Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Noul cod de procedura civila - Apel impotriva incheierii de respingere ca inadmisibila a cererii de interventie accesorie – art. 64 alin. 4 c.pr.civ. Cerere interventie accesorie consilier local in litigiu avand ca obiect obligare Consiliu Local la adopta

(Decizie nr. 2/Ap din data de 13.06.2014 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.) | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Deliberand asupra recursului de fata, constata:
Prin incheierea de sedinta din data de 08.05.2014 pronuntata de Tribunalul Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. 5678/62/2013 au fost respinse ca inadmisibile cererile de interventie in interesul paratului Consiliul Local al Comunei H., formulate de F.G., C.A., G.M., K.S., L.F.G., M.N., N.S. si S.C..
In considerentele acestei incheieri, Tribunalul Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal a retinut ca prin cererea dedusa judecatii, reclamanta A.A.Z.H. a solicitat obligarea Consiliului Local H. sa emita o Hotarare pentru finalizarea procedurii de atribuire in concesiune sau in folosinta a pasunii catre asociatie, proportional cu efectivele de animale detinute de asociatie si membrii acesteia.
Tribunalul a mai retinut ca cerintele esentiale ale cererii de interventie voluntare se desprind din art. 61 alin. 1 CPC si constau in existenta unui proces civil in curs de desfasurare, initiativa introducerii tertului in proces sa apartina acestuia, invocarea de catre un tert a unui interes propriu si lipsa calitatii de parte originara a tertului in proces.
In ceea ce priveste conditia interesului propriu pe care tertii incearca sa-l apere prin promovarea interventiei accesorii, Tribunalul a constatat ca aceasta nu se verifica in cauza, retinand ca prin HCL H. nr. 22/03.06.2013 (f.64 vol. 1) a fost revocata HCL H. nr. 5/31.01.2013 privind concesionarea si scoaterea la licitatie a suprafetelor de pajisti de pe raza comunei H. catre organizatiile si asociatiile locale ale crescatorilor de animale, legal constituite, pentru punerea in valoare si folosirea optima a pajistilor si ca, din procesul verbal al sedintei (f. 65 vol. 1) rezulta ca tertii au votat pentru inchirierea, concesionarea, atribuirea directa a unor suprafete de teren din izlazul comunal, proprietatea privata a comunei H.  catre toti utilizatorii persoane fizice si juridice, fiind astfel adoptata HCL nr. 22/03.06.2013.
Tribunalul a mai retinut ca reclamanta nu a pus in discutie valabilitatea vreunei hotarari a Consiliului Local, solicitand cenzurarea refuzului primarului insarcinat cu punerea in aplicare a HCL nr. 5/2013 de solutionare a cererilor membrilor sai si ale asociatiei formulate pentru punerea in aplicare a  hotararii aratate (f. 2 vol.1).
Dispozitiile legale invocate de terti au, in opinia instantei de fond, tocmai menirea de a individualiza raspunderea consilierului local pentru hotararile adoptate de autoritatea deliberativa din care face parte numai in masura in care a votat pentru adoptarea hotararilor respective.
In consecinta, atat timp cat in cauza nu se pune in discutie valabilitatea vreunui act adoptat de Consiliul Local H., tribunalul a retinut ca tertii intervenienti - consilieri locali nu justifica un folos propriu material/moral rezultat din sustinerea cererii de interventie, grefat pe o eventuala angajare a raspunderii in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
Impotriva acestei incheieri, tertii – intervenienti accesorii S.C., K.S., N.S., G.M., M.N.,  L.F.G., C.A. si F.G. au declarat apel, prin cereri distincte, dar identice ca si continut, in termenul legal, prin care au solicitat admiterea apelului, admiterea cererilor de interventie accesorie si trimiterea cauzei la Tribunalul Brasov pentru continuarea judecarii litigiului pe fond.
In motivare, a aratat ca desi au demonstrat cu inscrisuri (adresa nr. 1714/05.03.2014 emisa de UAT H.) faptul ca au calitatea de consilieri locali si ca au participat la sedinta Consiliului Local H. din data de 03.06.2013, in care au votat pentru inchirierea, concesionarea, atribuirea directa a unor suprafete de teren din izlazul comunal, proprietatea privata a comunei H.  catre toti utilizatorii persoane fizice si juridice, instanta de fond a respins gresit cererea lor de interventie accesorie in interesul Consiliului Local H..
