InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dorohoi

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014 pronuntata de Judecatoria Dorohoi)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Dorohoi | Jurisprudenta Judecatoria Dorohoi

Dosar nr.  xxxx/222/2012                                              - plangere contraventionala-
                                                                                                                                                                                                                    
ROMANIA
JUDECATORIA DOROHOI JUDETUL BOTOSANI
Sentinta civila
Sedinta publica din
Presedinte -
Grefier -

           La ordine judecarea ac?iunii civile formulate de petentul I.G. cu domiciliul in sat / com /, jud. Boto?ani in contradictoriu cu intimatele A.N.V. cu sediul in Bucure?ti, str. / nr. /sector /, Direc?ia Regionala pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i cu sediul in Ia?i, B-dul / nr. /, jud. Ia?i ?i Direc?ia Jude?eana pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Boto?ani cu sediul in Boto?ani jud. Boto?ani avand ca obiect "plangere contraven?ionala" .
La apelul nominal facut in sedinta publica, la prima strigare, lipsesc partile.
Procedura de citare este legal indeplinita.                                                                                                                                                                                                                      
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se arata: obiectul cauzei  "plangere contraven?ionala", cauza se afla la al patrulea termen de judecata fiind amanata pentru a se audia martorul.
Instanta lasa cauza la a doua strigare in vederea prezentarii partilor, in conformitate cu art. 104 pct.13 din HCSM nr. 387/2005.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la a doua strigare, se prezinta petentul asistat de avocat A.W.A si martorul S.C., lipsa reprezentantii unitatilor intimate.
Procedura de citare este legal indeplinita.                                                                                                                                                                                                                      
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, se arata: obiectul cauzei  "plangere contraven?ionala", cauza se afla la al patrulea termen de judecata fiind amanata pentru a se audia martorul.
Instanta arata ca a fost verificata competenta generala, materiala si teritoriala si se declara competenta sa judece prezenta cauza in conformitate cu prevederile art. 1 Cod procedura civila si art. 32 alin. 2 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.
S-a audiat sub prestare de juramant martorul prezent, declaratia acestuia fiind consemnata in proces verbal aparte atasat la dosar.
Instanta intreaba partile daca mai au alte probe de administrat.
Avocat A.W.A. arata ca nu mai are alte probe.
Constatand ca nu sunt alte cereri ?i probe de administrat, instan?a, in temeiul art. 150 cod procedura civila, declara inchisa faza probatorie ?i acorda cuvantul pe fondul cauzei.
Avocat A.W.A. avand cuvantul pentru petent, solicita admiterea plangerii, arata ca petentul este la prima abatere de acest gen si ca este o intamplare nefericita.
Instan?a re?ine cauza spre pronun?are.

J U D E C A T A
Deliberand asupra cauzei civile de fata, instan?a constata:
Prin cererea inregistrata la data de 14.11.2012 pe rolul Judecatoriei Dorohoi sub nr. xxxx/222, petentul I.G. cu domiciliul in sat /, com /, jud. Boto?ani a chemat in judecata intimatele Autoritatea Na?ionala a Vamilor cu sediul in Bucure?ti, str. / nr. / sector /, Direc?ia Regionala pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i cu sediul in Ia?i, B-dul/nr. /, jud. Ia?i ?i Direc?ia Jude?eana pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Boto?ani cu sediul in Boto?ani, jud. Boto?ani solicitand instan?ei sa dispuna anularea procesului-verbal de contraven?ie seria A/2009 nr. xxxx incheiat la data de 19.09.2012 intr-cat acesta este netemeinic ?i nelegal.
Contestatorul, in motivarea plangerii, arata ca a fost sanc?ionat de catre un agent constatator prea zelos, care a intocmit procesul verbal cu incalcarea formei ?i a realita?ii.
Petentul mai arata ca ?igarile au fost achizi?ionate din localitatea Siret urmand a fi folosite atat pentru consum propriu cat ?i pentru consumul persoanelor pe care le  avea la munca campului ?i un in scop de revanzare.
