Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

(Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

 
DOSAR NR. ....................

JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. ...........
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ..............
COMPLETUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE: ........................ 
GREFIER:       .................................

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamanta ................ in
contradictoriu cu parata .............., avand ca obiect pronuntare hotarare care sa tina loc de act
de vanzare-cumparare.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamanta personal si asistata de
avocat cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsind parata.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care,
Avocatul reclamantei declara in fata instantei ca reclamanta intelege sa renunte la
cererea de conexare la prezenta cauza si dosarul nr. ................. aflat pe rolul Judecatoriei
Sectorului 4 Bucuresti. Depune la dosar un extras de carte funciara. Invedereaza instantei ca,
fata de extrasul de carte funciara si fata de relatiile furnizate de Primaria Municipiului Bucuresti,
reclamanta intelege sa formuleze in temeiul art. 132 alin. 2 , pct. 2 cerere de micsorare a cotei
obiectului cererii de chemare in judecata, aratand ca parata are intabulat numai 1/7 dintr-un
teren mai mare. Depune la dosar in scris, cererea precizatoare impreuna cu un set de acte,
ambele in 2 exemplare.
Instanta din oficiu apreciaza cererea formulata la terenul de astazi ca fiind modificatoare
si invoca exceptia tardivitatii formularii cererii modificatoare a cererii de chemare in judecata
depusa la termenul de astazi si acorda cuvantul atat asupra acestei exceptii cat si asupra
fondului cauzei.
Avocatul reclamantei solicita instantei respingerea tardivitatii formularii cererii
precizatoare a chemare in judecata, apreciind ca este in termen sa depuna aceasta cerere
precizatoare fata de actele depuse la dosar si de principiul disponibilitatii. Cu privire la fondul
cauzei solicita instantei admiterea actiunii astfel cum este precizata. Sa constate ca intre parti a
intervenit contractul de vanzare cumparare  cu privire la cota de 1/2 din 1/7 cu care parata este
inregistrata la cartea funciara. Arata ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Instanta retine cauza in pronuntare.

