InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Moinesti

Solicitarea de inlocuire a amenzii penale cu sentinta penala

(Sentinta penala nr. 300 din data de 13.06.2012 pronuntata de Judecatoria Moinesti)

Domeniu Masuri de siguranta si educative | Dosare Judecatoria Moinesti | Jurisprudenta Judecatoria Moinesti

         JUDECATORIA MUN. MOINESTI
         JUDETUL BACAU
         JUDECATOR - DANIEL DARIE
         COD 124
                  
         Dosar nr. 2065/260/2012
         SP  nr.300 din 13.06.2012
         
               
        Deliberand asupra cauzei penale de fata, instanta constata urmatoarele :
        Prin sesizarea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 18.05.2012 Biroul de Executari Penale al Judecatoriei Moinesti a solicitat inlocuirea amenzii penale aplicata condamnatului P.A. prin sentinta penala nr.282 din 3 mai 2011  pronuntata de Judecatoria Moinesti in dosarul penal nr.7273/260/2010,  ramasa definitiva prin Decizia Penala 547/R/2011 a Tribunalului Bacau din 10.11.2011, cu pedeapsa inchisorii.
In motivarea s-a aratat ca prin sentinta anterior mentionata, numitul P.A. a fost condamnat la amenda penala in cuantum de 1000 lei, in speta fiind intrunite dispozitiile art. 631 C.penal, condamnatul nefacand dovada achitarii amenzii.
La dosar s-a atasat dosarul penal nr.7273/260/2010 al Judecatoriei Moinesti in care s-a pronuntat sentinta penala nr.282/3.05.2011, cu mentiunile privind data si modalitatea ramanerii definitive.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine ca prin sentinta penala nr. nr.282/3.05.2011pronuntata de Judecatoria Moinesti in dosarul penal nr.7273/260/2010, ramasa definitiva prin Decizia Penala 547/R/2011 a Tribunalului Bacau din 10.11.2011, xxx  a fost condamnat  la amenda penala in cuantum de1.000 lei, pentru savarsirea infractiunii de abandon de familie  prevazuta si pedepsita de art. 305 alin. 1 lit. c  din Codul penal .
  Condamnatul nu s-a prezentat in fata instantei, dar a facut dovada achitarii amenzii prin depunerea la dosar a seria TS7  nr. 3848192   emisa de Trezoreria Moinesti.din data de 18 mai .2012 in valoare de 1 000 lei.
        Potrivit art. 631 Cod Penal „Daca cel condamnat se sustrage cu rea-credinta de la executarea amenzii, instanta poate inlocui aceasta pedeapsa cu pedeapsa inchisorii in limitele prevazute pentru infractiunea savarsita, tinand seama de partea din amenda care a fost achitata.”
        Avand in vedere faptul ca cel condamnat a facut dovada achitarii amenzii penale, instanta va respinge sesizarea  Biroului de Executari Penale al Judecatoriei Moinesti.
         JUDECATORIA MUN. MOINESTI
          JUDETUL BACAU
         JUDECATOR - DANIEL DARIE
         COD____________
         
         
         Dosar nr.  7034/260/2011
         Sc  nr.1659/6.06.2012
         
         
         
         
         
         
         
          Deliberand asupra actiunii penale de fata,
         Constata ca prin actiunea penala inregistrata la 10.05.2012 sub nr. 2005/260/2012, condamnatul C.O.C., fiul lui  ----- nascut la ----- in ----cu domiciliul  in ------, a solicitat reabilitarea judecatoreasca fata de pedeapsa de 1 an si 2 luni aplicata prin s. penala nr. 1114/1997, gratiata in totalitate conform art. 1 lit. a din Legea 137/1997.

          Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

         Constata ca petentul a fost condamnat conform sentintei  penale nr. 1114/1997,  definitiva prin neapelare la 21.11. 1997, la o pedeapsa cu inchisoarea de 1 an si 2 luni,   pentru savarsirea infractiunii prevazuta de art. 21 alin.1 C.p.
         Pedeapsa a fost gratiata in totalitate conform art. 1 lit. a teza a IIa din Legea nr.  137/1997.
        Cererea de reabilitare indeplineste conditiile prevazute  de art. 494 si urmatoarele  C.p.p.  Conform art. 135 C.p. cererea de fata reprezinta o cererea de reabilitare judecatoreasca in care la lit. a  se prevede ca reabilitarea se poate acorda  in cazul pedepsei inculpatului mai mare de un an, dupa 4 ani, la care se adauga ? din durata pedepsei pronuntate.
        Instanta apreciaza ca petentul indeplineste conditiile pentru acordarea reabilitarii judecatoresti fata de pedeapsa la care a  fost condamnat.
        Va admite cererea acestuia si raportat la  art.  494 C.p.p. cu referire la art. 135 lit a C.p. va dispune reabilitarea judecatoreasca fata  de pedeapsa cu inchisoarea de un an si 2 luni pentru art. 215 alin.1 C.p. pronuntata prin sentinta  penala nr. 1114/1997.
          Cheltuielile  judiciare  raman in sarcina statului.
         

