InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Sentinta civila nr. din data de 15.06.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

    R O M A N I A
JUDECATORIA DEJ
JUDETUL CLUJ

      SENTINTA  CIVILA  Nr. 406
      Sedinta publica de la 23.03.2009
      Instanta formata din:
     
     
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile formulata de petentul _, in contradictoriu cu intimata PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ, avand ca obiect plangere contraventionala.
     La apelul nominal facut in sedinta publica, se prezinta pentru intimata, consilier juridic _, care depune delegatie la dosar la fila 19, lipsa fiind petentul.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
     Se constata ca la dosarul cauzei s-a depus o completare a intampinarii din partea intimatei, in doua exemplare.
      Instanta pune in discutie exceptia de nulitate a procesului verbal raportat la motivele de nulitate invocate de petent prin plangere.
     Reprezentanta intimatei solicita respingerea exceptiei nulitatii intocmirii procesului verbal ca fiind nelegala, aratand ca in fapt, a existat o incurcatura cu oficiul postal care a comunicat procesul-verbal incheiat in data de 19.11.2008. Astfel, desi s-a comunicat procesul-verbal prin intermediul postei, petentul nu a deschis usa imobilului in care locuieste si desi a fost instiintat printr-o notificare emisa de factorul postal, nu s-a prezentat la oficiul postal in termenul de 10 zile mentionat in notificare. Procesul verbal a fost insa comunicat in termenul legal de 1 luna de zile, la dosarul cauzei fiind depusa confirmarea de primire care arata ca procesul-verbal a fost expediata in termen.
      In temeiul art.167 C.pr.civ. instanta incuviinteaza ambelor parti proba cu inscrisurile depuse la dosarul cauzei, apreciind proba ca fiind legala, pertinenta si concludenta justei solutionari a cauzei, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fondul cauzei.
     Pe fondul cauzei reprezentanta intimatei solicita respingerea plangerii si mentinerea procesului verbal, pentru motivele aratate in intampinare si in completarea de intampinare depuse la dosarul cauzei. In ceea ce priveste sustinerea petentului in sensul ca este nula aplicarea amenzii, cu mai mult de o luna de la data constatarii faptei, reprezentantul intimatei isi mentine sustinerile referitoare la comunicarea procesului-verbal in termenul legal.
     Instanta retine cauza spre solutionare.