De asemenea, contravenientul arata ca i s-au confiscat ?igarile fara a i se elibera un act constatator iar ulterior i s-au comunicat procesul verbal de constatare a contraven?iei seria ANV/20 nr. xxx incheiat la data de 19.09.2012 in lipsa sa ?i a unui martor.
I.G., in sus?inerea plangerii contraven?ionale, invedereaza faptul ca nu este subiect activ al contraven?iei potrivit dispozi?iilor RIL 61/2007 fiind doar o persoana fizica ce nu are calitatea de antrepozitar sau comerciant.
Petentul considera ca subiect activ al contraven?iei prevazute de art. 2213 alin. 3 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal poate fi doar o persoana care are calitatea de antrepozitar.
In subsidiar, I.G. solicita inlocuirea amenzii cu sanc?iunea avertismentului aratand ca sanc?iunea avertismentului este principala sanc?iune contraven?ionala ce se aplica cu prioritate fa?a de sanc?iunea amenzii.
In sus?inerea cererii subsidiare petentul arata ca nu realizeaza venituri, nu a mai fost sanc?ionat contraven?ional precum ?i faptul ca datorita situa?iei economic dificile din ?ara intampina greuta?i in intre?inerea familiei.
In drept contestatorul a invocat prevederile art. 5, art. 7, art. 31, art. 32, art. 34 din OG 2/2001, DRIL 61/2007, art. 2213 alin. 3 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal .
In sus?inerea plangerii, contestatorul a depus  la dosar urmatoarele inscrisuri: procesul verbal seria ANV/20 nr. xxx din data de 19.09.2012 (file 14-16), copie plic (file 18-20), in?tiin?area de plata nr. xxx/CEM/31.10.2012 (fila 17), caracterizare (fila 48) ?i a solicitat administrarea probei cu martorii M.M.I.
Intimata Direc?ia Regionala pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i a formulat intampinare prin care a  solicitat respingerea  plangerii contraventionale ca si mentinerea procesului - verbal de contraven?ie incheiat.
Intimata a aratat ca petentul a de?inut tigarete fara ca acestea sa fie introduse in sistemul roman de accizare precum ?i ca elementul material al contraven?iei este indeplinit.
Intimata invoca in drept dispozi?iile Codului ?i Regulamentului Vamal, OG 2/2001, Codul Fiscal, Codul de Procedura Fiscala, Codul Civil ?i Codul de Procedura Civila.
In sus?inerea plangerii, intimata Direc?ia Regionala pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i a depus  la dosar urmatoarele inscrisuri: procesul verbal seria ANV/20 nr. xxx din data de 19.09.2012 (file 33-35), procesul verbal de ridicare in vederea confiscarii din data de 30.06.2012 (file 36 - 37), adeverin?a de re?inere a bunurilor nr.xx din data de 19.09.2012 (fila 26), in?tiin?area de plata nr. xxx/1/CEM din 20.09.2012 (fila 40), dovada de re?inere a bunurilor  (fila 39), proces  verbal de predare primire din data de 19.09.2012 (fila 41), declara?ie petent (fila 38).
Instan?a din oficiu a dispus efectuarea unei adrese catre  intimata Direc?ia Regionala pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i pentru a lamuri contravaloarea prejudiciului suferit de catre stat prin neaccizarea produselor confiscate.
Prin intampinarea depusa la dosarul cauzei, Direc?ia Regionala pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i a aratat ca prejudiciul suferit de stat prin neaccizarea produselor confiscate s-a stins prin confiscarea tigarilor.
Instan?a a admis cererea in proba?iune formulata de catre petent ?i a dispus administrarea probei cu martorii M.M.I. ?i S.C..
La termenul din data de 21 februarie 2013, instan?a a procedat la audierea martorului M.M.I care a aratat ca petentul ?i so?ia acestuia sunt fumatori precum ?i ca ace?tia nu se ocupa cu traficul de ?igari. Martorul a mai facut precizarea ca a executat o serie de lucrari in beneficiul petentului ?i ca acesta avea obliga?ia de a-i plati suma de 50 lei ?i un pachet de ?igari pentru ziua de lucru.
