Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

divort cu copii

(Sentinta civila nr. 6322 din data de 26.09.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Situatii la divort | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

      Dosar nr....
      
ROMANIA
JUDEC?TORIA ...BUCURE?TI
SEC?IA CIVIL?
SENTIN?A CIVIL? NR. 6322
?edin?a Public? de la  data de 26.09.2011
Instan?? constituit? din  :
      PRE?EDINTE –
           GREFIER – 

      
      Pe rol solu?ionarea cererii formulate de reclamanta- parat? ..., in contradictoriu cu paratul-reclamant ... ?i cu AUTORITATEA TUTELARA – PRIM?RIA ... BUCURESTI  avand ca obiect divor? cu copii.
      Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc in ?edin?a din data de 21.09.2011, fiind consemnate in incheierea de ?edin?? de la acea dat?, incheiere ce face parte integrant? din prezenta hot?rare, cand instan?a, avand nevoie de timp pentru deliberare, a amanat pronun?area la data de 26.09.2011, cand a hot?rat urm?toarele:
      
INSTAN?A
      
      Deliberand asupra cauzei civile de fa??, constat? urm?toarele:
       Prin cererea de chemare in judecat? completat?, inregistrat? pe rolul acestei instan?e la data de 03.01.2011 sub num?rul ..., ca urmare a declin?rii competen?ei de c?tre Judecatoria Bac?u prin sentin?a civil? nr. 10400 din 07.12.2010, pronun?at? in dosarul nr. 13353/180/2010, reclamanta parat? ... a chemat in judecat? pe paratul reclamant ..., solicitand instan?ei desfacerea c?s?toriei p?r?ilor incheiat? la data de 08.05.1989 ?i trecut? la num?rul 112191  in registrul st?rii civile al Prim?riei ... Bucure?ti, din culp? exclusiv? a so?ului parat, revenirea reclamantei parate la numele purtat anterior c?s?toriei, acela de Ilie, incredin?area minorei ..., n?scut? la  data de ..., spre cre?tere ?i educare mamei ?i obligarea paratului reclamant la plata pensiei de intre?inere raportat la venitul minim pe economie, in favoarea minorei.
      In motivarea ac?iunii, reclamanta parat? a ar?tat c? s-a c?s?torit cu paratul reclamant la data de 08.05.1989, iar din c?s?torie au rezultat doi copii, minora  ... ?i ..., in prezent major?.
      A mai ar?tat c? primele neintelegeri legate de modul diferit in care priveau via?a de familie, au ap?rut la scurt timp de la incheierea c?s?toriei, insa acestea s-au acutizat in timp, devenind de nesuportat, cu atat mai mult cu cat paratul a devenit violent, fizic si verbal, fa?? de reclamant? ?i  de cele doua fiice.
      In drept, au fost invocate dispozi?iile art. 37, alin.2, art.40, art.42, alin.1 si 2, art.86 C.fam.
Pentru dovedirea cererii, reclamanta parata a solicitat incuviin?area ?i administrarea probei cu inscrisuri ?i  proba testimonial?.
      Cererea a fost timbrat? cu suma de 39 RON.
      Paratul reclamant a depus intampinare  la data de 13.09.2010 ?i cerere reconven?ional?, la data de 20.10.2010  prin serviciul Registratur?.
      Prin intampinare paratul reclamant a invocat excep?ia de necompeten?a teritorial? a Judec?toriei Bacau, motivand c? ac?iunea de divor? se introduce la instan?a in a c?rei raz? teritorial? se afl? ultimul domiciliu comun al par?ilor sau domiciliul paratului. Cum in cauz?, ultimul domiciliu comun al par?ilor se afl? in sectorul 4 paratul a solicitat declinarea competen?ei de solu?ionare a cauzei.
