Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Tg-Carbunesti

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 313/2014 din data de 18.02.2014 pronuntata de Judecatoria Tg-Carbunesti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Tg-Carbunesti | Jurisprudenta Judecatoria Tg-Carbunesti

R O M A N I A
JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI
TG-CARBUNESTI

Sentinta civila Nr. 313/2014
Sedinta publica de la 18 Februarie 2014
Completul compus din:
PRESEDINTE L.M.P
Grefier E.I

Pe rol fiind judecarea plangerii contraventionale formulate de petentul G.V., domiciliat in comuna D., sat R., judetul G., impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 3, incheiat de Primaria comunei D. la data de 10.10.2013, si in contradictoriu cu intimatii Primaria D. si Primarul comunei D., ambii cu sediul in comuna D., judetul G..
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspunse petentul, personal si asistat de avocat B.I., lipsa fiind reprezentantii intimatilor; a raspuns si martorul A.C..
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care;
Instanta, in conformitate cu dispozitiile art. 319 si art. 321 Cod procedura civila, a procedat la audierea martorului A.C., declaratia acestuia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.
Avocat B.I. a precizat ca nu formuleaza alte cereri.
Nemaifiind cereri de formulat si probe de administrat, constatand terminata cercetarea judecatoreasca si cauza in stare de judecata, instanta a acordat cuvantul pe fond.
Avocat B.I., pentru petent, a solicitat admiterea plangerii contraventionale si anularea procesului-verbal de contraventie contestat. In sustinerea concluziilor sale, a aratat ca invoca dispozitiile art. 31 din Legea nr. 50/1991 potrivit carora dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzi se prescrie in termen de doi ani de la data savarsirii faptei, reparatiile facute de petent fiind facute in 2008.

