Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Onesti

obligatia de a face

(Sentinta civila nr. 647 din data de 01.03.2016 pronuntata de Judecatoria Onesti)

Domeniu Servituti | Dosare Judecatoria Onesti | Jurisprudenta Judecatoria Onesti

R O M A N I A
JUDECATORIA  ONESTI
 JUDETUL  BACAU

Dosar nr. 2549/270/2015                                                                       -obliga?ia de a face -
Inreg.  04.05.2015
SENTINTA CIVILA NR. 647
Sedinta publica de la  01.03.2016
Instanta constituita din:
PRESEDINTE: Liliana Badau
Grefier: Matei Lidia


Pe rol se afla solutionarea cauzei civile formulata de reclaman?ii ---------------------in contradictoriu cu paratii ------------------------------, avand ca obiect „obligatia de a face”
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 12.02.2016, care au fost consemnate prin incheierea de la acea data si care face parte integranta din prezenta hotarare, cand din lipsa de timp pentru a delibera, in temeiul art. 396 Cod procedura civila, instanta a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 26.02.2016.
La termenul din data de 26.02.2015, avand in vedere ca doamna judecator Badau Liliana se afla in concediu medical, pentru continuitatea completului, conform art. 19 Cod procedura civila, art. 123 din Regulamentul de ordine al instantelor de judecata si Hotararea  CSM nr. 1375/2015 s-a amanat din nou pronuntarea cauzei pentru data de 01.03.2016 cand a hotarat astfel:

I N S TA N T A


Deliberand asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele;
 Prin cererea inregistrata sub nr. 2549/270/2015 pe rolul Judecatoriei  Onesti sub nr. 2549/270/2015, reclamantii  -----------------, in contradictoriu cu paratii -------------------au solicitat obligarea paratilor sa isi ridice constructiile de pe terenul proprietatea reclamantilor, iar in caz de refuz autorizarea reclamantilor sa ridice pe cheltuiala paratilor constructiile respective.
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in valoare de 20 de lei.
In motivare se arata ca reclamantii au devenit proprietari ai suprafetei de teren in litigiu situata in ----------------- Bacau prin contractul de vanzare cumparare  autentificat sub nr. 1240 /2007 de ---------- iar in  momentul in care au demarat procedura eliberarii autorizatiei de construire, au intampinat dificultati intrucat pe terenul respectiv exista doua conducte, una de transport gaze, iar alta de transport produse petroliere, apartinand paratelor.
Reclamantul a invederat ca vanzatoarea ---------------  le-ar fi adus la cunostinta faptul ca aceste constructii ar fi fost realizate fara acordul ei in anul 1993, in timp ce parata ------------------ de ------------- ar fi invocat un drept de servitute legala.
In continuare reclamantii au invederat faptul ca acest drept de servitute legala nu poate exista in lipsa unui acord al proprietarului terenului cu mentiunea ca reclamantul a fost vecin de teren cu actualul teren in litigiu, iar la momentul construirii conductei pe terenul sau si al familiei sale  s-a obtinut acordul proprietarilor in acest sens
In drept s-au invocat prevederile art. 494 cod civil.
In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu acte, expertiza topocadastrala.
La data de 19.06.2015 a fost formulata cerere de aratare a titularului dreptului de catre reclamanti, precizata ulterior la data de 7.07.2015, solicitand introducerea in cauza a proprietarilor conductelor de titei O/ 8 5/8 --------------------, conducta de transport gaze naturale ------------------------- ------------------
In cauza de fata au fost respectate prevederile art. 194-200 Cod procedura civila, iar la data   de 16.06.2015 parata SC Conpet SA a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii.
Parata a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive aratand ca nu are calitatea de proprietar al conductei de titei O/ 8 5/8 Cerdac Targu Ocna, aceasta fiind proprietatea publica a Statului Roman, exceptie respinsa de instanta la termenul de judecata din data de 8.10.2015.
