InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Cluj

Actiune in granituire. Stabilirea mejdiei pe baza planurilor de situatie care au stat la baza intabularii in cartea funciara a proprietatilor invecinate

(Decizie nr. 1893 din data de 26.05.2011 pronuntata de Curtea de Apel Cluj)

Domeniu Granituire | Dosare Curtea de Apel Cluj | Jurisprudenta Curtea de Apel Cluj

Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 1893 din 26 mai 2011

Prin Sentinta civila nr.730/1 iulie 2010 a Judecatoriei Simleu Silvaniei a fost admisa in parte cererea reclamantilor B.A. si  B.V. si s-a stabilit linia de hotar dintre proprietatile reclamantilor, teren intravilan cu nr. top 966/b de 541 mp si teren intravilan cu nr. top 968/a/1/1/b de 459 mp, inscrise in CF nr.4415 Simleu Silvaniei si a paratului B.V., casa, curte si gradina de 375 mp, inscris in CF nr.50404 Simleu Silvaniei (cf.nr.754N) nr.cad 1113, pe linia notata cu ABCD de pe schita de la dosar.
Prin aceeasi sentinta a fost respinsa cererea reclamantilor privind anularea incheierii de intabulare 185/2000 din CF 4415 Simleu Silvaniei.
Pentru a se pronunta aceasta sentinta, instanta a retinut ca reclamantii sunt proprietarii terenurilor inscrise in CF nr.4415 Simleu Silvaniei nr.top.966/b in suprafata de 541 mp si nr.top.968/1/1/b in suprafata de 459 mp invecinate cu imobilul proprietatea paratului B.V. casa, curte si gradina de 375 mp inscris in CF nr.50404 Simleu Silvaniei(cf.nr.754 N) nr.cad.1113.
Din concluziile raportului de expertiza topometrica efectuata de catre ing.T.I. a reiesit ca terenul in suprafata de 1000 mp proprietatea reclamantului B.A. este intabulat in  CF nr.4415 mp Simleu Silvaniei in baza deciziei nr.2/13.04.1992, in timp ce terenul in suprafata de 375 mp, proprietatea paratului este intabulat in CF nr.754 N Simleu Silvaniei nr.cad.1113 in baza sentintei civile nr.1145/2005 a Judecatoriei Simleu Silvaniei, planurile de situatie care au stat la baza intabularii corespund cu dimensiunile parcelelor din teren, astfel linia de hotar dintre cele doua proprietati indicate in planurile de situatie este una si aceeasi cu cea din teren (ABCD in anexa 1 a expertizei).
Intabularea s-a facut conform actelor depuse la biroul de carte funciara, expertul considerand corecta emiterea unei singure decizii, pentru intreaga suprafata inscrisa in CF nr. 657 Simleu Silvaniei, avand in vedere ca si asupra constructiei este inscris dreptul de proprietate in coproprietate.
Cata vreme decizia de atribuire nu este anulata, nu se poate dispune anularea intabularii acestui act, conform incheierii nr.1851/2000 in CF nr.4415 Simleu Silvaniei, motiv pentru care a respins ca neintemeiata cererea reclamantilor pentru anularea incheierii de intabulare nr.1851/2000 din CF nr.4415 Simleu Silvaniei.
Prin decizia civila nr. 17 din 22.02.2011 a Tribunalului Salaj a fost respins ca nefondat apelul formulat de reclamantii: B.A. si  B.V. impotriva sentintei civile nr.730/01.07.2010 a Judecatoriei Simleu Silvaniei pe care i-a obliga si la 1500 lei cheltuieli de judecata catre paratul B.V..
Pentru a pronunta aceasta decizie, tribunalul a retinut ca,expertiza tehnica efectuata in cauza a identificat cele doua terenuri si a concluzionat ca dimensiunile inregistrate in cele doua planuri de situatie, corespund cu dimensiunile din teren si prin urmare linia de hotar din teren corespunde cu linia de hotar stabilita prin documentatia de intabulare (ABCD), ca raportat la dispozitiile  art. 584 Cod Civil, faptul ca proprietatile partilor din proces se invecineaza instanta a constatat ca linia de hotar dintre cele doua terenuri a fost corect stabilita de prima instanta.
In ceea ce priveste cel de al doilea capat al cererii privind anularea incheierii de intabulare 1851/2000, instanta de apel a apreciat  ca si acesta a fost corect respins, motivat pe faptul ca, atata vreme cat nu a fost anulat actul in baza caruia s-a facut intabularea nu se poate anula nici incheierea de intabulare.
Impotriva acestei decizii au declarat recurs in termenul legal reclamantii, solicitand casarea deciziei atacate si trimiterea cauzei pentru rejudecare la   instanta de apel in vederea  suplimentarii probatoriului administrat in cauza cu o completare la raportul de expertiza.
In motivarea recursului intemeiat in drept pe  dispozitiile  art. 304  pct. 8 si 9 si 312 alin. 3  Cod proc.civ., recurentii au aratat ca ei sunt proprietarii casei de locuit inscrisa in CF 657 Simleul Silvaniei pe care a cumparat-o in anul 1997, ca instanta  in mod gresit a retinut ca aceasta casa a fost  cumparata de la M.V. si M.I., aceasta fiind si ratiunea  pentru care in favoarea lui B.A. s-a emis decizia  nr. 2/1992,  prin care i s-a atribuit  in  proprietate suprafata de 1000 mp, teren care s-a intabulat cu incheierea nr. 1851/2000, nr. top 996/b si 968/a/1/1/b transformata in Cf 4415 Simleu Silvaniei.
In CF 657 Simleu Silvaniei a figurat doar o suprafata de 1080 mp, in realitate  suprafata topograficelor  initiale fiind mai mare, aceasta fiind ratiunea pentru care s-a emis o decizie de  atribuire si in favoarea lui M.V. si M.I..
