InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Calafat

SENTINTA CIVILA NR 505

(Hotarare nr. 505 din data de 20.03.2008 pronuntata de Judecatoria Calafat)

Domeniu Antecontracte | Dosare Judecatoria Calafat | Jurisprudenta Judecatoria Calafat

Dosar nr. 645/201/2008                                                                              actiune in constatare
R O M A N I A

JUDECATORIA CALAFAT JUDETUL DOLJ

SENTINTA CIVILA Nr. 505
Sedinta publica de la 20.03 2008
PRESEDINTE DS
Grefier MZ
*

Pe rol, solutionarea actiunii civile formulata de reclamanta UFN cu domiciliul in C, jud. Olt prin mandatar MG din M, sat H, jud. Dolj,  impotriva paratelor BM si PM din M , jud. Dolj.
La apelul nominal, facut in sedinta publica, a raspuns mandatara reclamantei,  lipsa fiind partile.
 Procedura completa.
S-a facut referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta, mandatara reclamantei a depus  certificat de sarcini, diferenta taxa judiciara de timbru dupa care instanta, apreciind cauza in stare de judecata, a acordat cuvantul in fond.
Mandatar MG, pentru reclamanta, a depus concluzii scrise, solicitand admiterea actiunii, constatarea valabilitatii conventiei, pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act autentic.
J U D E C A T A

Reclamanta UFN  a chemat in judecata pe paratele BM si PM solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta sa se constate valabilitatea conventiei incheiata de parti si sa se pronunte o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare.
In fapt, s-a sustinut ca in baza actului sub semnatura privata incheiat la 20.11.2007 paratele au vandut reclamantei suprafata de 0,39 ha teren extravilan in comuna M, tarlaua 62 parcela 43 cu pretul de 500 lei,  care a fost achitat in intregime.
S-a convenit ca ulterior, sa  incheie actele in forma autentica. Paratele nu si-au indeplinit obligatia de a merge la notar pentru perfectarea actelor in forma autentica.
In drept, s-au invocat prevederile  art. 5 al.2 din titlul X al  Legii 247/2005, art. 1294 si urm. Cod civil, art. 111 c.pr.civ.
S-a depus la dosar precontract de vanzare-cumparare din 20.11.2007, titlu de proprietate nr.854-59573/1994 pe numele autorului PC,  certificat de deces si sesizare pentru deschiderea procedurii succesorale pentru  PC, acte de stare civila pentru parate, certificat nr. 1381/2008 si schita parcelara a terenului emise de Primaria M, certificat de sarcini nr. 17058/12.03.2008, procura judiciara pentru mandatara, dovada achitarii taxei de timbru.
Din probele administrate in cauza, instanta a retinut ca la 20.11.2007 intre reclamanta, in calitate de promitent-cumparator  si parate, in calitate de promitenti-vanzatori, s-a incheiat o promisiune bilaterala de vanzare-cumparare intitulata de parti "precontract de vanzare-cumparare".
Potrivit acestei promisiuni bilaterale de vanzare-cumparare, paratele s-au obligat sa vanda iar reclamanta sa cumpere suprafata de 3900 mp teren  situat in extravilanul comunei M, tarlaua 4 parcela 43 cu pretul de 500 lei care a fost achitat in intregime la data incheierii promisiunii de vanzare-cumparare.
Prin acelasi act, partile s-au obligat sa incheie pana la 10.01.2008 actele in forma autentica.
 Promisiunea bilaterala de vanzare-cumparare este un antecontract si oricare dintre parti poate cere incheierea contractului in forma autentica. Daca partile se obliga sa vanda, respectiv sa cumpere un teren, contractul de vanzare-cumparare nu este incheiat cat timp nu de intocmeste in forma prevazuta de lege - autentica.
Potrivit art. 2 alin. 1 din Titlul X privind circulatia juridica a terenurilor al Legii 247/2005, terenurile cu sau fara constructii situate in intravilan sau extravilan, indiferent de destinatia sau intinderea lor, pot fi instrainate sau dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Potrivit art. 5 alin.2 din acelasi act normativ, in situatia in care, dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta, care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de act de vanzare-cumparare.
Instanta a retinut ca, desi au primit pretul, paratele, care sunt proprietarele terenului ca mostenitoare ale autorului PC, caruia i-a fost reconstituit dreptul de proprietate conform titlului de proprietate nr. 854-59573/1994, teren care nu este grevat de sarcini, asa cum rezulta din certificatul eliberat de Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara Dolj, refuza sa se prezinte la un birou notarial in vederea incheierii actelor in forma autentica.
Avand in vedere prevederile art. 111 C.p.civ. si art. 2 si 5 din Titlul X Legii 247/2005 instanta  urmeaza sa admita actiunea.
In conformitate cu art. 771 alin. 6 din Codul fiscal, se va dispune comunicare hotararii catre organele fiscale.
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E:

