M. decedat in 18.06.2009 a dobandit dreptul de proprietate asupra imobilului inscris in CF 10, CF vechi 40, nr. top 4/1 A+1 nr. cadastral 10 fanat, ca efect al uzucapiunii.
Pentru a opera uzucapiunea conform art.1847 C.civ.”… se cerere o posesiune continua. neintrerupta, netulburata, publica si sub nume de proprietar…”.
Ori chiar din stare de fapt prezentata de reclamante rezulta, fara urma de dubiu neindeplinirea acestor calitatii ale posesiei  pentru a putea fi considerata  o posesie utila  si apta sa duca  la  dobandirea  dreptului de proprietate  fapt confirmat si de declaratia martorilor  M.  I. (f.61), S. G. (f.62) R. A. (f.66) si C. T. (f.67) audiati in cauza.
S-a aratat, in actiune ca in anul 1984 terenul din litigiu a fost preluat de IAS Sibiu, iar in anul 1990 a fost revocata Decizia preluare si terenul predat antecesorului reclamantelor,astfel ca in perioada 1984-1990 nu a existat o exercitare a posesiei de catre autorul reclamantelor, astfel conditia continuitatii nu este indeplinita.
Prin decizia de preluare a terenului  emisa in anul 1984, posesia a fost intrerupta, iar orice posesie exercitata  ulterior nu a mai fost exercitata sub nume de proprietar, fapt sustinut si de cererile depuse de antecesorul reclamantelor pentru reconstituirea dreptului de proprietate in temeiul L18/1991.
A?a fiind si cum antecesorul reclamantelor nu a indeplinit toate cerintele legale, pentru a uzucapa, actiunea se prive?te a fi neintemeiata urmand a fi respinsa.
Impotriva acestei hotarari reclamantele au declarat recurs in termen, motivat, legal timbrat solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei atacate in sensul admiterii actiunii astfel cum a fost formulata.
In motivarea recursului se retine ca instanta de fond a „comis” trei erori care au condus la solutia adoptata si anume:
1.nu a analizat sub toate aspectele  nici actiunea introductiva si nici apararile opuse de cele doua categorii de parati, ci doar s-a multumit sa preia o „secventa” din evolutia unei realitati complexe care a generat raporturile dintre parti;
2.terenul in litigiu nu a fost preluat de IAS in anul 1984 cum gresit s-a retinut;
3.Chiar daca preluarea abuziva ar fi intrerupt cursul prescriptiei cum gresit pretinde instanta – este de notorietate situatia terenurilor preluate abuziv de CAP – fara ca aceasta preluare sa aiba vreo repercusiune  fata de cursul unei eventuale prescriptii apta de a conduce la dobandirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, iar termenul s-ar fi implinit in mai 2010, cu mult inainte ca descendentii proprietarilor tabulari sa dezbata succesiunea si sa instraineze fraudulos imobilul.
In fine recurentele arata  ca si in prezent sunt in posesia imobilului.
In ceea ce priveste calitatea procesuala pasiva a celor doua categorii de parati se arata ca acestia justifica calitatea in considerarea a doua imprejurari diferite.
In fine recurentele fac o prezentare ampla a problemei de drept dedusa judecatii si a modului de calcul al termenelor legale pentru uzucapiune.
In drept se invoca dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila si dispozitiile art. 312 alin. 2 si 3 Cod procedura civila.
Intimatii prin intampinarea depusa la f. 32-33 dosar solicita respingerea recursului cu obligarea recurentilor la plata cheltuielilor de judecata, intrucat motivele de recurs sunt doar enuntate, dezvoltarea acestora nefiind altceva decat schimbarea motivelor din actiunea introductiva.
Instanta de fond, se  arata in continuare, a analizat actiunea si apararile formulate retinand ca nu sunt intrunite conditiile uzucapiunii – respectiv cele privind posesia prev. de art. 1847 Cod civil.
Mai mult de atat instanta a cercetat conditiile prescriptiei achizitive raportat la cererea formulata si la termenul aratat in cerere, noua prescriptie inceputa in anul 1990 nu a fost invocata in fata instan?ei de fond si apare ca o cerere noua formulata direct in recurs.
In fine intimatii arata ca recurentele nu critica solutia instantei privind admiterea exceptiei lipsei calitatii procesuale pasive, solutie corecta avand in vedere ca proprietarii tabulari inscrisi in C.F. sunt paratii B. S. si B. P., iar fata de acestia nu a fost formulata nici o cerere privind atacarea titlului prin care acestia si-au dobandit dreptul de proprietate.
Analizand sentinta atacata sub aspectul motivelor invocate si in conditiile art. 3041 Cod procedura civila Tribunalul constata ca nefondat recursul declarat pentru urmatoarele considerente:
Instanta de fond a fost investit la 11 ianuarie 2013 cu o actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate de catre antecesorul reclamantelor – prin uzucapiune.
In drept se invoca art. 28 din Dec. –L.115/1938.
Dispozitiile art. 28 din Decretul Lege 115/1938 invocat de reclamante prevede ca posesorul unui bun imobil care l-a posedat in conditiile legii timp de 20 de ani de la moartea titularului dreptului de proprietate inscris in cartea funciara poate cere intabularea dreptului in favoarea sa, in temeiul uzucapiunii.
Pentru admisibilitatea unei astfel de cereri, conditiile cerute de textul de lege prezentat sunt:
1. Titularul dreptului intabulat in cartea funciara sa fie decedat;
2. Uzucapantul sa posede imobilul timp de cel putin 20 de ani de la moartea proprietarului tabular;
3. Posesia sa fie utila, indiferent de buna credinta sau reaua credinta a posesorilor.
Analizand conditiile enuntate raportat la probatoriul administrat in cauza rezulta ca proprietarii tabulari ai imobilului in litigiu inscris in C.F. 10 sunt B. S. si B. P. a caror titlu de proprietate nu a fost contestat.
In atare situatie in mod corect instanta de fond admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor S. A. si S. G.
Asupra celei de a doua conditie si anume „posesia utila” in mod corect se retine ca nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 1847 Cod civil – posesia fiind intrerupta in perioada 1984 – 1990 – imprejurare necontestata de reclamante.
Fata de stare de fapt enuntata motivele invocate de recurente in sensul lipsei de analiza a actiunii formulate sub toate aspectele ori a lipsei de analiza a probatoriului administrat nu pot fi retinute fiind doar simple afirmatii ce vin in contradictie cu situatia juridica a imobilului din litigiu si nu in ultimul rand cu probatoriul administrat.
Dealtfel, recurentele – in motivarea ampla a caii de atac declarata – nu aduc nici o critica asupra hotararii primei instante ci reitereaza aceiasi stare de fapt  supusa judicios analizei de catre prima instanta.
Pentru considerentele expuse constatand ca instanta de fond a interpretat corect actul juridic dedus judecatii si a pronuntat o hotarare cu interpretarea si aplicarea corecta a dispozi?iilor legale incidente cazului de speta, in conditiile art. 312 (1) Cod procedura civila recursul astfel cum a fost formulat va fi respins.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017