Fata de aceste motive, in mod eronat au apreciat  instantele ca se  impune anularea deciziei emisa in favoarea lor, fara de care nu se poate anula incheierea de intabulare.
Recurentii au mai aratat ca intabularea suprafetei de 1000 mp pe cele  doua numere topografice s-a facut eronat, greseala datorandu-se modificarii limitelor  de  hotar dintre terenul lor si cel al paratilor, care in mod evident, nu pot avea o suprafata egala cu suprafata  lor, respectiv acelasi front stradal. Pe terenul  proprietatea  paratilor a existat  o casa veche  care a fost demolata, iar pe aliniamentul acelei case a existat gardul despartitor dintre fondurile invecinate, in linie dreapta, perpendicular pe strada.
Actele depuse la dosar dovedesc dreptul  lor de  proprietate, cat si faptul ca frontul la strada al lotului lor  este de 22,5 ml. Aceste  ultime motive impun completarea raportului de expertiza cu o varianta in care linia de hotar sa fie stabilita in modul aratat de ei.
Examinand  recursul declarat, prin prisma motivelor  invocate, curtea in baza art.312 alin. 1 Cod proc.civ., urmeaza sa-l respinga pentru urmatoarele considerente: 
Art. 306 Cod proc.civ., cere ca recursul sa fie motivat in termen. A motiva recursul, inseamna pe de o parte, aratarea  motivelor de recurs  prin identificarea unuia dintre motivele de recurs  prevazute de art. 304  Cod proc.civ., dar si dezvoltarea acestuia in sensul formularii unor critici privind  modul de judecata al instantei, raportat la motivul de recurs  invocat.
Prin motivele de recurs  invocate, recurenta  reia starea de fapt  cu privire la  modul in care a dobandit  dreptul de proprietate asupra casei inscrisa in Cf 657 Simleu Silvaniei, cat si cu privire la terenul in suprafata de 1000 mp inscris in CF 4415 Simleu Silvaniei. Aceleasi aspecte sunt reiterate si cu privire la modalitatea de dobandire a dreptului de proprietate, asupra terenului in suprafata de 375 mp, inscris in CF 754 Simleu Silvaniei, de catre parat.
Aceste critici privind  starea de fapt, cat si cele  referitoare la gresita apreciere a  probelor, nu pot fi incadrate in vreunul din cazurile prev. de art. 304  Cod proc.civ., motiv pentru care nu vor fi analizate de  instanta de  recurs.
Critica referitoare la  modul de stabilire a liniei de hotar dintre  imobilele  proprietatea partilor pune in discutie aplicarea dispozitiilor art. 584 C. civil, ce reglementeaza posibilitatea ca orice proprietar sa poata obliga pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite de a sa, astfel ca ea poate fi incadrata in cazul de modificare prev. de art. 304  pct. 9 Cod proc.civ.
Analizand decizia atacata sub acest aspect, curtea retine urmatoarele:
Reclamantii sunt proprietarii terenului inscris in CF 4415 Simleu Silvaniei nr. top 966/b in suprafata de 541 mp, si nr. top 968/a/1/1/b in suprafata de 459 mp. si si-au intabulat  dreptul de proprietate in baza Deciziei nr. 2/13.04.1992 emisa de Consiliul Judetean Salaj si a  memoriului tehnic de  intabulare cu privire la terenul ce a facut  obiectul deciziei nr. 1/1992.
Paratul este proprietarul terenului in suprafata de 375 mp, si a constructiei inscrise in CF 50404 Simleu Silvaniei nr. cad. 1113 si si-a intabulat  dreptul de proprietate in baza sentintei civile nr. 1145/2005 a Judecatoriei Simleu Silvaniei.
Raportul de expertiza tehnica efectuat in cauza analizand cele  doua planuri de situatie care au stat la baza intabularii, a constatat ca dimensiunile parcelelor din teren corespunde cu cele indicate in planurile ce au stat la baza  intabularii, astfel ca linia de hotar dintre cele doua proprietati indicate in planurile de situatie este una si aceeasi cu cea din teren (ABCD in anexa 1 a expertizei).
Prin urmare, critica recurentilor cu privire la modalitatea de stabilire a  liniei de hotar dintre  proprietatea  lor si cea a paratului in varianta aleasa de   instanta de  fond este neintemeiata.
Cererea recurentilor de casare a  hotararii si de trimitere a cauzei spre rejudecare in vederea  suplimentarii probatoriului administrat printr-o completare la raportul de expertiza este nefondata. La  instanta de fond, expertiza tehnica efectuata in cauza de expertul T.I. nu a fost  contestata de partile dosarului.
Prin declaratia de apel, reclamantii au aratat ca se impune completarea raportului de expertiza in sensul de a se "reconfigura terenurile intravilane in suprafata de 541 si 459 mp, atribuite reclamantilor prin Decizia nr. 2/1992 a Consiliului Judetean Salaj in vederea anularii incheierii de intabulare  nr. 1851/2000 in Cf 4415 Simleu Silvaniei, si respectiv pentru intabularea acestora  si pentru a se face o noua propunere de stabilire a  liniei de hotar pe aliniamentul casei vechi demolate de  parati si a gardului despartitor in linie dreapta, perpendicular pe str. A., astfel ca deschiderea  la frontul stradal pentru terenul lor  sa fie de 22,5 ml", aceasta cerere nu a mai fost sustinuta pe parcursul solutionarii apelului, desi in cauza s-au acordat trei termene de judecata, iar cu ocazia dezbaterii apelului pe fond, reprezentanta apelantilor a declarat ca nu mai are cereri de formulat in cauza. (Judecator Ana Ionescu)
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Granituire

