InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Sentinta civila nr. din data de 18.05.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

   R O M A N I A
JUDECATORIA DEJ
JUDETUL CLUJ

      SENTINTA CIVILA  Nr. 727/2009
      Sedinta publica de la 18.05.2009
      Instanta formata din:

        Pe rol fiind amanarea de pronuntare asupra cauzei civile formulate de petentul _ si pe intimatul DIRECTIA REGIONALA VAMALA CLUJ-BIROUL VAMAL CLUJ, avand ca obiect plangere contraventionala.
          Cauza s-a judecat in fond la termenul din 11.05.2009, concluziile partilor prezente fiind consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, incheiere ce face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera a amanat pronuntarea pentru termenul din data de 18.05.2009.   
      
      INSTANTA,

      
      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin plangerea contraventionala inregistrata la data de 29.10.2008 sub nr. 2426/219/2008 petentul _ a solicitat, in contradictoriu cu Directia Regionala Vamala Cluj-Biroul Vamal Cluj anularea procesului-verbal de constatarea si sanctionare a contraventiei seria ANV/200 nr. 77/16.10.2008.
      In motivarea plangerii, petentul a aratat ca, prin procesul-verbal mentionat a fost sanctionat cu amenda in cuantum de 100.000 lei in baza art. 168 alin 2 din Legea nr. 571/2003 si art. 220 alin 1 lit. a din OG nr. 92/2003, retinandu-se ca, la data de 16.10.2008, fiind oprit in trafic in localitatea .., la controlul efectuat asupra autoturismului marca Audi cu nr. de inmatriculare _, s-au gasit 9920 pachete de tigari Viceroy cu timbru de Ucraina pentru care petentul nu a putut prezenta documente de provenienta. Petentul apreciaza ca procesul-verbal este lovit de nulitate absoluta intrucat au fost incalcate dispozitiile imperative ale art. 16 din OG nr. 2/2001 privitoare la dreptul petentului de a face obiectiuni, care sa fie consemnate distinct in cuprinsul actului. In ceea ce priveste mentiunea din cuprinsul procesului verbal privind lipsa obiectiunilor, petentul invedereaza ca aceasta mentiune nu a fost scrisa de el si nu si-o insuseste, nefiind semnata si neexistand vreo dovada ca ar apartine acestuia.
      In contextul in care nu se va constata nulitatea absoluta a procesului verbal pentru acest motiv, petentul apreciaza ca se impune anularea acestuia pentru neintrunirea elementelor constitutive ale contraventiei retinute in sarcina sa. Astfel, petentul arata ca a fost un simplu conducator al autoturismului mentionat, la solicitarea reprezentantului legal al utilizatorului, situatie in care nu a avut cunostinta de existenta tigarilor in autoturism. Pentru aceste motive petentul invoca lipsa laturii subiective in privinta contraventiei constatate in sarcina sa, solicitand anularea actului. In finalul plangerii, petentul a invocat si jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului in speta jurisprudenta bazata pe art. 6 din Conventie, care consacra prezumtia de nevinovatie prevazuta si de art. 23 din Constitutie, astfel incat sarcina probei revine indubitabil acuzarii, inclusiv in domeniul contraventional.
      In drept, au fost invocate dispozitiile Legii nr. 571/2003, Conventia Europeana a Drepturilor Omului, art. 16 si urm. din OG nr. 2/2001.
      In sustinerea cererii au fost depuse procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei (Fila 4), imputernicire avocatiala (fila 5), adeverinta de retinere a bunurilor (fila 6). 
      Intimatul Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, a depus la dosarul cauzei intampinare, solicitand respingerea plangerii contraventionale formulate si mentinerea procesului verbal ca fiind legal si temeinic intocmit.
