InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Calarasi

Faliment: Contestatie formulata de catre debitoare impotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului formulata creditoare - admitere

(Sentinta civila nr. 80 din data de 14.03.2013 pronuntata de Tribunalul Calarasi)

Domeniu | Dosare Tribunalul Calarasi | Jurisprudenta Tribunalul Calarasi

Faliment
Contestatie formulata de catre debitoare impotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului  formulata  creditoare  - admitere
Lipsa caracterului  cert , lichid si exigibil al creantei .
Art.31 raportat la art.3(1) lit.a pct.6 si 12, art.11(1) lit.c si 33 din Lg.85/2006.
Prin sentinta civila 80/14 Martie 2013 pronuntata in dosarul nr. _/116/2013  Tribunalul  Calarasi a respins exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de catre debitoare, a admis contestatia formulata de catre debitoarea S.C. T S.R.L. impotriva cererii de deschidere a procedurii falimentului impotriva sa formulata de catre creditoarea S.C. EE S.R.L.., a dispus respingerea cererii creditoarei de deschidere a procedurii falimentului impotriva debitoarei si a obligat creditoarea catre debitoare la 1120 lei cheltuieli de judecata (1000 lei onorariu avocat si 120 lei taxa de timbru).

Pentru a pronunta aceasta solutie, tribunalul a avut in vedere urmatoarele :
Prin cererea depusa la acest tribunal in data de 13.02.2013 si inregistrata sub nr_./116/2013 creditoarea S.C. EE S.R.L., cu sediul in Bucuresti_, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J40/_./20.., CUI 17_., reprezentata de SCPA CE cu sediul in Bucuresti, _ in baza art.31 din Legea 85/2006 a solicitat deschiderea procedurii insolventei impotriva debitoarei S.C. T S.R.L., cu sediul in Calarasi, _, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.J51//20.., CUI 152_..
In motivarea cererii creditoarea arata ca debitoarea ii datoreaza suma de 110.374,88 lei reprezentand contravaloare factura neachitata nr.1/18.07.2011 conform contractului de arenda nr.1_/26.04.2010 inregistrata la Consiliul Local al localitatii O, jud.Constanta sub nr.6_./22.04.2010, capitolul 4, art.8,9 si 10.
Prin contractul precizat a transmis debitoarei spre folosinta un teren in suprafata de 445,06 ha in extravilanul localitatii O, jud.Constanta, in schimbul achitarii unei arende de 200 lei/ha/an+TVA.
A emis factura precizata insa debitoarea nu a achitat suma solicitata.
In baza art.7201 C.proc.civ.(vechi) in datele de 26.04.2010 si 29.07.2011, a efectuat procedura prealabila, debitoarea recunoscand suma si obligandu-se sa o achite. Debitul este scadent de mai mult de 90 de zile.
Apreciaza ca starea de insolventa a debitoarei este vadita, iar creanta sa certa, lichida si exigibila. Debitoarea nu detine bunuri mobile si imobile, in patrimoniul sau asa dupa cum rezulta din procesul verbal de insolvabilitate emis de BEJ PCG la 14.02.2013. Mai arata creditoarea ca a mai formulat o cerere impotriva debitoarei de deschidere a procedurii insolventei, respinsa, si care a format obiectul dosarului nr.1_/116/2012 al Tribunalului Calarasi.
Arata ca in mod nefondat si nelegal debitoarea apreciaza ca a  semnat contractul de arenda sub presiune, actele si corespondenta purtate intre parti demonstrand ca actul a fost incheiat si semnat in deplina cunostinta de cauza. Nu subzista nici apararea debitoarei cu privire la imposibilitatea valorificarii terenului si infiintarii de culturi deoarece a cunoscut termenul de valabilitate al contractului la semnarea acestuia (de 8 luni).
In drept se invoca art.31 raportat la art.3(1) lit.a pct.6 si 12, art.11(1) lit.c si 33 din Lg.85/2006. S-a depus taxa de timbru de 120 lei. In dovedirea cererii sale solicita proba cu acte depunand:
1.contract de arenda nr_..12.26.04.2010 inregistrat la Consiliul Local al localitatii O, jud.Constanta sub nr_./22.04.22010;
2.factura fiscala nr.1/18.07.2011;
3.Proces-verbal de conciliere din data de 29.07.2011;
4.imputernicire avocatiala SCPA CE nr.0974812/2013;
5. procesul-verbal de insolvabilitate emis de catre BEJ PCG, la data de 14.02.2013.
S-au depus oferte din partea administratorilor judiciari.