La termenul din data de 07 martie 2013, instan?a a procedat la audierea martorului ?.C. care a aratat ca atat petentul cat si sotia acestuia sunt fumatori si ca nu se ocupa cu trafic de tigari. Mai arata ca petentul in contra prestatiei unei zile de munca asigura masa, tigari si de asemenea o suma de bani.
Verificand legalitatea si temeinicia procesului-verbal in baza intregului material probator administrat in cauza, in conformitate cu art. 34 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul-verbal de contraventie seria ANV/20 nr. xxx din data de 19.09..2012, petentul I.G. a fost sanctionat contraventional pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 2213 alin. 3 din Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu amenda in cuantum de 20.000 lei, retinandu-se in sarcina acesteia ca in data de 16.09.2012, orele 2.15, in timp ce a fost oprit de organele de control din cadrul SPF Dorohoi conducand autoturismul cu marca BT 03 xxx, de?inea in bagaje cantitatea de 38 pachete de ?igari dupa cum urmeaza:
- 20 pachete ?igari marca Viceroy cu timbre fiscale Republica Ucraina;
- 10 pachete ?igari marca Fest cu timbre fiscale Republica Ucraina;
- 8 pachete ?igari marca Monte Carlo cu timbre fiscale Republica Moldova.
Agen?ii constatatori au mai aratat ca la momentul constatarii faptei au fost intocmite urmatoarele acte constatatoare: dovada de re?inere a bunurilor nr. xxx/28/16.09.2012, decloara?ie FN/16.09.2012, proces verbal de predare primire FN din 19.09.2012.
Analizand cu prioritate legalitatea procesului verbal de contraventie, ce precede analiza temeiniciei actului de sanctionare contestat, instanta apreciaza ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor art. 17 din O.G. nr. 2/2001, nefiind incidenta nicio cauza de natura sa atraga nulitatea absoluta a  acestuia sanctiunea contraventionala dispusa fiind individualizata in concordanta cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din acelasi act normativ.
Cu privire la cazurile de nulitate absoluta a procesului verbal invocate prin cererea introductiva respectiv faptul ca in cuprinsul procesului verbal respectiv ?igarile au fost cumparate pentru consumul propriu, lipsa semnaturii martorului precum ?i faptul ca nu are calitatea de subiect activ al contraven?iei.
In privin?a elementelor care atrag nulitatea absoluta a procesului verbal, leguitorul in cuprinsul art. 17 al aceluia?i act normativ a prevazut, in mod expres, ca "lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu."
In privin?a caracterului imperativ-limitativ al cazurilor in care nulitatea procesului-verbal incheiat de agentul constatator al contraventiei se ia in considerare si din oficiu instan?a aprecieaza ca se impune ca in toate celelalte cazuri de nerespectare a cerintelor pe care trebuie sa le intruneasca un asemenea act, inclusiv cel referitor la indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanc?ioneaza contraven?ia, nulitatea procesului-verbal de constatare a contraventiei sa nu poate fi invocata decat daca s-a pricinuit partii o vatamare ce nu se poate inlatura decat prin anularea acelui act.
In lumina celor astfel aratate, instan?a constata ca nulita?ile invocate de catre petent sunt nulita?i relative si nu absolute, astfel ca, fiind vorba de o nulitate virtuala, anularea intervine in conditiile art.105 c.pr.civila, doar in masura dovedirii unei vatamari care sa decurga din viciul constatat si care sa nu poata fi inlaturata decat prin anularea actului, iar petenta nu a dovedit ca ar fi suferit vreo vatamare de?i avea aceasta obliga?ie potrivit art. 1169 Cod civil vechi.
De?i petentul nu a dovedit existen?a vreunei vatamari instan?a, in temeiul art. 6 CEDO, va proceda la analiza motivelor invocate invocate de catre petent intan?a urmand sa le analizeze pe fiecare in parte.