      Pe fond, prin intampinarea ?i cererile reconven?ionale completate, paratul reclamant a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata formulate de reclamanta parat?, incredin?area spre cre?tere ?i educare a minorei  ... ?i obligarea reclamantei parate la plate unei pensii de intre?inere, iar  alternativ, a solicitat stabilirea in favoarea sa a urm?torului program de vizitare: in prima duminic? a fiec?rei luni, intre orele 13-21,  in fiecare vacan?? ?colar?, jum?tate din numarul de zile ale acestora, precum ?i primele 45 de zile din vacan?a de var?.
      In motivarea intampin?rii, paratul a ar?tat c? prin introducerera cererii de divor? reclamanta urm?re?te s? i?i creeze premisele pentru a pleca la munc? in Italia, al?turi de sora sa, ?i de a l?sa minora in grija rudelor materne; de aceea solicit? incredin?area minorei, care va avea condi?ii mult mai bune de trai in Bucure?ti, in locuin?a sa, precizand totodat? c? reclamanta a luat minora de la domiciliul comun f?r? acordul sau ?i f?r? a ii aduce la cuno?tin?a locul unde se afl? aceasta.
In drept au fost invocate dispozi?iile art. 607C.pr.civ, 112, alin.5, 612, alin.4 C.pr.civ, art.42, alin.1, 43, alin.3, 86, 100, alin.1, 101, 107, alin.1, 108, 109C.fam, art.16, alin.1, 18, alin.3, 23, alin.1, 23, alin.4, 30, alin.1, 33, 34, alin.2 din Legea 272/2004.
      In probatoriu a solicitat proba cu  interogatoriul reclamantei ?i inscrisuri.
      In motivarea cererii reconven?ionale, paratul reclamant a ar?tat c?, nu este de acord cu divor?ul sperand intr-o imp?care cu reclamanta ?i c? minora a fost indep?rtat? brutal de tat?l sau, c?ruia nu i s-a permis s?  ia leg?tura cu aceasta, nici m?car telefonic. In plus, arat? c? minora are posibilit??i educa?ionale reduse in Bac?u, comparativ cu cele din Bucure?ti.
In drept au fost invocate dispozi?iile art. 607 C.pr.civ, 119 si 120 C.pr.civ.
In cauz? a fost administrat? proba cu inscrisuri: certificatul de c?s?torie seria ...(fila 6), certificatele de na?tere seria ... ?i seria ... (filele 7-8),  cartea de identitate seria ...(fila 5), cererea de ordonan?a pre?edin?iala(filele 18-24),  plangere penal?(filele 26-28), factur? nr....(fila 29), chitan?a nr....(fila 20), rapoarte efectuate de Autoritatea Tutelar?-Prim?ria ... ?i Autoritatea Tutelar?-Prim?ria Bacau(filele 11, 52), sentin?ei civile nr.80...din 27.09.2010(filele 30-33), contract de comodat(filele 34-35),  contract de munc?(filele 36-37), cerere de transfer(fila 39), intampin?rii din dosarul de pronun?are a unei ordonan?ei presedintiale(filele 40-42), adres? de la Direc?ia generala de asisten?a social? si protec?ia copilului(fila 44), sentin?ei civile nr. 10400 din 07.12.2010(fla 45), proces verbal din 07.11.2010(fila 46), adresa nr....din 08.12.2010(fila 48), adeverinta nr....din 23.05.2011, fi?a de caracterizare psihopdagigic?(filele 73-83), fi?? medical?(fila 84), adeverin?a de studii(fila 85), proces verbal din 20.06.20119(fila 98), raport de psihodiagnostic si evaluare clinica nr....din 30.06.2011(filele 103-107), adresa nr. ...din 18.07.2011(fila 108), facturi si chitan?e(filele 123-131), a fost administrat? proba testimonial? in cadrul c?reia a fost audiat? martorul ...(fila 67) ?i interogatoriul luat reclamantei (filele 63-66).
      
