InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Piatra Neamt

Suspendare provizorie executare silita

(Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017 pronuntata de Judecatoria Piatra Neamt)

Domeniu Executarea silita; Suspendare a executarii | Dosare Judecatoria Piatra Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Piatra Neamt

                               - suspendare provizorie executare silita -

Pe rol se afla judecarea cauzei civile, privind pe contestatoarea AA in contradictoriu cu intimatul BB, avand ca obiect suspendare provizorie executare silita, contestatie la executare si suspendare executare silita.
                        La apelul nominal, facut in camera de consiliu, au lipsit partile.
S-a expus referatul cauzei, grefierul de sedinta invederand instantei urmatoarele:
- stadiu procesual: primul termen de judecata in vederea solutionarii capatului de cerere avand ca obiect suspendarea provizorie a executarii silite;
- procedura de citare este legal indeplinita – fara citarea partilor;
                        - prin Serviciul arhiva - registratura s-au depus la dosar, la data de 30.05.2017, copia dosarului de executare nr. 2153/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc CC.
Instanta constata ca a fost investita cu solutionarea a trei capete de cerere, respectiv contestatie la executare impotriva actelor de executare, din dosarul nr. … al Biroului Executorului Judecatoresc CC, cerere de suspendare a executarii silite pana la solutionarea contestatiei si cererea avand ca obiect suspendarea provizoriei a executarii silite din dosarul susmentionat.
                     Avand in vedere caracterul si procedura de solutionare distincte a celor doua cereri, pentru administrarea judicioasa a actului de justitie, in considerarea dispozitiilor art. 139 alin. 5 noul Cod procedura civila, instanta dispune disjungerea capatului de cerere avand ca obiect suspendarea provizoriei a executarii silite de contestatia la executare propriu zisa si cererii de suspendare pana la solutionarea contestatiei si formarea unui nou dosar (5759/279/2017), in care vor figura aceleasi parti.
In ceea ce priveste prezenta cauza (5759/279/2017), avand ca obiect suspendarea provizoriei a executarii silite, in considerarea dispozitiilor art. 131 alin. 1 Cod de procedura civila, instanta constata ca Judecatoria Piatra Neamt este competenta material si teritorial, in solutionarea cererii de suspendare provizorie a executarii silite, in considerarea prevederilor art. 651 alin. 1 si 2 din coroborat cu art. 719 alin. 7 noul Cod de procedura civila.
            Instanta retine cauza spre solutionare, iar dupa deliberare,