1. Cu privire la cazul de nulitate absoluta a procesului verbal invocate prin cererea introductiva respectiv lipsa elementului esen?ial al faptei respectiv faptul ca nu a cumparat ?igarile in scopul revanzarii ci pentru consumul propriu ?i al persoanelor care-i lucrau la camp, instan?a re?ine ca acesta este unul neintemeiat pentru urmatoarele considerente:
Motivul de nulitate invocat de catre petent - faptul ca nu a cumparat ?igarile in scopul revanzarii ci pentru consumul propriu ?i al persoanelor care-i lucrau la camp - nu reprezinta o men?iuni care nu corespun realita?ii ci lipsa elementului material al contraven?iei.
Potrivit art. 2213 alin. 2 lit) a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal constituie contraventie  "detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in conformitate cu prezentul titlu;".
Astfel insta?a observa ca elementul material al faptei contraven?ionale il reprezinta de?inerea de produse accizabile in afara regimului suspensiv ?i nu comercializarea produselor accizabile astfel cum in mod eronat a re?inut petentul.
Faptul ca petentul a fost surprins avand in posesia sa un numar de 38 pachete ?igari este recunoscut chiar de catre acesta ?i pe cale de consecin?a instan?a constata ca motivul invocat de catre I.G. este unul neintemeiat.
2 Cu privire la faptul ca petentul nu are calitate activa a contraven?iei raportata la dispozi?iile RIL  61/2007 instan?a re?ine ca ?i aceasta aparare este una neintemeiata pentru urmatoarele aspecte:
Prin dispozitivului Deciziei RIL nr. 61/2007 s-a statuat ca dispozitiile art. 190 alin. (1) lit. c) [devenit art. 220 alin. (1) lit. c)] din Codul de procedura fiscala, republicat, raportate la prevederile art. 191 alin. (2) [devenit art. 221 alin. (2)] din acelasi cod, se interpreteaza in sensul ca persoana care nu are calitatea de antrepozitar sau comerciant nu este subiect activ al contraventiei de detinere in afara antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, potrivit titlului VII din Codul fiscal.
Per a contrario persoana care are calitatea de antrepozitar sau comerciant este subiect activ al contraventiei de detinere in afara antrepozitului fiscal ori de comercializare a produselor accizabile supuse marcarii, fara a fi marcate sau marcate necorespunzator ori cu marcaje false, potrivit titlului VII din Codul fiscal.
Prin procesul verbal seria ANV/20 nr. xxx din data de 19.09.2012, a fost sanc?ionata petentul I.G. care de?inea un numar de 38 pachete de ?igari respectiv 20 pachete ?igari marca Viceroy, 10 pachete ?igari marca Fest ?i 8 pachete ?igari marca Monte Carlo.
Instan?a observa ca dispozi?iilor art. 2213 alin. 2 lit) a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal constituie contraventie  "detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in conformitate cu prezentul titlu;" ?i astfel agentul constatator a justificat calitatea de subiect activ al contravenientului.
Avand in vedere faptul ca petentul a fost depistat avand in posesia sa un numar de 38 pachete ?igari instan?a re?ine ca acesta are calitate activa a contraven?iei ?i pe cale de consecin?a motivul invocat de aceasta este unul neintemeiat.
In consecin?a, instan?a re?ine ca procesul verbal de constatare a contraven?iei seria ANV/20 nr. xxx din data de 19.09.2012 este pe deplin legal fiind intocmit cu respectarea dispozi?iilor imperative ale legii.
3. In ceea ce priveste sustinerea petentului in sensul ca procesul-verbal de contraventie ar fi nul absolut pe motiv ca a fost intocmit in lipsa unui martor, instanta constata ca lipsa acestei men?iuni nu este prevazuta de lege sub sanctiunea nulitatii absolute a procesului-verbal de contraventie, aceasta lipsa putand atrage eventual nulitatea relativa a actului astfel incheiat.
Pentru a se retine nulitatea relativa, este necesar ca petentul sa faca dovada unei vatamari care sa nu poata fi inlaturata decat prin anularea procesului-verbal.
Ori, in speta dedusa judeca?ii, instanta aprecieaza ca petentul nu a facut dovada unei astfel de vatamari, cu atat mai mult cu cat prin plangerea formulata, aceasta a avut si s-a folosit de posibilitatea sa ridice toate apararile pe care le-a avut cu privire la procesul-verbal contestat ?i a recunoscut ca nu a asistat la intocmirea procesului verbal.
