InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Targu-Mures

Anulare act administrativ. Decizie de excludere la plata emisa de Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura

(Decizie nr. 6160/R din data de 17.12.2014 pronuntata de Curtea de Apel Targu-Mures)

Domeniu Cereri | Dosare Curtea de Apel Targu-Mures | Jurisprudenta Curtea de Apel Targu-Mures

Modificarea condi?iilor de eligibilitate dupa depunerea cererii de plata a ajutorului specific. Neretroactivitatea legii. Principiul previzibilita?ii legii. 

- H.G. nr. 796/2012, Anexa 1,  art. 5 alin. 1 lit. f
 - H.G. nr. 341/2013
 - Constitu?ia, art. 15 alin. 2

In contextul in care, la data depunerii cererii de plata pentru anul 2012 a ajutorului specific acordat producatorilor de lapte ?i de carne de vita din zonele defavorizate, condi?ia de eligibilitate, reglementata de art. 5 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 796/2012 ?i inscrisa la pct. 46 din Anexa 1 la acest act normativ, referitoare la men?inerea animalelor in exploata?ie timp de cel pu?in 8 luni, anterior depunerii cererii, nu era prevazuta de lege ?i nici nu era solicitata de A.P.I.A., nefiind adusa la cuno?tin?a fermierilor o astfel de condi?ie, cererea nu putea fi analizata (cu privire la aceasta condi?ie de eligibilitate), prin raportare la modificarea con?inutului art. 5 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 796/2012 - ?i, in mod corespunzator a Anexei 1 -, prin H.G. nr. 341/2013, intrata in vigoare la 7 iunie 2013.
O alta abordare incalca principiul neretroactivita?ii legii, consacrat de art. 15 alin. 2 din Constitu?ie ?i principiul previzibilita?ii legii, confirmat prin jurispruden?a C.E.D.O. ?i C.J.U.E. "Manualul de proceduri", avizat de ministrul de resort, nu raspunde exigen?ei previzibilita?ii legii, in condi?iile in care, actul normativ aplicabil, in spe?a, respectiv H.G. nr. 796/2012, care a stabilit, in mod expres ?i imperativ, con?inutul cererii de plata pentru anul 2012 a ajutorului specific acordat producatorilor de lapte ?i de carne de vita din zonele defavorizate, precum ?i actele care trebuiau anexate, respectiv condi?iile de eligibilitate cu privire la ajutorul solicitat pentru anul 2012, nu con?inea condi?ia suplimentara referitoare la men?inerea animalelor in exploata?ie timp de cel pu?in 8 luni, pana la momentul depunerii cererii. Pe de alta parte, Curtea re?ine ca un "manual de proceduri" nu are for?a juridica a unei hotarari de Guvern pe care, a?adar, nu este apt sa o modifice - legiuitorul realizand aceasta modificare prin H.G. nr. 341/2013.
Prin Sentinta nr. 940/25 februarie 2014, Tribunalul Mures a hotarat: admiterea in parte a actiunii formulate de reclamantul S. I. - I. F., in contradictoriu cu parata A. N. P. I. A.  - Centrul Judetean Mures; anularea Deciziei nr. MS1113/13 iunie 2013, cu anexa integranta, emisa de parata; obligarea paratei sa emita o noua decizie, prin care sa dispuna acordarea ajutorului specific producatorilor de lapte ?i carne de vita din zonele defavorizate, pe anul 2012; respingerea cererii de acordare a daunelor materiale; obligarea paratei sa-i plateasca reclamantului suma de 450 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata
In considerentele Sentintei, Tribunalul a retinut, in esenta, urmatoarele aspecte:
prin Decizia de excludere de la plata nr. MS1113/13 iunie 2013, parata l-a exclus pe reclamant de la plata sumei reprezentand ajutorul specific producatorilor de lapte ?i carne de vita din zonele defavorizate, pentru anul 2012, stabilind o sanc?iune multianuala care urma sa se recupereze in urmatorii 3 ani calendaristici, dar din Decizie nu rezulta motivul concret al masurilor aplicate; in anexa s-a aratat ca rasa de taurine nu a fost men?inuta 8 luni in exploata?ie, condi?ie prevazuta de art. 5 lit. f din H.G. nr. 796/2012; contesta?ia formulata de reclamant a fost respinga prin Procesul verbal de solu?ionare a contesta?iei nr. 5734/19 iulie 2013, pe motiv ca nu au fost respectate prevederile legale ?i manualele de proceduri; 