I N S T A N T A

      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin adresa nr. 1421/23.01.2009 emisa de Primaria Municipiului Dej a fost inaintata plangerea contraventionala formulata de petentul _ impotriva procesului-verbal seria AA nr. 334/29.12.2008 intocmit de catre un agent constatator din cadrul Serviciul Public de Politie Comunitara.
      In motivarea plangerii, petentul a aratat ca nu exista institutia refacerii sau completarii cu date ulterioare a unui proces verbal de contraventie, iar in speta, se solicita a se constata ca la baza acestui proces verbal sta procesul-verbal nr. 331, refacut din motive de procedura. De asemenea, petentul apreciaza ca aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale este nula de drept, deoarece sanctiunea nu a fost comunicata in termen de 1 luna de la data constatarii faptei.  
      In drept au fost invocate dispozitiile art. 14 si art. 31 alin 1 din OG nr. 2/2001.
      In sustinerea plangerii, petentul a depus copie de pe procesul-verbal seria AA nr. 334/29.12.2008 (fila 4).
      Plangerea este scutita de plata taxei de timbru si a timbrului judiciar conform art.15 lit. i din Legea nr.146/1997 modificata si art. 36 din OG nr. 2/2001.
      Intimatul, legal citat, a formulat si depus la dosarul cauzei intampinare, solicitand respingerea plangerii contraventionale formulate si mentinerea procesului verbal ca fiind legal si temeinic intocmit.
      In motivarea intampinarii, s-a aratat ca, la data de 29.12.2008, in urma controlului efectuat de catre agentii de politie comunitara s-a constatat ca petentul a depozitat nisip pe partea carosabila, in dreptul imobilului situat pe , in urma efectuarii lucrarilor de mansardare la acest imobil. Intimatul apreciaza ca fapta a fost corect incadrata juridic la dispozitiile art. 12 din HCL nr. 7/2007 care prevad ca "persoanele care construiesc, repara sau demoleaza constructii de orice fel sunt obligate sa asigure in permanenta curatenia pe santier in zona afectata acestuia". Procesul-verbal a fost intocmit in conformitate cu dispozitiile OG nr. 2/2001, cuprinzand atat numele contravenientului, cat si a agentului constatator, fapta savarsita si semnatura martorului, neexistand cazuri de nulitate absoluta care sa impuna anularea acestuia. Intimata a mai invederat ca prin procesul-verbal contestat a fost refacut cu alta data procesul-verbal seria AA nr. 331/19.11.2008 din motive de procedura, intrucat petentul nu s-a prezentat la oficiul postal sa isi ridice corespondenta, iar posta pastreaza corespondenta 10 zile dupa care o returneaza. Procesul-verbal a fost comunicat insa in termenul de maxim o luna de la data incheierii, astfel cum prevede art. 26 alin 3 si art.27 din OG nr. 2/2001 - confirmarea de primire cuprinzand mentiunea datei expedierii la 26.11.2008 si a datei returnarii in 02.12.2008 - si a fost pastrat la oficiul postal pana la data de 09.12.2008,  fiind returnat Primariei Municipiului Dej la data de 25.12.2008.
      In drept, au fost invocate dispozitiile art. 115 c.proc.civ., OG nr. 2/2001,  HCL nr. 7/2007.
      In probatiune au fost depuse, in copie, confirmarea de primire si procesul-verbal seria AA nr. 331/19.11.2008.(filele 9-10)
      Petentul a depus o intregire a plangerii contraventionale formulate,  prin care a reiterat motivele de nulitate ale procesului-verbal contestat, iar pe fondul plangerii, a aratat ca nu poate avea calitatea de contravenient, motiv pentru care solicita anularea actului. In motivare, petentul a aratat ca lucrarile de mansardare a carui beneficiar este, au fost incredintate prin contracte de antrepriza succesive, catre , capitolul V din aceste contracte prevazand obligatia antreprenorului de a mentine caile de acces libere, de a indeparta surplusul de materiale, deseurile si de a mentine curatenia pe santier.  Prin urmare, agentul constatator avea obligatia de a identifica persoa reala care a savarsit contraventia in vederea sanctionarii acesteia pentru nerespectarea obligatiei de a nu depozita materiale de constructii pe domeniul public si sa nu se multumeasca doar la a constata calitatea sa de beneficiar al lucrarilor de constructii.
      In drept, au fopst invocate dispoztiile art. 31 alin 1 din Og nr. 2/2001.
      In probatiune, petentul a depus copia contractului de antrepriza incheiat intre (filele 12-13).
      Intimatul a depus o completare la intampinare aratand ca sutinerea petentului in sensul in care nu poate avea calitatea de contravenient pentru motivele aratate in intregirea plangerii, nu poate fi primita intrucat eventualele clauze exoneratoare de raspundere cuprinse in contractele de antrepriza invocate nu pot fi opozabile tertilor, in speta intimatei, contractele producand efecte doar intre partile contractante.
      In drept, au fost invocate dispozitiile art. 115 c.proc.civ., OG nr. 2/2001,  HCL nr. 7/2007.
      Instanta a incuviintat ambelor parti proba cu inscrisurile depuse la dosar, apreciind proba utila, pertinenta si concludenta justei solutionari a cauzei.
      Analizand probele administrate in cauza, instanta retine urmatoarele:
      Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 334/29.12.2008 intocmit de catre un agent constatator din cadrul Serviciul Public de Politie Comunitara petentul _ a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de 500 de lei, pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 12 din HCL nr. 7/2007, modificata prin HCL nr. 34/2008. S-a retinut in cuprinsul actului contraventional faptul ca, in urma controlului efectuat la data de 19.11.2008, s-a constatat ca pe str., petentul a depozitat nisip pe partea carosabila in dreptul Bl de pe strada sus mentionata, ca urmare a efectuarii lucrarilor de mansardare la acel imobil. Totodata, s-a mentionat ca respectivul proces-verbal a fost intocmit ca urmare a refacerii procesului-verbal seria AA nr. 331/19.11.2008 din motive de procedura.
