Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Buzau

UZUCAPIUNEA- CONSECINTELE OMISIUNII INREGISTRARII IN EVIDENTELE FISCALE A IMOBILULUI

(Hotarare nr. 7 din data de 26.03.2014 pronuntata de Judecatoria Buzau)

Domeniu Uzucapiune (Prescriptia achizitiva) | Dosare Judecatoria Buzau | Jurisprudenta Judecatoria Buzau

UZUCAPIUNEA- CONSECINTELE OMISIUNII INREGISTRARII IN EVIDENTELE FISCALE A IMOBILULUI            Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Buzau sub nr _/200/29.11.2011 reclamantii _.  au solicitat in contradictoriu cu paratii _ pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa fie obligati paratii la plata sumei de 5000 lei cu titlu de despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului si a cheltuielilor avansate de reclamanti pentru terenul intravilan in suprafata de 133,66 mp cu numar cadastral 1662 situat in loc Buzau, str _, nr _ bis pe care se afla edificate constructii proprietatea paratilor, la incheierea unui contract de inchiriere cu plata unei chirii de 50 lei lunar pentru folosinta terenului pe durata existentei constructiei casa de locuit sau obligarea paratilor la contravaloarea dreptului de superficie pentru terenul de sub casa de locuit si dreptul de acces la locuinta in cuantum de 50 lei lunar.
In motivarea in fapt a actiunii reclamantii au invederat in esenta ca proprietatea suprafetei de 133,66 mp a fost detinuta neintrerupt din 1925 sub nume de proprietar de autorii lor fiindu-le transmis in baza certificatului de mostenitor, paratii fiind proprietarii casei de locuit edificate pe terenul respectiv, litigiul nu a putut fi solutionat amiabil, asupra terenului nu pot exercita niciunul din prerogativele dreptului de proprietate
In drept au fost invocate dispozitiile art 480 si urm C. civ, art 112-114 ind 1 C.p.civ, practica CEDO , legislatia europeana, practica instantelor judecatoresti nationale in materie, art 242 alin 2 C.p.civ
Paratii desi legal citati, nu au formulat intampinare potrivit art 115 si urm C.p.civ
           Instanta a invocat, din oficiu, exceptia  netimbrarii   actiunii.
Prin sentinta  civila nr.  _ din data de  03 decembrie 2012 Judecatoria Buzau a anulat cererea de chemare in judecata ca netimbrata.
A retinut prima instanta ca la primirea cererii, prin rezolutia judecatorului cauzei, s-a stabilit in sarcina reclamantilor obligatia de plata a taxei judiciare de timbru in suma de 419 lei potrivit art 2 alin 1 din Legea nr.146/1997 si a unui timbru judiciar de 5 lei calculat in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. 2 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, in functie de valoarea cererii 
In conformitate cu art. 20 alin 1-3 din Legea nr. 146/1997, taxele judiciare de timbru se platesc anticipat, iar daca taxa judiciara de timbru nu a fost platita in cuantum legal, in momentul inregistrarii actiunii sau cererii, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata, neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit fiind sanctionata cu anularea actiunii sau a cererii.
Art. 9 din O.G. nr. 32/1995 privind timbrul judiciar prevede ca, cererile pentru care se datoreaza timbru judiciar nu vor fi primite si inregistrate, daca nu sunt timbrate corespunzator, iar in cazul nerespectarii dispozitiilor prezentei ordonante, se va proceda conform prevederilor legale referitoare la taxa de timbru.
Totodata, art. 35 alin. 1 si 2 din Ordinul ministrului justitiei nr. 760/C din 22 aprilie 1999 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, stabileste ca taxele judiciare de timbru se datoreaza si se platesc anticipat, adica inainte de primirea (inregistrarea), efectuarea sau eliberarea actelor taxabile sau inainte de prestarea serviciilor, iar instantele judecatoresti - cu totul exceptional, pentru motivele mentionate in rezolutie - pot retine cereri sau actiuni netimbrate sau insuficient timbrate, obligand partea sa plateasca taxele pana la primul termen de judecata. Potrivit alin. 5 al aceluiasi articol, neindeplinirea obligatiei de plata pana la termenul stabilit se sanctioneaza cu anularea actiunii sau a cererii.