Cu privire la situatia de fapt parata a mentionat ca este concesionara sistemului national de transport prin conducte al titeiului, gazolinei, condensatului si etanului lichid, iar conducta respectiva s-ar afla in functiune din anul 1965.
Totodata s-a invocat faptul ca actiunea ar fi inadmisibila intrucat conducta respectiva face parte din sistemul national de transport al titeiului, fiind insesizabila si imprescriptibila, cererea reclamantilor fiind practic o incetare pe cale judiciara a dreptului de proprietate publica prin alte modalitati decat cele instituite de lege.
Parata a invocat culpa vanzatoarei ------------------ care avea obligatia sa aduca la cunostinta cumparatorilor faptul ca terenul este grevat de o servitute legala.
In drept au fost invocat prevederile art. 205 si urmat. Cod procedura civila.
In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu acte.
La data de 22.06.2015 parata --------------- a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii.
In motivare se arata ca terenul in litigiu este grevat de un drept de servitute legala conducta de transport gaze naturale ------------------- Moldova subtraverseaza acest teren, fiind data in functiune in anul 1964 si beneficiaza de regimul proprietatii publice, fiind in administrarea -------------------
Parata  a invocat faptul ca pretentiile reclamantilor sunt nefondate fiind lipsite de temei legal, iar in cauza nu se poate dovedi vreo culpa in sarcina paratei cu privire la  exercitarea operatiunilor de operare, intretinere si exploatare a SNT in conditii de siguranta si maxima eficienta economica in raport cu proprietatea lor care sa-i indrituiasca sa solicite mutarea conductei pe un  amplasament, cu atat mai mult cu cat terenul respectiv se afla si in prezent in aceeasi stare ca si in momentul cumpararii.
In drept s-au invocat prevederile Constitutiei Romaniei, Legea de punere in aplicare a Legii nr. 287/2009, Legea nr. 123/2012, Legea 213/1998, HG 668/2002.
In dovedire s-a solicitat incuviintarea probei cu acte.
In data de 28.07.2015 ------------------- a formulat intampinare solicitand respingerea actiunii.
In motivare s-a invocat faptul ca cele doua conducte de transport gaze si titei fac parte din domeniul public al statului , fiind de importanta strategica, asa incat nu pot fi ridicate de pe terenul asupra caruia s-a instituit un drept de servitute legala.
In drept au fost invocate prevederile art. 205 CPC.
Intervenienta  Agentia Nationala pentru Resurse Minerale a formulat la randul sau intampinare solicitand respingerea actiunii.
Intervenienta  a invocat exceptia lipsei calitatii procesual pasive cu motivarea ca ----------------nu are decat rolul de a asigura gestionarea sistemului national de transport prin conducte al titeiului si gazelor naturale.
Instanta a respins exceptia invocata la termenul din data de 8.10.2015.
Pe fondul cauzei, intervenienta  a invocat faptul ca cele doua conducte fac parte din domeniul public al statului avand o importanta strategica, iar in favoarea titularilor de terenuri se instituie un drept de servitute legala.
In drept au fost indicate dispozitiile art. 864 cod civil, Legea petrolului nr. 238/2004, Legea nr. 213/2008.
In dovedire nu s-a solicitat incuviintarea si administrarea probatoriilor.
Analizand materialul probator administrat in prezenta cauza, instanta retine urmatoarele:
Sub aspect procesual.
Prin incheierea de sedinta din data de 8.10.2015, instanta a calificat obiectul actiunii in conditiile art. 22 cod procedura civila ca fiind „obligatie de a face”, precum si „actiune negatorie de servitute legala”.
Situatia de fapt .
La data 3.12.2007 reclamantii din prezenta cauza ------------------ au dobandit dreptul de proprietate cu privire la suprafata de 3000 mp teren livada situat in intravilanul localitatii ---------------------, cu numar cadastral 2165 de la numita ----------------, in calitate de vanzator.