INSTANTA

Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei T-C in data de 30.10.2013, sub numarul _./317/2013, petentul G.V. a contestat, in contradictoriu cu intimata Primaria comunei D., procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.3 din 10.10.2013 incheiat de intimata, solicitand instantei sa dispuna anularea acestuia.
  In motivarea plangerii, petentul a aratat ca prin procesul verbal contestat a fost sanctionat, in baza art.26 alin.1 din Legea 50/1991, cu amenda in cuantum de 1.000 lei, dispunandu-se complementar intrarea in legalitate prin obtinerea autorizatiei de constructie pentru extindere anexe gospodaresti, ca urmare a unei petitii a numitei B.M., prin care reclama ca petentul a construit mai multe constructii fara autorizatie. In realitate, a sustinut petentul, acele imbunatatiri la care se refera procesul verbal de contraventie, au fost efectuate inca din anul 2009.
In continuarea motivarii, petentul a invocat dispozitiile art.31 din Legea nr.50/1991, potrivit carora "dreptul de a constata contraventiile si de a aplica amenzi prevazute de art.26 se prescrie  in termen de doi ani de la data savarsirii faptei".
In drept, petentul a invocat prevederile Legii nr.50/1991.
In probatiune, petentul a solicitat proba cu inscrisuri si proba cu martori.
A fost atasat plangerii introductive: procesul verbal de constatare si sanctionare a  contraventiilor contestat (filele 3-4).
In urma verificarii efectuate in baza art.200 alin.1 C.pr.civ., petentului i-au fost comunicate in scris lipsurile cererii de chemare in judecata, lipsuri pe care acesta le-a complinit in data de 12.11.2013. Prin nota de sedinta inaintata la dosar (fila 10), petentul a precizat cadrul procesual si a indicat numele si domiciliul martorului propus, de asemenea, atasand dovada achitarii taxei de timbru in cuantum de 20 lei (fila 11).
Intimata nu a formulat intampinare.
Prin rezolutia din data de 16.12.2013 a fost fixat primul termen de judecata la data de 21.01.2014, pentru cand s-a dispus citarea partilor si emiterea unei adrese catre intimata in vederea inaintarii materialului probator avut in vedere la intocmirea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 3/10.10.2013.
La solicitarea instantei, intimata Primaria comunei D. a raspuns prin adresa nr.4566/10.01.2014 (fila 20), comunicand ca, in urma verificarilor documentelor din cadrul Primariei D., Compartimentul Urbanism, s-a constatat lipsa autorizatiei de construire  pentru imobilul ce face obiectul procesului - verbal de contraventie nr.3/10.10.2013, iar procesul verbal de contraventie contestat fost incheiat in urma controlului efectuat in data de 09.10.2013.
Prin incheierea de sedinta din data de 21.01.2014, pentru considerentele ce se regasesc in cuprinsul acesteia, instanta a dispus introducerea in cauza, in calitate de intimat, a Primarului comunei D., acesta din urma fiind citat cu copie actiune introductiva, copii inscrisuri depuse de petent, copie nota de regularizare, copie incheiere de sedinta, si cu mentiunea sa arate exceptiile, dovezile si celelalte mijloace de aparare de care intelege sa se foloseasca in cauza.
La solicitarea petentului, instanta i-a incuviintat proba cu martorul A.C., martorul fiind audiat in sedinta publica din data de 18.02.2014, depozitie consemnata si atasata la dosar (fila 30).
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.3/10.10.2013, incheiat de catre intimata Primaria comunei D., petentul G.V. a fost sanctionat pentru savarsirea contraventiei prevazute de art.26 alin.1 lit. a) din Legea 50/1991, retinandu-se ca, in urma controlului din 09.10.2013, s-a constatat ca petentul G.V. a construit la imobilul sau din satul R., comuna D., lucrari de construire: extindere locuinta, anexe gospodaresti, fara autorizatie de construire. Pentru contraventia retinuta, i s-a aplicat petentului o amenda contraventionala in cuantum de 1000 lei si s-a dispus intrarea in legalitate pana la data de 31.12.2014.
In cuprinsul procesului verbal de contraventie s-a facut mentiunea ca petentul nu este de fata.
Nu a fost consemnat martor asistent.
In solutionarea plangerii contraventionale trebuie observate prevederile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora instanta sesizata cu solutionarea unei plangeri contraventionale verifica legalitatea si temeinicia procesului-verbal si hotaraste asupra sanctiunii.
Procedand la verificarea legalitatii procesului verbal de contraventie contestat, instanta retine urmatoarele:
Potrivit disp. art. 16 alin.1 din OG 2/2001 "Procesul-verbal de constatare a contraventiei va cuprinde in mod obligatoriu: data si locul unde este incheiat; numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupatia si locul de munca ale contravenientului; descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea tuturor imprejurarilor ce pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia; (_); posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, daca acesta prevede o asemenea posibilitate; termenul de exercitare a caii de atac si organul la care se depune plangerea", iar potrivit alin.7 al art.16 " in momentul incheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat sa aduca la cunostinta contravenientului dreptul de a face obiectiuni cu privire la continutul actului de constatare. Obiectiunile sunt consemnate distinct in procesul-verbal la rubrica "Alte mentiuni", sub sanctiunea nulitatii procesului-verbal".
Potrivit art. 17 din OG 2/2001 "Lipsa mentiunilor privind numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, iar in cazul persoanei juridice lipsa denumirii si a sediului acesteia, a faptei savarsite si a datei comiterii acesteia sau a semnaturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata si din oficiu."