INSTANTA,

Deliberand asupra cererii cu a carei solutionare a fost investita, retine urmatoarele:
Prin cererea formulata si inregistrata pe rolul Judecatoriei Piatra Neamt, la data de .., sub nr. … (disjuns din dosarul nr. …), contestatoarea AA, in contradictoriu cu intimatul BB a solicitat suspendarea provizorie a executarii silite, demarate in dosarul nr. .. al Biroului Executorului Judecatoresc CC.
In motivarea contestatiei la executare, contestatoarea a aratat ca, prin sentinta civila nr. …. a Tribunalului Neamt, a fost obligata sa restituie intimatului taxa auto, fiind admisa cererea de chemare in garantie formulata in cauza respectiva, iar Administratia Fondului pentru Mediu fiind obligat sa asigure fondurile necesare restituirii taxei mentionate. Ca urmare, contestatoarea a apreciat ca Administratia Fondului pentru Mediu este raspunzatoare pentru plata taxei auto.
Pe de alta parte, s-a aratat ca somatia de plata emisa de executorul judecatoresc cuprinde o suma mult mai mare decat cea datorata (16.537 lei), fara a se mentiona componenta acesteia, in conditiile in care contestatoarea a fost obligata la restituirea sumei de 7.336 lei, achitata cu titlu de taxa auto, din care a fost restituita deja suma de 3.354 lei.
Contestatoarea a mai invocat faptul ca nu a fost respectata procedura de restituire a sumelor incasate cu titlu de taxa auto sub toate formele, reglementata de O.U.G. nr. 8/2014, in care se prevede ca plata sumelor respective se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristice, prin plata in fiecare an a 20 % din valoarea acestora si ca in cursul termenului mentionat orice procedura de executare silita se suspenda de drept.
In plus, contestatoarea a considerat ca, in speta, sunt aplicabile dispozitiile art. 1 din O.G. nr. 22/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, intrucat creantele stabilite prin titluri executorii in sarcina institutiilor si autoritatilor publice se achita din sumele aprobate cu aceasta destinatie prin bugetele acestora astfel ca nu se pot plati din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare si functionare, inclusiv a celor de personal, in scopul indeplinirii atributiilor si obiectivelor legale, pentru care au fost infiintate.
In concluzie, contestatoarea a apreciat ca executorul judecatoresc nu poate dispune inceperea executarii silite a unei institutii fara personalitate juridica, fara conturi deschise si care nu a fost obligata la restituirea taxei auto prin titlu executoriu.
Cererea de suspendare provizorie a executarii silite nu a fost motivata distinct de contestatia la executare.
          In drept au fost invocate dispozitiile art. 712 si urmatoarele din Codul de procedura civila, O.U.G. nr. 8/2014, O.G. nr. 22/2002, jurisprudenta CEDO si a Curtii constitutionale.
Cererea de suspendare provizorie a executarii silite este scutita de plata taxei judiciare de timbru potrivit art. 30 din O.U.G. nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru, contestatoarea avand calitate de institutie publica.
           Analizand cererea cu a carei solutionare a fost investita in raport cu inscrisurile existente la dosar, instanta retine urmatoarele:
In drept, potrivit art. 719 alin. 7 din noul Cod de procedura civila „in cazuri urgente si daca s-a platit cautiunea prevazuta la alin. (2), instanta poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare”.
Analizand textele normative incidente in cauza si scopul reglementarii institutiei juridice a suspendarii executarii silite, se observa ca aceasta masura de protectie poate fi dispusa ori de cate ori instanta investita cu solutionarea unei contestatii la executare constata ca prin executarea silita s-ar crea prejudicii grave, iremediabile sau dificil de remediat in patrimoniul debitorului. Ca atare, principalul criteriu de analiza a temeiniciei unei cererii de suspendare a executarii silite este vatamarea produsa persoanei care a formulat contestatia prin demararea executarii silite, indiferent de soarta finala a contestatiei, cu mentiunea ca motivele care pot justifica luarea masurii suspendarii executarii contestate difera de cele care sustin contestatia la executare propriu-zisa si se refera, in special, la consecintele imediate ale executarii silite.
Din continutul art. 719 alin. 1, 2 si 7 noul Cod proc.civ. rezulta ca, pentru admisibilitatea unei cereri de suspendare provizorie a executarii silite, este obligatoriu sa fie indeplinite doua conditii cu caracter procedural, si anume: conditia existentei unei contestatii la executare si a unei cereri de suspendare a executarii silite in curs de solutionare pe rolul instantei si a platii unei cautiuni.
           Prima conditie pentru admisibilitatea unei cereri de suspendare provizorie a executarii silite, respectiv existenta unei contestatii la executare si a unei cereri de suspendare a executarii silite pe rolul instantei, este indeplinita in speta. Astfel, pe rolul instantei a fost inregistrata contestatia la executare, formulata de contestatoarea AA, in dosarul nr. …, in cadrul caruia a solicitat si suspendarea executarii silite, demarate in dosarul nr. …. al Biroului Executorului Judecatoresc CC, pana la solutionarea contestatiei.
Cu privire la a doua conditie, respectiv plata unei cautiuni, instanta constata ca, potrivit art. 343 din Codul de procedura fiscala (Legea nr. 207/2015), Organele fiscale sunt scutite de taxe, tarife, comisioane sau cautiuni pentru cererile, actiunile si orice alte masuri pe care le indeplinesc in vederea administrarii creantelor fiscale, cu exceptia celor privind comunicarea actului administrativ fiscal.
Referitor la temeinicia cererii de suspendare provizorie a executarii silite, instanta trebuie sa aprecieze prin prisma actelor de executare demarate si a motivelor invocate de catre contestator, asupra existentei urgentei care decurge din paguba iminenta care s-ar produce daca nu s-ar suspenda executarea.
Din acest punct de vedere, instanta apreciaza ca institutia contestatoare nu a dovedit indeplinirea conditiei urgentei luarii masurii suspendarii provizorii a executarii silite, motivele invocate pe fondul contestatiei nefiind de natura, prin ele insele, sa genereze o astfel de masura care are un caracter exceptional.
In acest sens, in primul rand, trebuie mentionat ca solutionarea contestatii la executare necesita discutarea mai multor probleme de drept ce vor trebui rezolvate cu ocazia judecarii in fond a acestei cereri. Este evident astfel ca temeinicia contestatiei la executare este atat de dependenta de masura suspendarii incat orice discutie in drept asupra suspendarii vizeaza fondul contestatiei la executare ceea ce face in cazul de fata greu de aplicat dispozitiile art. 719 Cod de procedura civila fara o solutionare implicita si a contestatiei la executare.
          In al doilea rand, din textul de lege susmentionat, rezulta importanta protejarii tuturor persoanelor implicate in raportul juridic executional, nu numai a debitorului.
In al treilea rand, institutia contestatoare, care a formulat contestatia la executare nu a justificat in mod clar urgenta luarii masurii suspendarii provizorii a executarii, raportandu-se doar la motivele invocate in contestatia la executare, astfel ca nu se poate analiza temeinicia argumentelor referitoare la fondul contestatiei in cadrul solutionarii cererii de suspendare provizorie a executarii ce face obiectul dosarului nr. ….. al Biroului Executorului Judecatoresc CC, cu mentiunea ca nu poate fi prezumata vatamarea contestatoarei prin simpla demarare a executarii silite.
Fata de cele expuse anterior, cererea de suspendare provizorie a executarii silite in dosarul nr. ….. al Biroului Executorului Judecatoresc CC va fi respinsa ca nefondata.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DISPUNE:

Respinge ca nefondata cererea de suspendare provizorie a executarii silite in dosarul nr. 2153/2016 al Biroului Executorului Judecatoresc CC, formulata de contestatoarea AA in contradictoriu cu intimatul BB.
Fara cale de atac.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Executarea silita; Suspendare a executarii

Validare poprire - Hotarare nr. 1193 din data de 16.03.2017
Uzucapiune - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Suspendare provizorie executare silita - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pretentii - Hotarare nr. 4281 din data de 16.11.2016
Plangere contraventionala (rovinieta) - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Pensie intretinere (major) - Hotarare nr. 292 din data de 02.02.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 1744 din data de 07.04.2017
Ordonanta presedintiala - Hotarare nr. 577 din data de 10.02.2016
Ordin de protectie - Hotarare nr. 2672 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Fond funciar - Hotarare nr. 118 din data de 11.01.2017
Clauze abuzive - Hotarare nr. 0 din data de 04.07.2017
Anulare titlu de proprietate - Hotarare nr. 380 din data de 04.07.2017
Incuviintare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 7642 din data de 18.02.2014
Interesul - conditiei a exercitiului dreptului la actiune civila - Sentinta civila nr. 7087 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a executa sanctiunea - Sentinta civila nr. 6145 din data de 18.02.2014
Drept civil - Subsidiaritate actiune imbogatire fara justa cauza - Sentinta civila nr. 4482 din data de 18.02.2014
Contestatie la executare - refuzul executorului judecatoresc de a adjudeca bunul - Sentinta civila nr. 3865 din data de 18.02.2014
Plangere contraventionala - Prescriptia dreptului de a aplica sanctiunea - Sentinta civila nr. 3385 din data de 18.02.2014