      Analizand actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine urm?toarele:
Instan?a constat? c? nu a devenit incident in cauz? Codul Civil publicat in M.Of. nr. 505/15.07.2011. Noua lege este aplicabil? potrivit dispozi?iilor art. 6 alin 2 noului C.Civ. numai actelor juridice incheiate ori, dup? caz, s?var?ite sau produse dup? intrarea in vigoare a legii noi. Art. 6 alin 6 din noul C.civ. care prevede c?: dispozi?iile legii noi sunt de asemenea aplicabile ?i efectelor viitoare ale situa?iilor juridice n?scute anterior intr?rii in vigoare a acesteia, derivate din starea ?i capacitatea persoanelor, din c?s?torie, filia?ie, adop?ie ?i obliga?ia legal? de intre?inere, din raporturile de proprietate, inclusiv regimul general al bunurilor, ?i din raporturile de vecin?tate, dac? aceste situa?ii juridice subzist? dup? intrarea in vigoare a legii noi este incident litigiilor civile pornite dup? intrarea in vigoare a legii noi. Aceast? concluzie se impune avand in vedere dispozi?iile exprese ale art. 40, 42 din Legea de punere in aplicare a codului civil nr 71/2011 in care se permite aplicarea unor dispozi?ii din noul civil in litigiile incepute inainte de intrarea in vigoare. Or, legiuitorul nu ar fi indicat in mod expres aplicarea unor texte din noul cod pentru litigiile deja incepute, dac? ar fi in?eles ca toate litigiile aflate pe rolul instan?elor s? fie supuse noilor dispozi?ii. Prin urmare regula in litigiile deja incepute la data intr?rii in vigoare a noului cod civil este aceea a aplic?rii legii vechi, cu excep?iile prev?zute de art. 40 ?i 42 din Legea nr 71/2011. In ce prive?te aplicarea dispozi?iilor art. 46 din Legea nr 71/2011, se constat? c? acestea prev?d posibilitatea ca la cererea p?r?ilor (prin urmare pe calea unei ac?iuni, iar nu au unei c?i de atac impotriva unei proceduri deja demarate in baza legii vechi) m?surile privind rela?iile dintre p?rin?i ?i copii s? fie modificate.
Principiul previzibilit??ii legii impune de asemenea aceast? concluzie, neputand a se impune p?r?ilor aplicarea unei legi noi, intervenite dup? demararea litigiului, cat? vreme p?r?ile au avut in vedere la declan?area acestuia dispozi?iile legii vechi. De asemenea, nu poate fi admis ca in cazul demar?rii unui litigiu anterior intr?rii in vigoare a legii noi, una dintre p?r?i s? introduc? o cerere incidental? (spre ex. cerere reconven?ional?) sus?inand aplicarea legii noi. Legea veche este aplicabil? intregului litigiu demarat odat? cu cererea principal?.
P?r?ile s-au c?s?torit la data  de 08.05.1989, c?s?toria fiind trecut? in registrul st?rii civile al Prim?riei ...Bucure?ti, sub nr...., iar din c?s?torie au rezultat doi copii, minora ... ?i ...,  major?. In prezent p?r?ile nu se mai in?eleg, fiind desp?r?ite in fapt din 10 august 2010, cand reclamanta a plecat impreuna cu cele doua fiice ?i mai multe bunuri din apartament, la rudele sale din Bacau. De cre?terea ?i educarea minorei se ocup? reclamanta parat?, aceasta asigurandu-i condi?ii optime pentru dezvoltarea fizic? ?i moral?, iar paratul reclamant p?streaz? leg?tura cu minora conform programului de vizitare stabilit prin sentin?a civil? nr. 80...din 27.09.2010(filele 30-33).
Situa?ia de fapt expus? mai sus rezult? din probele administrate in cauz?, respectiv inscrisurile depuse la dosar, declara?ia martorului audiat ?i interogatoriu.
      Astfel, in ceea ce prive?te culpa in destr?marea rela?iilor de familie, instan?a constat? c?  aceasta ii apar?ine paratului reclamant care avea opinii diferite despre via?a de familie ?i despre rela?iile fire?ti  cu rudele celor doi, pe care incerca s? le impun? ?i so?iei, iar dup? cum reiese din declara?ia martorului ...(fila 67) intre cei doi aveau loc numeroase certuri  legate in special problemele financiare ?i de rela?iile cu rudele celor doi so?i.