I N S T A N T A
Deliberand asupra actiunii civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr.  ............... la data de
............... astfel cum a fost precizata la termenul de judecata din ............ (fila 22) 
reclamanta  ..........  a chemat  in judecata parata ............ solicitand instantei ca prin
hotararea ce o va pronunta sa constate valabila  vanzarea cumpararea suprafetei de 
......... mp teren situat in ..................... si sa pronunte o hotarare  care sa tina loc de
act de  vanzare cumparare.
          In motivarea cererii  reclamanta a aratat ca printr-un act  sub semnatura privata,
intitulat  "chitanta"  parata i-a vandut  la data de .......... un teren agricol in suprafata de 
.........mp situat in .............., in  spatele proprietatii lui ............, pentru care a platit, iar parata
a primit  suma de ......... Precizeaza  reclamanta  ca partile  semnatare ale chitantei s-au inteles
ca in  maxim un an de zile  sa se prezinte la notariat in vederea incheierii actului de vanzare 
cumparare in forma autentica.
Precizeaza reclamanta ca au  trecut aproape 3 ani de la semnarea chitantei insa parata 
refuza sa se prezinte, motiv care a determinat-o sa  formuleze cererea de chemare si judecata,
pentru a intabula, in final, terenul pe numele sau.
In drept reclamanta a intemeiat cererea  pe dispozitiile art. 111 Cod civil, art. 969 - 972
Cod civil si art. 5, titlul X din Legea 247/2005.
Actiunea a fost legal timbrata cu  1916 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru
judiciar.
Parata a fost legal citata la adresa indicata de reclamanta si  confirmata prin adresa 
comunicata de INEP sub nr. ............. (fila 84) insa nu s-a prezentat la instanta, nu a formulat
intampinare si nu a propus probe in aparare.
In dovedirea cererii reclamanta a solicitat admiterea probei cu inscrisuri, luarea
interogatoriului  paratei  si efectuarea unei expertize topografice  pentru identificarea imobilului
in litigiu, incuviintate de instanta, apreciate ca fiind utile, pertinente si concludente cauzei (fila
31 din dosar).
In cadrul probei cu inscrisuri reclamanta a depus la dosar in copie: carte de identitate
seria  ...... nr. ......... privind pe reclamanta, chitanta  - inscris sub semnatura privata incheiat
intre parti, datat ........,  titlu de proprietate  emis de CJSDPT a Municipiului Bucuresti emis sub
nr.  ..... la data de ......., buletin de identitate seria ..... nr. ........ privind pe parata, fisa bunului
imobil  din str. ............... identificat cu numarul cadastral provizoriu .........., plan de
amplasament si delimitare a  bunului imobil, fisa bunului imobil  ....... parcela .... din ...........,
identificat cu numarul cadastral provizoriu  ......, fisa corpului de proprietate .................,
tarlaua ..., parcela ..... - dezmembrare, identificat cu numarul cadastral provizoriu ............,
plan de  amplasament  si delimitare al corpului de proprietate  cu numar cadastral provizoriu 
........., certificat  de grefa eliberat de Judecatoria sector 4 Bucuresti privind  dosarul  ...........,
titlu de proprietate  nr...........  emis  de CJPSDPT Bucuresti.
Raportul de expertiza  tehnica topografica  intocmit de expert  ..............  s-a depus la
dosar la filele 40 - 50  iar partile nu au   formulat obiectiuni.
La solicitarea instantei, OCPI Bucuresti -Biroul de carte Funciara  sector 4 a comunicat 
la dosar, in copie, cartea funciara  nr. ......... deschisa pentru imobilul identificat cu numarul
cadastral provizoriu  ..... din str. .............., extrasul de carte funciara  pentru informare  privind
cartea funciara  nr. ......... deschisa pentru imobilul identificat cu numarul cadastral provizoriu 
......... din ........., ......,  ...............
Reclamanta nu a formulat interogatoriul pentru a fi luat paratei insa  la termenul de
judecata   din ......... a solicitat aplicarea dispozitiilor art. 225 Cod de procedura civila fata de
lipsa nejustificata a  paratei  desi a fost legal citata cu mentiunea  la interogatoriu.
Primaria Municipiului Bucuresti , prin serviciul Nomenclaturap Urbana si Serviciul
Evidenta Proprietati a  comunicat la dosar relatii  privind situatia juridica actuala a imobilului in
litigiu conform adreselor: ............., , nr....................... (filele 76 - 77 din dosar), nr. ............
(filele 85-86),  nr. .......... (fila 90), nr. ........... (fila 97), nr. ............ (fila 102)
La termenul de judecata din  ...........  reclamanta a formulat cerere de chemare in
judecata a altor persoane, intemeiata in drept pe dispozitiile art. 57 Cod de procedura civila
(filele 100 - 101 din dosar) referitor la care instanta  a dispus  respingerea ca inadmisibila (fila
104 din dosar).
  La acelasi termen de judecata instanta a  constatat  ca reclamanta este decazuta din
dreptul de modificare a cadrului procesual si a respins ca fiind tardiva cererea modificatoare
formulata de reclamanta (fila 104).
Reclamanta  a invocat  exceptia de conexitate a cauzei de fata cu  dosarul nr. ............
aflat pe rolul Judecatoriei sector 4 Bucuresti, la termenul de judecata din  .............,  la
solutionarea careia a renuntat la termenul de judecata din .................
La termenul de judecata din  .............   reclamanta a formulat o noua cerere
modificatoare in cauza,  cu privire la  obiectul  cererii de chemare in judecata,  referitor la care
instanta constata fata de dispozitiile art. 132 Cod de procedura civila ca este tardiv formulata
motiv pentru care urmeaza ca in conditiile art. 103  Cod de procedura civila sa constate
decazuta  reclamanta  din dreptul de modificare a cererii la acest termen.
Din probele administrate instanta retine urmatoarea situatie:
      Conform inscrisului  sub semnatura privata, intitulat  "chitanta" incheiat intre parti (fila
5)  la data de ............ parata  recunoaste   ca a primit  de la reclamanta  suma de ........... USD
reprezentand contravaloarea   terenului situat in ...............i, lotul ....parcela ....., sector .... in 
spatele proprietatii lui ............. In  chitanta nu se precizeaza suprafata terenului la care se
refera insa   reclamanta   sustine ca   este o suprafata de ........... mp.
       Raportul de expertiza tehnica  topografica   a  constatat ca  suprafata de teren la care
se refera cererea reclamantei este de .......... mp,  este  teren agricol, la data incheierii chitantei
facea parte din  tarlaua  ......, parcela ........ si apartinea  comunei Jilava iar in prezent terenul 
este  intravilan si se  afla in sectorul 4, este situat pe ....................
      Conform titlului de proprietate  nr. ................ eliberat de Comisia Judeteana  pentru
Stabilirea dreptului de proprietate  asupra terenurilor  din Municipiul Bucuresti si SAI, depus de
reclamanta la dosar ca   fiind titlul de proprietate al  vanzatoarei asupra terenului in litigiu,
paratei ........... i s-a reconstituit  dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de .......
mp in comuna Jilava, tarlaua ....... parcela ..........
       Pe titlu exista o  mentiune efectuata de  notarul public, in sensul ca  prin contractul de
vanzare cumparare autentificat sub nr.  ............. s-a vandut suprafata de ......... din totalul de
.........., mentiune care este in concordanta cu  documentatiile cadastrale prezentate la dosar,
din care rezulta ca  pentru parcela de ......... mp   din Tr. ......... parcela ............ din str.
............... i, sector ...... s-a acordat nr.  cadastral ........, iar pentru   parcela  de ........mp  din  
Tr. ..... parcela ....... din str. .............., sector ........   s-a acordat numarul cadastral  ..............
(filele 8 - 14 din dosar)
      
