InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

(Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

DOSAR NR. …………

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
 SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. 1099
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE 19.02.2009
COMPLETUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE: ………………
GREFIER: ………………….

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile privind pe reclamantul …………… in contradictoriu cu parata ……………. avand ca obiect hotarare care sa tina loc de act autentic.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul prin avocat cu imputernicire avocatiala la dosar la fila 10, lipsind parata.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca s-a depus la dosar raspunsul la obiectiunile formulate la raportul de expertiza.
Avocatul reclamantului, depune la dosar dovada completarii taxei judiciare de timbru si timbrului judiciar la valoarea stabilita prin raportul de expertiza.
Instanta din oficiu invoca exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, fata de data chitantei.
Avocatul reclamantei solicita instantei respingerea exceptiei. Invedereaza ca inca din anul 1970 reclamantul a fost in posesia terenului, a platit taxele pentru teren.
Avocatul reclamantului pe fondul cauzei solicita instantei admiterea actiunii, sa constate ca a intervenit vanzarea cumpararea terenului si sa pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare cumparare. Arata ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Instanta retine cauza in pronuntare.

I N S T A N T A

Deliberand asupra actiunii civile de fata constata urmatoarele:
Prin  cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr………….., la data de ……………., reclamantul …………… a chemat in judecata parata ………………. solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa constate valabila vanzarea-cumpararea imobilului teren in suprafata de …… mp, situat in Bucuresti str. ……….. nr…….., sector ….., si sa pronunte o hotarare care sa tina loc act de vanzare-cumparare.
In motivarea cererii reclamantul a aratat ca prin actul sub   semnatura privata intitulat chitanta parata i-a vandut o suprafata teren  de…….,  situat in str. ………… nr….. (actual nr…….) in  Popesti – Leordeni ( actualmente Bucuresti), de la data achitarii pretului si pana in prezent a incercat in nenumarate randuri sa o convinga sa perfecteze actul de vanzare-cumpararea insa parata a refuzat de fiecare data, ceea ce l-a determinat sa introduca prezenta actiune.
In drept, reclamantul a intemeiat cererea pe dispozitiile  art. 111 C.pr.civ, art.1294, art 1295 Cod civil.
Parata a fost legal citata insa nu s-a prezentat in instanta, nu a formulat intampinare si nu a produs in scris probe in aparare. Parata a fost reprezentata prin tutore ……….., in baza dispozitiei ……………. emisa de Primaria sectorului  4 Bucuresti.
In probatiune, reclamantul a solicitat admiterea probei cu inscrisuri, luarea interogatoriului paratei, proba testimoniala si efectuarea unei expertize topografice.
Instanta a incuviintat probele propuse, apreciindu-le utile, pertinente si concludente cauzei.
In cadrul probei cu inscrisuri reclamantul a depus la dosar in copie certificate pentru conformitate cu originalul, chitanta, incheiata intre reclamant si parata, proces-verbal nr………………. incheiat de Primaria sectorului 5 Bucuresti, certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale emis de Directia Generala de Taxe si  Impozite  Locale  sector 4, sentinta penala nr……………. pronuntata de Judecatoria sectorului 4 Bucuresti, Notificare nr……………, dispozitia nr…………., declaratie data de ………….., instiintare de plata a impozitului emisa de Primaria sector 4 la data de ………...
La termenul de judecata din ……………., reclamantul a renuntat la luarea interogatoriului paratei fata de declaratia tutorelui paratei privind  recunoasterea incheierii chitantei cu reclamantul.
Raportul de expertiza tehnica in specialitatea topografie efectuat de  expertul ………………s-a depus  la dosar la filele 31 – 42 si a fost completat cu raspunsul la obiectiunile reclamantului depuse la filele 59-60.
Cererea a fost legal timbrata cu 3080 lei taxa judiciara de timbru si 5 lei timbru judiciar.
La termenul de judecata din 19.02.2009, instanta a invocat din oficiul exceptia prescriptiei dreptului material la actiune.
Analizand cu  prioritate in conditiile art. 137 alin. 1 Cod de procedura  civila exceptia prescriptiei dreptului material la actiunea  in  constatarea valabilitatii  vanzarii  cumpararii  imobilului prin suplinirea consimtamantului  retine urmatoarele:
      Cererea prin care  reclamantul solicita instantei pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de  act de vanzare cumparare  privind imobilul teren  de 400mp,  situat in str. ……… nr………(actual nr…….) in  Popesti – Leordeni ( actualmente Bucuresti), este intemeiata in fapt pe  inscrisul intitulat „chitanta”, nedatat, incheiat intre ………..si …………, in care se mentioneaza ca   ……………..  ii  vinde terenul  de 400  mp, pentru care a primit in  avans suma de 5.000 lei, urmand sa mai  primeasca 8000  lei (fila 4).
      In  chitanta  nu  este precizat  titlul  de proprietate al  vanzatoarei asupra imobilului  iar referitor la locul situarii  terenului  se  mentioneaza „la razor cu  …………….”.
      Prin procesul verbal   incheiat de  Primaria sectorului 5 Bucuresti  la data de  ………., numitul …………….. a fost  sanctionat contraventional   pentru   construirea fara autorizatie a unei   case  din paianta  in  str. ………….. nr. ……..,  compusa  din    doua camere.