Reclamantii sustin ca in momentul in care au solicitat eliberarea certificatului de urbanism avand intentia de a edifica constructii pe terenul devenit proprietatea lor au aflat ca acel teren este traversat de doua conducte una  de transport  titei O/ 8 5/8 Cerdac Targu Ocna, iar cealalta de transport gaze naturale O/ 10 Targu Ocna Slanic Moldova, motiv pentru care le-a fost refuzata eliberarea autorizatiei de construire.
Vanzatoarea ------------------- a devenit proprietara terenului prin actul de vanzare de la fila 8 dosar, in anul 1931, astfel cum se stipuleaza si in contractul de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1240/2007.
Prima conducta, cea de transport titei se afla in concesiunea  ------------------- concesionara sistemului national de transport al petrolului potrivit Acordului Petrolier de Concesiune incheiat cu ---------------------, aprobat prin HG nr. 793/2002.
Cea de a doua conducta de transport gaze naturale O/ 10 Targu Ocna Slanic Moldova se afla in administrarea ------------------ si face parte din proprietatea publica, fiind evidentiata in Anexa nr. 6 a HG nr. 334/2000, pozitia 523.
Intervenienta ----------------- are la randul sau calitatea de reprezentant al statului roman in ceea ce priveste gestionarea sistemului national de transport prin conducte al titeiului si gazelor naturale si reglementeaza activitatile de exploatare a acestuia prin acordurile de concesiune a sistemului, incheiate cu societatile nationale/comerciale nominalizate de Guvern.
Potrivit dispozitiilor legi nr. 213/1998 conductele de transport al titeiului, al produselor petroliere si al gazelor naturale fac parte din domeniul public al statului si unitatilor administrativ teritoriale si sunt de importanta strategica nationala asa cum se stipuleaza si in legile speciale 238/2004 (legea petrolului), Legea nr. 123/2012 ( Legea energiei si gazelor naturale)
In drept.
Avand in vedere dispozitiile art. 5 din Legea nr. 71/2011 instanta apreciaza ca raporturile juridice pendinte ce vizeaza dreptul de proprietate privata- dreptul de proprietate publica sub aspectul principiilor generale ce guverneaza aceste drepturi sunt reglemente de Noul cod civil.
Potrivit articolului nr. 1 din Protocolul nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului „Orice persoana fizica sau juridica are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decat pentru o cauza de utilitate publica si in conditiile prevazute de lege si de principiile generale ale dreptului international.
Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor.”
Art 5 din Legea de punere in aplicare a Noului Cod civil dispune : „ (1) Dispozitiile Codului civil se aplica tuturor actelor si faptelor incheiate sau, dupa caz, produse ori savarsite dupa intrarea sa in vigoare, precum si situatiilor juridice nascute dupa intrarea sa in vigoare.
    (2) Dispozitiile Codului civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din starea si capacitatea persoanelor, din casatorie, filiatie, adoptie si obligatia legala de intretinere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, si din raporturile de vecinatate, daca aceste situatii juridice subzista dupa intrarea in vigoare a Codului civil.”
Art. 555 din Noul cod civil reglementeaza continutul dreptului de proprietate privata „Proprietatea privata este dreptul titularului de a poseda, folosi si dispune de un bun in mod exclusiv, absolut si perpetuu, in limitele stabilite de lege.
    (2) In conditiile legii, dreptul de proprietate privata este susceptibil de modalitati si dezmembraminte, dupa caz.”
Art. 556 Noul cod civil  dispune cu privire la limitele exercitarii dreptului de proprietate ) Dreptul de proprietate poate fi exercitat in limitele materiale ale obiectului sau. Acestea sunt limitele corporale ale bunului care formeaza obiectul dreptului de proprietate, cu ingradirile stabilite prin lege.
    (2) Prin lege poate fi limitata exercitarea atributelor dreptului de proprietate.
    (3) Exercitarea dreptului de proprietate poate fi limitata si prin vointa proprietarului, cu exceptiile prevazute de lege.
