InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Olt

Aplicarea legii penale mai favorabile cu privire la obligatia de nu mai conduce nici un vehicul pe durata termenului de incercare impusa ca masura de supraveghere cu ocazia suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere confort mart. 861 si urmatoarele

(Decizie nr. 52 din data de 12.09.2014 pronuntata de Tribunalul Olt)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Tribunalul Olt | Jurisprudenta Tribunalul Olt

Prin decizia penala nr.  52pronuntata la data de 12.09.2014 de Trib. Olt in dosarul nr. 1548/311/2014     a  fost              respinsa contestatia formulata impotriva  sentintei penale nr.  482 pronuntata la data de 15.05.2014 de Judecatoria Slatina in dosarul nr.  1548/311/2014 de contestatorul B. D., domiciliat in comuna _ jud. _, ca nefondata.
A fost obligat condamnatul la plata sumei de 40 lei catre stat cu titlu de cheltuieli judiciare.
In acest sens s-a retinut ca prin sentinta penala nr. 482 pronuntata la data de 15.05.2014 de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 1548/311/2014 in baza art. 595 alin. 1 C. proc. pen. a fost respinsa ca neintemeiata cererea formulata de persoana condamnata B. D., , de aplicare a legii penale mai favorabile.
In baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen. a fost obligata  persoana condamnata la plata sumei de 100 lei cheltuieli judiciare catre stat.
       Pentru  a  se pronunta aceasta  sentinta au fost avute in vedere cele ce urmeaza :
,,La data de 21.02.2014 a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Slatina sub nr. 1548/311/2014 contestatia la executare formulata de persoana condamnata B. D. impotriva sentintei penale nr. 1009/19.12.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 6256/311/2012, definitiva prin decizia penala nr. 1007/30.03.2013 pronuntata de Curtea de Apel Craiova.
In motivare, petentul a aratat ca prin sentinta penala nr. 1009/19.12.2012 pronuntata de Judecatoria Slatina in dosarul nr. 6256/311/2012a fost condamnat la pedeapsa de 2 luni inchisoare cu aplic. art. 81 din vechiul Cod penal, pentru savarsirea infractiunii prev. de art. 184 alin. 2 si 4 C.p., cu aplic. art. 74 alin. 1 lit. a,c, art. 76 alin. 1 lit. e C.p. si art. 320 ind. 1 din vechiul Cod penal, cu termen de incercare 2 ani si 2 luni.
Prin decizia penala nr. 1007/30.04.2013 a Curtii de Apel Craiova s-a majorat pedeapsa la un an inchisoare cu suspendare sub supraveghere conform art. 86 ind. 3 C.p. si s-a stabilit un termen de incercare de 3 ani.
Prin aceeasi decizie Curtea de Apel Craiova a dispus in baza art. 863 lit. e din Vechiul Cod penal o pedeapsa suplimentara printre alte conditii, obligatia suplimentara de a nu conduce nici un autovehicul pe toata perioada termenului de incercare, situatie care creeaza mari prejudicii motivat de faptul ca nu poate sa - si exercite atributiile pe care le are la o societate agricola al carui presedinte si administrator este.
Aceasta obligatie de a nu conduce nici un fel de autovehicul pe toata perioada de incercare nu poate fi calificata ca o pedeapsa complementara sau accesorie pe langa pedepasa principala, nefiind enumerata in mod expres la art. 64 si nici la art. 71 din Vechiul Cod penal. Cum norma legala este de stricta interpretare, interpretul nu poate adauga la lege si nici nu poate interpreta in mod extins art. 86 ind. 3 alin. 3 lit. e din Codul penal vechi.
Dispozitiile art. 93 din Noul Cod penal, care reglementeaza masurile de supraveghere si obligatiile ce trebuie ori pot fi impuse condamnatului in situatia suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere, nu mai prevad obligatia de a nu conduce vreun autovehicul pe durata termenului de incercare. Sub acest aspect art. 93 din Noul Cod penal este mai favorabil decat art. 86 ind. 3 alin. 3 lit. e din Vechiul Cod penal.
Obligatia de a nu conduce nici un autovehicul impusa sub Vechiul Cod penal nu poate fi calificata potrivit Noului Cod penal ca fiind o pedeapsa complementara deoarece s - ar agrava situatia condamnatului, ceea ce contravine principiului aplicarii legii penale mai favorabile impus de art. 6 din Noul Cod penal. Rezulta asadar fara putinta de tagada ca prevederile art. 86 ind. 3 alin. 3 lit. e din Vechiul Cod penal nu au corespondent in sectiunea a 5 - a intitulata suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere din Noul Cod penal.