cererea de acordare a ajutorului specific a fost formulata la data de 19 septembrie 2012, referindu-se la sume aferente anului 2012, iar potrivit art. 5 lit. f din H.G. nr. 796/2012, animalele pentru care se solicita ajutor specific trebuiau sa fie de?inute de beneficiar cel pu?in o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploata?ie a acestora ?i "pana in momentul ie?irii"; reclamantul are un lot de 50 de taurine intrate in exploatare la data de 28 aprilie 2012, fiind exploatate ?i in prezent - la data controlului, 7 ianuarie 2013, bovinele aflandu-se in exploata?ie; H.G. nr. 796/2012 a fost modificat numai la data de 4 iunie 2013, prin H.G. nr. 341/2013, fiind necesara de?inerea, de catre beneficiar, a animalelor pentru care se solicita ajutor specific, cel pu?in o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploata?ie a acestora ?i "pana in momentul ie?irii/pana la data depunerii cererii, dupa caz"; deci, la data solu?ionarii cererii, parata a luat in considerare un act normativ care nu era in vigoare la data depunerii cererii, incalcand principiul neretroactivita?ii legii, prevazut de art. 15 alin. 2 din Constitu?ie, in condi?iile in care dreptul reclamantului s-a nascut la momentul formularii cererii ?i a fost definitivat la data implinirii celor 8 luni de men?inere a animalelor in exploata?ie, neputand fi inlaturat prin intrarea in vigoare a unui act normativ ce prevede o condi?ie suplimentara care nu era necesara la momentul depunerii cererii;
petitul vizand daunele materiale a fost respins, ca neintemeiat, deoarece reclamantul va beneficia de ajutorul specific, fiind, astfel, inlaturat prejudiciul suferit - dar, fiind lipsit de o suma de bani, prin fapta paratei, reclamantul poate beneficia de dobanda legala aferenta acestei sume, ?i nu de o alta compensa?ie globala.
Impotriva Sentintei nr. 940/25 februarie 2014 a declarat recurs parata A. N. P. I. A. , invocand disp. art. 488 alin. 1 pct. 8, pct. 6 Cod proc. civ., solicitand a se dispune casarea in parte a hotararii, cu consecinta respingerii integrale a cererii de chemare in judecata. In esenta, recurenta a sustinut urmatoarele motive: prima instanta a retinut neretroactivitatea prevederilor HG nr. 341/2013 - potrivit carora una din conditiile autorizarii la plata consta in detinerea animalelor (specia bovine, taurine de carne) pentru o perioada de minim 8 luni in exploatatie, anterior depunerii cererii, dar motivarea este incompleta, neindicand rationamentul pentru care nu s-a tinut cont de faptul ca parata a solutionat cererea reclamantului in baza unei proceduri interne de lucru, avizate la nivelul ministrului de resort, care a fost initiatorul actului normativ aplicabil schemei de plata, in toate formele sale; decizia administrativa atacata a fost fundamentata pe un act normativ in vigoare la momentul emiterii; dreptul reclamantului de a primi subventii s-a nascut (si s-a definitivat) la momentul finalizarii tuturor controalelor administrative si la data emiterii deciziei de autorizare - pana atunci putandu-se vorbi doar despre vocatia de a primi subventii (conditionata sub multe aspecte); nu se poate concepe ca "soarta" unei cereri administrative sa se decida inca la momentul depunerii acesteia, ci trebuie luate in considerare toate conditiile legale la data adoptarii masurii; fiind in termen de autorizare, actul normativ de modificare nu apare astfel incat sa invalideze vreo decizie administrativa anterioara intrata in circuitul civil prin comunicare (luata sub imperiul legii vechi), suprimand vocatia la subventie; stabilirea conditiilor specifice de acordare a subventiilor este atributul suveran al Statului, acesta avand dreptul de a cuantifica si concretiza politicile publice in domeniul agriculturii deoarece, in speta, nu avem de a face cu un contract intre A.P.I.A. si fermier, ci cu o vocatie de a primi subventii; actul normativ in forma in vigoare la data depunerii cererii reclamantului-intimat nu acoperea in mod expres o ipoteza posibila (referitoare la conditia existentei animalelor in exploatatie, de cel putin 8 luni de zile, la data depunerii cererii), dar ipoteza normativa de mentinere a animalelor cel putin 8 luni intre momentul intrarii si cel al iesirii din exploatatie se referea in mod clar la un termen fix care se raporta la data depunerii cererii, numai in acest caz fiind indeplinita conditia de eligibilitate, concluzie care rezulta din interpretarea sistematica a disp. art. 5 alin. 1 lit. e, coroborat cu art. 5 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 796/2012; in lipsa unui text de lege explicit (care a aparut mai tarziu - H.G. nr. 341/2013), sintagma "dupa caz", la care se refera art. 5 alin. 1 lit. e trimitea clar si spre cel putin alt caz posibil fata de ipoteza ca animalele au iesit din exploatatie - acest caz posibil fiind ca