Art. 621 Noul cod civil instituie dreptul de trecere pentru utilitati: „(1) Proprietarul este obligat sa permita trecerea prin fondul sau a retelelor edilitare ce deservesc fonduri invecinate sau din aceeasi zona, de natura conductelor de apa, gaz sau altele asemenea, a canalelor si a cablurilor electrice, subterane ori aeriene, dupa caz, precum si a oricaror alte instalatii sau materiale cu acelasi scop.
    (2) Aceasta obligatie subzista numai pentru situatia in care trecerea prin alta parte ar fi imposibila, periculoasa sau foarte costisitoare.
    (3) In toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despagubiri juste. Daca este vorba despre utilitati noi, despagubirea trebuie sa fie si prealabila.
    (4) Cladirile, curtile si gradinile acestora sunt exceptate de la acest drept de trecere, daca ea are ca obiect conducte si canale subterane, in cazul in care acestea sunt utilitati noi.
Art. 864 Noul cod civil prevede cazurile de stingere a dreptului de proprietate publica : „Dreptul de proprietate publica se stinge daca bunul a pierit ori a fost trecut in domeniul privat, daca a incetat uzul sau interesul public, cu respectarea conditiilor prevazute de lege.”
            Art. 865 Noul cod civil dispune asupra modalitatilor de aparare a dreptului de proprietate publica : „Obligatia apararii in justitie a proprietatii publice revine titularului.
    (2) Titularii drepturilor corespunzatoare proprietatii publice sunt obligati:
    a) sa il informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare adusa dreptului de proprietate publica;
    b) sa il introduca in proces pe titularul dreptului de proprietate publica, in conditiile prevazute de Codul de procedura civila.
    (3) Dispozitiile art. 563 se aplica in mod corespunzator.”
      Art. 7 din Legea petrolului nr. 238/2004 :
   „ (1) Asupra terenurilor, altele decat cele declarate de utilitate publica, necesare accesului in perimetrele de explorare sau exploatare si asupra terenurilor necesare oricaror activitati pe care acestea le implica, altele decat cele declarate de utilitate publica, se instituie, in favoarea titularului, un drept de servitute legala.
    (2) Exercitarea dreptului de servitute legala stabilit potrivit prevederilor alin. (1) se face contra platii unei rente anuale catre proprietarii terenurilor afectate de acesta, pe baza conventiei incheiate intre parti cu respectarea prevederilor legale, in termen de 60 de zile de la comunicarea catre proprietarii de terenuri a unei notificari scrise din partea titularilor de acorduri si/sau permise.
    (3) In cazul in care partile nu ajung la un acord de vointa in termenul prevazut la alin. (2), stabilirea cuantumului rentei se va face de catre instanta, in conditiile legii.
    (4) Durata servitutii legale stabilite potrivit prevederilor alin. (1) este cea a operatiunilor petroliere, iar terenurile ce urmeaza a fi afectate vor fi determinate, in ceea ce priveste suprafetele si proprietarii, dupa principiul celei mai mici atingeri aduse dreptului de proprietate.”
Art. 25 din Legea nr. 238/2004: „(1) Pentru a asigura intretinerea sistemului national de transport al petrolului si pentru a elimina aparitia posibilelor pericole in exploatarea acestuia se instituie zone de protectie si de siguranta.
    (2) Zonele de protectie si de siguranta se determina in conformitate cu normativele si prescriptiile tehnice specifice aprobate de autoritatea competenta.
    (3) Asupra terenurilor aflate in proprietatea tertilor, cuprinse in zonele de protectie si de siguranta, se stabileste drept de servitute legala.
    (4) Transportatorii au dreptul sa realizeze lucrari de interventii numai cu anuntarea proprietarului terenului. Despagubirile pentru interventiile executate se stabilesc ulterior prin negocieri cu proprietarul terenului, iar in caz de divergenta cuantumul despagubirilor se stabileste de catre instantele judecatoresti.”