Stabilirea granitei si rectificarea Cartii Funciare. - Decizie nr. 194 din data de 23.03.2011
Granituire - Decizie nr. 491 din data de 06.12.2010
Recurs. Actiune in granituire. Aplicabilitatea prevederilor art. 129 alin. 5 Cod proc. civ. la judecata in prima instanta. - Decizie nr. 257/R din data de 04.03.2008
TRANSMITERE CALITATE PROCESUALA; EXPERTIZE CU CONCLUZII DIFERITE; DIFERENTA INTRE SUPRAFATA MENTIONATA IN CARTEA FUNCIARA SI CEA DETINUTA IN POSESIE - Decizie nr. 27/A din data de 03.02.2009
Recurs. Actiune in granituire. Aplicabilitatea prevederilor art. 129 alin. 5 Cod proc. civ. la judecata in prima instanta. - Sentinta civila nr. 257/R din data de 04.03.2008
Granituirea a doua imobile pentru care titularii detin titluri de proprietate emise in temeiul Legii nr. 18/1991. nerespectarea liniei de granita stabilita cu ocazia punerii in posesie echivaleaza cu incalcarea dreptului de proprietate garantat de art. 48 - Hotarare nr. 72 din data de 07.02.2013
- Sentinta civila nr. 4866 din data de 22.06.2010
Granituire - Hotarare nr. 2432 din data de 03.11.2011
Granituire - Sentinta civila nr. 241 din data de 02.02.2011
Granituire - Sentinta civila nr. 901 din data de 15.04.2008
Actiunea in granituire. Conditiile de stabilire a liniei de hotar. Limitele de verificare a dreptului de proprietate asupra terenurilor invecinate. - Decizie nr. 253 din data de 28.02.2011
Inexistenta puterii de lucru judecat a hotararii de expedient - Decizie nr. 98 din data de 27.01.2012
- granituire - - Sentinta civila nr. 5862 din data de 02.12.2010
revendicare. granituire - Sentinta civila nr. 665 din data de 03.03.2016
revendicare. granituire - Sentinta civila nr. 644 din data de 01.03.2016
Revendicare, grani?uire - Sentinta civila nr. 146 din data de 12.05.2010
granituire - Sentinta civila nr. 1561 din data de 21.05.2009
Stabilire linie de granita - Sentinta civila nr. 56 din data de 14.01.2016
Inadmisibilitatea cererii de stabilire a liniei de granita dupa ce s-a solutionat in mod irevocabil sistarea indiviziunii si s-a stabilit aliniamentul care separa parcelele astfel formate - Sentinta civila nr. 3088 din data de 30.11.2011
Actiunea in granituire nu poate avea ca finalitate decat restabilirea identitatii liniei de hotar si nu stabilirea unei situatii juridice noi - Sentinta civila nr. 223 din data de 13.02.2012