animalele nu au iesit din exploatatie, logic, dar mentinandu-se conditia fixa de detinere anterioara cel putin 8 luni de zile, singurul caz posibil fiind ca aceasta detinere sa fi existat pana la data depunerii cererii, iar nu pana la data autorizarii la plata; in acest sens stipula si manualul de proceduri emis in conditiile art. 32 alin. 1 lit. j din Legea nr. 1/2004, intre cele doua acte (hotararea de Guvern si manualul de procedura) neputand exista contradictie; sanctiunile multianuale sunt un efect legal care pleaca de la terminologia "supradeclararii", in speta, situatia fiind delicata si necesitand interpretare juridica de nuanta, A.P.I.A, ca institutie publica responsabila de implementarea politicilor in domeniu excluzand, fata de raporturile cu reclamantul-intimat (mai ales ca acesta a demonstrat ca mentine animalele in exploatatie, ulterior depunerii cererii), o intentie de frauda si chiar considera ca intima convingere ca indeplineste conditiile legale l-a determinat pe reclamantul-intimat sa depuna cererea pentru anul 2012; in conditiile in care acesta a dovedit ca indeplineste conditiile de acordare a subventiei incepand cu anul 2013, nu ar mai trebui sa resimta efectele sanctionarii multianuale, asa incat, pentru anul 2012, cererea sa de subventii ar trebui respinsa si Decizia nr. MS1113/13 iunie 2013 trebuie sa ramana in vigoare.
Prin intampinarea depusa la 6 octombrie 2014, intimatul S. I. - I. F. a solicitat a se dispune respingerea recursului, invocand, in esenta, urmatoarele aparari: in speta nu este incidenta disp. art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod proc. civ., hotararea atacata cuprinzand motivarea detaliata a rationamentului instantei, neputandu-se sustine ca nu este motivata sau ca ar contine motive contradictorii; de altfel, recurenta a recunoscut ca a invocat acest text de lege "nu in sensul literal al acestui act normativ", ci in sensul nemotivarii respingerii argumentelor paratei, intimatul subliniind ca hotararea judecatoreasca trebuie sa contina argumentele de fapt si de drept care sustin solutia, si nu analiza punctuala a admiterii sau respingerii fiecarui argument adus de parata in aparare; nici prevederea art. 488 alin. 1 pct. 8 nu este incidenta, in speta, nelegalitatea Deciziei nr. MS1113/13 iunie 2013 reiesind din aplicarea gresita, in mod retroactiv, a prevederilor O.M.D.R. nr. 37/2013, in dauna intimatului, desi la data depunerii cererii de plata a ajutorului specific, adica la data de 19 septembrie 2012, acest Ordin nu era in vigoare; cele 50 de taurine din rase de carne, enumerate in anexa la Decizie, au fost mentinute in exploatatie din data de 28 aprilie 2012 si pana in prezent, asa cum rezulta din Registrul National al Exploatatiilor si din pasaportul animalelor, depus la dosar, precum si din Raportul de control nr. MS0102, intocmit de specialisti din cadrul recurentei; potrivit art. 5 lit. f din H.G. nr. 796/2012, animalele pentru care se solicita ajutor trebuiau detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie si pana la momentul iesirii, iar nu pana la momentul formularii cererii, aceasta conditie fiind indeplinita de reclamantul-intimat; la data depunerii cererii (19 septembrie 2012) nu exista nicio prevedere legala care sa impuna conditia detinerii animalelor in exploatatie o perioada de cel putin 8 luni anterior formularii cererii, prevazandu-se doar obligatia beneficiarului subventiei de a mentine in exploatatie timp de 8 luni animalele pentru care se solicita ajutor specific; in acest fel trebuia interpretata dispozitia cuprinsa in art. 5 lit. f,dovada constituind-o faptul ca, prin H.G. nr. 341/2013, textul a fost modificat, stabilindu-se conditia mentinerii animalelor in exploatatie cel putin o "perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie a acestora si pana la momentul iesirii/pana la data depunerii cererii, dupa caz"; modificarea intervenita la 7 iunie 2013 nu poate retroactiva; recurenta, in calitate de autoritate publica avand competenta solutionarii cererilor de ajutor specific pentru obtinerea de subventii, trebuia sa analizeze indeplinirea, de catre solicitant, a conditiilor legale in vigoare la data depunerii cererii, aceasta analiza neputand, in niciun caz, sa fie facuta cu privire la aspecte implicand o interpretare retroactiva a legii; manualul de proceduri la care a facut referire recurenta nu ii este opozabil intimatului, nefiind un act normativ.