Fa?a de aceste aspecte, instan?a constata ca nu sunt indeplinite condi?iile anularii procesului verbal pentru nerespectarea dispozi?iilor art. 19 alin. 1 din O.G. 2/2001.
Instanta va proceda la analizarea temeiniciei procesului-verbal de contraventie contestat prin prisma reglementarilor legale interne si a jurisprudentei CEDO, direct aplicabila in dreptul intern precum ?i daca precum ?i va analiza daca in cauza sunt indeplinite elementele constitutive ale faptei contraventionale precum ?i prin prisma inexisten?ei faptei invocate de catre petent prin ac?iunea introductiva.
Instan?a re?ine ca masura impusa de autorita?i petentului, respectiv aplicarea unei amenzi contraven?ionale in cuantum de 20.000 lei se include in sfera "acuza?iei in materie penala"  (cauza c. Ioan Pop impotriva Romaniei), devenind astfel incidente garantiile prevazute de art. 6 din Conventia pentru Apararea Drepturilor Omului si a Libertatilor Fundamentale (Conventia, de aici inainte) cu privire la prezumtia de nevinovatie in favoarea petentului.
Analizand temeinicia aceluiasi proces-verbal, instanta retine ca, potrivit dispozi?iilor art. 2213 alin. 2 lit) a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal constituie contraventie  "detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in conformitate cu prezentul titlu;"
Instanta va analiza temeinicia procesului-verbal de contraventie contestat prin prisma reglementarilor legale interne dar si avand in vedere jurisprudenta CEDO, direct aplicabila in dreptul intern.
Instanta retine ca, desi OG nr. 2/2001 nu prevede dispozitii exprese care sa reglementeze forta probanta a actului de constatare a contraventiei. Cu toate acestea, din economia textului de lege a art. 34 din O.G. 2/2001, rezulta ca procesul verbal face dovada situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara.
Forta probanta a rapoartelor si a proceselor verbale este lasata la latitudinea fiecarui sistem de drept, putandu-se reglementa importanta fiecarui mijloc de proba, cu conditia ca echitabilitatea procedurilor in ansamblu sa nu fie afectata (cauza Bosoni c. Franta, hotararea din 7 septembrie 1999).
Retinand ca fapta contraventionala constatata in sarcina contravenientului a fost constata in mod direct de agentii de politie, instanta urmeaza a acorda acestuia valoarea probatorie a unei prezumtii simple, acest aspect nefiind de natura a afecta echitabilitatea procedurii in ansamblul ei.
Astfel, existenta unei prezumtii relative simple nu contravine per se prevederilor art. 6 din Conventia Europeana, in masura in care, in administrarea probatoriului, statul respecta anumite limite rezonabile, avand in vedere importanta scopului urmarit si respectarea dreptului la aparare (cauza Salabiaku c. Franta, hotararea din 7 octombrie 1988, paragr. 28, cauza Vastherga Tari Aktieholag c. Suedia, hotararea din 23 iulie 2002, paragr. 113).
Conven?ia impune, din perspectiva paragrafului 2 al art. 6 din Conventie, ca o anumita propor?ie intre prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului verbal ?i prezum?ia de nevinova?ie instituita in favoarea acuzatului, sa fie respectata, fiind necesar a se ?ine cont in analiza propor?ionalitatii, pe de o parte, de miza concreta a procesului pentru individ ?i, pe de alta parte, de dreptul sau la aparare  (cauza c. Ioan Pop impotriva Romaniei pct. 31).
Astfel, instantei ii revine sarcina de a respecta proportionalitatea intre scopul urmarit de autoritatile statului de a nu lasa nesanctionate actiunile antisociale, prin impunerea unor conditii imposibil de indeplinit, si respectarea dreptului la aparare al persoanei sanctionate contraventional (cauza Anghel c. Romaniei, hotararea din 4 octombrie 2007).
In consecinta, trebuie asigurat un echilibru intre prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de contraventie si prezumtia de nevinovatie.
In cauza dedusa judecatii instanta apreciaza ca s-a pastrat aceasta proportionalitate, procedura desfasurata fiind conforma cu standardul impus de Conventie.