Prin contestatia formulata debitoarea solicita respingerea cererii creditoarei deoarece nu intruneste conditiile prevazute de art.31 din Lg.85/2006 respectiv creanta nu este certa, lichida si exigibila, iar starea de insolventa nu exista deoarece conform actelor depuse la dosar rezulta ca a efectuat plati, neplata creantei creditoarei, datorandu-se neintelegerilor dintre parti. Se invoca si autoritatea de lucru judecat, avandu-se in vedere sentinta civila nr.216/25.09.2012 a Tribunalului Calarasi, dos.1_/116/2012 irevocabila prin decizia civila a Curtii de Apel Bucuresti nr.2334/18.12.2012. In aceasta sentinta este inclusa si creanta din prezenta cauza.
Pe fond se arata ca arenda a fost prevazuta pentru un an iar durata contractului de arenda este doar de 8 luni, si ca nici in acest timp nu a putut efectua lucrarile pe teren deoarece a constatat ca acesta era lucrat deja, de diferite persoane, chiar daca nu era lucrat in totalitate, aspect adus la cunostinta creditoarei care nu a luat nici un fel de masuri. La data incheierii contractului (cu durata de 8 luni) respectiv 26.04.2010 nu se mai putea infiinta culturi deoarece expirase perioada de insamantare.
Debitoarea arata ca in cauza contractul a fost incheiat sub presiune, fiind amenintata de catre creditoare ca va fi actionata in justitie daca nu semneaza contractul . Acest aspect este materializat prin promovarea unor actiunii ce fac obiectul dosarelor 3_/116/2011 si 3_./116/2011 declinate de Tribunalul Calarasi catre Tribunalul Bucuresti si conexate la dosarul nr.73_/3/2011 in care s-a pronuntat sentinta 16737/08.11.2012.
Pana in prezent creditoarea nu a obtinut o hotarare judecatoreasca prin care sa se constate o executare necorespunzatoare a obligatiilor datorate de debitoare. Nu este reala confirmarea ca B.E.J. a constatat insolvabilitatea debitoarei, deoarece nici nu a cunoscut de existenta executarii iar executorul nu a depus diligente pentru a afla conturile bancare si daca debitoarea detine bunuri chiar si pe raza altor judete decat cel corespunzator sediului sau social.
In sustinerea contestatiei depune acte si invoca in drept art.33(2) din Lg.85/2006.
Prin concluziile scrise creditoarea solicita respingerea contestatiei  si admiterea cererii sale, apreciind creanta certa, lichida si exigibila, cu mentiunea ca in 7 dosare (Judecatoriile sectorului 1,2,3, 4,5 si 6 Bucuresti si Judecatoria Calarasi) i-au incuviintat executarea silita. Apreciaza ca in cauza nu sunt indeplinite conditiile pentru invocarea autoritatii de lucru judecat, conform art.1201 Cod civil (1864). A procedat la executarea silita dar executorul judecatoresc a constatat ca debitoarea nu detine bunuri.
In raport de actele si lucrarile dosarului, de probele administrate Tribunalul  urmeaza a respinge exceptia autoritatii de lucru judecat, a admite contestatia debitoarei si a respinge cererea creditoarei de deschidere a procedurii insolventei impotriva debitoarei pe urmatoarele considerente:
In cauza debitoarea s-a angajat sa vanda creditoarei mai multe terenuri. Pentru o parte din ele, pentru care transferul de proprietate s-a realizat, s-a incheiat contractul de arenda nr.1226.04.2010, cu valabilitate pe 8 luni si pentru suprafata de 445,06 ha, avand valoarea arendei de 200 lei/ha/an.
In cauza, in raport de sentinta Tribunalului Calarasi nr.216/25.04.2012, irevocabila prin decizia Curtii de Apel Bucuresti 2334/18.12.2012 (dosar nr.1_/116/2012) nu se poate invoca autoritatea de lucru judecat conform art.1201 Cod civil vechi aplicabil spetei si art.163(1) Cod procedura civila vechi. Este adevarat ca in aceasta cauza creditoarea a solicitat o creanta mai mare si in ea se include si creanta din prezentul dosar insa judecatorul sindic a respins cererea cu privire la contractul nr.1_/06.04.2010 pe urmatoarele considerente: "Pana in prezent, creditoarea nu a obtinut o hotarare judecatoreasca prin care sa se constate o executare necorespunzatoare a obligatiilor, creanta solicitata nefiind certa, lichida si exigibila. Pe de alta parte, nu este dovedita in cazul in speta nici starea de insolvabilitate caracterizata prin lipsa disponibilitatilor banesti. Din actele depuse la dosar se observa ca debitoarea a facut plati catre alti creditori ai sai, ceea ce denota ca debitoarea dispune de sume de bani, dar  nu in mod constant, ci in salturi. Prin urmare, nu poate fi luata masura deschiderii procedurii insolventei, care este o masura extrema, atat timp cat societatea nu este intr-o evidenta stare de incetare plati".
