InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

CONTESTA?IA LA EXECUTARE FORMULATA DE UN CREDITOR IPOTECAR, BANCA, PRIN CARE SE SOLICITA ANULAREA PROCESULUI VERBAL DE DISTRIBUIRE A PRE?ULUI IN CARE SE REGASESC ?I SUMELE DE BANI DISTRIBUITE ALTOR EXECUTORI JUDECATORE?TI CARE AU INCEPUT EXECUTAREA ACELUI

(Decizie nr. 25/RC din data de 10.04.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Banci. Operatiuni bancare. Institutii (sparte); Contestatie la executare | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Se examineaza recursul civil formulat de contestatoarea XX, cif XX, cu sediul in XX, impotriva sentintei civile nr. XX din 08.06.2016 pronuntata de Judecatoria XX, in dosarul XX, in contradictoriu cu intimatii XX, cif XX, cu sediul in XX, XX, cif XX, cu sediul in XX, str. XX, XX, cu sediul in XX, bd. XX, XX, cif XX, cu sediul in XX, bd. XX, XX, cif XX, cu sediul in XX, str. XX,  XX, cnp XX si XX, cnp XX, ambii domiciliati in XX, bd. XX,
La apelul nominal, facut in sedinta publica, se prezinta avocat XX pentru intimatul XX, lipsa fiind celelalte parti.
S-a facut referatul cauzei, grefierul de sedinta invederand urmatoarele:
-cauza este la al doilea termen de judecata;
-stadiul procesual este recurs;
-procedura de citare este indeplinita prin afisare cu intimatii XX, XX si XX.
-s-a facut dovada achitarii taxei judiciare de timbru in cuantum de 500 lei.
Intrebat fiind, avocatul intimatului XX arata ca isi mentine exceptiile invocate.
Nemaifiind cereri, instanta acorda cuvantul atat pe exceptiile invocate prin intampinare, cat  si pe fondul cererii de recurs.
Avocatul intimatului XX solicita admiterea exceptiei inadmisibilitatii recursului declarat de XX impotriva incheierii de sedinta din data de 25.05.2016 fata de dispozitiile art. 282 alin. 2 din vechiul Cod de procedura civila, potrivit carora impotriva incheierilor premergatoare nu se poate face apel decat odata cu fondul. Aceste dispozitii sunt aplicabile si recursului potrivit art.299 alin. 1 din vechiul Cod de procedura civila. Cum incheierea din 25.05.2016 este incheiere premergatoare, sunt aplicabile dispozitiile art. 282 alin. 2 din vechiul Cod de procedura civila. In consecinta, cum SC XX nu a formulat recurs impotriva hotararii judecatoresti pronuntate in cauza, ci impotriva incheierii de sedinta din data de 25.05.2016, solicita admiterea exceptiei inadmisibilitatii recursului potrivit art. 282 alin. 2 Cod procedura civila.
Referitor la exceptia inadmisibilitatii caii de atac a apelului, fata de mentiunea clara a XX potrivit careia formuleaza apel impotriva incheierii pronuntate in sedinta publica din 25.05.2016, sustine ca potrivit prevederilor art. 402 alin.2 din Codul de procedura civila, impotriva hotararii pronuntate in contestatie la executare se poate declara recurs. De asemenea, aceeasi mentiune este si in hotararea judecatoreasca pronuntata in cauza. Cu toate acestea, XX a inteles sa formuleze apel, motiv pentru care  XX a inteles sa formuleze exceptia inadmisibilitatii caii de atac a apelului intrucat in cauza calea legala de atac este recursul.
Cu privire la cea de a treia exceptie invocata, in cazul in care instanta va aprecia ca cererea formulata de XX reprezinta un recurs, invoca exceptia nulitatii recursului, fata de dispozitiile art.302 alin.1 lit. b din vechiul Cod procedura civila, potrivit careia cererea de recurs va cuprinde sub sanctiunea nulitatii urmatoarele mentiuni: indicarea hotararii care se ataca, ori XX a aratat foarte clar ca declara apel impotriva incheierii de sedinta din 25.05.2016, deci un eventual recurs impotriva hotararii judecatoresti nu se poate retine fata de faptul ca s-a omis aceasta mentiune prevazuta sub sanctiunea nulitatii de catre lege, respectiv indicarea hotararii care se ataca si s-a aratat clar ca se ataca incheierea din 25.05.2016. Fata de acest aspect, solicita admiterea exceptiei nulitatii recursului.