Din declara?ia aceluia?i martor, reiese c? reclamanta mergea singura in vizite la sora sa, deoarece paratului nu-i pl?cea nici sa mearg? in vizita la rude, nici s? primeasc? vizita acestora, chiar afirmand  ”eu nu vreau sa vina nimeni la mine incas?, nici eu sa ma duc la altii”; nefiind in rela?ii bune nici nu rudele sale, nici cu cele ale reclamantei, incerca s? o indep?rteze ?i pe sotia reclamant? de acestea, ?i refuza ajutorul rudelor chiar dac? p?r?ile aveau probleme financiare; paratul nu era in rela?ii bune nici cu vecinii, cu care avea numeroase dispute.
De asemenea martorul a  precizat c? ?tie de la reclamant? c? paratul o lovea, ?i o singur? dat? a v?zut-o van?t? pe man?, iar reclamanta a afirmat c? paratul e agresiv fizic si verbal atat cu ea, cat si cu cele doua fiice.
      Reclamantei parate instan?a nu ii poate re?ine nicio culp? in destr?marea rela?iilor de familie cat timp paratul este cel care dorea s? o indep?rteze de rude si prieteni, ?i s? o for?eze, atat pe ea, cat ?i pe cele dou? fiice s? mearg? in fiecare duminic? la biseric?, de?i, fiecare om are dreptul la libertatea de con?tiin?? ?i religie.
      Fa?? de situa?ia de fapt expus? mai sus, instan?a re?ine c? rela?iile dintre so?i sunt grav v?t?mate ?i continuarea c?s?toriei nu mai este posibil?, astfel c?, in baza art. 37, alin.2, lit.b din C.fam, va desface c?s?toria p?r?ilor incheiat? la data de 08.05.1989 ?i trecut? la num?rul  ... in registrul st?rii civile al Prim?riei ...Bucure?ti,  din vina paratului reclamant.
      Conform art. 40 din C.fam va dispune ca reclamanta parat? s? revin? la numele purtat anterior c?s?toriei, acela de Ilie.
In ceea ce prive?te cap?tul de cerere privind incredin?area minorei, instan?a re?ine c? reclamanta parat? a f?cut dovada c? dispune de mijloacele materiale ?i are calit??ile morale pentru a asigura minorei o cre?tere, dezvoltare fizic? ?i psihic? armonioas?; din referatul intocmit de autoritatea tutelar?-Prim?ria Bacau reiese c? domiciliul in care locuie?te reclamanta parat? cu minora ?i cu fiica majora, este compus din 3 camere, pentru care a incheiat un contract de comodat pentru 10 ani, apartamentul este curat intre?inut, mobilat si utilat corespunz?tor  ?i c? reclamanta este salariat? la ..., avand un salariu lunar de 1500 lei, fapt sus?inut ?i de contractul individual de munca nr....din 10.09.2010(filele 69-70).
Instan?a re?ine ?i Raportul de psihodiagnostic ?i evaluare clinica(filele 103-107) intocmit in urma ?edin?elor de consiliere la care a participat minora, prin care s-a ar?tat c? aceasta are o atitudine ambivalenta fa?a de tat?, afirmand c? ”nu este la fel de bun ca mama” sau ”uneori se simte bine” in prezen?a tatalui, dar c? ” nu dore?te sa-l vada chiar acum” ?i totodat? i?i exprima dorin?a de a r?mane al?turi de mama, de sora mai mare ?i de familia largit? a acesteia. Din raport reiese ?i c? minora este puternic ata?ata fa?? de mam?, iar in urma efectu?rii probei STAI-C, forma C-1 s-a observat c? minora prezint? tendin?e anxioase anticipatorii inainte de intrevederea cu tatal; astfel c? pentru a nu afecta suplimentar dezvoltarea emo?ional? a minorei, instan?a consider? c? este in interesul superior al acesteia s? r?man? al?turi de persoanele cu  care s-a obi?nuit din august 2010, ?i pan? in prezent ?i al?turi de care se simte in siguran?a, cu atat mai mult cu cat din interviul anamnetic efectuat asupra p?rintilor ?i asupra minorei s-a observat c? anterior au existat conflicte fizice ?i verbale intre so?i, precum ?i intre tata ?i fiica mai mare, amintiri care reprezint? ?i in prezent pentru minor? factori de distres.