In ceea ce priveste dreptul la aparare, instanta i-a dat ocazia petentului de a-si prezenta punctul de vedere, de a depune la dosar memorii sau de a solicita administrarea probelor pe care le aprecia pertinente.
Potrivit dispozi?iilor art. art. 2213 alin. 2 lit) a din Legea 571/2003 privind Codul fiscal constituie contraventie  "detinerea de produse accizabile in afara unui regim suspensiv de accize pentru care accizele nu au fost percepute in conformitate cu prezentul titlu;".
Instan?a constata ca petentul a fost sanctionat pentru faptul ca in data de 16.09.2012, orele 2.15, in timp ce a fost oprit de organele de control din cadrul SPF Dorohoi conducand autoturismul cu marca BT 03 xxx, de?inea in bagaje cantitatea de 38 pachete de ?igari.
Petentul prin plangerea contraven?ionala a recunoscut existen?a pachetelor de tigari ?i a aratat ca acestea erau destinate consumului propriu ?i al muncitorilor pe care-i avea la camp.
Astfel din probele administrate in cauza precum ?i din apararile formulate de petenta, s-a dovedit dincolo de orice dubiu ca petentul a detinut un numar de 38 pachete tigari dupa cum urmeaza:
- 20 pachete ?igari marca Viceroy cu timbre fiscale Republica Ucraina;
- 10 pachete ?igari marca Fest cu timbre fiscale Republica Ucraina;
- 8 pachete ?igari marca Monte Carlo cu timbre fiscale Republica Moldova.
 Instan?a re?ine de asemenea ca petenta nu a dovedit inexistenta faptei contraventionale desi potrivit art. 1169 cod civil vechi aceasta obligatie ii incumba.
Curtea EDO a statuat in mod repetat ca ca prezumtiile de fapt si de drept functioneaza in orice sistem juridic. Evident, conventia nu interzice astfel de prezumtii in principiu. Cu toate acestea, conventia obliga statele contractante sa se incadreze in anumite limite in acest sens, referitor la dreptul penal, care tin seama de importanta situatiei in litigiu si sa mentina dreptul apararii (a se vedea, de exemplu, Salabiaku impotriva Frantei, pct. 28, Pop impotriva Romaniei pct. 31 precum si Anghel impotriva Romaniei pct. 60). 
In aceste conditii, instanta va da efect prezumtiei de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de contraventie contestat, retinand temeinicia celor consemnate in cuprinsul respectivului proces-verbal si vinovatia petentului.
In lumina  celor expuse mai sus, instan?a constata ca procesul verbal seria ANV/20 nr. xxx din data de 19.09.2012 ?i a sanc?iunilor aplicate prin acesta sunt temeince.
Ca urmare, instanta va analiza daca sanctiunea aplicata corespunde cerintelor legii.
Potrivit art. 5 alin. 2 din OG 2/2001 “sanctiunile contraventionale principale sunt:
a) avertismentul;
b) amenda contraventionala;
c) obligarea contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
In completarea acestui aliniat vine alin. 5 al aceluiasi articol care prevede ca “sanctiunea stabilita trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite."
In cauza de fata, avand in vedere imprejurarile savarsirii faptei, urmarea  produsa constand in atingerea adusa relatiilor sociale privind desfasurarea in bune conditii a alegerii autoritatilor administratiei publice locale, si urmarile care s-ar fi putut produce, instanta considera ca sanctiunea aplicata de 20.000 lei, corespunde gradului de pericol social al faptei.
In privinta inlocuirii sanctiunii amenzii cu avertismentul, este de remarcat faptul ca aceasta masura nu poate fi dispusa de instanta decat in acele cazuri in care s-ar constata ca fata de modul concret in care s-au petrecut faptele si tinand cont si de circumstantele personale ale petentului/petentei, instanta isi poate forma convingerea ca fapta prezinta in concret un pericol social redus si ca prin aplicarea avertismentului se poate realiza functia preventiva a sanctiunii contraventionale.