In concret, in prezent contestatorul executa o obligatie stabilita in sarcina sa potrivit legii vechi si care nu mai este prevazuta in legea noua, ceea ce contravine principiului aplicarii legii penale mai favorabile.
In drept, contestatia s-a intemeiat pe dispozitiile art. 598 alin. 1 lit. c coroborat cu art. 6 NCPP si art. 93 NCP. S-au atasat inscrisuri in xerocopie.
S-a atasat dosarul nr. 6256/311/2012 in care s-a pronuntat sentinta penala nr. 1009/19.12.2012.
Analizand actele si lucrarile dosarului prin  prisma dispoz. art  595 alin. 1 din Codul de procedura penala si art. 6 din Codul penal,  instanta constata ca cererea este  neintemeiata pentu motivele care vor fi expuse in continuare.
Prin sentinta penala nr. 1009 din 19.12.2012 pronuntata de catre Judecatoria Slatina in dosarul nr. 6256/311/2012, contestatorul B. D. a fost condamnat la pedeapsa de 2 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, fapta prev. si ped. de art. 184 alin. 2 si 4  din Codul penal. Prin aceeasi sentinta, in baza art. 81 din Codul penal s - a dispus suspendarea conditionata a executarii pedepsei inchisorii pe o durata de 2 ani si 2 luni reprezentand termen de incercare potrivit art. 82 din Codul penal.
Prin decizia penala nr. 1007 din 30.04.2013 pronuntata de catre Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 6256/311/2012, a fost admis recursul partii civile G. V., casata in parte sentinta penala si majorata pedeapsa aplicata inculpatului la 1 an inchisoare. In baza art. 86 ind. 1 din Codul penal a fost suspendata sub supraveghere executarea pedepsei principale pe durata unui termen de incercare de trei ani iar in baza art. 86 ind. 3 alin. 3 din Codul penal a fost obligat inculpatul ca, pe durata termenlui de incercare, sa nu conduca nici un autovehicul.
Potrivit dispozitiilor art. 6 din Codul penal - (1) - Cand dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare si pana la executarea completa a pedepsei inchisorii sau amenzii a intervenit o lege care prevede o pedeapsa mai usoara, sanctiunea aplicata, daca depaseste maximul special prevazut de legea noua pentru infractiunea savarsita, se reduce la acest maxim.
(2) - Daca dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare la deten?iune pe via?a ?i pana la executarea ei a intervenit o lege care prevede pentru aceea?i fapta numai pedeapsa inchisorii, pedeapsa deten?iunii pe via?a se inlocuie?te cu maximul inchisorii prevazut pentru acea infrac?iune.
(3) - Daca legea noua prevede in locul pedepsei inchisorii numai amenda, pedeapsa aplicata se inlocuie?te cu amenda, fara a se putea depa?i maximul special prevazut in legea noua. ?inandu-se seama de partea executata din pedeapsa inchisorii, se poate inlatura in totul sau in parte executarea amenzii.
(4) - Masurile educative neexecutate ?i neprevazute in legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in con?inutul ?i limitele prevazute de aceasta, daca este mai favorabila.
(5) - Cand legea noua este mai favorabila in condi?iile alin. (1)-(4), pedepsele complementare ?i masurile de siguran?a neexecutate ?i neprevazute in legea noua nu se mai executa, iar cele care au corespondent in legea noua se executa in con?inutul ?i limitele prevazute de aceasta.
(6) - Daca legea noua este mai favorabila numai sub aspectul pedepselor complementare sau masurilor de siguran?a, acestea se executa in con?inutul ?i limitele prevazute de legea noua.
(7) - Cand o dispozi?ie din legea noua se refera la pedepse definitiv aplicate, se ?ine seama, in cazul pedepselor executate pana la data intrarii in vigoare a acesteia, de pedeapsa redusa sau inlocuita potrivit dispozi?iilor alin. (1)-(6).