Art. 36 din acelasi act normativ prevede ca instantele judecatoresti au obligatia de a incunostinta partile, o data cu citarea, despre taxele judiciare de timbru ce trebuie achitate in cazurile in care actiunile si cererile au fost trimise prin posta.
Potrivit art 32 si 39 din Ordin 760/1999, dovada de plata a taxei judiciare de timbru, in cuantumul fixat de instanta, se depune in original la dosarul cauzei
Intrucat reclamantii au fost instiintati prin procurator si personal pentru Voicu Ion, conform citatiilor emise de instanta (fila 37 ), asupra obligatiei de a achita taxa judiciara de timbru de 419 lei si timbru judiciar de 5 lei si cu toate acestea, nu s-au conformat acestor dispozitii, instanta va face aplicarea art. 20 alin. 3 din Legea nr. 146/1997 si art. 9 din O.G. nr. 32/1995.
Impotriva acestei hotarari au declarat recurs _..
In motivele de recurs se arata in esenta ca in mod gresit prima instanta a dispus anularea  cererii ca netimbrate  din moment ce reclamantilor nu li s-a pus in vedere sa achite  taxa judiciara de timbru de 419 lei si timbru judiciar de 5 lei prin citatie , incalcandu-se astfel dispozitiile art. 35 alin 5 din Normele metodologice  pentru aplicarea Legii nr. 146/1997.
Prin decizia nr 285/20.02.2013 a fost admis recursul, casata sentinta recurata si trimisa cauza primei instante pentru continuarea judecatii.
Considerentele instantei de recurs:
In cazul in care, odata cu citarea, nu s-a comunicat partii obligatia achitarii taxei judiciare de timbru si a timbrului judiciar - in cuantumul stabilit - pana la primul termen, sub sanctiunea anularii actiunii, cererii sau caii de atac, instanta care si-a nesocotit aceasta indatorire nu va putea sa aplice sanctiunea anularii la primul termen, ci va trebui sa amane judecata, pentru ca partea sa fie in masura a indeplini obligatia ce-i incumba sub acest aspect, iar daca lipseste, ii va face o alta comunicare odata cu citarea pentru noul termen.
Aceste aspecte reies din coroborarea art. 29  si 36 din NORME METODOLOGICE pentru aplicarea Legii nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru aprobate prin ORDIN Nr. 760/C*)din 22 aprilie 1999 al Ministerului Justitiei  publicat in Monitorul Oficial Nr. 380 din 10 august 1999.
In speta, instanta de fond  pentru termenul de judecata din data de 3.12.2012 nu a instiintat reclamantii - recurenti  (care nu au fost lipsa  in instanta la acest termen) sa achite taxa judiciara de timbru de 419 lei si timbru judiciar de 5 lei, si ca urmare gresit a dispus anularea  cererii ca netimbrata .
Voicu Ion a fost citat cu  obligatiei de a achita taxa judiciara de timbru de 419 lei si timbru judiciar de 5 lei ( fila 37 dosar fond ) in calitate de reclamant deoarece figura ca parte in proces  .
Faptul ca citarea acestora s-a facut fara a se indica  obligatia reclamantilor de a se achita taxele de timbru reiese din dovezile de indeplinire a inmanare a citatiilor .
Asa fiind , in baza art. 312 c. proc. civ. tribunalul va admite recursul si va casa sentinta atacata  si va trimite caua primei instante pentru continuarea judecatii .