De?i in sus?inerea cererii sale paratul reclamant afirm? c? minora ar avea mai multe posibilit??i educative in Bucure?ti, unde era inscrisa la o scoal? care avea sal? de sport ?i unde nivelul cerin?elor era mai ridicat, ceea ce ii permitea s? dobandeasc? mai multe cuno?tin?e, instan?a nu poate primi acest motiv justificativ; ?i consider? c? programul educativ al minorei este unul adaptat varstei sale ?i ii permite s? dobandeasc? noi cuno?tinte. Totodat?, din Adeverin?a de studii nr. ...din 12.05.2011 eliberat? de ?coala „...” Bac?u, unde este inscris? minora in anul ?colar 2010-2011, reiese c? aceasta a ob?inut in primul semestru doar rezultate de foarte bine, fiind o eleva silitoare si preocupat? de ?coala, sub  supravegherea mamei. Deasemenea, din Fi?a de caracterizare psihopedagogic? a minorei(filele 73-80), eliberat? de ?coala „...” Bac?u reiese c? aceasta este in curs de adaptare la ?coala din Bacau, fiind prietenoas?, dar  mai mult retras? ?i particip? la activit??i doar dac? este solicitat?.
Instan?a nu poate primi nici sus?inerea paratului c? la domiciliul din Bucure?ti minora ar fi avut condi?ii mai bune de locuit, avand in vedere c? ?i condi?iile de locuit din apartamentul mamei corespund varstei ?i nevoilor minorei care  se bucur? de tot confortul necesar varstei, iar din veniturile ob?inute de mama, conform Contractului individual de munca nr....din 10.09.2010(filele 69-70), reiese c? aceasta ii poate asigura cele necesare pentru cre?tere si educare. In plus,din Referatul intocmit de autoritatea tutelar? ...(fila 11) reiese c? paratul reclamant este ?omer, avand un venit lunar de 470 lei, inferioar celui ob?inut de reclamant?.
Instan?a apreciaz? c? in luarea m?surii de incredin?are a minorei primeaz?, conform art. 2, alin. 3 din Legea 272/2004  interesul superior al copilului, care s? fie cat mai pu?in afectat de decizia parin?ilor, astfel incat s? i se asigure continuitatea intr-un mediu linistit, in care se simte in siguran?a ?i in care are parte de afec?iunea celor din jur; de aceea, in baza art. 42 alin.1 din C. Fam., instan?a va incredin?a pe minora ..., n?scut? la  data de 20.02.2002, spre cre?tere ?i educare mamei.
Referitor la cap?tul de cerere privind obligarea la plata pensiei de intre?inere a p?rintelui c?ruia nu i s-a incredin?at copilul, se re?ine c? fiecare dintre p?rin?i are obliga?ia de se ingriji ?i de a veghea la cre?terea ?i educare minorilor, iar in baza art. 42, alin. 3 C.fam instan?a trebuie s? stabileasc? cuantumul contribu?iilor fiec?rui p?rinte la cheltuielile de cre?tere, educare, inv???tur? ?i preg?tire profesional? a copiilor.
Conform art. 42 alin. 3 ?i 101 alin.1 din C.fam, instan?a va obliga pe paratul reclamant la plata  unei pensii de intre?inere in favoarea minorei, la stabilirea cuantumului acesteia  se are in vedere c? paratul reclamant nu este incadrat in munc? ?i nu ob?ine venituri. Astfel instan?a va stabili pensia in cuantumul de ¼ prev?zut? de art.94 alin.3 din C.fam, in func?ie de salariul minim pe economie de la momentul pronun??rii, respectiv 670lei; prin urmare, paratul reclamant va fi obligat la plata sumei de 167,5lei, lunar incepand cu data introducerii cererii, 19.08.2010 ?i pan? la majoratul minorei, cu titlu de pensie de intre?inere in favoarea acesteia.
Cu privire la momentul de la care se acord? pensia de intre?inere, acesta este momentul pronun?arii 26.09.2011,  deoarece din acest moment se prezum? starea de nevoie a  minorei.
Cu privire la momentul pan? la care se acord? pensia de intre?inere, in temeiul art. 86, alin 3 coloborat cu art. 107  C.fam se prezum? c? minorul se afl? in stare de nevoie pe toat? perioada minorit??ii, acesta avand dreptul s? primeasc? intre?inere de la p?rintii s?i, din acest motiv instan?a urmeaz? s?-l oblige pe paratul reclamant la plata pensiei de intretinere in favoarea fiicei sale minore de la data introducerii ac?iunii 18.04.2011 ?i pana la majoratul acesteia.
      In ceea ce prive?te cap?tul de cerere privind stabilirea programului de vizit?, instan?a re?ine c? potrivit dispozi?iilor  art. 43 alin.3 din Codul Familiei, p?rintele divor?at c?ruia nu i s-a incredin?at copilul, p?streaz? dreptul de a avea leg?turi personale cu acesta, precum ?i de a veghea la cre?terea, educarea, inv???tura ?i preg?tirea lui profesional?.