      Din adresa  nr. .................. comunicata la dosar de catre Primaria Municipiului Bucuresti
- Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Serviciul Nomenclatura Urbana  rezulta ca   imobilul
in suprafata  ........ mp, individualizat  de  OCGC Ilfov cu numarul cadastral provizoriu 
............... reprezentand  sectiune din imobilul ce face obiectul  Titlului de proprietate  .............
i s-a atribuit   adresa postala nr. ...... pe ............, sector ........ Bucuresti, prin certificatul de 
nomenclatura urbana  nr. ..........................
      
       Referitor la  parcela in suprafata de  ........... mp individualizata  cu numarul cadastral
provizoriu ........ reprezentand  sectiune  din imobilul  ce face obiectul  Titlului de proprietate
............., prin adresa nr. ........... comunicata la dosar de catre Primaria Municipiului Bucuresti -
Directia Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Serviciul Nomenclatura Urbana  se precizeaza ca  i s-
a atribuit nr. .... pe ............, sector ..., ............, prin certificatul de  nomenclatura urbana nr.
.................. (fila 102 din dosar).
      Prin aceeasi adresa, Primaria Municipiului  Bucuresti  a precizat ca suprafata de teren de
.........mp identificata prin raportul de expertiza efectuat in cauza de expert  inginer .................  
se suprapune cu imobilul  caruia i s-a atribuit nr. .........pe ..........., sector .......... prin
certificatul de nomenclatura  urbana .................. si reprezinta o sectiune din  terenul de
..........mp  asupra caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate  in favoarea  mostenitorilor
defunctei ............, respectiv ..........., ..........., .........., ........, .........., ....... si ...........,
reprezinta tarlaua .......,  parcela ....... teren arabil   extravilan   in  comuna Jilava, Judetul Ilfov,
conform titlului de proprietate  ............ eliberat de Comisia Judeteana  pentru Stabilirea
dreptului de proprietate  asupra terenurilor  din Municipiul Bucuresti si SAI(filele 102 si 103 din 
dosar).
      Din copia  cartii funciare nr. ............ intocmita de  Biroul de carte funciara sector 4
rezulta ca  terenul  de ......... mp este cuprins prin alipire  intr-o suprafata    de teren mai mare,
de ....... mp, identificata cu numarul cadastral provizoriu  ............
       