Pe fondul cauzei, apreciaza ca sustinerile XX sunt nefondate.
Solicita a se observa ca a fost respinsa ca nefondata contestatia la executare formulata de XX SA impotriva adresei din 3.11.2016 emisa de executor prin care s-au stabilit aceste cheltuieli de executare. Arata ca a depus la dosar sentinta pronuntata de Judecatoria XX prin care a fost respinsa contestatia la executare formulata de XX, iar in cauza nu s-au exercitat cai de atac, deci aceasta hotarare a ramas definitiva.
Apreciaza ca procesul-verbal de stabilire sume din data de 2.12.2015 emis in dosarul de executare al executorului judecatoresc XX respecta pe deplin prevederile legale. Sumele cu care executorii judecatoresti s-au inscris la distribuire reprezinta cheltuieli de executare potrivit art. 563 alin. 1 lit. a din vechiul Cod de procedura civila aplicabil in cauza, in care se prevede foarte clar ordinea de  preferinta a sumelor, iar la lit.a sunt prevazute cheltuieli de judecata, cheltuieli de executare silita. Creantele ipotecare sunt prevazute inaintea creantelor de la lit. b, deci ordinea de preferinta este foarte clara si nu pot exista discutii.
Apreciaza ca este nefondata sustinerea XX potrivit careia sumele ar avea titlu de cheltuieli facute in interesul comun al creditorilor. Executorul judecatoresc a   dispus aceste sume cu titlu de cheltuieli de executare, sume prevazute la lit. a din articolul mentionat. De asemenea, aceste sume sunt stabilite prin procese-verbale de stabilire suma care reprezinta titluri executorii in baza art. 3717 alin.4. Avand in vedere aceste titluri executorii ale intimatilor, acestia s-au inscris la distribuirea sumei la executorul judecatoresc XX potrivit dispozitiilor  art.563 din Codul de procedura civila si in consecinta au fost respectate prevederile legale din acest articol.
Este nefondat si motivul de recurs potrivit caruia trebuia sa se faca mai intai conexarea dosarelor de executare silita, in conditiile in care conexarea dosarelor de executare silita nu este o conditie obligatorie pentru a se proceda la distribuirea sumei. Asa cum s-a retinut si in hotararea Tribunalului XX pronuntata in iunie 2016, pe care a depus-o la dosar, conexarea este doar o posibilitate a creditorului sau a executorului judecatoresc si nicidecum o obligatie in lipsa careia sa nu fie distribuite sumele de catre executorul judecatoresc.
Este nefondata si sustinerea XX potrivit careia onorariul executorului judecatoresc nu ar reprezenta cheltuieli de executare. Potrivit art. 39 al. 5 din Legea 188/2000, onorariul executorului judecatoresc reprezinta cheltuiala de executare.
Tot nefondata este si sustinerea XX potrivit careia doar cheltuielile de executare ale executorului judecatoresc XX ar fi trebuit sa fie distribuite si nu  cheltuielile de executare ale celorlalti executori. Ori textul legal este foarte clar, art.563 se refera si la alte dosare de executare si la alte titluri executorii, cum respectivele procese verbale de stabilire suma reprezinta titluri executorii si acest lucru a fost motivat si in decizia Tribunalului XX pe care a depus-o la dosar, respectiv faptul ca pot fi depuse si alte titluri executorii din alte dosare de executare. Pentru ca legiuitorul stipuleaza in mod expres sa se acorde preferinta unei creante doar in functie de categoria din care face parte, fiind fara relevanta categoria cheltuielilor de executare.
Arata ca a depus la dosar si extras din literatura de specialitate, conform caruia au prioritate cheltuielile de executare fata de creantele ipotecare la distribuirea sumelor. De asemenea, a depus mai multe hotarari judecatoresti pronuntate in spete similare, respectiv in contestatie la procesul verbal de distribuire, respectiv sentinta civila nr.XX din 02.12.2014 pronuntata de Judecatoria XX si arata ca dispozitiile privind ordinea de preferinta sunt foarte clare si au prioritate fata de creantele ipotecare. De asemenea a depus si decizia XX din 17.06.2016 a Tribunalului XX unde se retin aceste aspecte si sunt motivate pe larg, acest lucru fiind retinut si in decizia pronuntata de Tribunalul XX pe care a depus-o la dosar.