Examinand actele si lucrarile dosarului, Curtea de Apel - investita cu solutionarea recursului potrivit motivelor invocate, precum si potrivit limitelor stabilite prin disp. art. 499 teza I Cod proc. civ. -, a retinut urmatoarele aspecte:
In ce prive?te limitele investirii instan?ei, Curtea a constatat ca parata-recurenta nu a formulat critici referitoare la dispozi?ia de respingere a petitului avand ca obiect obligarea la plata daunelor materiale - A. N. P. I. A.  - Centrul Judetean Mures neavand, de altfel, interes sa atace o dispozi?ie care ii este favorabila -, iar reclamantul nu ?i-a exercitat dreptul de recurs. In consecin?a, Curtea a constatat ca nu a fost investita cu analizarea modalita?ii de solu?ionare a petitului men?ionat - cu privire la care nu a identificat motive de ordine publica a caror invocare constituie o facultate a instan?ei, potrivit disp. art. 489 alin. 3 Cod proc. civ.
Prin Decizia de excludere la plata nr. MS1113/13 iunie 2013, Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (A.P.I.A.) - Centrul Judetean Mure? l-a exclus pe reclamantul-intimat S. I. - I. F. de la plata ajutorului specific acordat producatorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate, pentru anul 2012, stabilind "suma de plata de 0 (zero) lei", cu titlu de ajutor specific - art. I din Decizie -, in art. IV facand referire la o sanctiune multianuala care "se va recupera in urmatorii 3 ani calendaristici", cu mentiunea ca "explicatii privind modul de calcul sunt prezentate in anexa la prezenta decizie", suma inscrisa in Anexa, cu titlu de sanctiune multianuala (Valoare SM 2012) fiind de 15.000 lei.
In Decizie nu s-a precizat motivul excluderii reclamantului-intimat de la plata ajutorului specific acordat producatorilor de lapte si carne de vita din zonele defavorizate, pentru anul 2012, nefiind mentionat nici motivul aplicarii sanctiunii multianuale, specificandu-se doar ca suma de plata este "0 (zero) euro/lei datorita neindeplinirii condi?iilor de eligibilitate stabilite de H.G. nr. 796/2012 privind schema de ajutor specific acordat producatorilor de lapte ?i carne de vita din zonele defavorizate pentru anul 2012, cu modificarile ?i completarile ulterioare", precum ?i faptul ca "neregulile care au condus la reduceri pentru cererea depusa in anul 2012 sunt prezentate in anexa la prezenta decizie ca parte integranta din aceasta".
Anexa cuprinde o singura explicatie, si anume "taurina din rase de carne/metisul cu rase de carne nu a fost mentinuta 8 luni in exploatatie conform prevederilor art. 5 lit. f) din H.G. nr. 796/2012, cu modificarile si completarile ulterioare".
Contestatia reclamantului-intimat, formulata impotriva Deciziei de excludere la plata nr. MS1113/13 iunie 2013, a fost respinsa, astfel cum rezulta din Procesul verbal de solu?ionare a contesta?iei nr. 5734/19 iulie 2013, singurul motiv fiind ca 50 TC nu respecta perioada de reten?ie de 8 luni (nu sunt existente in exploata?ie de minim 8 luni la data depunerii cererii.
Curtea a constatat ca reclamantul-intimat a depus, la data de 19 septembrie 2012, Cerere de plata pentru anul 2012 a ajutorului specific acordat producatorilor de lapte ?i de carne de vita din zonele defavorizate, in "lista cu animalele pentru care se solicita ajutorul specific in anul 2012" fiind enumerate 76 de bovine, cu indicarea, la fiecare pozi?ie din lista, a numarului de identificare, a speciei, a rasei, a datei na?terii ?i a codului A.N.S.V.S.A. al exploata?iei.