Analizand cererea dedusa judecatii prin raportare la dispozitiile art. 6 din Codul penal a caror aplicare o solicita contestatorul B. D. in prezenta cauza, instanta constata ca acesta nu se regaseste in nici unul dintre cazurile de aplicare a legii penale mai favorabile dupa judecarea definitiva a cauzei astfel cum au fost expuse mai sus. Astfel, la stabilirea criteriilor pentru aplicarea legii penale mai favorabile, legiuitorul a avut in vedere doar limitele de pedeapsa prevazute in cele doua legi succesive in ceea ce priveste pedeapsa principala si efectul prevederii/neprevederii in legea penala noua a masurilor educative, pedepselor complementare si a masurilor de siguranta, fara a se face trimitere, in aplicarea principiului prevazut de art. 6 din Codul penal, la analiza comparativa a obligatiilor stabilite de catre instanta in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere. Mai departe, in acelasi sens, sunt de evidentiat si dispozitiile art. 16 alin. 1 din Legea nr. 187/2012 potrivit cu care - Masura suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei aplicata in baza Codului penal din 1969 se mentine si dupa intrarea in vigoare a Codului penal, pana la implinirea termenului de incercare stabilit prin hotararea de condamnare. Analizand in continuare dispozitiile alin. 2 al aceluiasi articol, instanta constata ca legiuitorul a avut in vedere si a permis analiza comparativa a obligatiilor impuse inculpatului in cazul suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere numai in aplicarea art. 5 din Codul penal referitor la aplicarea legii penale mai favorabile in cursul judecatii iar nu si dupa ramanerea definitiva a hotararilor de condamnare.
Este adevarat ca printre masurile de supraveghere si obligatiile prevazute de art. 93 din Codul penal nu se mai regaseste obligatia prevazuta de art. 863 alin. 3 lit. e din Codul penal din 1969, impusa contestatorului B. D. prin decizia penala nr. 1007 din 30.04.2013 pronuntata de catre Curtea de Apel Craiova in dosarul nr. 6256/311/2012, insa aceasta modificare este justificata doar prin faptul ca exercitarea acestui drept poate fi interzisa cu titlu de pedeapsa complementara - art. 66 alin. 1 lit. i din Codul penal a carei executare incepe de la ramanerea definitiva a hotararii prin care s - a dispus suspendarea sub supraveghere.
In concluzie, a accepta rationamentul juridic al contestatorului B. D. si a inlatura obligatia stabilita de catre instanta de a nu conduce nici un vehicul pe durata termenului de incercare in conditiile in care o astfel de ipoteza nu se regaseste printre criteriile stabilite de catre legiuitor in aplicarea principiului legii penale mai favorabile dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare(art. 6 din Codul penal), ar insemna sa se aduca atingere autoritatii de lucru judecat a hotararii penale, hotarare care, odata cu ramanerea definitiva, se bucura de o prezumtie absoluta de adevar juridic.
Prin urmare, in raport de argumentele anterior expuse, instanta constata faptul ca cererea formulata de catre contestatorul B. D. de aplicare a legii penale mai favorabile dupa ramanerea definitiva a cauzei este neintemeiata.
In baza art. 275 alin. 2 C. proc. pen., va obliga pe contestatorul B. D. la 100 lei cheltuieli judiciare catre stat."
Impotriva acestei  sentinte a formulat contestatie condamnatul pentru  motivele expuse in partea introductiva a deciziei.
Instanta a constatat ca este nefondata aceasta contestatie.
Pentru aceasta concluzie s-a retinut ca este temeinica sentinta pronuntata de prima instanta pentru motivele indicate de aceasta dar si pentru cel ce urmeaza. In acest ultim sens se constata ca  sustinerea contestatorului potrivit careia interdictia instituita asuprea  acestuia ca masura de supraveghere prin sentinta de condamnare cu nr. 482 pronuntata la  data de 15.05.2014 de Judecatoria Slatina in dos. nr. 6256/311/2012, asa cum a fost  casata in parte prin decizia nr.  1007 pronuntata la data de 30.04.2013 de Curtea de apel Craiova in dosarul nr.  6256/311/2012, constand in aceea ca pe durata termenului de incercare reprezentat de durata suspendarii sub supraveghere a  executarii pedepsei este obligat sa nu conduca nici un vehicul  nu mai este prevazuta de  legea penala intrata in vigoare la data de 1.02.2014  si ca astfel in baza art. 6 din legea nr. 187/2012 aceasta interdictie nu isi mai produce efectele de la  aceasta ultima data este lipsita de temei juridic. Argumentul este acela ca nu sunt intrunite conditiile  normei de drept penal de la art. 6 din legea nr. 187/2012 mentionata deoarece  o astfel de interdictie instituita cu caracter de obligatie de a nu mai conduce nici un fel de vehicul pe drumurile publice pe durata termenului de incercare  este prevazuta de  noua lege indicata ca mai favorabila in conditiile in care desi nu mai este mentionata intre masurile de supraveghere de la art.93 alin. 1 ,2 si 3 Cpen. de legea in vigoare dupa 1.02.2014 totusi este stabilita de aceasta cu caracter de sanctiune penala sub forma pedepsei complementare la care se refera normele onerativ - imperative de la art. 66  alin. 1 lit. i C.pen. a caror  aplicare are loc in conditiile art. 67 C.pen. care nu impun  vreo limita  de pedeapsa. In acest sens se mai retine  mentiunea ca executarea acestei pedepse complementare are loc conform art. 68 alin. 1 lit. b Cp (de la data  ramanerii definitive a hotararii prin care s-a dispus suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere).
