Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Neintreruperea termenului de prescriptie a stabilirii contributiei de asigurari de sanatate. Emiterea succesiva de decizii de impunere anulate de instanta de judecata.

(Decizie nr. 344/R din data de 31.01.2014 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Asistenta si asigurari sociale | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Prin sentinta civila nr. 4430/CA/23.09.2013 pronuntata de Tribunalul Brasov – sectia          a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal – s-a admis actiunea formulata de reclamanta S.D.L. in contradictoriu cu parata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului B. si in consecinta:
            S-a  anulat Decizia de impunere nr. 19387/16.03.2012 emisa de parata.
Parata a fost obligata sa restituie reclamantei suma de 696 lei, suma achitata de reclamanta cu titlu de contributie la FNUASS, potrivit chitantei de plata seria CAS B, nr.33161/23.11.2010.
             S-a luat act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta solutie, instanta de fond a retinut urmatoarele considerente:
Prin cererea de chemare in judecata s-a solicitat sa se dispuna anularea Deciziei de impunere nr. 19387/16.03.2012 si obligarea paratei la restituirea sumei de 696 lei achitata in baza Deciziei de impunere nr. 119230/2010 emisa de parata.
Potrivit adresei nr. 11765/19.03.2012 emisa de parata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului B. se mentioneaza ca „Va aducem la cunostinta ca s-a pus in aplicare Sentinta civila nr. 821/2011 a Tribunalului Brasov, ramasa definitiva si irevocabila care prevede anularea Deciziei de impunere nr. 119230/01.06.2010 pentru vicii de forma ceea ce a condus si la anularea Titlului executoriu nr. 016829/25.10.2010.
La data prezentei sunteti inregistrata in evidenta Casei de Asigurari de Sanatate B cu obligatii restante in suma de 334 lei din care: 289 lei reprezinta dobanzi si majorari de intarziere calculate de la data scadentei pana la data platii debitului respectiv 23.11.2010 si 45 lei reprezinta penalitati de intarziere”.
Prin decizia de impunere nr. 119230/01.06.2010 emisa de parata s-a stabilit in sarcina reclamantei obligatii de plata la fondul FNUASS pentru venituri din chirii obtinute de reclamanta in perioada 2005-2007.
Prin sentinta civila nr. 821/CA/2012 a Tribunalului Brasov a fost anulata aceasta decizie.
Prin Decizia de impunere in litigiu, respectiv Decizia nr. 19387/16.03.2012 s-au stabilit obligatii de plata in sarcina reclamantei constand in accesorii – dobanzi, majorari si penalitati de intarziere pentru obligatiile de plata a contributiei reclamantei la fondul de sanatate mentionate in Decizia de impunere anulata prin sentinta civila susindicata.
Or, in conditiile in care reclamanta nu are un debit principal de plata la fondul FNUASS, nici accesoriile nu sunt datorate.
Cum reclamanta a achitat suma de 696 lei in baza Deciziei de impunere                                    nr. 119230/2010 anulata de instanta, aceasta suma este supusa restituirii, orice plata facuta in baza unui act nul fiind plata nedatorata, potrivit art. 1092 Cod civil.
Fata de aceste considerente, instanta, in baza art. 18 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ si a textelor legale mai susmentionate, a admis ca fondata, actiunea reclamantei si a dispus anularea Deciziei de impunere nr. 19387/16.03.2012 emisa de parata.
Impotriva acestei hotarari a formulat recurs parata Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului B. care a solicitat admiterea caii de atac si respingerea actiunii introductive.
In motivarea recursului au fost reluate apararile formulate in cuprinsul intampinarii si s-au mai precizat urmatoarele:
S-a facut referire la dispozitiile art. 208, art. 211 si 219 lit. g din Legea nr. 95/2006, aratandu-se ca una dintre obligatiile asiguratilor este achitarea contributiei datorate fondului.
De asemenea, s-au invocat prevederile O.U.G. nr. 150/2002 si ale Ordinului                          nr. 221/2005, aratandu-se ca si aceste acte normative reglementeaza obligatia contribuabilului de a declara si plati contributia de asigurari sociale de sanatate aferenta veniturilor impozabile precum si termenele de plata a acestor contributii si calculul de dobanzi si penalitati de intarziere in cazul depasirii acestor termene.
Incadrarea in tipul de venituri realizate o face ANAF-ul conform prevederilor codului fiscal, in prezenta cauza fiind vorba despre venituri din profesii libere si comerciale, asa cum intimatul recunoaste in actiune realizarea acestor venituri. In acest sens, CASJ B. este obligata sa inscrie in titlul de creanta categoria veniturilor realizate de catre contestator. Din actiune rezulta ca nu se contesta veniturile realizate si nici natura acestora.