Ca atare formulandu-se o noua actiune, se invoca o noua situatie, ce a intervenit dupa pronuntarea primei sentinte, respectiv insolventa debitoarei, datorata, in opinia creditoarei de neplata creantei si de insolvabilitatea stabilita de executorul judecatoresc. Ca atare intr-o atare situatie nu poate fi vorba de  autoritate de lucru judecat.
Cat priveste cererea creditoarei de deschidere a procedurii insolventei Tribunalul trebuie sa analizeze mai intai contestatia debitoarei la aceasta cerere.
  Tribunalul nu retine apararea debitoarei cu privire la incheierea sub presiune a contractului, deoarece acest motiv conduce la alte sanctiuni asupra contractului cu care Tribunalul nu a fost investit, respectiv vicii de consimtamant.
Nu retine nici apararile debitoarei cu privire la durata contractului si imposibilitatea realizarii unor culturi in termenul de valabilitate al contractului deoarece, atunci cand a semnat contractul cunostea sau trebuia sa cunoasca aceste aspecte, sau trebuia sa se profileze pe culturi care puteau fi semanate in acea perioada, inca, si care-i puteau aduce un beneficiu.
Tribunalul nu retine nici apararea creditoarei, ca in cauza nu se pune problema, daca se putea sau nu realiza vreo cultura in perioada de valabilitate a contractului, deoarece in esenta contractul de arenda, conform art.2 din Lg.16/119, este exploatarea terenului agricol, respectiv a parti care are folosinta terenului (spre cultivare, exploatare) iar cealalta parte in schimbul folosintei primeste un pret al folosintei (contravaloare arenda).
Insa, asa dupa cum rezulta din probele dosarului debitoarea nu a avut folosinta terenului deoarece acesta era partial lucrat de diferite persoane, aspect adus la cunostinta creditoarei, care nu si-a indeplinit obligatia stabilita de art.8(1) din aceasta lege, respectiv de a preda bunurile arendate_. si sa garanteze pe arendas de evictiune totala sau partiala.
Intr-o atare situatie, neputand folosi terenul conform destinatiei stabilita prin contract, arendasul debitor nu poate fi obligat la executarea obligatiei sale  corelative de plata a arendei. Ca atare intr-o asemenea situatie creanta solicitata nu este certa si lichida. Procedura prealabila nu este necesara in cauza.
Tribunalul nu retine nici apararea creditoarei ca a incercat executarea silita prin executor judecatoresc si ca acesta a constatat insolvabilitatea debitoarei, dupa ce in prealabil a obtinut incuviintarea executarii (la cele 7 instante), deoarece debitoarea are sediul pe raza municipiului Calarasi, iar verificarile au privit existenta conturilor bancare, insa doar pe raza  Municipiului Bucuresti, precum si existenta bunurilor mobile sau imobile, insa doar pe raza municipiului Calarasi, debitoarea pretinzand ca are bunuri in alte localitati.
Nu s-a facut dovada somarii de catre executorul judecatoresc a debitoarei, care afirma ca nu a cunoscut despre executare, in conditiile art.411(1) Cod procedura civila, iar in cazul popririi, poprirea putea privi si incasarile viitoare conform art.457(1) Cod procedura civila. Executorul precizeaza doar ca nu exista sume in conturi, si nu ca prin conturile stabilite nu se ruleaza sume de bani.
De asemenea nici starea de insolventa nu se dovedeste deoarece, conform balantei de verificare (10 a1.01.2013) rezulta ca debitoarea a efectuat plati (pag.68), neavand relevanta catimea acestora si destinatarul lor.
In raport de situatia prezentata mai sus Tribunalul retine ca in cauza creanta nu este certa si lichida iar starea de insolvabilitate nedovedita, motiv pentru care urmeaza a admite contestatia si a respinge cererea creditoarei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016