Dosarul fiind trimis, a fost inregistrat la data de 29.03.2013 sub nr _./200/2011* pe rolul Judecatoriei Buzau
Prin cererea depusa la filele 16-17 dosar, reclamantii au cuantificat lipsa de folosinta a terenului la suma de 125 lei/luna pentru perioada noiembrie 2008-noiembrie 2011, in total 4500 lei, au solicitat suma de 443 lei reprezentand cheltuieli avansate cu titlu de impozit aferent terenului curti constructii pentru perioada 2009-2013, cheltuieli de judecata
Paratii au formulat intampinare si cerere reconventionala, filele 43-44 dosar prin care au solicitat respingerea actiunii, invocand ca mai bine de 30 de ani au stapanit sub nume de proprietari a terenului, neintrerupt si netulburati, invederand ca la data de 13.09.1980 prin chitanta de mana sub semnatura privata incheiata intre _ in calitate de vanzatori si _ in calitate de cumparatori a intervenit vanzarea imobilului casa de locuit si a terenului aferent acesteia, imobil situat in Buzau, str _, pretul vanzarii fiind de 3000 lei vechi achitati la data respectiva , de atunci nu i-a mai tulburat nimeni posesia imobilului, nu a reclamat vreun drept asupra terenului aferent locuintei, de la data vanzarii granitele nu au fost modificate in nici un fel
In drept au fost invocate art 115-117 C.p.civ
Reclamantii parati au depus la filele 58-59 dosar raspuns la intampinare si intampinare la cererea reconventionala prin care au invederat ca prin sentinta civila nr _/23.01.1998 pronuntata de Judecatoria Buzau s-a constat vanzarea-cumpararea  intre reclamanti si autorii lui _ a imobilului casa de locuit situat in Buzau, str _, jud Buzau , nu si asupra terenului aferent acestuia, in perioada 1980-2013 acestia au achitat impozitul aferent atat terenului de 133,6 mp cat si a imobilului aflat pe acest teren, conduita paratilor reclamanti , care din 1998 si pana in prezent nu au inteles sa-si deschida rol agricol la Primaria Buzau dovedesc ca nu s-au comportat ca adevarati proprietari, nu au avut o posesie publica, pentru a calcula corect termenul de 30 de ani se impune a se raporta la data pronuntarii sentintei nr _/1998 de catre Judecatoria Buzau, data la care reclamantii au intrat exclusiv in posesia imobilului
In drept au fost invocate art 242 alin 2 C.p.civ
Dupa efectuarea in cauza a raportului de expertiza topo, reclamantii, prin cererea depusa la fila 108 dosar au solicitat majorarea catimii obiectului pretentiilor la suma de 8586,72 lei
In cauza, instanta a administrat proba testimoniala ( depozitiile martorilor _ fiind consemnate la filele 83-84 dosar), proba cu expertiza topo ( raportul de expertiza intocmit de expert Murariu Dan fiind depus la filele 98-100 dosar) si proba cu inscrisuri in cadrul careia au fost atasate in copie filele 12, 18-33, 45-47, 60-62, 70, 92, 109
Analizand intregul material probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt si de drept:
Conform art. 220 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil de la data de 01.10.2011 a intrat in vigoare Codul  civil aprobat prin Legea nr. 287/2009.
Actele si faptele juridice incheiate ori, dupa caz, savarsite sau produse inainte de intrarea in vigoare a Codului civil nu pot genera alte efecte juridice decat cele prevazute de legea in vigoare la data incheierii sau, dupa caz, a savarsirii ori producerii lor. (a se vedea art. 3 din Legea nr. 71/2011).
Uzucapiunile incepute si neimplinite la data intrarii in vigoare a legii noi, sunt in intregime supuse dispozitiilor legale care le-au instituit, art 6 alin 4 C. civ. A fortiori si uzucapiunile implinite sub imperiul legii vechi sunt supuse dispozitiilor acesteia, tinand cont si de art 82 din Legea 71/2011
Pentru alte aspecte privind posesia, inclusiv alte efecte ale posesiei, se aplica in baza art 6 alin 2 C.civ, legea in vigoare la data inceperii posesiei
Instanta va mai avea in vedere si ca faptele juridice licite ca izvoare de obligatii, fiind fapte extracontractuale, cad sub incidenta regulii stabilite de art 103 din Legea nr 71/2011.
Asadar, chiar daca actiunea principala si cererea reconventionala  deduse judecatii sunt  formulate ulterior datei intrarii in vigoare a Noului Cod Civil (NCC sau Cod civil 2009), cererilor  deduse judecatii li se aplica vechea reglementare, conform dispozitiilor legale de mai sus.
Instanta va analiza mai intai cererea reconventionala intrucat de modul de solutionare al acesteia depinde modul de solutionare a actiunii principale
         Pe fondul capatului principal din  cererea reconventionala, potrivit art 1890 C. civ toate actiunile reale se vor prescrie in 30 ani, fara  ca cel care invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vreun titlu si fara sa i se poata opune reaua credinta.