      Avand in vedere c? minora va fi incredin?at? mamei, pentru a da posibilitate acesteia s? p?streze leg?turi personale cu ambii p?rin?i, in baza art. 97 raportat la art. 43 alin. 3 C. fam., va incuviin?a in favoarea  paratului reclamantului p?strarea de leg?turi personale cu minora,apreciind c? acesta corespunde intereselor minore, dup?  urm?torul program: primul ?i al treilea sfar?it de s?ptaman? din fiecare lun?, duminica, de la ora 10,00, pan? la ora 16, prin scoaterea minorei la plimbare in ora?ul Bac?u ?i cu obliga?ia de a aduce minora la domiciliul mamei la terminarea programului de vizit?.
La stabilirea concret? a modalit??ii de exercitare a acestui drept, in conformitate cu art. 97 alin. 2 C.fam. ?i cu  jurisprunden?a constat? CEDO  pe art. 8 instan?a urmeaz? s? ?ina cont doar de interesul superior al copilului, respectiv de necesitatea ca parintele in discu?ie s?-l poat? vedea pe minor ?i s? ?in? personal leg?tura cu el. Curtea a stabilit c? art. 8 din Conven?ie include dreptul la vizit? al p?rintelui c?ruia nu i s-a incredin?at copilul, Cauza Sahin c. Germaniei, statul avand obliga?ia pozitiv? de a nu impiedica acest drept de la vizit? decat in condi?iile lui art. 8 alin.2 din CEDO, adic? atunci cand m?sura este prev?zut? de lege, este necesar? intr-o societate democratic?, ?i este necesar?.
Pe de alt? parte, instan?a constat? c? drepturile prev?zute de conven?ie trebuie s? fie efective, astfel c?, pe de o parte minora are dreptul de a-?i cunoa?te tat?l, de a petrece impreun? mai mult timp pentru a dezvolta o leg?tur? afectiv?, iar pe de alt? parte, tat?l are dreptul de petrece mai mult timp cu minora. Cu atat mai mult cu cat din  Raportul de psihodiagnostic ?i evaluare clinica(filele 103-107) ?i din Referatul intocmit de autoritatea tutelar?-Prim?ria Bacau (fila 52) reiese c? minora are tendin?e anxioase inainte de intalnirile cu tatal, pe care este benefic s? le dep??easc?, iar legatura dintre cei doi s? fie consolidat? treptat ?i progresiv. Deoarece sentimentele minorei fa?? de parat sunt inc? confuze,  instan?a consider? c? petrecerea unei perioade indelungate impreun? cu acesta, a?a cum s-a solicitat prin cerere reconven?ional? o poate afecta pe minora ?i se poate r?sfrange negativ asupra rela?iei tat?-fiic?.
In art.15 din Legea 272/2004, intre modurile in care se pot men?ine rela?iile personale intre copii ?i p?rin?i, este ?i aceea de a stabili  intalniri ale copilului cu parintele, avand in vedere c? reclamanta parat? locuie?te la Bacau, iar paratul reclamant la Bucure?ti, iar deplasarea minorei intre cele doua ora?e ar fi anevoioas? ?i obositore pentru un copil de 8 ani, instan?a consider? c? intalnirile la Bacau corespund cel mai bine interesului superior la minorei. In plus, paratul va avea obligatia de a aduce minora la domiciliul mamei dupa fiecare intalnire, pentru ca aceasta s? fie in siguran?a ?i s? nu se deplaseze singura prin ora?.
Cu privire la cap?tul de cerere formulat de paratul reclamant la termenul din 19.11.2011, instan?a constat? c? doar cererile privind divor?ul ?i incredin?area minorei se afla in stare de judecat?, iar  judecarea cap?tului de cerere privind acordarea de daune morale ar intarzia judecata asupra fondului, prin urmare, in temeiul art.120 C.pr.civ, instan?a urmeaz? s? disjung? acest cap?t de cerere, ?i s? dispun? formarea unui nou dosar.
In baza art. 274 din C.p.civ., va obliga pe paratul reclamant la plata sumei de 2039,3 lei cheltuieli de judecat?, tax? judiciar? ?i onorariu avocat redus avand in vedere munca acestuia ?i complexitatea cauzei, divor? cu copii in care s-a administrat proba cu un martor, inscrisuri, anchete sociale ?i raport de evaluare psihologic?. Totodat?, instan?a are in vedere ?i faptul c? cererea reconven?ional? a fost admis? in parte.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOT?R??TE:
      