      In consecinta, in baza art. 595 alin. 12 C.p.p. contestatia a fost respinsa, prin decizia mentionata anterior, ca nefondata iar ca urmare a acestei solutii contestatorul a fost obligat la plata cheltuielilor judiciare catre stat.   
Data publicarii pe portal:06.10.2014
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Competenta materiala de solutionare a unei exceptii de nelegalitate, invocata dupa intrarea in vigoare a noului Cod de procedura civila, intr-un proces inceput sub incidenta vechiului Cod de procedura civila regulator de competenta. - Sentinta civila nr. 129/F din data de 25.09.2014
Termenul de prescriptie a dreptului de a cere restituirea taxei speciale pentru autoturisme si autovehicule, raportat la jurisprudenta Curtii de Justitie a Uniunii Europene. - Decizie nr. 2066/R din data de 11.09.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs. TVA tranzactii imobiliare. Efectele deciziei CJUE pronuntata la data de 07.11.2013 in cauzele conexe C-249/12 si C-250/12 (Tulica si Plavosin). Regim juridic nulitate acte administrativ fiscale. - Decizie nr. 1110/R din data de 28.03.2014
Noul cod de procedura civila - Recurs CASJ. Nivelul contributiei la FNUASS aferent veniturilor din profesii libere si comerciale, in anul 2009, este de 6,5 %. Decizie Curtea constitutionala nr. 439/2013. Legalitate decizie de impunere emisa de CASJ sub ac - Decizie nr. 1759/R din data de 06.06.2014
Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta - Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014
Achizitii publice. Respingere ca tardiva a contestatiei la CNSC. Legalitate decizie CNSC - Art. 256 ind. 2 alin. 1 lit. b) raportat la art. 3 lit. z) din OUG nr. 34/2006 (Decizia nr. 1967/R/8.08.2014,Dosar nr. 350/64/2014 redactat jud. M.I.M.) - Decizie nr. 1967/R din data de 08.08.2014
Exigenta motivarii masurii luate printr-un act administrativ este necesara pentru verificarea legalitatii acestuia. - Decizie nr. 1718/R din data de 04.04.2013
Actiune formulata de instanta de contencios administrativ impotriva Deciziei de impunere emisa de CASJ B pentru plata obligatiei la CAS si majorarea dobanzilor. Admisibilitatea actiunii. Legalitatea deciziei de impunere emisa de CASJ Sanctiunea nelega - Decizie nr. 2075/R din data de 17.04.2013
Admisibilitatea cererii de revizuire in conditiile dovedirii de revizuenta a indeplinirii conditiilor prevazute de art. 322 pct. 2 Cod procedura civila. In sens contrar cererea de revizuire se va respinge ca neintemeiata si nelegala - Decizie nr. 436/R din data de 31.01.2013
1. In cazul veniturilor pentru care exista atat obligatia evidentierii, cat si obligatia declararii, daca veniturile au fost evidentiate in actele contabile sau in alte documente legale, dar nu au fost declarate la organul fiscal competent, nu se poate di - Decizie nr. 105/Ap din data de 03.10.2013
Audierea unui numar de martori in faza actelor premergatoare nu confera procesului verbal de consemnare a acestor audieri caracterul de proba ilegala. Incalcarea dreptului aparatorului de a asista la aceste audieri este sanctionata cu nulitatea relativa - Decizie nr. 365/R din data de 11.04.2013
Exceptia de nelegalitate prevazuta de art. 4 din Legea nr. 554/2004 efecte In cazul admiterii exceptiei de nelegalitate instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost ... - Decizie nr. 560/R din data de 08.02.2012
Nu se poate dispune, printr-o incheiere de indreptare a erorii materiale data in camera de consiliu, fara citarea partilor, ulterior redactarii minutei si pronuntarii hotararii, schimbarea incadrarii juridice retinute prin actul de sesizare al insta... - Decizie nr. 232/R din data de 16.03.2012
Traficul de persoane. Individualizarea judiciara a pedepsei. Criterii de apreciere. - Decizie nr. 129/R din data de 20.12.2011
Continutul convorbirilor telefonice interceptate in baza autorizatiei date de judecator in conditii de legalitate pot fi valorificate sub aspect probator de instanta investita cu solutionarea cauzei in fond, in masura in care acestea se coroboreaza c... - Decizie nr. 36/R din data de 19.01.2012