      Procesul verbal contestat a fost intocmit in lipsa petentului, fara a cuprinde semnatura vreunui martor asistent care sa confirme incheierea acestuia in acest mod. In termenul legal prevazut de art. 31 din OG nr. 2/2001 petentul a formulat prezenta plangere contraventionala.
      Petentul a contestat procesul-verbal sub aspectul legalitatii intocmirii sale, aratand ca nu exista posibilitatea refacerii sau completarii ulterioare a unui proces verbal de contraventie, in cauza de fata, procesul-verbal contestat fiind de fapt procesul-verbal de contraventie nr. 331 refacut din motive de procedura.
      In ceea ce priveste motivele de nulitate ale procesului verbal indicate de petent prin plangere, instanta retine ca acestea nu se circumscriu unei exceptii propriu-zise, ci constituie aspecte de fond ce se impun a fi analizate in cadrul verificarii legalitatii si temeiniciei procesului-verbal, in conformitate cu dispozitiile art. 34 din Og nr. 2/2001.
      Analizand cele doua procese-verbale depuse la dosar, instanta constata ca pentru fapta prevazuta de art.12 din HCL nr. 7/2007 savarsita la data de 19.11.2008 au fost intocmite doua procese-verbale distincte, respectiv procesul-verbal nr. 331/19.11.2008 si nr. 334/29.12.2008, al doilea cuprinzand mentiunea “refacut procesul-verbal 331/19.11.2008 din motive de procedura". In argumentarea motivului pentru care primul proces-verbal a fost refacut, intimata a aratat ca acesta a fost comunicat contravenientului lipsa la incheierea acestuia, in termenul maxim de o luna de la data intocmirii, insa petentul nu s-a prezentat la Oficiul Postal pentru a -si ridica corespondenta, inscrisul fiind pastrat timp de 10 zile la Oficiul Postal, dupa care a fost restituit organului constatator care a intocmit un nou proces-verbal pe care l-a comunicat petentului.
      In ceea ce priveste motivul de nulitate invocat de petent, instanta retine ca, potrivit dispozitiilor art. 5 alin 7 din Og nr. 2/2001 “pentru una si aceeasi contraventie se poate aplica numai o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe sanctiuni complementare". Aceste dispozitiile legale consacra principiul general non bis in idem,  care in domeniul contraventional isi gaseste aplicarea in sensul interdictiei de a se intocmi doua procese - verbale de constatare si sanctionare a uneia si aceeasi contraventii, principiul necunoscand exceptii de la regula. Chiar si in situatia in care este necesara comunicarea procesului-verbal intocmit in lipsa contravenientului, instanta retine ca dipozitiile art. 27 din OG nr. 2/2001 instituie doua modalitatati alternative de comunicare a actului, respectiv prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la domiciliul sau sediul contravenientului, modalitati de comunicare instituite tocmai pentru a acoperi acele situatii in care nu este posibila comunicarea actului contravenientului personal. De altfel, termenul de formulare a plangerii contraventionale se raporteaza la data la care s-a comunicat procesul-verbal prin posta, chiar daca contravenientul nu s-a prezentat pentru ridicarea corespondentei, situatia contrara insemnand ca luarea la cunostiinta de continutul actul contraventional sa fie lasata la latitudinea contravenientilor care ar refuza cu rea credinta sa se prezinte la oficiul postal in vederea ridicarii corespondentei. Prin urmare, nu este admisa, in nici un caz, refacerea unui proces-verbal contaventional, dispozitiile OG nr. 2/2001 fiind clare si suficiente, pentru a acoperi toate acele situatii cand este necesara comunicarea actului.
      Nu in ultimul rand, verficarea legalitatii si temeiniciei procesului verbal se face in functie de inscrisul contraventional care insumeaza constatarile personale ale agentului constator, data incheierii procesului-verbal fiind un element esential in aprecierea valabilitatii si temeiniciei actului (astfel, data incheirii procesului-verbal intereseaza competenta agentului constator, prescriptia executarii sanctiunii contraventionale, executarea silita etc.). De asemenea, conditiile de fond si de forma ale procesului-verbal trebuie intrunite la data incheierii acestuia, nefiind posibila acoperirea unor neregularitati prin incheierea ulterioara a unui alt proces verbal de contraventie.
      In aceste conditii, singura sanctiunea care poate interveni in cazul procesului-verbal intocmit cu nerespectarea principiilor expuse mai sus nu poate fi decat nulitatea absoluta si totala a actului, cu consecinta anularii acestuia. Fata de cele aratate, cercetarea legalitatii aplicarii sanctiunii sub aspectul comunicarii actului la mai mult de o luna de la data constatarii faptei, apare ca ramasa fara obiect, procesul-verbal fiind nul in totalitate.
      Pentru aceste motive, instanta va admite plangerea contraventionala formulata de petentul Dumitru Ignat impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 334/29.12.2008, cu consecinta anularii acestuia ca nelegal intocmit.
      
      
        PENTRU ACESTE MOTIVE
        IN NUMELE LEGII
        HOTARASTE

Admite plangerea contraventionala formulata de petentul _., cu domiciliul in _,.
      Anuleaza procesul-verbal de contraventie nr. 334/29.12.2008  intocmit de Primaria Municipiului Dej-Serviciul Public de Politie Comunitara si exonereaza petentul de plata amenzii contraventionale aplicate.
Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 23.03.2009.
4
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014