         JUDECATORIA MUN. MOINESTI
          JUDETUL BACAU
         JUDECATOR - DANIEL DARIE
         COD____________
         
         
         Dosar nr. 1293/260/2012
         S. civ. nr. 2160/30.07.2012
         
          Deliberand asupra actiunii civile de fata,
         Constata ca prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante la 27.03.2012, reclamanta xxx, cu domiciliul in mun. xxx, jud. Bacau a chemat in judecata  pe paratul  xxx,  cu domiciliul in mun. Moinesti, str. M. Eminescu, nr. 64, jud. Bacau, solicitand obligarea acestuia la plata unei pensii de intretinere majorate.

        Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

 Instanta constata ca paratul lucreaza la SC xxx SA, de unde obtine un venit lunar net de 3.228 lei.
       Pensia de intretinere se stabileste raportat la nevoia in care se afla minorul in cauza, cat si la posibilitatile de plata ale celui obligat la intretinere.
       Din actiunea reclamantei rezulta ca paratul mai are un minor in intretinere, respectiv pe numita xxx,  nascuta la data de  09.12.2003.
       Cota legala pentru 2 minori este de 1/3 din veniturile paratului pentru ambii minori.
        Instanta apreaciaza starea de nevoie in care se afla minorul raportat si la varsta acestuia, motiv pentru care va admite actiunea si va majora pensia de intretienre pentru minorul xxx,  nascut  la 24.07-.1996 de la 400 la 550 lei lunar, avand in vedere venitul net realizat de parat in ultimele 6 luni.
       Va sista efectele sentintei civile nr. 1787/2009,  incepand cu 27.03.2012.         
         JUDECATORIA MUN. MOINESTI
          JUDETUL BACAU
         JUDECATOR - DANIEL DARIE
         COD____________
         
         
         Dosar nr. 1546/260/2012
         Sc  nr. 2161/30.07.2012
         
         
         
         Deliberand asupra actiunii civile de fata,
          Constata ca prin actiunea inregistrata pe rolul Judecatoriei Moinesti la data de 9.04.2012  sub nr. 1546/260/2012,   creditoarea xxx, cu sediul in ----------- a chemat in judecata  pe debitoarea  SC V.V., cu sediul in  ---solicitand instantei ca prin hotararea pe care o va pronunta sa dispuna somarea debitoarei la plata sumei de 964,63 lei si 114,74 lei penalitati.
In motivarea actiunii, creditoarea a aratat ca intre parti s-a nascut un raport juridic contractual, in baza contractului nr. 244/2004 pentru acordarea dreptului de utilizare a zonei drumului- proprietate publica a statului, pentru amenajare acces la DN 12A KM 54+ 939.
         In drept au fost invocate prevederile OG.5/2001.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele;

In baza contractului 244/2004,. creditoarea xxx, cu sediul in mun. xxx a acordat debitoarei  SC V.V. cu sediul in ------ dreptul de utilizare a zonei drumului-proprietate publica a statului, pentru amenajare acces la DN 12A KM 54+ 939.
          Conform prevederilor art. 5 din Capitolul V din contract, plata sumei datorate se efectua in lei, pe baza cursului valutar comunicat de BNR, valabil pentru ultima zi din luna anterioara facturarii.
           Debitoarea a fost instiintata de situatia existenta cu privire la derularea contractului si a fost invitata pentru rezolvarea litigiului pe cale amiabila,  insa nu a dat curs invitatiei.
Legal citata debitoarea nu si-a trimis reprezentant in instanta si nu a depus intampinare.
Potrivit dispozitiilor art.1 alin.1 – OG nr.5/2001 : „procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii”.
Fata de situatia retinuta anterior, instanta apreciaza ca sunt intrunite in mod cumulativ cerintele aratate de art.1 alin.1 – OG nr.5/2001. Astfel, obligatia asumata de catre debitoare reiese din contractul nr.244/2004 – acesta fiind un inscris insusit de catre parti, in conditiile art.1 alin.1 din OG nr.5/2001, coroborat cu factura nr. 130860/2011.
     De asemenea, creanta este certa in sensul art. 379 alin.3 – C.pr.civ.
Creanta este lichida, potrivit art. 379 alin.4 – C.pr.civ., deoarece cuantumul acesteia este determinat prin factura  emisa de catre creditoare.
     Creanta este, de asemenea, exigibila, data efectuarii platii fiind stabilita expres de catre parti.
Avand in vedere ca debitoarea nu a achitat contravaloarea serviciilor prestate de catre creditoare, instanta va admite cererea in baza art.1 alin.1 – OG 5/2001 raportat la art.969 – C.civ. si va dispune somarea debitoarei  pentru plata sumei datorate .
In baza art.6 alin.3 – OG 5/2001, termenul de plata va fi stabilit la 30 de zile de la comunicare.
Avand in vedere ca debitoarea a cazut in pretentii, retinandu-se culpa procesuala a acesteia,  in temeiul art.274 – C.proc.civ., instanta va obliga debitoarea si la plata cheltuielilor de judecata ce au fost efectuate de creditoare,reprezentand– taxa de timbru si timbru judiciar.
         