Din analiza coroborata a textelor legale citate mai sus rezulta ca prin dispozitiile art.17 din OG 2/201 au fost consacrate in mod expres si limitativ cazurile de nulitate absoluta a procesului verbal de contraventie, lipsa celorlalte mentiuni fiind sanctionata de lege cu nulitatea relativa, in conformitate cu dispozitiile art.175 din Codul de procedura civila.
In speta, instanta apreciaza ca actul sanctionator este afectat de cauza de nulitate constand in lipsa datei comiterii faptei contraventionale, pentru urmatoarele considerente:
Retine instanta ca fapta contraventionala in materie de urbanism-constructii are o anumita specificitate in comparatie cu alte fapte contraventionale, in sensul ca nu se consuma instantaneu, ci are o desfasurare in timp, pe etape de lucrari, contravenientul savarsind astfel fapta din momentul inceperii constructiei si pana la terminarea acesteia. Or, in raport cu aceasta modalitate specifica de savarsire a faptei, care ii imprima un caracter continuu, astfel cum este reglementat de art.13 alin.2 din OG 2/2001, contraventia trebuie considerata ca se comite pe intreg parcursul edificarii constructiei, astfel ca ea poate fi sanctionata din momentul inceperii lucrarilor si pana la terminarea lor, iar in cazul constructiei finalizate, pana la implinirea termenului inscris in art.31 din Legea 50/1991. De aceea, este evident ca in cazul constructiilor in curs de executare nu poate fi considerata ca data a savarsirii faptei decat data constatarii contraventiei (urmand insa ca procesul verbal sa mentioneze expres acest aspect), iar in cazul constructiilor finalizate, data savarsirii faptei este cea a terminarii constructiei (aceasta trebuind, de asemenea, mentionata expres in procesul verbal de contraventie, potrivit art.17 din OG 2/2001, aplicabil in acest caz), acesta fiind momentul din care trebuie calculata si curgerea termenului de prescriptie prevazut de art.31 din Legea 50/1991.O alta interpretare ar conduce la solutia absurda a imprescriptibilitatii contraventiei in discutie, ceea ce ar fi neconform cu principiile ce guverneaza materia raspunderii in general si ar duce si la ignorarea art.31, care nu ar mai avea astfel nici un fel de relevanta juridica.
Cu referire, de asemenea, la data faptei contraventionale constand in construirea fara autorizatie, instanta observa ca potrivit disp. art.36 alin.5 din Legea 50/1991 "constructiile executate fara autorizatie de construire (_) nu se considera finalizate" pana cand se realizeaza receptia lucrarii, insa apreciaza ca textul normativ invocat se refera la finalizarea constructiei, din punct de vedere juridic, care sa permita inscrierea sa in cartea funciara, in vreme ce aplicarea art. 31 din Legea nr. 50 din 1991, care reglementeaza prescriptia raspunderii contraventionale, se face in functie de terminarea constructiei, ca fapt material si obiectiv, avand in vedere ca fapta contraventionala continua a edificarii constructiilor fara autorizatie de construire are un moment de consumare, care coincide cu inceperea executarii lucrarilor de constructie, precum si un moment de epuizare, care consta in terminarea acestor lucrari, acesta fiind momentul savarsirii faptei.
Interpretarea contrara, potrivit careia savarsirea contraventiilor prevazute de art. 26 din Legea nr. 50/1991 poate fi sanctionata o perioada de timp nedeterminata, de la momentul inceperii lucrarilor de constructie, pana la momentul obtinerii autorizatiei de construire (acesta fiind momentul finalizarii constructiei din punct de vedere juridic), nu numai ca este contrara textului legal, dar si ratiunii institutiei prescriptiei raspunderii contraventionale.
Observand cuprinsul procesului verbal de contraventie contestat instanta retine ca acesta este nelegal incheiat, intrucat se observa ca agentul constatator a mentionat in procesul verbal de contraventie doar data controlului efectuat la domiciliul petentului, respectiv 09.10.2013, ocazie cu care s-a constatat ca acesta a construit extindere locuinta, anexe gospodaresti.
Or, este cert, asa cum rezulta din continutul procesului verbal, ca la data controlului, extinderea locuintei si anexele gospodaresti fusesera deja edificata si nu se aflau in curs de construire, astfel incat sa poata fi retinuta ca data a savarsirii contraventiei, data controlului.
Asadar, instanta retine ca procesul verbal de contraventie contestat nu cuprinde data savarsirii faptei, in conditiile in care din mentiunile sale reiese ca la momentul incheierii actului lucrarile erau finalizate, astfel ca data constatarii nu poate fi asimilata datei savarsirii faptei, situatie in care nu poate fi exercitat controlul cu privire la respectarea termenului de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii, termen care, potrivit art. 31 din Legea 50/1991, este de 2 ani si curge de la savarsirea contraventiei.
In raport de motivul de nelegalitate constatat si sanctionat de lege cu nulitatea absoluta a procesului verbal de contraventie, instanta apreciaza ca nu se mai impune verificarea procesului verbal de contraventie sub alte aspecte de nelegalitate sanctionate cu nulitatea relativa sau sub aspecte de netemeinicie.
Pentru motivele aratate, instanta urmeaza sa admita plangerea formulata de petentul G.V. impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.3/10.10.2013 incheiat de Primaria comunei D. si sa anuleze procesul verbal de contraventie contestat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite plangerea formulata de petentul G.V., CNP ___, domiciliat in comuna D., sat R., judetul G., impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr. 3, incheiat de Primaria comunei D. la data de 10.10.2013, si in contradictoriu cu intimatii Primaria D. si Primarul Comunei D., ambii cu sediul in comuna D., judetul G..
Anuleaza procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor nr.3/10.10.2013 incheiat de Primaria comunei D..
Cu apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din data de 18.02.2014.
  
Presedinte,
L.M.P
Grefier,
E.I
   
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014