InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Pretentii

(Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri) | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

pretentii
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. 4281/2016
PRESEDINTE : AA
GREFIER        : BB

La ordine venind pronuntarea asupra cauzei civile referitoare la actiunea formulata de reclamanta AA in contradictoriu cu parata BB, avand ca obiect pretentii. 
Incheierile de amanare a pronuntarii fac parte integranta din prezenta hotarare.
Dezbaterile la fond au avut loc in sedinta de judecata din data de 02.11.2016, cand,  s-a amanat pronuntarea pentru data de  09.11.2016 si ulterior, din lipsa de timp pentru deliberare, pentru data de astazi, 16.11.2016 si a dispus urmatoarele:

INSTANTA,
Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
                      Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt la data de .., insusita de administratorul judiciar CC sub aspectul cuantumului pretentiilor, AA. prin administrator special a chemat in judecata BB, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea acesteia la plata sumelor precizate, reprezentand:
- suma de 812lei reprezentand penalitati de intarziere chirie, aferente lunii iunie 2014 si
- suma de 1648lei contravaloare chirie stornata ilegal, fara documente justificative, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca suma solicitata este compusa din chirie aferenta perioadei iunie 2014, stornata ilegal cu facturile fiscale nr.2183/10.09.2014 si din penalitati de intarziere, calculate pana la data de 18.12.2015. Aceste sume s-a dispus a fi recuperate conform deciziei nr.5 din 22.01.2016 si masura mentionata la cap.I pct.5, precum si raportul de control nr.991 din 18.12.2015, intocmite de Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi a Judetului Neamt, prin care s-a dispus recuperarea prejudiciului. De asemenea, suma reprezentand chirie stornata ilegal, a fost constatata ca fiind prejudiciu de catre compartimentul de inspectie economico-financiara din cadrul ANAF in raportul de inspectie fiscala nr.869 F NT 35 din 19.02.2016.
Reclamanta a mentionat ca este o societate infiintata de Municipiul Piatra Neamt in anul 2006 si fata de calitatea asociatului unic, este supusa controlului Curtii de Conturi a Romaniei. In raportul acestei institutii, inregistrat sub nr.991 din 18.12.2015, in urma controlului efectuat, s-au constat pierderi patrimoniale, respectiv prejudicii cauzate reclamantei ca urmare a diminuarii creantelor de incasat de la parata, prin efectuarea de operatiuni de stornare, considerate ilegale, prejudicii care trebuie recuperate.
Din verificarile efectuate de cele doua institutii, s-a constatat ca nu au fost respectate prevederile contractului de inchiriere nr… din .., incheiat de parti, in scopul folosirii unor spatii comerciale situate in incinta …, in sensul ca a fost stornata chiria, pe perioada aratata in facturi, fara acte aditionale, producandu-se un prejudiciu cert ce trebuie recuperat, conform aceleiasi decizii.
Parata a fost invitata la conciliere directa, fara a se conforma.
In drept au fost invocate dispozitiile Legii nr.94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi a Romaniei, ale Codului civil si ale Codului de procedura civila.
Cererea este scutita de la plata timbrajului.
In sustinere, au fost depuse la dosar, inscrisurile invocate in cuprinsul cererii introductive.
In conditiile art. 201 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila s-a dispus comunicarea cererii de chemare in judecata catre parata, cu mentiunea ca are obligatia de a depune intampinare, sub sanctiunea decaderii, in termen de 25 de zile de la comunicarea cererii de chemare in judecata, in conditiile art. 165 Cod procedura civila, dar parata nu a formulat intampinare in cauza.
In temeiul art.255-258 Cod de procedura civila, instanta a incuviintat proba cu inscrisuri, apreciind-o pertinenta, concludenta si utila in dezlegarea pricinii.
                      Reclamanta a depus si concluzii scrise.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta constata urmatoarele:
Intre reclamanta AA., in calitate de locator si parata BB, in calitate de locatar, a fost incheiat contractul de inchiriere nr…, avand ca obiect spatiile comerciale situate in incinta …, in scopul desfasurarii de activitati comerciale de catre parata, cu obligatia acesteia din urma de a achita pretul locatiunii, respectiv chiria stabilita prin contractele incheiate, la termenele convenite.
Avand in vedere calitatea de unic asociat al societatii reclamante in persoana Municipiului Piatra Neamt, aceasta a fost supusa controlului finaciar de catre Curtea de Conturi a Romaniei, respectiv de catre Administratia Nationala a Finantelor Publice, cei doi auditori externi stabilind existenta de prejudicii in patrimoniul reclamantei ca efect al stornarii unor facturi emise in baza contractelor de inchiriere mai sus evocate.