Astfel, pentru ca dreptul de proprietate asupra unui bun sa poata fi dobandit prin efectul uzucapiunii, este necesar sa fie indeplinite doua conditii cumulative : sa se fi exercitat o posesie utila asupra respectivului bun si imobilul sa fi fost posedat cel putin 30 de ani.
Prin urmare, uzucapiunea se intemeiaza pe existenta unei posesii care, pentru a putea conduce la dobandirea proprietatii, trebuie sa fi fost exercitata in mod util, potrivit art.1847 c.civ., adica fara sa fi fost afectata de vreun viciu- discontinuitatea, violenta, clandestinitatea si echivocul - si fara ca  respectiva posesie sa fi incetat prin intrerupere sau precaritate.
In cauza pendinte, la data de 13.09.1980, printr-un inscris sub semnatura privata intitulat " chitanta", file 45 dosar, numitul _ , in calitate de posesor de fapt a instrainat paratului reclamant, in prezenta si cu acordul proprietarului de drept, _ ( autorul reclamantilor parati) , imobilul situat in mun Buzau, _, pentru pretul de 30000 lei,  convenind ca ulterior sa incheie vanzarea-cumpararea in forma autentica, in acest sens obligandu-se prin respectivul inscris atat posesorul cat si proprietarul imobilului, semnand olograf toate cele 3 parti  (sub denumirea " cumparator", " vanzator de fapt" si " vanzator de drept"), in prezenta unui martor av. ce a semnat in aceasta calitate
       Actul juridic in discutie, neindeplinind conditia "ad validitatem" a formei autentice, este nul ca vanzare-cumparare, dar valoreaza antecontract de  vanzare-cumparare, in baza principiului conversiunii actului juridic. In consecinta, incheierea acestei promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, a generat in sarcina  partilor contractante obligatii de a face, respectiv de a perfecta in viitor contractul de vanzare-cumparare in forma autentica.
Mai mult, martorii audiati in cauza, _ au invederat ca intelegerea partilor a fost ca paratii reclamanti sa cumpere atat casa , cat si terenul aferent acesteia, ce era imprejmuit cu gard pe toate laturile chiar de la data respectiva, filele 83-84 dosar.
Prin cererea formulata la data de 26.11.1997 , ce a facut obiectul dosarului nr _/1997 pe rolul Judecatoriei Buzau, reclamantii parati au solicitat in contradictoriu cu _ pronuntarea unei hotarari judecatoresti prin care sa se constate ca intre parti a intervenit vanzarea cumpararea imobilului casa de locuit si a terenului aferent situat in in mun Buzau, str _, fila 46 dosar.
Examinand , in continuare, motivarea sentintei civile nr _./23.01.1998 pronuntata de Judecatoria Buzau , definitiva si irevocabila, cu valoare probatorie in prezenta cauza a unui inscris autentic, se poate retine ca paratii au fost de acord cu actiunea respectiva, pe parcursul derularii procesului paratul _ a decedat, locul sau procesual fiind luat de _.) .
Desi , prin sentinta civila in discutie a fost admisa actiunea, s-a constat numai vanzarea-cumpararea imobilului casa de locuit intervenita intre partile din respectivul dosar; ca urmare, instanta va inlatura sustinerile reclamantilor parati potrivit carora promitentii cumparatori ar fi avut numai detentia terenului sau ca termenul prescriptiei achizitive ar trebui sa curga de la data respectivei hotarari judecazoresti..
        Este adevarata sustinerea reclamantilor parati ca, cel putin  pana la nivelul  anului 2013 paratii reclamanti nu au achitat  impozitul  aferent  terenului  in litigiu, imprejurare care   nu poate fi echivalata  lipsei  elementului intentional al posesiei.
Astfel cum posesia a fost definita in literatura  juridica,  aceasta  reprezinta stapanirea de fapt a unui bun care, din punct de vedere al conduitei posesorului, apare ca o exteriorizare   a atributelor unui drept  real.
Existenta posesiei este  subsumata intrunirii cumulative  a celor doua elemente ale sale: material,  corpus, ce presupune  contactul direct, efectiv cu bunul,  respectiv psihologic,  animus, ce se caracterizeaza prin vointa celui care stapaneste bunul  de a se comporta ca un proprietar  sau  ca titular  al unui alt drept real.
