InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Turda

PLANGERE CONTRAVENTIONALA OG nr.15/2002. SEMNATURA ELECTRONICA. RESPINGERE. CONTRAVENTII

(Hotarare nr. 102 din data de 22.01.2014 pronuntata de Judecatoria Turda)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Turda | Jurisprudenta Judecatoria Turda

Prin procesul-verbal de contraventie seria R13 nr.00894xx incheiat la xx.06.2013, intimata C.N.A.D.N.R S.A.-Cestrin Bucuresti a aplicat amenda contraventionala de 750 lei contravenientei CAA pentru savarsirea faptei prevazute de art. 8 alin. 2 din O.G. 15/2002, constand in aceea ca, la data de 26.06.2013, pe DN 7 la km 411+865 m, in localitatea Sacamas,autovehiculul cu nr. de inmatriculare CJ 00XXX apartinand contravenientei a utilizat reteaua de drumuri nationale fara a detine rovinieta valabila.
Impotriva procesului-verbal a formulat plangere contravenienta, la data de  13.12.2013, in termenul legal prev.de art 31 al.1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor solicitand inlocuirea sanctiunii aplicate cu sanctiunea avertismentului. Plangerea a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei D sub nr. /221/2013 fiind declinata spre solutionare Judecatoriei T.
In principal, petenta a invocat motive de nelegalitate, subliniind in primul rand ca procesul verbal este lovit de nulitate absoluta intrucat nu au fost respectate conditiile de forma prevazute de art.17 din OG nr.2/2001.A invocat petenta ca procesul verbal este intocmit de un agent al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri din Romania, iar stampila aplicata pe procesul verbal apartine unui alt organism. Pe de alta parte, nu se poate invoca ca stampila reprezinta o semnatura electronica deoarece pentru ca procesul verbal sa fie valabil ca inscris electronic trebuia sa-i fie comunicat in forma electronica.
In drept au fost invocate disp. art.19, art.21 alin.3, art7 alin.3, art.5 alin.5 din OG nr.2/2001 art.10 din OG nr.15/2002.
Petenta a solicitat judecarea cererii si in lipsa sa de la dezbateri, in temeiul art.223 C.pr.civila.
Organul constatator intimat a formulat intampinare la data de 26.08.2013 prin care a precizat ca sub aspectul legalitatii, procesul verbal indeplineste toate cerintele impuse de OG nr.2/2001 si OG nr.15/2002, constatarea contraventiei fiind efectuata cu mijloace specifice ale Sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control a rovinietei, identificarea contravenientei fiind efectuata cu ajutorul datelor furnizate de Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare Vehicule.Cu privire la fondul cauzei, intimata a aratat ca fapta a fost dovedita cu probele existente la dosar, motiv pentru care se impune respingerea plangerii ca nefondata.
In drept intimata a invocat prevederile OG nr.2/2001, OG nr.15/2001, Legea nr.455/2001.
In probatiune intimata a depus procesul verbal, certificat operator, fotografie autoturism.
Analizand actele dosarului si materialul probatoriu administrat in cauza, instanta a retinut ca prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor seria nr.0089xxx incheiat la xx.06.2013,  petenta CAA a fost sanctionata contraventional cu amenda in cuantum de 750 lei  pentru savarsirea faptei prevazute de art.8 alin.1 din O.G. 15/2002 si sanctionata de art.8 alin.2 din acelasi act normativ, retinandu-se in sarcina sa faptul ca  la data de xx.06.2013, pe DN 7 la km 411+865 m, in localitatea Sacamas autovehiculul cu nr. de inmatriculare CJ 00XXX apartinand contravenientei a utilizat reteaua de drumuri nationale, fara a detine rovinieta valabila
Potrivit prevederilor art.8 alin.1 din O.G. 15/2002: "Fapta de a circula fara a detine rovinieta valabila constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda."
       Potrivit art. 9 alin. 2 si 3 din O.G. 15/2002, incepand cu data de 1 august 2010, constatarea contraventiilor se poate face si cu ajutorul unor mijloace tehnice omologate amplasate pe reteaua de drumuri nationale din Romania, consemnandu-se aceasta in procesul-verbal de constatare a contraventiei. In astfel de cazuri, procesul-verbal de constatare a contraventiei se poate incheia si in lipsa contravenientului, dupa identificarea acestuia pe baza datelor furnizate de Ministerul Administratiei si Internelor - Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor sau a conducatorului auto, in cazul utilizatorilor straini.
         Constatarea contraventiei, in cazul de fata, a fost efectuata cu ajutorul mijloacelor tehnice ale sistemului informatic de emitere, gestiune, monitorizare si control al rovinietei - SIEGMCR. Proba la dosar se face cu imaginile inregistrate.
Semnatura materiala a agentului constatator este inlocuita de semnatura electronica a acestuia, in intelesul Legii nr. 455/2001, avand aceleasi efecte prevazute de O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Semnatura agentului constatator pe procesul-verbal de contraventie este o semnatura privata depusa pe un act administrativ, care are putere doveditoare pana la proba contrarie inclusiv in ceea ce priveste constatarile personale ale agentului, fara a fi necesara inscrierea in fals. Inscrisul in forma electronica, caruia i s-a incorporat, atasat sau i s-a asociat logic o semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat nesuspendat sau nerevocat la momentul respectiv si generata cu ajutorul unui dispozitiv securizat de creare a semnaturii electronice, este asimilat, in ceea ce priveste conditiile si efectele sale, cu inscrisul sub semnatura privata, conform art. 5 din Legea nr. 455/2001 privind semnatura electronica. Conditiile legale ale semnaturii sunt atestate prin "certificat calificat" eliberat in conformitate cu dispozitiile art. 4 pct.12 raportat la art. 18 si art. 20 din Legea nr. 455/2001.