Printre condi?iile de eligibilitate men?ionate in formularul de cerere, pus la dispozi?ia fermierilor de AGENTIA DE PLATI SI INTERVENTIE PENTRU AGRICULTURA (A.P.I.A.) in anul 2012, la pct. 46. - Angajamente ?i declara?ii, subpct. 1. - Am luat la cuno?tin?a asupra condi?iilor de eligibilitate pentru c) crescatorii de taurine de rase de carne ?i meti?ii acestora (COD: TC), conform reglementarilor europene ?i na?ionale, pe care ma angajez sa le respect, exista o singura condi?ie referitoare la men?inerea animalelor in exploata?ie, cu urmatorul con?inut: de?inerea in exploata?ie a animalelor pentru care se solicita ajutor specific anual, cel pu?in o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploata?ie a acestora ?i pana la momentul ie?irii (f. 47, dos. Tribunalului Mure?).
Acest formular elaborat de A.P.I.A. respecta modelul cererii de plata a ajutorului specific acordat producatorilor de lapte si de carne de vita din zonele defavorizate, care constituia Anexa 1 la H.G. nr. 796/2012 - in forma de la data publicarii in Monitorul Oficial nr. 544/3 august 2012.
Curtea a constatat, de asemenea, ca, in formularul de cerere pus la dispozi?ia fermierilor pentru anul 2013, conform Anexei 1 la H.G. nr. 796/2012 - in forma aplicabila incepand cu data de 7 iunie 2013 -, s-a adaugat, in mod expres, un nou element, la condi?ia de eligibilitate vizand men?inerea animalelor in exploata?ie, inscrisa la pct. 46 - Angajamente ?i declara?ii, subpct. 1 - Am luat la cunostinta asupra conditiilor de eligibilitate pentru c) crescatorii de taurine de rase de carne ?i meti?ii acestora (COD: TC), conform reglementarilor europene ?i na?ionale, pe care ma angajez sa le respect, a?a incat aceasta condi?ie avea, incepand cu data de 7 iunie 2013, urmatorul con?inut: detinerea in exploatatie a animalelor pentru care se solicita ajutor specific anual, cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie a acestora si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii, dupa caz.
In mod corespunzator, formularul de cerere pentru anul 2013, postat pe site-ul A.P.I.A. - la campul Ajutoare specifice comunitare ?i de stat,  Masuri de sprijin finantate din Fondul European de Garantare Agricola (FEGA) - Ajutor specific pentru producatorii de lapte de vaca si respective carne de vita din zone defavorizate, Anexa 1 - Cererea de plata, con?inea condi?ia de eligibilitate in forma prevazuta de Anexa 1 la H.G. nr. 796/2012, incepand cu data de 7 iunie 2013.
A?adar, la data depunerii cererii de catre reclamantul-intimat S. I. - I. F., adica la data de 19 septembrie 2012, condi?ia de eligibilitate referitoare la men?inerea animalelor in exploata?ie timp de cel pu?in 8 luni, anterior depunerii acestei cereri, nu era prevazuta de lege ?i nici nu era solicitata de A.P.I.A., nefiind adusa la cuno?tin?a fermierilor o astfel de condi?ie.
Imprejurarea punctuala relevata corespunde voin?ei legiuitorului - exprimata prin con?inutul Anexei 1 la H.G. nr. 796/2012, dupa distinc?iile anterior men?ionate -, modificarea disp. art. 5 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 796/2012 intervenind numai la data de 7 iunie 2013, cand a avut loc publicarea in Monitorul Oficial nr. 335 - ?i, deci, intrarea in vigoare - a H.G. nr. 341/2013.
Curtea a constatat, a?adar, ca, daca, incepand cu data de 7 iunie 2013, textul art. 5 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 796/2012 avea con?inutul animalele pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie a acestora si pana in momentul iesirii/pana la data depunerii cererii, dupa caz, anterior acestei date, norma speciala avea con?inutul animalele pentru care se solicita ajutor specific trebuie sa fie detinute de beneficiar cel putin o perioada de 8 luni de la data intrarii in exploatatie a acestora si pana in momentul iesirii.