Obligatia platii contributiei pe care reclamanta o datoreaza bugetului FNUASS nu se naste de la data primirii de la CASJ B. a scrisorilor/deciziilor prin care este instiintat, ci la termenele reglementate de actele normative in vigoare.
Avand in vedere ca intimata a fost identificata cu venituri din cedarea folosintei bunurilor realizate in anii 2005-2007, rezulta ca aceasta a declarat veniturile la AFP B. in timp ce la CASJ B. nu a depus declaratiile, desi avea obligatia legala de a o face.
S-a criticat si aspectul retinut de prima instanta potrivit cu care nu s-a adus la cunostinta reclamantei despre existenta debitului, s-a aratat ca recurentei nu i se poate imputa acest fapt intrucat nici aceasta institutie nu a avut la cunostinta despre veniturile realizate decat dupa preluarea bazei de date de la ANAF, invocand in acest sens dispozitiile art. 222 din Legea nr. 95/2006. Totodata, in opinia recurentei, faptul ca intimata nu a fost informata pana la momentul emiterii deciziei de impunere cu privire la astfel de obligatii, nu are relevanta juridica sub aspectul obligatiei de a platii la scadenta, aceasta obligatie rezultand din lege.
Din actiunea depusa, nu rezulta ca intimata reclamanta ar contesta natura veniturilor realizate.
S-a mai aratat ca initial a fost emisa decizia de impunere nr. 119230/01.06.2010 anulata de instanta de judecata prin hotarare definitiva si irevocabila. Motivul anularii a fost acela ca decizia nu este corect motivata in fapt si in drept dar si imprejurarea ca nu se putea percepe dobanzi de intarziere calculate asupra unui debit necomunicat legal. S-a subliniat faptul ca in cuprinsul sentintei nu se vorbeste despre un debit inexistent sau nedatorat, iar instanta nu a dispus exonerarea intimatei de plata contributiei si, implicit, restituirea sumei achitate.
Recurenta a mai sustinut ca, in contextul achitarii debitului principal si al punerii in aplicare a sentintei civile mentionate, s-a anulat decizia de impunere si s-a procedat la emiterea unei noi decizii in care au fost individualizate accesoriile calculate pentru neplata la scadenta a debitului principal adica pana la data achitarii acestuia.
Referitor la afirmatia reclamantei potrivit cu care nu i s-a adus la cunostinta acest debit, se arata ca CASJ B. nu i se poate imputa acest fapt intrucat nu a avut la cunostinta despre veniturile realizate decat dupa preluarea bazei de date de la ANAF.
CASJ B. poate sa isi indeplineasca obligatia prevazuta de Legea nr. 95/2006 cu privire la informarea contribuabililor despre nivelul obligatiilor catre FNUASS doar in conditiile in care are cunostinta despre acestia si despre nivelul veniturilor realizate de ei.
Contribuabilii pot beneficia de dreptul legal de a fi informati si indrumati in conditiile in care se inregistreaza la organul fiscal. Intimata nu s-a prezentat la sediul CASJ B. pentru a se inregistra ca persoana care realizeaza venituri si sa procedeze la declararea acestora si plata catre fondul de sanatate. Faptul ca intimata nu a fost informata cu privire la astfel de obligatii nu are relevanta juridica sub aspectul obligatiei acesteia de a plati la scadenta contributia catre fondul de sanatate, aceasta obligatie rezultand din lege.
In privinta considerentelor primei instante potrivit cu care reclamanta nu ar datora accesorii calculate pentru neplata la scadenta a debitului, s-a aratat ca acestea sunt netemeinice intrucat reclamanta a realizat venituri din cedarea folosintei bunurilor care se supun impozitului pe venit avand obligatia legala de a plati o contributie anuala catre FNUASS. Obligatia de plata se naste in momentul realizarii venitului.
Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor de recurs invocate si a dispozitiilor art. 304/1 cod procedura civila, Curtea constata ca recursul formulat este neintemeiat pentru urmatoarele considerente:
Prin Decizia de impunere nr. 119230/01.06.2010 s-a stabilit de catre Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului B., in sarcina intimatei S.D.L., un debit principal reprezentand contributia de asigurari sociale de sanatate datorata pentru „venituri din chirii, dividende, dobanzi, drepturi de proprietate intelectuala, etc.” in cuantum de 463 lei si dobanzi in cuantum de 457 lei. Astfel, pentru anul 2005, debitul principal datorat este stabilit ca fiind de 6 lei, pentru anul 2006 de 153 lei iar pentru anul 2007 de 304 lei.