Art. 12 alin 2 lit. c din  Legea energiei electrice si a gazelor naturale statueaza asupra drepturilor si obligatiilor ce decurg din autorizatia de infiintare si  licente : „ Asupra terenurilor si bunurilor proprietate publica sau privata a altor persoane fizice ori juridice si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatii energetice se instituie limitari ale dreptului de proprietate in favoarea titularilor autorizatiilor de infiintare si de licente care beneficiaza de: c) servitutea de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea/desfiintarea de retele electrice sau alte echipamente aferente capacitatii energetice si pentru acces la locul de amplasare a acestora, in conditiile legii;
Art. 109 din Legea nr. 123/2012 reglementeaza dreptul de uz si dreptul de servitute : „Asupra terenurilor si altor bunuri proprietate publica sau proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice, precum si asupra activitatilor desfasurate de persoane fizice sau juridice in vecinatatea capacitatilor, concesionarii din sectorul gazelor naturale beneficiaza, in conditiile legii, pe durata lucrarilor de dezvoltare, reabilitare, modernizare, respectiv de exploatare si de intretinere a capacitatilor respective, de urmatoarele drepturi:
    a) dreptul de uz pentru executarea lucrarilor necesare in vederea realizarii, reabilitarii sau modernizarii obiectivelor/sistemelor;
    b) dreptul de uz pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii prin efectuarea reviziilor, reparatiilor si a interventiilor necesare;
    c) dreptul de servitute legala de trecere subterana, de suprafata sau aeriana pentru instalarea de retele, de conducte, de linii sau de alte echipamente aferente obiectivelor/sistemelor si pentru accesul la locul de amplasare a acestora;
    d) dreptul de a obtine restrangerea sau incetarea unor activitati care ar putea pune in pericol persoane si bunuri;
    e) dreptul de acces la utilitatile publice.”
Aprecierea instantei.
In sprijinul actiunii lor, reclamantii au invocat dreptul  lor de proprietate asupra terenului categoria livada, situat in intravilan, drept garantat de constitutie, legea nationala, dar  si documente internationale la care Romania este parte contractanta.
Potrivit sustinerilor paratelor ----------------- cele doua conducte ar fi fost amplasate in subsolul terenului in litigiu in anul 1965, sustineri exprimate si cu ocazia interogatoriului administrat din oficiu, iar ulterior ar fi intervenit lucrari de consolidare, refacere n anii 1993-1996.
Instanta constata ca potrivit dispozitiilor legale incidente ( constitutia Romaniei, Noul Cod civil), dar si jurisprudentei constante  a Curtii Europene a Drepturilor Omului ca dreptul de proprietate nu este absolut si el poate suporta, in anumite conditii, limitari care sa fi justificate de un scop legitim , cu respectarea principiului proportionalitatii masurilor dispuse raportat la scopul urmarit .
Rezulta ca in speta de fata reclamantii se plang de o atingere a dreptului lor de proprietate in componenta dreptului de folosinta asupra terenului, in sensul celei de a treia norma a articolului nr. 1 Protocolul nr. 1 aditional la Conventia Europeana „Dispozitiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le considera necesare pentru a reglementa folosinta bunurilor conform interesului general sau pentru a asigura plata impozitelor ori a altor contributii, sau a amenzilor”.
Referitor la dispozitiile legale incidente in prezenta cauza, instanta constata ca potrivit sustinerilor paratilor din prezenta cauza conductele de transport gaze si petrol ar fi fost instalate in anul 1965, in anul 1993 ar fi avut loc lucrari de reamenajare si consolidare, iar parata SNTG Transgaz prin raspunsurile la interogatoriu face referire la un act normativ in vigoare inca din anul 1942 ( fila 190).
La fila 218 dosar se face referire la Legea petrolului nr. 511/1942 , insa institutiile abilitate ( Monitorul Oficial , Arhivele Nationale ) s-au aflat in imposiblitate obiectiva de a pune la dispozitia instantei acest act normativ. ( fila 232, fila 1 vol. II dosar ). Pe cale de consecinta instanta constata lipsa de accesibilitate a Legii nr. 511/1942 in conditiile art 252 cod procedura civila.