Acest element psihologic exista atat in  situatia in care aceasta conduita  isi are izvorul in convingerea sincera a posesorului,  ca este  titularul dreptului real, cat si atunci cand stie sau trebuie sa stie ca nu are aceasta calitate,  de aici rezultand distinctia intre posesia de buna credinta si cea de rea credinta:
In conditiile in care, asa cum rezulta  din cele ce preced, cat si din depozitiile martorilor audiati in cauza, este mai mult decat evidenta vointa  paratilor reclamanti de a stapani  suprafata  de teren ce formeaza obiectul prezentului litigiu  ca adevarati proprietari.
De altfel,   astfel cum rezulta din  declaratiile martorilor ,   exercitiul acestor  acte de stapanire  s-a  realizat in mod public,  paratii- reclamanti   comportandu-se  ca si proprietari  ai  respectivului bun, public, fara intreruperi,  limitele terenului nefiind modificate pana in prezent, cu autorii reclamantilor nu au fost litigii legate de posesia imobilului, iar pana la cererea pendinte nici reclamantii nu au dovedit existenta vreunui litigiu intre parti in acest sens.
Achitarea taxelor si impozitelor pentru terenul stapanit reprezinta doar unul si nu singurul dintre aspectele care pot demonstra ca detinerea materiala a bunului are natura juridica a posesiei, iar nu a unei simple detentii precare
Omisiunea  inregistrarii  in evidentele fiscale  ar fi putut fi  generata, cel mai probabil, nu de lipsa  elementului  psihologic al posesiei,  ci doar de dorinta  de a nu achita taxele si impozitele aferente  catre  bugetul statului, atitudine ce ar putea fi sanctionata prin mijloacele reglementate de Codul Fiscal, iar nu prin paralizarea actiunii in dobandirea dreptului de proprietate prin efectul uzucapiunii.
In  alta ordine de idei,  conform art.256 alin.1 din Codul Fiscal,  obligatia de plata a impozitului pe teren   revine  proprietarului acelui bun (iar nu posesorului),  calitate  pe care paratii reclamanti  nu o detineau si nu o puteau proba la organele fiscale pana la momentul solutionarii prezentului litigiu,  hotararea  data  in cauza  producand efecte retroactive,  uzucapantii fiind  considerati proprietari  chiar de la momentul intrarii in posesia terenului.
De altfel, este de notorietate faptul ca, in vederea inregistrarii unui teren in evidentele fiscale, este necesar sa se formuleze o cererea insotita de declaratia de impunere si, in mod obligatoriu, si de titlul de proprietate al contribuabilului.
In considerarea celor ce preced, instanta urmeaza sa admita capatul principal din cererea reconventionala precizata pendinte judecatii si sa constate ca paratii reclamantii au dobandit, prin prescriptia achizitiva de 30 de ani,  dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 134 mp, categoria de folosinta curti-constructii, amplasat in mun Buzau, str _., jud Buzau, cu vecini la - _ pe lungimea de 6,40 ml, la S- str Dreptatii pe lungimea de 5,47 ml, la V- _ pe lungimea de 22,52 ml, la E- nr cadastral _ pe lungimea de 22,58 ml, astfel cum a fost identificat prin raportul de expertiza topo intocmit in cauza  de expert Murariu Dan, depus la filele 98-106 dosar.
Pe cale de consecinta, retinand culpa procesuala a reclamantilor parati, instanta in temeiul art 274 C.p.civ urmeaza sa admita capatul de cerere accesoriu din cererea reconventionala si sa oblige reclamantii parati la plata catre paratii reclamanti a cheltuielilor de judecata in suma de 1425 lei. ( taxa judiciara de timbru, timbru judiciar, onorariu expert, fila 92 , 47 dosar)
Cu privire la capetele de cerere din  actiunea principala completata  referitoare la plata de despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului, la obligarea  incheierii unui contract de inchiriere cu plata unei chirii , obligarea paratilor la plata contravalorii dreptului de superficie pentru terenul de sub casa de locuit si dreptul de acces la locuinta, instanta fata de cele ce preced, precum si in lipsa probarii in conditiile art 129 C.p.civ de catre reclamanti cu privire la incheierea unui contract de locatiune pentru terenul in discutie, de parti sau autorii acestora, apreciaza ca nu devin incidente art 1411, art 1417, 1429 C. civ; ca  urmare, instanta va respinge ca neintemeiate capetele de cerere analizate.