Verificand, potrivit art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului-verbal seria R13 nr. 0089XXX  din data de XX.06.2013, instanta constata ca a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu.
In privinta motivului de nulitate invocat de catre petenta constand in lipsa semnaturii agentului constatator de pe procesul-verbal de contraventie, instanta arata ca, din probatoriul administrat in cauza, respectiv certificat calificat, titular agent constatator A-ASM, reiese faptul ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art.9 alin.2 din Legea 455/2001 privind semnatura electronica care stipuleaza faptul ca: " Semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, este prezumata a indeplini conditiile prevazute la art. 4 pct. 4."  In aceste conditii instanta apreciaza ca in speta nu au fost incalcate dispozitiile art.17 din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor cu privire la lipsa semnaturii agentului constatator. Pe de alt aparte , din autorizatia de control rezulta ca agentul constatator este angajat ala C.N.A.D.N.R. Bucuresti-CESTRIN Bucuresti,  adica Centrul de Sudii Tehnica Rutiere si Informatica , deci agentul constatator este angajat al organismului a carui stampila a fost aplicata pe procesul verbal de contraventie.
       In ceea ce priveste temeinicia procesului-verbal seria R13 nr.0089XXX  instanta retine, aplicand dispozitiile legale mai sus aratate la starea de fapt ce se desprinde din probatoriul administrat, faptul ca in mod temeinic a fost retinuta in sarcina petentei savarsirea faptei contraventionale prevazute de art.8 alin.1 din O.G. 15/2002. Nu se poate sustine aici nici existenta unei erori, cauza de inlaturare a caracterului contraventional al faptei conform prevederilor art.11 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor intrucat, pentru ca eroarea sa opereze ca si o cauza exoneratoare trebuie sa se probeze, in primul rand, ca nu este imputabila persoanei in cauza, in sensul ca, aceasta nu putea, in mod rezonabil, sa realizeze ca percepe in mod gresit starea de fapt existenta.
Ordonanata nr.15/2002 are ca obiect tariful de utilizare a retelei de drumuri nationale din Romania, iar la art.1 litd) se defineste reteaua de drumuri nationale din Romania ca fiind drumurile de interes national definite conform art. 6 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii principale aplicate, respectiv amenda contraventionala in cuantum de 750 lei, avand in vedere dispozitiile art.21 alin.3 din O.G. nr. 2/2001 care stipuleaza faptul ca: " Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal" instanta retine faptul ca aceasta sanctiune este proportionala cu gradul de pericol social concret al faptei savarsite si nu se impune reindividualizarea acesteia de catre instanta.
In speta, petenta nu a facut dovada unei stari de pericol social mai redus decat cel avut in vedere de catre legiuitor la incriminarea faptei contraventionale savarsite si de asemenea, din probatoriul existent la dosar nu reiese faptul ca petenta s-ar fi aflat la data savarsirii contraventiei intr-o imprejurare deosebita sau ca ar exista anumite circumstante personale care sa duca la concluzia necesitatii inlocuirii sanctiunii amenzii contraventionale aplicate cu sanctiunea avertismentului.
Principiul proportionalitatii cuprins in alin.5 si 6 din art.5  din O.G. nr. 2/2001, isi are originea in dispozitiile art.53 din Constitutie, care permit limitarea exercitiului unor drepturi sau libertati fundamentale numai in masura in care o astfel de limitare este necesara intr-o societate democratica si este proportionala cu situatia care a determinat-o. Orice sanctiune contraventionala implica restrangerea unor drepturi sau libertati, astfel incat stabilirea si aplicarea unei sanctiuni contraventionale trebuie sa se realizeze astfel incat sa fie proportionala cu fapta comisa de contravenient.
Proportionalitatea se determina prin raportare la natura si gravitatea faptei, iar in aprecierea gravitatii trebuie avute in vedere mai multe criterii ce tin de starea de fapt si care pot indica un grad mai ridicat sau mai redus de periculozitate sociala a faptei. In cauza dedusa judecatii sanctiunea amenzii contraventionale este stabilita potrivit anexei nr.2 din O.G. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si a tarifului de trecere pe reteaua de drumuri din Romania, in functie de tipul vehiculului si reprezinta minimul amenzii contraventionale, iar din probatoriul administrat nu se pot desprinde aspecte legate de starea de fapt sau de persoana contravenientului care sa indice un grad mai redus de periculozitate sociala decat cel avut in vedere de legiuitor la stabilirea sanctiunii si fata de care instanta sa poata aprecia ca sanctiunea minimului amenzii contraventionale ar fi disproportionata fata de gravitatea concreta a faptei savarsite.
Agentul constatator a facut o justa individualizare a sanctiunii, aplicand petentei amenda in cuantumul minim prevazut de textul sanctionator. Ca atare, intrucat nu s-a probat existenta unor imprejurari deosebite in care a fost savarsita fapta sau a unor circumstante personale speciale, nu se justifica o noua individualizare a sanctiunii.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014