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Masuri de siguranta si educative

Masuri - Decizie nr. 263 din data de 08.12.2016
Obligare la tratament medical. Neaducerea la cunostiinta inculpatului a acestor obligatii. Consecinte. - Decizie nr. 33 din data de 16.02.2010
Internare medicala - Sentinta penala nr. 47 din data de 18.03.2009
Potrivit art.70 alin.3 teza finala si art.73 alin.3 din Legea nr. 272/2004, instanta judecatoreasca se va pronunta cu privire la exercitarea drepturilor parintesti in cazul instituirii unei masuri speciale de protectie, respectiv cu privire la modificare - Sentinta civila nr. 10 din data de 01.02.2016
Incalcarea de catre o persoana condamnata a masurilor de supraveghere prev. de art. 86/3 al. 1 lit. a-d Cod penal. Consecinte. - Decizie nr. 55 din data de 22.03.2010
Legea nr. 272/2004. Plasament in regim de urgenta. cenzurarea masurii dupa luarea acesteia. Principiul interesului superior al copilului. - Decizie nr. 60 din data de 25.05.2009
Internare medicala. Sesizare formulata de procurorul care prin aceiasi ordonanta a dispus scoaterea de sub urmarire penala - Decizie nr. 138 din data de 06.03.2008
Masura provizorie a internarii medicale. Conditii de instituire. - Decizie nr. 67/A din data de 21.02.2006
Internarea medicala - Sentinta penala nr. 58 din data de 24.02.2011
Modul de interpretare si aplicare a dispozitiilor art.5 alin.1 lit.b din legea nr. 221/2009 privind obligatia statului de acordare a despagubirilor reprezentand echivalentul valorii bunurilor confiscate prin hotararea de condamnare. - Decizie nr. 1368 din data de 12.10.2011
Inlocuirea masurii arestarii preventive a inculpatului cu masura obligarii de a nu parasi tara, care prezinta garantiile necesare pentru atingerea scopului urmarit prin aplicarea dispozitiilor art. 145/1 alin.2 Cod pr.penala raportat la art. 145 alin... - Decizie nr. 238 din data de 30.03.2009
CALEA DE ATAC IMPOTRIVA INCHEIERII PRONUNTATE DE INSTANTA PRIN CARE S-A RESPINS PLANGEREA FORMULATA DE INCULPAT IMPOTRIVA ORDONANTEI PROCURORULUI PRIN CARE S-A DISPUS PRELUNGIREA DURATEI MASURII PREVENTIVE A OBLIGARII DE A NU PARASI TARA. - Decizie nr. 552 din data de 25.09.2009
Plangere impotriva rezolutiilor procurorului prin care s-a dispus neinceperea urmariri penale fata de intimat pentru infr.prev.de art.182 al.2 C.p. - Sentinta penala nr. 339 din data de 02.02.2006
Masura de siguranta a internarii medicale nu se poate lua fata de faptuitorul care nu era iresponsabil ci doar prezenta tulburari de comportament ce constituie simple elemente de individualizare a pedepsei. - Sentinta penala nr. 914 din data de 09.12.2008
Internare medicala - Sentinta penala nr. 196 din data de 18.03.2010
- Sentinta penala nr. 827 din data de 27.10.2008
Infractiunea de vatamare corporala - Sentinta penala nr. 420 din data de 05.10.2017
Infractiunea de conducere pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 419 din data de 05.10.2017
Constatarea nulitatii absolute a contractului de vanzare cumparare - Sentinta civila nr. 1406 din data de 04.10.2017
Partaul bunurilor succesorale - Sentinta civila nr. 1539 din data de 18.10.2017