      Disjunge cap?tul de cerere privind preten?iile solicitate de paratul reclamant 19.11.2011, C12, ora 08,30 pentru cand p?r?ile au termen in cuno?tin?? ?i pe cand se va forma un nou dosar.
       Admite cererea principal? introdus? de reclamanta parat? ..., cu domiciliul in Bac?u, strada ..., jud. Bac?u in contradictoriu cu  paratul reclamant ..., cu domiciliul in Bucure?ti, ?os. ..., ... ?i cu AUTORITATEA TUTELARA – PRIM?RIA ...BUCURESTI, cu sediul in Bucure?ti, Bdul ...., ... ?i AUTORITATEA TUTELARA – PRIM?RIA BAC?U cu sediul in Bac?u, strada ....., jud. Bac?u.
      Admite in parte cererea reconven?ional?  introdus? de paratul reclamant ...  in contradictoriu cu   reclamanta parat? ....
      Declar? desf?cut? c?s?toria p?r?ilor incheiat? la data de 08.05.1989 si trecut? la num?rul ... in registrul st?rii civile al Prim?riei ...Bucure?ti, din culpa paratului reclamant. Reclamanta parat? revine la numele purtat anterior c?s?toriei, acela de .....
      Incredin?eaz? pe minora ..., n?scut? la data de ... spre cre?tere si educare mamei.
      Oblig? paratul reclamant la plata unei pensii de intre?inere in favoarea minorei in sum? de 167,5 lei lunar, incepand cu data pronun??rii, 26.09.2011, ?i pan? la majoratul minorei. Incuviin?eaz? ca paratul reclamant s? aib? leg?turi personale cu minora dup? urm?torul program:  primul si al treilea sfar?it de s?pt?man? din fiecare lun?, duminica, de la ora 10,00, pan? la ora 16, prin scoaterea minorei la plimbare in ora?ul Bac?u ?i cu obliga?ia de a aduce minora la domiciliul mamei la terminarea programului de vizit?.
      Oblig? paratul reclamant s? achite reclamantei parate suma de 2039,3 lei cheltuieli de judecat?.
      Cu apel in 30 de zile de la comunicare
      Pronun?at? in ?edin?? public?, azi, 26.09.2011.
      
  

      PRE?EDINTE                                                                                             GREFIER
6


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Situatii la divort

Desfacerea casatoriei. Incredintare minori. Contributie lunara de intretinere. - Decizie nr. 419 din data de 08.11.2010
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014
obligatie de a face - demoleze acoperis constructie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
plangere contraventionala exceptie de nelegalitate, dispozitie de ridicare auto - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
pretentii exceptia prescriptieii dreptului material la actiune - Hotarare nr. **** din data de 25.11.2014
pretentii imbogatire fara justa cauza , lipsa calitatii procesuale active si pasive - Hotarare nr. **** din data de 14.07.2014
pretentii neindeplinirea obligatiei contractuale - Hotarare nr. **** din data de 25.11.2014
pretentii - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
raspunderer delictuala executare lucrari fara autorizatie de construire lucrari executate cu deficiente - Hotarare nr. **** din data de 07.04.2014
revendicare uzucapiune accesiune cerere de interventie lipsita de interes - Hotarare nr. **** din data de 03.02.2014