Referitor la capatul de cerere privind restituirea cheltuielilor avansate pentru teren cu titlu de impozit pentru teren, instanta va avea in vedere ca din nici o proba administrata in cauza, desi sarcina acesteia incumba reclamantilor potrivit art 129 C.p.civ, nu a rezultat ca acestia au achitat vreun impozit pentru imobile amplasate in mun Buzau, str _., jud Buzau.
Astfel, din inscrisurile depuse la filele 18-22, 61 dosar rezulta ca reclamantii au achitat impozite pentru , imobilele teren si constructii, proprietatea acestora, fiind  invecinata cu proprietatea cu paratilor, amplasata in mun Buzau, str _. jud Buzau si nu pentru imobilele paratilor.
Din anul 1980, martorii au aratat ca cele doua proprietati limitrofe au un gard despartitor, in anul 2008 cand a fost masurat terenul inclus in certificatul de mostenitor nr _/ 2008 de pe urma defunctei Voicu Ana, autoarea reclamantilor, s-a constatat ca la adresa din mun Buzau, str _ , jud Buzau este o suprafata in acte de 414 mp iar masurata de 409,49 mp, fila 16 dosar initial, iar impozit au platit pentru suprafata de 409,49 mp, fila 18 si urm dosar, desi ulterior dobandirii mostenirii de la defuncta _.,  respectiv in anul 2009 ,reclamantii prin contract de vanzare cumparare autentificat au instrainat din acest teren suprafata de 275,83 mp unor terte persoane, filele 17-18 dosar initial.
In acest context, instanta apreciaza ca nu se poate aprecia ca a fost achitat de reclamanti  vreun impozit pentru proprietatile paratilor , nu sunt indeplinite nici conditiile art 987  si urm C. civ  sau  art 1092 C. civ si nici ale actio de in rem verso - actiunii in restituire, urmand a respinge ca neintemeiat capatul de cerere analizat.
Fata de lipsa culpei procesuale a paratilor, in temeiul art 274 C.p.civ urmeaza a respinge capatul de cerere accesoriu din actiune referitor la plata cheltuielilor de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Uzucapiune (Prescriptia achizitiva)

Neindeplinirea conditiilor pentru a uzucapa. Posesie intrerupta si neexercitata ulterior sub nume de proprietar - Decizie nr. 116 din data de 01.04.2015
Actiune respinsa fata de paratul decedat - Decizie nr. 16 din data de 17.01.2014
Cerere de uzucapiune intemeiata pe Codul civil - Decizie nr. 354 din data de 28.04.2011
Uzucapiune - Decizie nr. 42 din data de 20.01.2011
Dobandirea unui imobil prin prescriptie achizitiva - Decizie nr. 970 din data de 03.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 951 din data de 02.12.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 222 din data de 25.03.2010
Uzucapiune - Decizie nr. 407 din data de 31.05.2010
Uzucapiunea-mod de dobandire a dreptului de proprietate. - Decizie nr. 79 din data de 04.02.2010
Uzucapiune-mod de dobandire a dreptului de proprietate - Sentinta civila nr. 150 din data de 05.03.2009
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 117 din data de 25.01.2012
uzucapiune - Sentinta civila nr. 629 din data de 09.12.2009
Uzucapiune - Sentinta civila nr. 6 din data de 08.01.2009
Uzucapiune in regim de carte funciara. Legea aplicabila. Uzucapiunea extratabulara. - Decizie nr. 338 din data de 02.10.2009
Art. 304 pct. 5 cod procedura civila - Decizie nr. 100 din data de 02.02.2006
uzucapiune si accesiune - Sentinta civila nr. 2955 din data de 11.04.2011
- Sentinta civila nr. 4508 din data de 10.06.2010
- Sentinta civila nr. 489 din data de 27.01.2009
- Sentinta civila nr. 6012 din data de 28.10.2005