Astfel, in raportul Curtii de Conturi, inregistrat sub nr…, s-au constatat pierderi patrimoniale ca urmare a diminuarii creantelor de incasat de la parata, prin efectuarea de operatiuni de stornare, considerate ilegale, prejudicii care trebuie recuperate. S-a constatat ca atare un prejudiciu in cuantum de 1488lei, stornata ilegal, suma la care a calculat penalitati de intarziere in cuantum de 812lei, pana la data de 18.12.2015.
In ceea ce priveste suma de 1.860lei, s-a retinut ca reprezinta consecinta nerespectarii clauzelor contractuale, mentionata ca fiind prejudiciu de ANAF - Directia Regionala a Finantelor Publice in raportul de inspectie fiscala nr.869 F-NT din 19.02.2016.
Din verificarile efectuate de cele doua institutii, s-a constatat ca nu au fost respectate prevederile contractelor de inchiriere incheiate de parti, in scopul folosirii unor spatii comerciale, in sensul ca a fost stornata chiria, motivat de conditiile atmosferice.
Prin urmare, Curtea de Conturi a retinut ca s-a diminuat chiria nelegal, avand in vedere ca nu s-a prevazut o asemenea clauza in cele doua contracte de inchiriere mentionate mai sus.
Fata de concluziile expuse de auditorii externi, reclamanta a formulat prezenta cerere solicitand sumele indicate in petitul actiunii.
Analizand solicitarea formulata, instanta o apreciaza nefondata pentru considerentele ce succed:
In primul rand, instanta retine ca fiind incidente in speta dispozitiile Noului Cod civil, intrat in vigoare la data de 1 octombrie 2011, in raport de data incheierii contractului de inchiriere supus atentiei instantei (2014).
In al doilea rand, in mod evident, nu exista incheiate acte aditionale exprese privind modificarea clauzelor contractuale referitoare la incasarea si calcularea chiriei in perioade in care, din cauza conditiilor atmosferice, parata nu ar fi desfasurat activitate in spatiile inchiriate.
Pornind de la aceasta prevedere si tinand seama de toate contractele incheiate, parata a beneficiat de scutire/reducere a chiriei, avand in vedere conditiile meteorologice si lipsa de activitate din perioadele respective.
Desi aceste cereri nu au fost depuse la dosar, reclamanta a recunoscut implicit existenta lor, devreme ce a stornat facturile fiscale prin care stabilise cuantumul chiriei, emitand astfel facturile de stornare in cuantumul precizat in raportul Curtii de Conturi.
Problema de drept care se pune in speta este aceea daca se poate da eficienta, in lipa unor acte aditionale explicite, intitulate ca atare, modificarilor contractuale constatate prin alte inscrisuri.
Astfel, instanta considera ca in cauza a avut loc o modificare a contractelor (in ceea ce priveste exonerarea paratei de la obligatia de plata a chiriei pentru perioade in care conditiile meteorologice impiedicau obtinerea de incasari) care a fost acceptata de ambele parti. Parata a formulat cereri de scutire de la plata chiriei aferenta acestor perioade, iar reclamanta a acceptat aceasta modificare, nu numai in mod formal, ci chiar efectiv, emitand facturi de stornare, inregistrate in contabilitatea ambelor societati. Apararea sa ca sumele stornate ii sunt datorate totusi pentru ca nu s-a incheiat un act aditional in sensul de instrumentum probationis in acest sens, nu poate fi primita, reclamanta de fapt invocandu-si propria culpa.
Potrivit art.1781 Cod civil, contractul de locatiune se considera incheiat indata ce partile au convenit asupra bunului si pretului. Deci, ad validitatem, contractul de locatiune se incheie solo consensu. Este adevarat ca ad probationem, contractul de inchiriere trebuie incheiat in scris. Pe cale de consecinta si modificarile contractului trebuie sa respecte aceeasi regula, fiind necesar a fi consemnate in scris. In speta, modificarea contractuala este dovedita prin inscrisuri, chiar daca nu imbraca forma unui act aditional la contract, respectiv prin cererea de scutire de la plata chiriei coroborata cu facturile fiscale de stornare, din care rezulta ca reclamanta nu numai ca a acceptat scutirea solicitata, dar a si executat operatiunile juridice care sa o materializeze.
Conform art.1240 Cod civil, in ceea ce priveste formele de exprimare a consimtamantului, vointa poate fi manifestata si printr-un comportament care, potrivit legii, conventiei partilor, practicilor statornicite intre acestea sau uzantelor, nu lasa nicio indoiala asupra intentiei de a produce efectele juridice corespunzatoare. In cauza de fata, prin inscrisurile emise (facturile de stornare emise subsecvent aprobarii cererii formulate de chirias), reclamanta si-a exprimat vointa juridica de a accepta modificarea contractului, propusa de parata, privind chiria datorata de aceasta din urma in perioade cu conditii meteo nefavorabile. Ca atare, este un act consensual, asumat de ambele parti, dovedit prin inscrisuri, conditiile de legalitate cerute de lege fiind in consecinta indeplinite.