Apelantii au aratat ca, in acest mod, au fost ignorate prevederile art. 56 din Legea nr. 393/2004 care instituie principiul raspunderii consilierilor locali atat in nume propriu, pentru activitatea desfasurata, cat si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
Apelantii au mai aratat ca, respingand cererea de interventie in interesul paratului Consiliul Local H., prima instanta le-a incalcat dreptul la un proces echitabil consacrat atat de Constitutie, cat si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prin ingradirea posibilitatii de a demonstra ca atat CL H., cat si tertii intervenienti, in calitate de consilieri locali, au actionat cu buna credinta, cu respectarea legii, in opozitie cu activitatea consilierului local H.E., din culpa caruia, fata si de lipsa altor 7 consilieri locali, nu s-a putut constitui cvorumul pentru adoptarea unui act normativ care sa stabileasca modul de gestionare a pasunilor la sedinta din data de 07.06.2013 a Consiliului Local H..
Apelantii au formulat aparari si pe fondul actiunii reclamantei, solicitand respingerea acesteia ca nefondata.
In drept a fost invocata aplicarea art. 61 pct. 1 si 3, art. 63, art. 64 pct. 1, 2 si 3, art. 65 si art. 67, art. 466 si urm., art. 480 pct. 2, art. 451 si urm. c.pr.civ., art. 56 din Legea nr. 393/2004, Legea  nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Legea nr. 215/2001, OUG nr. 34/2013 si normele metodologice de aplicare a acesteia.
Cererea de apel este scutita de obligatia de plata a taxei judiciare de timbru conform art. 34 alin. 3 coroborat cu art. 23 alin. 1 din  OUG 80/2013.
Intimata parata A.P.I.A., prin intampinare formulata in conditiile art. XV alin. 3 din Legea nr. 2/2013 (filele 73-75), a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, motivat de faptul ca, instanta de fond, prin incheierea de sedinta din data de 08.05.2014, pronuntata in cauza, a admis exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive. A mai aratat ca nu se justifica participarea sa in aceasta cauza deoarece prin actiune se solicita obligarea Consiliului Local H. la emiterea unui act administrativ, hotarare de consiliu local cu caracter individual, pentru finalizarea procedurii de atribuire in concesiune sau in folosinta a pasunii catre asociatie, proportional cu efectivele de animale detinute de asociatie si membrii acesteia, ceea ce nu face obiectul de activitate a acestei institutii.  
Partile nu au mai solicitat administrarea altor probe noi in apel.
Intimata – reclamanta  si intimatii – parati Consiliul Local H. si UAT H. nu au formulat intampinare conform art. XV alin. 3 din Legea nr. 2/2013.
Partile nu au mai solicitat administrarea altor probe noi in recurs.
Analizand exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei APIA si apelurile declarate de tertii – intervenienti accesorii S.C., K.S., N.S., G.M., M.N.,  L.F.G., C.A. si F.G., curtea retine urmatoarele:
Cu privire la exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a intimatei parate APIA, Curtea constata ca aceasta este fondata.
Astfel, calitatea procesuala in apel are ca situatie premisa calitatea de parte a persoanei respective in fata instantei de fond, aspect care rezulta din interpretarea art. 478 alin. 1 si 3 din c.pr.civ.
Or, in cauza, instanta de fond, prin incheierea de sedinta din data de 08.05.2014, a admis exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratei APIA, motivat de faptul ca reclamanta A.A.Z.H. nu a formulat pretentii in contradictoriu cu aceasta, iar obligatiile din litigiu nu intra in sfera de competenta a acestei institutii publice.
Prin urmare, cum in fata instantei de fond reclamanta nu a justificat calitatea procesuala pasiva a paratei APIA, cu atat mai mult, aceasta calitate nu poate fi justificata in prezenta cale de atac, astfel ca exceptia invocata in prezentul apel este fondata, urmand a fi admisa.
Cu privire la cererile de apel formulate de tertii – intervenienti accesorii S.C., K.S., N.S., G.M., M.N.,  L.F.G., C.A. si F.G., Curtea constata ca acestea nu sunt intemeiate.
Astfel, apelantii invoca drept motiv principal de reformare a incheierii primei instante faptul ca aceasta a ignorate prevederile art. 56 din Legea nr. 393/2004 care instituie principiul raspunderii consilierilor locali atat in nume propriu, pentru activitatea desfasurata, cat si solidar, pentru activitatea consiliului din care fac parte si pentru hotararile pe care le-au votat.
Aceasta sustinere nu este insa corecta. Astfel, prin cererea de chemare in judecata intimata reclamanta A.A.Z.H. a solicitat obligarea intimatului parat Consiliul Local H. la emiterea unui act administrativ, hotarare de consiliu local cu caracter individual, pentru finalizarea procedurii de atribuire in concesiune sau in folosinta a pasunii catre asociatie si obligarea paratei UAT H. la plata daunelor materiale corespunzatoare sumelor neincasate de la APIA in anul 2013 corespunzator numarului de animale si a daunelor morale de 50.000 lei.
Actiunea a fost promovata in conditiile in care, prin HCL H. nr. 5/31.01.2013, s-a aprobat initial concesionarea si scoaterea la licitatie a suprafetelor de pajisti de pe raza Comunei H., jud. B., catre organizatiile si asociatiile locale de crescatori de animale, legal constituite, pentru punerea in valoare si folosirea optima a pajistilor.