Conditiile instituite de protocolul mai sus mentionat ce garanteaza dreptul de proprietate, vor fi analizate prin raportare la legea publicata in Monitorul Oficial, anterior anului 1989 ( art. 21, art. 16 din Legea nr. 59/1974 ), singura la care instanta a avut acces si care se completeaza cu prevederile legale ulterioare desfiintarii  regimului comunist.
Dealtfel potrivit dispozitiilor  art. 5 alin 2 din Legea nr. 71/2011 dispozitiile Codului civil sunt aplicabile si efectelor viitoare ale situatiilor juridice nascute anterior intrarii in vigoare a acestuia, derivate din raporturile de proprietate , asa incat devin incidente dispozitiile codului civil mai sus citate, in special prevederile art. 621 cod civil.
Asa cum s-a reliefat mai sus, potrivit art. 6 alin 1 din Legea nr. 238/2004, art. 12 alin 2 lit. C, art. 109 din Legea nr. 123/2012, cele doua parate SC Conpet SRL si SC Trangaz SRL sunt titularele unui drept de servitute legala asupra terenului traversat de cele doua conducte, limitarea adusa dreptului de proprietate al reclamantului fiind asadar prevazut de lege si urmareste un scop legitim si anume acela de realizare a serviciilor publice de interes national.
Referitor la criteriul proportionalitatii intre ingerinta statului asupra dreptului de proprietate al reclamantilor si scopul legitim , instanta retine ca potrivit prevederilor art. 7 din Legea nr. 238/2004 reclamantii au dreptul de a solicita plata unei rente pentru lipsa lor de folosinta, respectiv lipsirea de dreptul de edificare a constructiilor pe terenul litigios.
Insa instanta constata ca reclamantii nu sunt interesati sa obtina compensarea lipsei de folosinta, scopul actiunii fiind acela de a obtine dreptul de a construi, obligand paratii sa isi mute conductele de transport gaz si titei.
Pe cale de consecinta, instanta apreciaza ca actiunea reclamantilor prin care nega dreptul de servitute legala invocand lipsa unui acord al fostei proprietare Grigorescu Maria este lipsita de temeinicie, cu respectarea dreptului acestora de a obtine in viitor, in masura in care vor fi interesati o compensare pecuniara pentru lipsa dreptului lor de folosinta a terenului prin construire.
In acord cu criteriile mai sus enuntate de jurisprudenta Cedo, instanta apreciaza ca  trebuie sa existe un echilibru intre interesele particularilor ale reclamantilor si cele generale ale societatii, societate care are nevoie de infrastructura, de conducte de gaze si titei, de un sistem functional de transport al petrolului si gazelor naturale. Avand in vedere caracterul de bun public de importanta strategica a celor doua conducte, instanta retine ca aceste bunuri nu pot fi desfiintate, proprietatea publica incetand doar daca bunul a pierit sau daca i s-a schimbat regimul juridic, ceea ce nu este cazul in speta de fata.
Dealtfel,instanta constatata ca reclamantii nu au avut o atitudine procesuala sincera aratand in cadrul actiunii faptul ca ar fi aflat abia la momentul eliberarii certificatului de urbanism despre existenta conductelor, insa in masura in care doreau sa construiasca pe terenul respectiv, cu minime diligente ar fi putut afla de autoritatile locale ca acel teren este traversat de conducte, obligatie ce reveneau si fostei proprietare a terenului care avea cunostinta de acest aspect, asa cum subliniaza chiar reclamantii si care trebuia sa ii instiinteze pe viitorii proprietari despre existenta conductelor. Tot reclamantii au precizat ca familia lui Moraru Daniel ar fi avut un teren vecin cu trenul in litigiul si ca acel teren ar fi fost traversat de conducte pentru care s-ar fi obtinut acordul familiei sale, deci cu atat mai mult ar fi trebuit sa cunoasca situatia juridica a terenului pe care dorea sa il cumpere.