Prin urmare, sus?inerile recurentei referitoare la momentul na?terii "voca?iei" la ajutorul specific ?i la momentul na?terii "dreptului" la acest ajutor nu au relevan?a pe care A. N. P. I. A.  - Centrul Judetean Mures dore?te sa le-o atribuie, in defavoarea reclamantului-intimat, de vreme ce, la data de 19 septembrie 2012, legiuitorul stabilise, in mod expres ?i intr-o anume forma, aria de aplicare a condi?iei de eligibilitate cuprinse in art. 5 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 796/2012, iar analizarea cererii de ajutor specific prin raportare la o condi?ie suplimentara intrata in vigoare dupa aproape 9 luni (adica la 7 iunie 2013) - care nu era men?ionata nici in formularul de cerere pus de A.P.I.A. la dispozi?ia fermierului -, ramane fara suport legal, incalcand, principiul neretroactivita?ii legii, consacrat de art. 15 alin. 2 din Constitu?ie.
De asemenea, abordarea recurentei incalca exigen?a previzibilita?ii legii, confirmata prin jurispruden?a C.E.D.O. (bunaoara, Hot. C.E.D.O. - cauza Rotaru v. Romania, publicata in M.O. nr. 19/11 ianuarie 2001), aceasta impunand ca autorita?ile publice sa normeze rela?iile sociale prin adoptarea de acte normative care sa intre in vigoare dupa trecerea unei anumite perioade de timp, astfel incat sa permita oricarei persoane sa poata recurge la consultan?a de specialitate ?i sa i?i corecteze conduita. De asemenea, Curtea de la Luxemburg a impus institu?iilor europene, din motive de securitate juridica, obliga?ia de a avertiza operatorii economici, de o maniera clara ?i precisa, atunci cand inten?ioneaza sa se indeparteze de o anumita practica in anumite domenii de activitate, cu scopul ca destinatarii normelor sa nu resimta ?ocul unor schimbari imprevizibile, care i-ar putea vatama (Ordonan?a Pre?edintelui Cur?ii, cauza C-152/88 R, Sofrimport v. Comisia, 1988), in mod constant, aceasta instan?a europeana sanc?ionand nerespectarea principiului previzibilita?ii, declarand nule actele emise/adoptate in aceste condi?ii, cu motiva?ia ca sunt abuzive, lipsind destinatarii acestora de posibilitatea de a lua la cuno?tin?a de ele intr-un termen rezonabil ?i de a-?i adapta conduita in func?ie de schimbarile aduse de acestea (Hot. C.E.J., cauza 368-89, Crispoltoni v. Fattoria Tabacchi di Citta di Castello, 1991).
In acest sens, instan?a a constatat ca trimiterea paratei-recurente la "manualul de proceduri" ?i la faptul ca acesta a fost avizat de ministrul de resort, nu raspunde exigen?ei previzibilita?ii legii, in condi?iile in care, actul normativ aplicabil, in spe?a, respectiv H.G. nr. 796/2012, care a stabilit, in mod expres ?i imperativ, con?inutul cererii de plata pentru anul 2012 a ajutorului specific acordat producatorilor de lapte ?i de carne de vita din zonele defavorizate, precum ?i actele care trebuiau anexate, respectiv condi?iile de eligibilitate cu privire la ajutorul solicitat pentru anul 2012, nu con?inea condi?ia suplimentara referitoare la men?inerea animalelor in exploata?ie timp de cel pu?in 8 luni, pana la momentul depunerii cererii. Pe de alta parte, Curtea a retinut ca un "manual de proceduri" nu are for?a juridica a unei hotarari de Guvern pe care, a?adar, nu este apt sa o modifice - legiuitorul realizand aceasta modificare prin H.G. nr. 341/2013 (cu referire la disp. art. 5 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 796/2012, text normativ incident, in spe?a).
In fine, faptul ca taurinele inscrise in lista cuprinsa in cererea de plata depusa de reclamantul-intimat indeplineau condi?ia de eligibilitate prevazuta de art. 5 alin. 1 lit. f din H.G. nr. 796/2012 rezulta din Raportul de control nr. MS0102/7 ianuarie 2013 ?i din Lista de verificare a datelor din Raportul de control la fa?a locului, intocmita de A.P.I.A. - Centrul Jude?ean Mure? la 13 martie 2013, la aceste date animalele (taurinele) pentru care s-a solicitat ajutorul specific aflandu-se in exploata?ia reclamantului-intimat, termenul de 8 luni fiind respectat, de vreme ce animalele au intrat in exploata?ie la data de 28 aprilie 2012 (imprejurare necontestata de parata-recurenta).