      Decretul    144/1958, act normativ in  vigoare la data incheierii  chitantei,   prevedea  pentru  instrainarea  terenurilor incheierea  in  forma  autentica  a actelor de instrainare.
      In  aceste conditii,  inscrisul  sub semnatura  privata  intitulat chitanta pe care se intemeiaza  cererea  reclamantului  are valoarea unei  promisiuni  de vanzare cumparare.
      Actiunea avand ca obiect  pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de  contract  este  o actiune personala imobiliara,  izvorata din  promisiunea bilaterala de a contracta si este prescriptibila extinctiv in termen de 3 ani, in conditiile art. 3  din  Decretul nr. 167/1958. Conform  normelor  generale,  art. 7  din Decretul  167/1958, in  lipsa unui  termen stipulat   de indeplinire a obligatie  asumate, dreptul  material  la actiune  curge de la data incheierii  promisiunii bilaterale de vanzare cumparare,  deoarece aceasta este data   la care oricare dintre parti putea cerere  obligarea la executarea  obligatiei.
      In  speta,  avand in  vedere sustinerile  reclamantului si data procesului verbal  de sanctionare  a contraventie  constand in   realizarea fara  autorizatie a constructiei, instanta retine  ca  data  incheierii  chitantei  este anterioara procesului  verbal din  anul 1970.
Dupa abrogarea  Legii  58/1974, fiind inlaturata  interdictia dobandirii   terenurilor in alt mod decat prin succesiune legala, posesorii acestora au devenit indreptatiti   potrivit art. 12 din Decretul  144/1958 (abrogat prin  art. 41 din Legea 50/1991)  sa solicite  pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de  contract – ca modalitate de executare in natura a obligatiei de a face, respectiv de a  incheia in conditiile  anterior convenite un anumit contract.
De asemenea,  in  prezent, art. 5 alin. (2)   din  Titlul  X   al  Legii  247/2005 stabileste posibilitatea  ca in situatiile in care dupa incheierea unui antecontract  cu  privire la teren, cu  sau fara  constructii, una dintre parti  refuza  ulterior sa  incheie contractul, partea care si-a indeplinit  obligatiile sa  sesizeze  instanta  competenta  care poate   pronunta o hotarare   care sa  tina loc de contract. 
      Prin Decizia  4/16 ianuarie 2006 pronuntata  de ICCJ  privind recursul   in interesul legii cu privire la posibilitatea  dobandirii   dreptului de proprietate asupra terenurilor  prin uzucapiune in cazul posesiilor incepute inainte de intrarea  in vigoare a Legii 58/19       74 privind sistematizarea teritoriului si  localitatilor urbane si rurale si a Legii   59/1974  privind fondul funciar, s-a  stabilit ca prescriptia achizitiva   asupra terenurilor nu a fost intrerupta prin intrarea in vigoare  a  acestor legi.
      Avand in vedere ca atat prescriptia achizitiva cat si prescriptia extinctiva   sunt guvernate  in general dupa aceleasi reguli in ceea ce priveste  cauzele de  intrerupere si cele de suspendare, iar calculul termenului se face, de asemenea, dupa aceleasi reguli, se retine ca nici cursul   prescriptiei  extinctive nu a  fost intrerupt.
      Mai mult,  in cazul in care  termenul de prescriptie  nu ar fi  curs  de la data   incheierii conventiei si pana la  data de  26.12.1989  cand a fost abrogata Legea  58/1974, data la care s-ar  considera ca a inceput sa curga  termenul de  prescriptie de 3 ani, ar fi  implinit la 26.12.1992, perioada in care nefiind exercitat  de catre   reclamant – in calitate de creditor ai  obligatiei de a face (de a  incheia contractul in forma autentica),   dreptul la actiune  s-a prescris.
      Apararile reclamantului, in sensul ca inca din anul ………. reclamantul a fost in posesia terenului, a platit taxele pentru teren, sunt fara  temei in  conditiile in  care   persoana care i-a promis vanzarea bunului  a formulat plangere penala  impotriva acestuia pentru  tulburare de posesie, conditii in  care  preluarea imobilului si detinerea lui nu poate echivala    recunoasterea   dreptului reclamantului in sensul art. 16 lit. a  din  Decretul  167/1958.
      Constatand ca in cauza de fata nu opereaza vreun caz de  suspendare  sau intrerupere a prescriptiei extinctive, iar  cererea privind  pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de  contract  este   inregistrata pe rolul   instantei la  ……….., dupa implinirea termenului de  prescriptie prevazut de  lege,  in temeiul  dispozitiilor art.3 Decret 167/1958 va admite exceptia prescriptiei dreptului material la actiune invocata din  oficiu, urmand sa respinga  cererea  constatand prescris  dreptul material la actiune.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia.
Respinge cererea formulata de reclamantul ………… cu domiciliul in Bucuresti, sector …., str. ……….. nr……. in contradictoriu cu parata …………. cu domiciliul in Bucuresti, sector ….., str. ………… nr………constatand prescris dreptul la actiune.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 19.02.2009.

  PRESEDINTE      GREFIER

Red. Jud. …
Tehored. …../4 ex./
??

??

??

??

3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare – cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014
obligatie de a face - demoleze acoperis constructie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
plangere contraventionala exceptie de nelegalitate, dispozitie de ridicare auto - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
pretentii exceptia prescriptieii dreptului material la actiune - Hotarare nr. **** din data de 25.11.2014
pretentii imbogatire fara justa cauza , lipsa calitatii procesuale active si pasive - Hotarare nr. **** din data de 14.07.2014
pretentii neindeplinirea obligatiei contractuale - Hotarare nr. **** din data de 25.11.2014