      In motivarea intampinarii, s-a aratat ca la data de 16.10.2008, inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, in baza ordinului de misiune nr. 234/14.10.2008 au efectuat un control asupra vehiculelor oprite in trafic in localitatea Caseiu, constatandu-se ca petentul _ transporta cu autoturismul marca Audi, cu nr. de inmatriculare _, apartinand _. un numar de 9920 de pachete de tigari marca Viceroy pentru care nu a putut prezenta documente de provenienta. In acest mod au fost  incalcate prevederile art. 168 alin 2 din Legea nr. 571/2003, respectiv pct. 3 din Normele Metodologice aferente acestui articol aprobate prin HG nr. 44/2004, fapta constituind contraventia prevazuta de art. 220 alin 1 lit a din OG nr. 92/2003 conform careia‚"constituie  contraventie detinerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv, care nu au fost introduse in sistemul de accizare conform titlului VII din C.fiscal".
      In ceea ce priveste amenda de 100.000 lei aplicata petentului, intimatul invedereaza ca a fost corect individualizata in limitele prevazute de art. 220 alin 2 din codul de procedura fiscala, avand in vedere gradul ridicat de pericol social al faptei, raportat la numarul foarte mare de pachete de tigari pentru care nu s-a platit acciza, o sanctiune pecuniara fiind absolut necesara pentru corectarea atitudinii faptuitorului.  S-au aplicat prevederile art. 220 alin 2 din OG nr. 92/2003 privind confiscarea produselor, acestea fiind confiscate conform adeverintei de retinere a bunurilor nr. 25/16.10.2008.
      In ceea ce priveste incalcarea art. 16 din OG nr. 2/2001 prin neaducerea la cunostinta petentului a dreptului de a face obiectiuni, intimatul invedereaza ca sunt prevazute in mod expres de art. 17 din ordonanta cazurile de nulitate absoluta a procesului-verbal contraventional, motivul invocat de petent nefiind inclus printre acestea. Incalcarea art. 16 din OG nr. 2/2001 este sanctionata prin nulitatea relativa, conditionata de dovedirea unei vatamari, in acest sens fiind si decizia nr. XXII/19.03.2007 pronuntata in recursul in interesul legii.
      Referitor la aplicarea prezumtiei de nevinovatie si rasturnarea sarcinii probei in sarcina agentului constatator, prin Decizia nr. 183/08.05.2003 Curtea Constitutionala s-a pronuntat in sensul ca dispozitiile OG nr. 2/2001 sunt constitutionale si in deplin acord cu art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si libertatilor cetatenesti, deoarece permite persoanei interesate sa se adreseze justitiei si sa ii fie respectate garantiile procesuale, iar in ceea ce priveste sarcina probei, din procedura de solutionare a plangerii contraventionale nu rezulta rasturnarea sarcinii probei, ceea ce ar fi contrar intereselor contravenientului, ci mai degraba exercitarea dreptului sa la aparare.
      In temeiul art. 167 c.proc.civ., instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri, in cadrul careia au fost mai fost depuse de catre petent biletul de trimitere nr. 2145/27.XI.2008 (fila 28) si de catre intimat Nota explicativa f.n. din 16.10.2008 (filele 23-24) , adresa nr. 1135/17.12.2008  emisa  de IPJ Mures (fila 41) si proba cu martori, pentru intimat martorul _ (fila 40) si pentru petent martorii . 
      Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:
      Prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria ANV/200 nr. 77/16.10.2008 intocmit de catre inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, petentul _ a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 100.000 lei pentru savarsirea contraventiei prevazuta de art. 220 alin 1 lit a si sanctionata de alin 2 din OG nr. 92/2003, modif.si republ.
      S-a retinut in cuprinsul procesului-verbal ca, la data de 16.10.2008, inspectorii vamali din cadrul Directiei Judetene pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, in baza ordinului de misiune nr. 234/14.10.2008 l-au oprit in trafic, in localitatea Caseiu, autoturismul marca Audi, cu nr. de inmatriculare  apartinand , condus de petentul _, descoperindu-se in urma controlului efectuat asupra autoturismului un numar de 9920 de pachete de tigari marca Viceroy, cu timbru de Ucraina, pentru care nu a putut prezenta documente de provenienta. S-a retinut ca au fost incalcate prevederile art. 168 alin 2 din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal.
      In temeiul dispozitiilor art. 220 alin 2 lit a din OG nr. 92/2003 s-a dispus masura confiscarii celor 9710 de pachete de tigari marca Viceroy rosu, cu timbru de Ucraina si 210 marca Viceroy albastru cu timbru de Ucraina  conform adeverintei de retinere a bunurilor nr. 25/16.10.2008 (fila 6). 