Fata de aspectele mentionate apreciaza ca recursul formulat este nefondat, iar procesul-verbal de stabilire sume din data de 2.12.2015 emis de B.E.J. XX este legal, fiind indeplinite conditiile legale asa cum a retinut si instanta de fond. Fara cheltuieli de judecata.
Instanta ramane in pronuntare.
           
      TRIBUNALUL
Asupra recursului civil de fata

                      Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei XX, la data de 7.12.2015 sub nr. XX,contestatoarea XX SA a chemat in judecata intimatii XX, XX, XX, XX, XX, XX si XX solicitand anularea partiala a procesului verbal distributie suma incheiat la data de 2.12.2015 de Biroul Executorului Judecatoresc XX in dosarul de executare nr.230/2012 in ceea ce priveste sumele distribuite catre paratii Birouri executori judecatoresti cu titlu de onorariu si cheltuieli de executare.
                     Totodata, a solicitat obligarea intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.
                     In motivare, a invederat ca are calitatea de creditoare a intimatilor XX si XX, in vederea recuperarii creantei fiind inregistrat pe rolul Biroul Executorului Judecatoresc XX dosarul de executare nr.230/2013, conexat cu dosarul nr.231/2012.La termenul de licitatie din data de 15.10.2015 a adjudecat in contul creantei bunul imobil urmarit silit situat in XX, str. XX, judet XX asupra caruia banca avea inscris un drept de ipoteca imobiliara. La data de 3.11.2015, Biroul Executorului Judecatoresc XX a emis o adresa prin care a comunicat cuantumul cheltuielilor de executare ce includea si cheltuielile intimatilor de la pct.1-5 solicitand ca pana la data de 16.11.2015 sa fie depuse sumele respective in contul de consemnare. Mentioneaza ca impotriva acestei adrese ce poate fi considerata ca are natura juridica a unui proces verbal de stabilire cheltuieli,a formulat actiunea ce face obiectul dosarului nr.XX inregistrat pe rolul Judecatoriei XX. Se mai mentioneaza, in esenta,ca prin procesul verbal de distribuire sume incheiat la data de 2.12.2015, Biroul Executorului Judecatoresc XX a dispus in mod nelegal distribuirea,cu titlu de cheltuieli de executare si onorariu a urmatoarelor sume catre executorii judecatoresti: 3.096 lei- XX, 10.541 lei- XX, 17.139,80 lei- XX, 18.390,26 lei si 7.179,40 lei- XX si 31.938,30 lei- XX. Considera nelegala distribuirea cheltuielilor si onorariilor,executorii judecatoresti neavand dreptul la achitarea cheltuielilor,sumele distribuite catre acestia neputand fi asimilate cheltuielilor de executare prevazute la art. 563 alin.1 lit. a Cod procedura civila.  Cheltuielile si onorariile celorlalti executori judecatoresti nu se circumscriu sferei cheltuielilor facute in interesul comun al creditorilor, aceasta natura avand-o doar cheltuielile de executare stabilite in cadrul dosarului nr.230/2012 al XX, acesta facand munca de executare efectiva. Executorii judecatoresti ar fi avut dreptul la onorarii si cheltuieli de executare daca ar fi facut efectiv munca de executare silita, procedura finalizata prin valorificarea bunurilor. Considera, in consecinta, ca executorilor judecatoresti le pot fi distribuite cel mult sumele avansate cu titlu de cheltuieli de executare propriu-zise. Totodata, pentru a le putea fi distribuite sumele,executorii judecatoresti ar fi trebuit sa solicite instantei de executare conexarea executarii silite pornite de acestia la executarea silita pornita de XX. Atat timp cat bunul executat silit este proprietatea intimatei XX iar cei doi executori detin un titlu impotriva fostului proprietar XX, este nelegala inscrierea/participarea acestora la distribuirea vreunei sume cu titlu de cheltuieli de executare.
In subsidiar, daca se va aprecia de catre instanta ca executorilor judecatoresti trebuie sa li se distribuie anumite sume,solicita sa se constatate ca nu au intocmit acte de executare asupra bunului imobil executat silit,onorariile avand un cuantum exagerat. Urmeaza ca instanta sa aprecieze raportul dintre complexitatea cauzei si volumul muncii desfasurate de executorii judecatoresti intervenienti si sa se dispuna cenzurarea onorariului.
In dovedire, a anexat inscrisuri.(filele 13-78 ds).