      In drept, asupra fondului actiunii, instanta retine ca dispozitiile art. 5 (2) din Titlul X  al
Legii 247/2005 - circulatia juridica a terenurilor, prevad "in situatia in care dupa incheierea 
unui antecontract cu privire la  teren cu sau fara constructii, una dintre parti  refuza ulterior  sa
incheie  contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile  poate sesiza instanta competenta  care
poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract.
  In scopul pronuntarii unei astfel de hotarari judecatoresti instanta  trebuie sa verifice 
valabilitatea acordului partilor la incheierea antecontractului, in temeiul  dispozitiilor art. 1294 -
1295 Cod civil si sa suplineasca consimtamantul acestora pe baza principiului  consensualismului  
care opereaza in dreptul civil roman.
Prin inscrisul  sub semnatura privata  invocat de reclamanta ca  antecontract  partile nu
au  identificat ca suprafata,  ca amplasament si vecinatati   terenul de ......... mp care, sustine
reclamanta,  a fost promis spre vanzare de catre  parata. Conform  verificarilor efectuate in 
evidentele Primariei Municipiului Bucuresti si  Biroului de carte funciara sector 4  pe baza 
raportului de expertiza efectuat in cauza se retine ca  terenul indicat de reclamanta ca fiind
obiect al litigiului   reprezinta  o sectiune dintr-o parcela mai mare, este inclusa in prezent in
teritoriul administrativ al sectorului 4 Bucuresti,teren asupra caruia parata este coproprietara
alaturi de alte persoane ........., ..........., ..........., .........., ............, .........., in calitate de
mostenitori ai defunctei ........., reprezinta tarlaua .....,  parcela .... conform titlului de
proprietate  ........... eliberat de Comisia Judeteana  pentru Stabilirea dreptului de proprietate 
asupra terenurilor  din Municipiul Bucuresti si SAI.
Avand in vedere ca  la data incheierii chitantei de  plata  a sumei de  ........ dolari parata  
detinea in proprietate un teren de ....... mp (din totalul de ........ mp) si  era coproprietara 
asupra unei alte parcele (de ....... mp)  care ingloba  suprafete de teren cu situatii juridice
distincte, iar prin inscrisul sub semnatura privata incheiat la ............ intre partile litigante nu au
fost mentionate elemente  suficiente pentru  determinarea obiectului actului juridic, a tipului
conventiei realizate conform acordului partilor, faptul ca nu rezulta din  inscris ca plata
reprezinta   pretul  vanzarii cumpararii unei anumite parcele de teren,  iar stabilirea prin
hotararea instantei a unui amplasament  - propus de reclamanta asupra caruia  si aceasta a
incercat sa revina prin  modificarea (tardiva a) cererii, faptul ca prin antecontract nu s-a stabilit
vreun termen  limita pentru incheierea contractului in forma autentica, reclamanta nu a facut
dovada  refuzului  paratei de a incheia  actul de vanzare cumparare in forma autentica, instanta
apreciaza neintemeiata cererea de  constatare a valabilitatii vanzarii cumpararii si urmeaza sa
respinga cererea principala.
      
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia invocata din oficiu.
Constata tardiv formulata cererea modificatoare formulata de reclamanta la ...............
Respinge actiunea astfel cum a fost  precizata (fila 22) formulata de reclamanta
............  cu domiciliul in ........, sector ........ ......................... in contradictoriu cu parata
........................ cu domiciliul in ............, sector ........... Str. ....................................
Cu drept de  recurs in termen de  15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi ............

                 PRESEDINTE               GREFIER
              


1

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014
obligatie de a face - demoleze acoperis constructie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
plangere contraventionala exceptie de nelegalitate, dispozitie de ridicare auto - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
pretentii exceptia prescriptieii dreptului material la actiune - Hotarare nr. **** din data de 25.11.2014
pretentii imbogatire fara justa cauza , lipsa calitatii procesuale active si pasive - Hotarare nr. **** din data de 14.07.2014
pretentii neindeplinirea obligatiei contractuale - Hotarare nr. **** din data de 25.11.2014