      Procesul verbal contestat a fost incheiat in prezenta petentului, cuprinzand si datele personale si semnatura acestuia, impotriva procesului verbal de contraventie formulandu-se, in termenul legal prevazut de art. 31 din OG nr. 2/2001 prezenta plangere.
      O data cu intocmirea procesului verbal s-a incheiat si nota explicativa nr. FN/11.05.2008, continand raspunsurile petentului la intrebarile inspectorilor vamali, scrise si semnate de catre acesta.
      Analizand legalitatea procesului verbal de contraventie atacat prin prisma motivului de nelegalitate invocat de catre petent, instanta retine ca potrivit art. 16 alin 7 din OG nr. 2/2001 agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta petentului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare, sanctiunea incalcarii acestei obligatii fiind nulitatea relativa conditionata de dovedirea unei vatamari. In speta, petentul a aratat ca mentiunea din cuprinsul procesului-verbal privitoare la faptul ca nu are obiectiuni nu ii apartine, fiind scrisa de catre agentul constatator si nu este insusita de acesta prin semnatura. Instanta constata ca, de lege lata, nu este prevazuta posibilitatea contravenientului de a inscrie personal obiectiunile sale in cuprinsul actului, acestea fiind consemnate de agentul constatator la solicitarea petentului, care isi asuma continutul actului, inclusiv mentiunile de la rubrica corespunzatoare obiectiunilor. In speta, in contextul in care petentul a semnat procesul-verbal in care se mentioneaza ca nu are de facut obiectiuni opereaza prezumtia ca agentul constatator i-a adus la cunostinta dreptul de a face obiectiuni, in caz contrar petentul trebuind sa refuze semnarea unui proces verbal care contine mentiuni neadevarate. Pe de alta parte, avand in vederea ratiunea instituirii acestei norme, respectiv asigurarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional, instanta observa ca petentului i s-a oferit posibilitatea de a-si exercita efectiv acest drept, pe calea raspunsurilor date in nota explicativa intocmita la momentul constatarii contraventiei - insusita de acesta prin semnatura - astfel incat, nu se poate retine vreo vatamare a dreptului sau la aparare.
      Constatand ca motivul de nulitate invocat de petent este neintemeiat si nu exista  cazuri de nulitate absoluta care ar putea fi invocate de instanta din oficiu, instanta apreciaza ca procesul-verbal contestat este legal intocmit, urmand a fi analizat sub aspectul netemeiniciei.
      Sub acest aspect, instanta observa ca petentul a invocat in aparare sa lipsa laturii subiective in ceea ce priveste contraventia retinuta in sarcina sa, aratand ca nu a stiut de existenta pachetelor de tigari in autoturismul condus de acesta. Astfel, petentul a aratat in cuprinsul plangerii faptul ca a condus autoturismul mentionat la solicitarea reprezentantului utilizatorului, precizand ulterior, prin aparatorul ales, ca de fapt si-a transportat cu acest autoturism sotia insarcinata la spital, la Cluj, depunand in acest sens un bilet de trimitere emis de medicul curant si solicitand audierea colegilor sai in calitate de martori, respectiv . 
      Analizand apararile petentului in raport de probele administrate la dosar, instanta constata ca acestea sunt contradictorii, incoerente si nefundamentate din punct de vedere probator. Astfel, din raspunsurile petentului consemnate in nota explicativa (fila 23) intocmita la data constatarii contraventiei, instanta retine ca petentul a relatat inspectorilor vamali faptul ca transporta pachetele de tigari provenind din Ucraina, la solicitarea unui pe cetatean ucrainian care i-a incredintat pachetele de tigari o data cu autoturismul in care erau incarcate, urmand ca marfa sa fie transportata la Sibiu si predata unei persoane, care urma sa-l contacteze. Ulterior, petentul a revenit, aratand ca si-a transportat sotia insarcinata la spital, sustinere nefondata in contextul in care biletul  de trimitere emis de medicul curant dateaza din data de 27.11.2008, iar contraventia a fost constatata la data de 16.10.2008. Pe de alta parte, martorul _, care a participat in calitate de agent de paza la controlul efectuat asupra autoturismului condus de petent, a relatat ca petentul nu era insotit de alte persoane, mai  mult, nici nu ar fi fost posibil ca in masina sa mai incapa si alte persoane, autoturismul fiind incarcat cu pachete de tigari, atat in portbagaj, cat si in spate si in dreapta soferului. De altfel, desi a solicitat audierea martorilor _, pentru a dovedi aspectele de fapt invederate - proba incuviintata de instanta - petentul nu a depus diligente in vederea prezentarii martorilor in fata instantei - desi s-a obligat in acest sens - dincolo de masurile dispuse de instanta pentru citarea si aducerea acestor martori, din procesele verbale de executare a mandatelor de aducere rezultand martora _ nu locuieste la adresa indicata, iar martorul .. refuza sa se prezinte in fata instantei.