Ulterior, prin HCL H. nr. 22/03.06.2013 a fost revocata HCL H. nr. 5/31.01.2013, fara a se adopta, dupa aceasta data, vreo hotarare privind modul de administrare a suprafetelor de pajisti de pe raza Comunei H., jud. B., motivat de faptul ca, astfel cum sustin si apelantii, nu a fost posibila intrunirea cvorumului legal necesar pentru adoptarea hotararii.
Fata de obiectul cererii de chemare in judecata – obligarea paratului Consiliul Local H. sa adopte un act administrativ, Curtea apreciaza ca, in mod legal, a retinut prima instanta ca tertii intervenienti accesorii – consilieri locali, nu au justificat un interes propriu pentru a participa la judecarea cauzei, in nume propriu si in interesul paratului Consiliul Local H..
Este adevarat ca in calitate de consilieri locali tertii raspund pentru activitatea consiliului si pentru actele adoptate de acesta, in situatia in care au votat pentru adoptarea lor, in conditiile art. 56 din Legea nr. 393/2004, modificata, insa, in cauza, nu se contesta un astfel de act administrativ, ci se tinde la sanctionarea refuzului – nejustificat in opinia intimatei reclamante – de adoptare a unui act administrativ, in conditiile art. 1 si 8 teza a doua din Legea  nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.
In plus, in procedura de verificare de catre tribunal a caracterului justificat sau nu al refuzului Consiliului Local H. de a adopta o hotarare de reglementare a procedurii de atribuire in concesiune sau in folosinta a pasunii catre intimata reclamanta A.A.Z.H., nu se justifica participarea chiar a consilierilor locali care s-au opus acestei atribuiri, acestia nejustificand un interes personal in acest demers, in conditiile in care nu s-a angajat raspunderea consiliului local respectiv.
Nu poate fi retinuta nici sustinerea apelantilor ca prima instanta le-a incalcat dreptul la un proces echitabil consacrat atat de Constitutie, cat si de Conventia Europeana a Drepturilor Omului, prin ingradirea posibilitatii de a demonstra ca atat CL H., cat si tertii intervenienti, in calitate de consilieri locali, au actionat cu buna credinta, cu respectarea legii.
Astfel, participarea la orice proces civil este conditionata de justificarea unui interes, conform art. 32 alin. 1 lit. d) c.pr.civ., care trebuie sa fie determinat, legitim, personal, nascut si actual, conform art. 33 c.pr.civ., iar aceasta conditie nu incalca art. 6 CEDO si nici art. 21 din Constitutie.
Or, in cauza, tertii intervenienti nu au justificat un astfel de interes, in conditiile in care nu s-a pus in discutie, in actiune principala, valabilitatea vreunui act adoptat prin votul exprimat de acestia, in calitate de consilier local si nici nu s-a invocat ca lipsa de actiune a Consiliului Local H. in adoptarea actului administrativ invocat in petitul 1 se datoreaza actiunilor sau inactiunilor lor.
Pentru toate aceste considerente, constatand incidenta art. 480 alin. 1 c.pr.civ., Curtea va  respinge cererile de apel formulate de tertii – intervenienti accesorii S.C., K.S., N.S., G.M., M.N.,  L.F.G., C.A. si F.G. impotriva incheierii de sedinta din data 08.05.2014 pronuntata de Tribunalul Brasov – Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal in dosarul nr. 5678/62/2013, pe care o va mentine.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Procedura civila si penala (cai de atac, competente etc.)

Recurs inadmisibil - Decizie nr. DP148/R/2008 din data de 31.03.2009
Apel respins ca tardiv formulat - Sentinta civila nr. 1053 din data de 23.12.2015
Gresita conexare a 2 cauza si gresita dobandire a calitatii de inculpat ca urmare a admiterii plangerii , art 278 al 8 , lit a c p p . Casare cu trimitere pentru respectarea art 372 c p p - Decizie nr. 121 din data de 30.04.2010
Admiterea plingerii si trimiterea cauzei la prim-procuror pentru motivare. Inadmisibilitatea acestei solutii fata de dispozitiile art.278 ind 1 al.8 C.p.p. - Decizie nr. 4 din data de 12.01.2009
ART.220 CP. MODALITATEA DE SESIZARE A INSTANTEI ANTERIOR INTRARII IN VIGOARE A LEGII 247/2005. - Decizie nr. 113 din data de 28.01.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016
Pierderea calitatii de asociat urmare a executarii silite a partilor sociale. Nulitatea absoluta a hotararilor AGA adoptate dupa transmiterea partilor sociale catre o terta persoana. - Decizie nr. 433/R din data de 25.10.2016