Instanta observa faptul ca, potrivit intampinarii depuse de catre intimata Direc?ia Regionala pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i, prejudiciul suferit de catre stat prin operatiunile derulate de contravenient s-a acoperit ?i pe cale de consecin?a  petentul va mai ramane obligat si la plata sumei de 20.000 lei amenda contraventionala.
Instanta, avand in vedere dispropor?ia vadita dintre cuantumul amenzii ?i cuantumul prejudiciului suferit de stat, circumstantelor personale ale petentei care nu a mai avut abateri disciplinare precum ?i faptul ca prin aplicarea avertismentului se poate realiza functia preventiva a sanctiunii contraventionale, va admite plangerea si va dispune inlocuirea sanctiunii amenzii, aplicate petentului prin procesul verbal de contraventie seria ANV/20 nr. xxx din data de 19.09.2012,  cu sanctiunea avertismentului.
Petentul a invocat ?i dovedit o serie de circumstan?e atenuante respectiv faptul ca este fumator, ca a avut angaja?i carora trebuia sa le plateasca un pachet de ?igari/ziua de lucru, ca ?i-a indeplinit intotdeauna indatoririle fa?a de familie ?i comunitate.
In lumina celor de mai sus precum ?i a circumstan?elor personale ale petentului, instan?a considera ca prin recuperarea prejudiciului de catre stat precum ?i  prin aplicarea sanc?iunii avertismentului pentru abaterile contraven?ionale sus men?ionate se poate realiza scopul urmarit de lege respectiv reeducarea contravenientului.
In conformitate cu prevederile art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru, iar conform art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995, este scutita si de plata timbrului judiciar.

Pentru aceste motive,
IN NUMELE LEGII
    HOTARASTE

Admite in parte plangerea formulata de petentul I,G,l cu domiciliul in sat /, com /, jud. Boto?ani in contradictoriu cu intimatele Autoritatea Na?ionala a Vamilor cu sediul in Bucure?ti, str. / nr. / sector / Direc?ia Regionala pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Ia?i cu sediul in Ia?i, B-dul /nr. /, jud. Ia?i ?i Direc?ia Jude?eana pentru Accize ?i Opera?iuni Vamale Boto?ani cu sediul in Boto?ani, jud. Boto?ani si in consecinta:
Inlocuie?te sanc?iunea amenzii in suma de 20.000 lei aplicata petentei prin procesul verbal contraven?ie seria ANV/20 nr. xxx din data de 19.09.2012 cu sanc?iunea avertisment.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica.

      PRESEDINTE,                          GREFIER,
 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere I.P.J. - Sentinta civila nr. 24 din data de 02.02.2015
Contestatie Consiliul Judetean - Sentinta civila nr. 23 din data de 02.02.2015
Art.228 alin (1) NCP - Sentinta penala nr. 22 din data de 02.02.2015
Anulare contract arenda - Sentinta civila nr. 21 din data de 02.02.2015
Suspendare provizorie - Sentinta civila nr. 20 din data de 15.01.2014
Succesiune - Sentinta civila nr. 19 din data de 15.01.2014
Revendicare imobiliara - Sentinta civila nr. 18 din data de 15.01.2014
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 17 din data de 15.01.2014
Art. 87 alin. 1 OUG 195/2002 - Sentinta penala nr. 16 din data de 15.01.2014
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 15 din data de 15.01.2014
Constatare nulitate titlu de proprietate - Sentinta civila nr. 14 din data de 15.01.2014
Anulare contract de arenda - Sentinta civila nr. 13 din data de 15.01.2014
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 12 din data de 15.01.2014
Art. 180 alin. 1, art. 193 si altele Cod Penal - Sentinta penala nr. 11 din data de 15.01.2014
Art. 270 alin. 3 - Legea 86/2006 - Sentinta penala nr. 10 din data de 15.01.2014
Constatare nulitate titlu de proprietate - Sentinta civila nr. 9 din data de 15.01.2014
Pretentii banesti - Sentinta civila nr. 8 din data de 15.01.2014
Cerere valoare redusa - Sentinta civila nr. 7 din data de 15.01.2014
Partaj judiciar - Sentinta civila nr. 6 din data de 15.01.2014