      Cat priveste apararea petentului in sensul in care nu a stiut de existenta pachetelor de tigari, instanta apreciaza ca este de netagaduit faptul ca petentul a stiut de existenta pachetelor de tigari, dovada si raspunsurile acestuia din nota explicativa intocmita cu ocazia constatarii faptei - si al carei continut a fost insusit de petent prin semnatura - si declaratiile martorului _.
      In drept, instanta retine ca potrivit dispozitiilor art. 168 alin 2 din C.fiscal "este interzisa detinerea unui produs accizabil in afara antrepozitului fiscal, daca acciza pentru acel produs nu a fost platita" si potrivit pct 3 din normelor metodologice de aplicare "in afara antrepozitului fiscal pot fi detinute numai produsele accizabile pentru care acciza a fost platita, iar prin circuitul economic, se poate face dovada ca provin de la un antrepozitar autorizat, de la un operator inregistrat, de la un operator neinregistrat sau de la un importator".
      De asemenea, instanta retine ca potrivit art. 197 alin 2 si 3 c.fiscal raportat la pct 18 ind 5 din normele metodologice de aplicare ale codului fiscal “se considera achizitii pentru uz propriu produsele cumparate si transportate de persoane fizice pana in urmatoarele limite cantitative: (_) pct. 2) tigari (cu o greutate maxima de 3 grame/bucata) - 400 bucati (alin 2), “produsele achizitionate si transportate in cantitati superioare limitelor stabilite la alin. (2) se considera, daca nu se dovedeste contrariul, a fi achizitionate in scopuri comerciale, si pentru acestea se vor respecta prevederile <LLNK 12003   571 10 202 192 33>art. 192^4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal" (alin 3) .
      Astfel cum rezulta din adeverinta de retinere a bunurilor nr. 25/16.10.2008 (fila 6), asupra petentului au fost gasite 9920 de pachete de tigari marca Viceroy, cu timbru de Ucraina, pentru care nu a putut prezenta documente de provenienta, cantitatea de marfa confiscata depasind limitele unor nevoi proprii, normale. In acest context si raportat la dispozitiile legale invocate opereaza prezumtia ca pachetele de tigari erau detinute in scopuri comerciale, iar petentul asupra caruia s-au gasit produsele avea calitatea de comerciant de fapt, fiindu-i aplicabile in speta, dispozitiile art. 220 alin 1 si art. 221 din c.proc.fiscala, inclusiv dispozitiile privind sanctionarea detinerii unor produse accizabile pentru care acciza nu a fost platita.
      Fata de raspunsul dat in cuprinsul notei explicative cu privire la  documentele care insoteau marfa transportata, rezulta ca petentul nu a detinut acte de provenienta a marfurilor transportate si nici nu a prezentat ulterior, orice alt document justificativ al provenientei sau platii accizelor.
      In acest context, instanta constata ca in mod intemeiat s-a retinut in sarcina petentului savarsirea contraventiei prevazute de art. 220 alin 1 lit a din OG nr.92/2003 privind codul de procedura fiscala, procesul-verbal fiind temeinic intocmit sub acest aspect. 