Admite actiunea civila formulata de reclamanta de reclamanta UFN cu domiciliul in C , jud. Olt prin mandatar MG din M, sat H, jud. Dolj,  impotriva paratelor BM si PM din M , jud. Dolj.
Constata valabila promisiunea bilaterala de vanzare cumparare  incheiata de parti prin care paratele, s-au obligat  sa instraineze reclamantei suprafata  de  3900 mp  teren in M,  tarlaua 62, parcela 43, cu vecinii N - Dobromir Eugenia , E - De 507, S - Pleniceanu Gheorghe, V- De 508, cu pretul de 500 lei, care a fost achitat in intregime.
Prezenta hotarare tine loc de act autentic.
Dispune comunicarea sentintei in termen de 30 zile de la data ramanerii definitiva,  catre organele fiscale  locale si indruma partile la intabulare.
Sentinta cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica de la 20.03.2008.

PRESEDINTE,                                                                             Grefier,

DS                                                                       MZ

DS/V.P./4 ex.
 21 Martie 2008
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Antecontracte

Antecontract de vanzare-cumparare asupra unui teren arabil extravilan. Obligare la incheierea unui contract autentic de vanzare cumparare cu conditia inscrierii terenului la ROL - ul fiscal si in cartea funciara. - Sentinta civila nr. 729 din data de 29.06.2016
Rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare pentru neachitarea pretului stabilit. - Decizie nr. 173 din data de 12.06.2012
Antecontracte - Decizie nr. 156 din data de 04.03.2010
EXECUTARE ANTECONTRACT - Sentinta civila nr. 1303/C din data de 30.06.2009
- Sentinta civila nr. 1099 din data de 19.02.2009
- Sentinta civila nr. 1221 din data de 28.02.2008
- Sentinta civila nr. 1316 din data de 15.02.2005
Rezolutiune antecontract vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 9116 din data de 28.09.2010
DECIZIE CIVILA - Decizie nr. 951 din data de 07.09.2007
Anulare act - constatare nulitate absoluta contract intretinere - Sentinta civila nr. 2631 din data de 25.05.2009
Drept civil-actiune in perfectarea vanzarii-cumpararii - Sentinta civila nr. 199 din data de 04.02.2004
Vanzarea aleatorie a unui teren neidentificat decat sub aspectul genului - Sentinta civila nr. 1812 din data de 05.12.2014
Anulare antecontract pentru pret neserios - Sentinta civila nr. 495 din data de 23.04.2014
Actiune in constatarea ineficacitatii contractului de vanzare - cumparare - Sentinta civila nr. 986 din data de 09.07.2014
Obligatia de a face - Sentinta civila nr. 270 din data de 16.02.2010
Nulitate absoluta contract inchiriere - Sentinta civila nr. 269 din data de 15.02.2010
Obligatia de a face-Radiere autoturism - Sentinta civila nr. 101 din data de 22.01.2010
- Sentinta civila nr. 2489 din data de 22.12.2009
- Sentinta civila nr. 1884 din data de 16.10.2009
Coproprietate. Incheierea de catre unul dintre coindivizari a unei chitante sub semnatura privata prin care se "vinde" o suprafata de teren, aflata in coproprietate. Calificarea chitantei sub semnatura privata, ca fiind antecontract de vanzare-cumpar... - Decizie nr. 972 din data de 20.09.2011