Referitor la disp. art. 488 alin. 1 pct. 6 Cod proc. civ., Curtea a constatat, pe de o parte, ca recurenta a invocat acest temei, "insa nu in sensul literal al acestui text normativ, ci in sensul nemotivarii respingerii argumentelor_ prezentate in cuprinsul intampinarii depuse la instan?a de fond" ?i, pe de alta parte, Curtea a constatat ca prima instan?a a procedat la cercetarea fondului cauzei, motivarea hotararii satisfacand exigentele analizei raportului juridic dedus judecatii, mai exact a actului administrativ atacat, din perspectiva aspectelor de nelegalitate evocate, in cauza. In acest sens, Curtea a ?inut seama de faptul ca instanta poate sa raspunda, chiar si grupat, motivelor expuse de par?i, o astfel de abordare respectand exigen?ele art. 61 CEDO, astfel cum au fost dezvoltate prin jurisprudenta Curtii E.D.O. (e.g., Hot. din 9 decembrie 1994, cauza Ruiz Torija, Hot. din 15 februarie 2007, cauza Boldea).
Avand in vedere considerentele anterior expuse, Curtea a re?inut ca prevederile art. 488 alin. 1 pct. 6, 8 Cod proc. civ. nu sunt incidente, in cauza ?i, in consecin?a, a respins recursul paratului ca nefondat - art. 496 alin. 1 teza a II-a Cod proc. civ. In temeiul disp. art. 453 alin. 1 Cod proc. civ., recurenta a fost obligata la plata cheltuielilor de judecata in suma de 500 lei (onorariu avoca?ial probat cu factura fiscala nr. 0009448/16 decembrie 2014 ?i cu chitan?a nr. 0009517/16 decembrie 2014 - f. 29, dos. Cur?ii de Apel Tg.-Mure?), in favoarea intimatului.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri

Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Anulare proces verbal de contraventie - Hotarare nr. 1438 din data de 17.10.2017
Obligatia de a face - Contencios - Hotarare nr. 622 din data de 16.06.2017
Cerere valoare redusa - Hotarare nr. 157 din data de 13.02.2018
Cerere de valoare redusa - Hotarare nr. 97 din data de 30.01.2018
Autovehicul instrainat. Obligatia cumparatorului de transcriere a dreptului de proprietate - Decizie nr. 342 din data de 29.04.2015
Solicitarea cheltuielilor de judecata pe cale separata - Sentinta civila nr. 610 din data de 10.12.2014
Cerere de reexaminare a incheierii prin care s-a respins ajutorul public judiciar - Hotarare nr. 9730 din data de 10.12.2012
actiune in constatare - Sentinta civila nr. 542 din data de 22.10.2009
Exceptia de nelegalitate respingere - Decizie nr. 177/R din data de 29.07.2005
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6866 din data de 17.06.2013
Institutia Prefectului Judetului Alba - Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor. Cerere avand ca obiect obligarea acesteia la inmatricularea autoturismului reclamantului fara plata taxei pentru emisiile poluant - Decizie nr. 6497 din data de 10.06.2013
Cerere de chemare in garantie. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 889 din data de 02.09.2010
Cererea creditorului de numire a lichidatorului judiciar in baza art. 31 din Legea nr.359/2009 in procedura dizolvarii de drept nu intrerupe cursul prescriptiei extinctive. - Decizie nr. 895 din data de 05.11.2010
Cerere formulata de catre creditor prin care se solicita deschiderea procedurii insolventei, bazata pe creanta,rezultata din contractul de vanzare - cumparare . - Decizie nr. 814 din data de 28.10.2009
Cerere de inlocuire a administratorului judiciar formulata de catre creditorul ce detine cel putin 50% din valoarea creantelor. - Decizie nr. 820 din data de 28.10.2009
Inadmisibilitatea cererii de interventie in lipsa actiunii principale. - Decizie nr. 545 din data de 19.06.2009
Conditiile de admisibilitate a cererii de deschidere a procedurii insolventei. - Decizie nr. 577 din data de 26.06.2009
Actele si procedura de urmat pentru intocmirea carnetului de somaj. Organele competente. - Decizie nr. 728 din data de 11.06.2009
Respingerea nejustificata a cererii de amanare formulata de petitionar - Decizie nr. 533 din data de 06.09.2007