Prin sentinta civila nr. 821/CA/08.02.2012 a Tribunalului Brasov, ramasa irevocabila, s-a dispus anularea deciziei de impunere anterior mentionata.
S-a retinut de catre instanta ca pentru veniturile din anii 2005-2006 (partial), erau in vigoare alte acte normative, ca textul de lege invocat de emitenta a fost aplicat retroactiv veniturilor realizate de reclamanta, cu incalcarea dispozitiilor legale si a principiului retroactivitatii.
Casa de Asigurari de Sanatate a Judetului B. a emis o noua decizie de impunere in care s-au stabilit, cu retinerea acelorasi temeiuri legale, urmatoarele:
Pentru anul 2005, contributie datorata si achitata de 6 lei, pentru anul 2006, contributie datorata si achitata de 153 lei si pentru anul 2007, contributie datorata si achitata de 304 lei. Au fost calculate si accesorii constand in majorari, dobanzi si penalitati. Totodata, din suma de 696 lei achitata de intimata, dupa scaderea totalului debitului principal, s-a considerat ca restul sumei a fost achitat cu titlu de accesorii.
Astfel, Curtea constata ca Decizia de impunere nr. 19387/16.03.2012 incalca puterea de lucru judecat a sentintei civile nr. 812/08.02.2012 a Tribunalului Brasov intrucat este emisa in baza acelorasi temeiuri legale, (apreciate ca retinute gresit de catre instanta de fond) si organul emitent nu a dat niciun fel de valoare juridica anularii primei decizii de impunere.
Anularea deciziei de impunere nr. 119230/01.06.2010 echivaleaza cu inexistenta acesteia, cu lipsa oricarui document de stabilire a contributiei.
Pentru numita S.D.L., pana la emiterea deciziei nr. 19387/16.03.2012, nu a fost emisa o alta decizie de impunere cu privire la veniturile din cedarea folosintei bunurilor obtinute in anii 2005-2007. La emiterea deciziei din 16.03.2012, Casa de Asigurari de Sanatate ar fi trebuit sa verifice daca se implinise sau nu termenul de prescriptie al stabilirii obligatiei fiscale.
Prin prisma dispozitiilor art. 91-93 Cod procedura fiscala, neexistand niciun caz de intrerupere sau suspendare a acestui termen, la data de 16.03.2012, pentru anii 2005 si 2006 nu se mai putea proceda la emiterea titlului.
Pentru anul 2007, la care nu se refera nici aplicarea gresita a temeiurilor legale, Casa de Asigurari se Sanatate a Judetului B. este indreptatita sa stabileasca contributia de asigurari de sanatate, insa cu respectarea beneficiului termenului de scadenta.
Impunerea accesoriilor este o consecinta a nerespectarii termenului de scadenta a achitarii debitului principal, astfel ca acestea ar fi putut fi calculate in cauza doar dupa emiterea titlului privind debitul principal aferent anului 2007, comunicarii legale a acestuia si neachitarii sumei pana la scadenta.
La momentul emiterii deciziei analizate, debitul principal in cuantum de 304 lei era deja platit, nemaiexistand cadrul legal pentru calculul accesoriilor iar pentru anii 2005, 2006 nu se datoreaza nici debit principal, nici accesorii, pentru motivele anterior aratate.
In consecinta, doar in privinta debitului principal stabilit pentru anul 2007 se impune verificarea temeiniciei stabilirii acestuia.
La dosarul cauzei nu se identifica niciun inscris in dovedirea acestui debit astfel ca nu se poate proceda la verificarea mai sus mentionata, urmand a se constata ca anularea deciziei nu poate fi inlaturata de niciuna dintre criticile aduse in recurs.
In considerarea celor expuse anterior, in baza art. 312 alin.1 cod procedura civila, va respinge recursul formulat.
Fara cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asistenta si asigurari sociale

Nulitate act - Sentinta civila nr. 777 din data de 04.10.2017
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 775 din data de 04.10.2017
EXCEPTIA PREMATURITATII ACTIUNII. ADMISIBILITATE. - Sentinta civila nr. 32/LM/2010 din data de 12.05.2010
Conflict de drepturi avand ca obiect eliberarea unei adevereinte cu sporurile de gestiune si de stres de care a beneficiat fostul salariat in perioada 1976-1986 - Sentinta civila nr. 1128/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei - Sentinta civila nr. 1027/lm/2008 din data de 17.02.2009
Contestatie decizie de pensionare. Recalculare cuantum pensie. Legalitatea deciziei. - Sentinta civila nr. 530/lm/2007 din data de 17.02.2009
Asigurari sociale. Pensie invaliditate. Temeinicia deciziei - Sentinta civila nr. 242/lm/2008 din data de 17.02.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016