      Cat priveste invocarea de catre petent a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor omului in sensul respectarii prezumtiei de nevinovatie a persoanei sanctionate contraventional, prezumtie garantata de art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale drepturilor omului si in materie contraventionala si care, in plan procedural se concretizeaza prin rasturnarea sarcinii probei, in speta, agentul constatator fiind nevoit sa probeze fapta retinuta in sarcina contravenientului, instanta retine ca jurisprudenta Curtii nu interzice, in principiu prezumtiile de fapt sau de drept din sistemele juridice ale statelor semnatare ale Conventiei, cu singura conditie ca aceste prezumtii sa respecte anumite limite rezonabile in raport cu gravitatea faptei si a sanctiunii. In procedura contraventionala prevazuta de OG nr. 2/2001 procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se bucura de o prezumtie relativa de veridicitate, sub aspectul situatiei de fapt si incadrarii juridice retinute de agentul constatator, contestatorul avand posibilitatea de a inlatura aceasta prezumtie prin administrarea unor probe certe si concludente, in conformitate cu dispozitiile art. 1169 c.civ., probatoriu dublat de rolul activ al judecatorului investit cu solutionarea cauzei.
      In speta petentul a invederat imprejurari de fapt in stransa legatura cu contraventia retinuta in sarcina sa, sustinerile sale fiind contrazise insa de probele administrate in cauza sau nefiind fundamentate, ca urmare a lipsei de diligenta a petentului in administrarea probelor incuviintate, dincolo de posibilitatile procedurale ale instantei in materia administrarii acestora. Pe de alta parte, intimatul a produs, in sprijinul prezumtiei de legalitate si temeinicie a procesului-verbal, probe care au condus la stabilirea caracterului intemeiat la sanctionarii petentului, depunand in acest sens nota explicativa data de petent si asumata de acesta prin semnatura si solicitand audierea martorului ocular _.
      In ceea ce priveste sanctiunea contraventionala aplicata, instanta constata ca petentului i s-a aplicat sanctiunea amenzii in cuantum de 100.000 de lei - egala cu maximul special al amenzii -  intimatul precizand ca la stabilirea cuantumului pedepsei s-au avut in vedere gradul ridicat de pericol social al faptei, concretizat prin numarul foarte mare de pachete de tigari detinute de petent, precum si atitudinea recalcitranta a acestuia. Fata de dispozitiile art. 5 alin 5 din O.G. nr.2/2001 potrivit carora sanctiunea aplicata trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, care se apreciaza in concret functie de criteriile prevazute de art.  21 alin 3, instanta constata ca sanctiunea aplicata este disproportionata in raport de fapt savarsita. Astfel, instanta constata ca, in ceea ce il priveste pe petent nu s-a facut dovada unor antecedente "contraventionale", prin incalcarea repetata a relatiilor sociale ocrotite de actul normativ incriminator, care sa justifice, eventual, agravarea sanctiunii, pana la limita maxima a pedepsei, iar atitudinea recalcitranta a petentului la momentul constatarii contraventiei constituie o circumstanta subiectiva care nu influenteaza gravitatea faptei si, implicit sanctiunea aplicabila.
      In acest context, instanta apreciaza ca nu exista criterii suficiente pentru a mentine sanctiunea in cuantumul aplicat, motiv pentru care, pentru motivele mai sus aratate, va reduce cuantumul acesteia la nivelul minimul special al amenzii, respectiv 20.000 de lei.
      Fata de cele expuse mai sus, instanta va admite in parte plangerea contraventionala formulata si va modifica procesul-verbal in sensul reducerii cuantumului amnezii aplicate petentului de la 100.000 de lei la 20.000 de lei, mentinand celelalte dispozitii ale procesului-verbal contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN  NUMELE  LEGII
D I S P U N E:

      Admite in parte plangerea contraventionala formulata de petentul .., cu domiciliul in loc. .. si cu domiciliul procesual ales la .., cu sediul in ..impotriva intimatului Directia Judeteana pentru Accize si Operatiuni Vamale Cluj, cu sediul in Cluj-Napoca, str. Traian Vuia, nr.157, jud. Cluj,
      Reduce cuantumul amenzii aplicate prin procesul-verbal de contraventie nr. 77/16.10.2008 de la 100.000 lei la 20.000 lei.
      Mentine celelalte dispozitii ale procesului-verbal contestat.
      Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.                                                                                                                                                                        
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 18.05.2009.
      

6
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014