Potrivit art.1270 Cod civil, contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante, acesta putandu-se modifica sau inceta numai prin acordul partilor ori din alte cauze autorizate de lege. Asa cum arata si parata, acest text de lege consacra regula simetriei, potrivit careia modificarea/incetarea contractului se realizeaza prin acelasi mecanism ca si formarea contractului, prin vointa concordanta a partilor.
Pe de alta parte, contrar sustinerilor reclamantei, in cauza sunt aplicabile dispozitiile art.1266 Cod civil referitoare la interpretarea contractelor. Astfel, (1) Contractele se interpreteaza dupa vointa concordanta a partilor, iar nu dupa sensul literal al termenilor. (2) La stabilirea vointei concordante se va tine seama, intre altele, de scopul contractului, de negocierile purtate de parti, de practicile statornicite intre acestea si de comportamentul lor ulterior incheierii contractului.
In speta se poate vorbi despre o solicitare (cererile paratei de reducere/scutire a chiriei in perioada afectata de conditii meteo, aprobate), existand si un comportament ulterior incheierii contractului (emiterea facturilor de stornare, acceptarea si inregistrarea lor in evidentele contabile ale partilor).
Ca atare, dupa cum s-a aratat mai sus, modificarea contractelor cu privire la chirie s-a realizat in scris, prin acordul exprimat odata cu emiterea si acceptarea, prin semnatura, a facturilor de stornare (in urma cererilor formulate de parata). Este adevarat ca aceasta operatiune de stornare a facturilor nu poate fi considerata o modificare expresis verbis a contractului (in sensul incheierii unui act explicit prin care sa se convina in acest sens), insa in mod evident reprezinta vointa comuna a partilor cu privire la acea modificare. Iar aceasta modificare se impune ambelor parti in temeiul principiilor fortei obligatorii a contractelor (art.1270 Cod civil) si al libertatii contractuale.
In consecinta, instanta considera neintemeiate sustinerile reclamantei legate de obligativitatea paratei de a achita chiria astfel cum a fost stabilita initial prin contractul incheiate. De asemenea, referirile reclamantei la incidenta in cauza a dispozitiilor art. art.1350, art.1516 Cod civil instanta nu le apreciaza pertinente in conditiile in care nu s-a demonstrat ca parata nu ar fi respectat obligatiile contractuale, dupa ce a avut loc modificarea contractelor.
Totodata, referirea reclamantei la dispozitiile art.1170 Cod civil (conform caruia partile trebuie sa actioneze cu buna-credinta atat la negocierea si incheierea contractului, cat si pe tot timpul executarii sale) i se aplica in egala masura, prin conduita avuta instanta apreciind ca tocmai reclamanta a incalcat acest principiu, iar nu parata.
Pentru considerentele expuse, instanta va respinge cererea precizata, ca nefondata.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Respinge ca nefondata actiunea precizata de reclamanta AA,  prin administrator special BB, insusita de administratorul judiciar CC
Cu drept de apel la Tribunalul Neamt, in termen de 30 de zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Judecatoria Piatra Neamt.


Presedinte,                                        Grefier,
AA                                   BB
_________                                            ________
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cereri; Chemare in judecata (actiuni, cereri)

Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala (rovinieta) - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 1744 din data de 07.04.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 577 din data de 10.02.2016
Ordin de protectie - Hotarare nr. 2672 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 118 din data de 11.01.2017
Clauze abuzive - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Anulare titlu de proprietate - Hotarare nr. 380 din data de 04.07.2017
Incuviintare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 7642 din data de 18.02.2014
Interesul - conditiei a exercitiului dreptului la actiune civila - Sentinta civila nr. 7087 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a executa sanctiunea - Sentinta civila nr. 6145 din data de 18.02.2014
Drept civil - Subsidiaritate actiune imbogatire fara justa cauza - Sentinta civila nr. 4482 din data de 18.02.2014
Contestatie la executare - refuzul executorului judecatoresc de a adjudeca bunul - Sentinta civila nr. 3865 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea - Sentinta civila nr. 3385 din data de 18.02.2014