In masura in care apreciaza ca fosta vanzatoare ------------------- nu si-a indeplinit obligatiile contractuale, reclamantii pot solicita rezolutiunea contractului de vanzare cumparare, insa nu pot ca dupa 46 de ani de la instalarea conductelor respective sa invoce lipsa acordului fostei proprietare in privinta respectivei instalari si atingerea dreptului lor de proprietate, nefiind intrunite conditiile prevazute de textele de lege mai sus mentionate.
Solutia ce urmeaza a fi pronuntata in prezenta cauza este sustinuta si de jurisprudenta nationala la care instanta a facut referire in cursul judecatii ( decizia nr. 604/2005 a tribunalului Dolj,  decizia nr.3081/2011 a Curtii de Apel Ploiesti).
Fata de considerentele anterior mentionate, instanta va respinge actiunea formulata ca nefondata, precum si cererea de aratare a titularului dreptului.
                                                            

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

            Respinge ca nefondata cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii ------------------------- in contradictoriu cu paratii ----------------------------.
             Respinge ca nefondata cererea de aratare a titularului dreptului formulata de reclamantii ------------------------, in contradictoriu  cu  paratii Statul Roman prin -----------------------  cu sediul in Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sector 5, -------------------------------.
          Cu apel in 30 de zile de la comunicare, cererea de apel se depune la Judecatoria Onesti.
          Pronuntata in sedinta publica, azi, 01.03.2016.
                     
          PRESEDINTE,                      GREFIER,
Liliana Badau                                                                            Lidia Matei
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Servituti

Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
Servitutea de vedere, obligatia efectuari lucrarilor de intretinere imobil - Decizie nr. 433 din data de 30.09.2011
Stabilirea liniei de granita dintre imobilele. Delimitarea servitutii de trecere. Cerere reconventionala. Constatare nulitate contract de vanzare-cumparare. - Decizie nr. 151 din data de 04.03.2011
SERVITUTE DE CANAL SUBTERAN – ADMISIBLITATEA ACTIUNII CONFESORII IN APARAREA DREPTULUI DE SERVITUTE - Decizie nr. 902/R din data de 22.09.2014
Raspunderea vanzatorului pentru evictiune in cazul unor servituti nedeclarate si neaparente. Conditii. - Decizie nr. 519 din data de 25.10.2012
Servitute de trecere. Introducerea in cauza a proprietarilor fondurilor invecinate. - Decizie nr. 284 din data de 18.06.2009
Drept de servitute - Decizie nr. 216 din data de 10.03.2006
Servitute de trecere. Notiunea de loc infundat potrivit art. 616 Cod civil - Decizie nr. 1114 din data de 25.11.2005
stingere servitutate - Sentinta civila nr. 4035 din data de 25.05.2011
Obligatie de a face, servitute trecere - Sentinta civila nr. 584 din data de 02.03.2011
Cerere de acordare a unei servituti de trecere pe fondul aservit. Solutie de respingere. Daca infundarea este rezultatul faptei proprietarului insusi, trecerea nu mai poate fi ceruta vecinului fondului, cel care a creat o astfel de stare urmand sa su... - Sentinta civila nr. 2921/09.04.2009 din data de 21.09.2009
Granituire - Hotarare nr. 8283 din data de 16.12.2009
Servitute - Sentinta civila nr. 1465 din data de 16.03.2011
actiune oblica/partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 589 din data de 15.03.2017
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 528 din data de 10.03.2017
actiune in anulare - Sentinta civila nr. 542 din data de 09.03.2017
actiune pauliana - Sentinta civila nr. 678 din data de 28.03.2017
recunoastere reciproca a sanctiunilor financiare - Sentinta penala nr. 240 din data de 14.03.2017
anulare partiala decizie de impunere si obligatia de a face - Sentinta civila nr. 576 din data de 15.03.2017