Cererea a fost timbrata cu taxa judiciara de timbru in cuantum de 1000 lei).
Intimatul XX a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii.
In motivare, a aratat, in esenta, ca procesul verbal de distribuire sume respecta pe deplin prevederile legale. Sumele cu care executorii judecatoresti s-au inscris la distribuire reprezinta cheltuieli de executare silita potrivit art.563 alin.1 lit. a din Codul de procedura civila vechi. Executorul judecatoresc XX a respectat ordinea de preferinta prevazuta de art.563 Cod procedura civila, dispozitiile legale fiind foarte clare. Mentioneaza ca sunt nefondate sustinerile contestatoarei referitoare la faptul ca respectivele cheltuieli nu ar fi trebuit incluse in categoria cheltuielilor de executare silita. Totodata, cheltuielile de executare ale acestuia sunt stabilite prin procesul verbal de stabilire suma care constituie titlu executoriu. Arata ca a depus titlurile executorii pentru a participa la distribuirea sumei in dosarul de executare,executorul judecatoresc procedand corect si respectand pe deplin ordinea de preferinta. De asemenea, arata ca este nefondata si sustinerea contestatorului potrivit careia onorariul executorului judecatoresc nu ar intra in sfera cheltuielilor de executare,potrivit art.39 alin.5 din Legea 188/2000, onorariul executorului judecatoresc reprezinta cheltuieli de executare.Art.563 Cod procedura civila nu impune obligativitatea conexarii dosarelor de executare ci doar obligativitatea inscrierii pe tabloul creditorilor pana la eliberarea sau distribuirea sumei,obligatie pe care acesta a indeplinit-o. In consecinta, creditorul are obligatia de a depune sumele necesare pentru plata creantelor. Apreciaza ca este nefondata sustinerea contestatorului privind cuantumul onorariilor, in realitate onorariul indeplineste conditiile prevazute de Ordinul Ministrului Justitiei. XX mai arata ca a inceput executarea silita in anul 2010 si a efectuat numeroase acte de executare,demersuri si cheltuieli in intervalul de 5 ani.
           Intimatul XX a formulat  intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii.
In motivare,a aratat ca suma cu care s-a inscris reprezinta cheltuieli de executare silita potrivit art.563 Cod procedura civila iar procesul verbal de stabilire cheltuieli de executare silita nr.202/2010 din 19.10.2015 reprezinta titlu executoriu iar dispozitiile legale privind ordinea de preferinta sunt foarte clare si au rang prioritar. Mai precizeaza ca dosarul de executare are 350 pagini, a efectuat expertize,evaluari, a emis publicatii de vanzare si a facut nenumarate deplasari in teren iar procesul verbal nu a fost contestat.
In drept,au fost invocate  dispozitiile art.205-207 Cod procedura civila, art.371 ind.7 alin.4, art.512 alin.2,art.563.art.564 Cod procedura civila din 1865 si art.39 alin.5 din Legea 188/2000.
  Prin sentinta civila nr. XX, Judecatoria XX a respins contestatia ca nefondata , fiind retinute urmatoarele:
                        Instanta a avut in vedere  dispozitiile art. 563  si Art. 564 Cod procedura civila din 1865 .
Potrivit procesului verbal de distribuire sume ,incheiat la data de 2.12.2015, executorul judecatoresc a constatat ca s-au inscris in urma citarii pentru participarea la distribuirea pretului si executorii judecatoresti cu urmatoarele sume: 3.096 lei- XX, 10.541 lei- XX, 17.139,80 lei- XX, 18.390,26 lei si 7.179,40 lei- XX si 31.938,30 lei- XX.            
 Potrivit dispozitiilor art. 39 din Legea 188/2000, „executorii judecatoresti au dreptul, pentru serviciul prestat, la onorarii minimale si maximale stabilite de ministrul justitiei, cu consultarea Consiliului Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti.
 Executorii judecatoresti nu pot conditiona punerea in executare a hotararilor judecatoresti de plata anticipata a onorariului.
 Cheltuielile ocazionate de efectuarea executarii silite sunt in sarcina debitorului urmarit, cu exceptia cazului in care creditorul a renuntat la executare, situatie in care vor fi suportate de acesta, sau daca prin lege se prevede altfel.”
 Aceste dispozitii ale legii speciale in deplin acord cu art. 371 indice 7 Cod procedura civila din 1865 conduc la concluzia de certitudine ca pentru o parte a cheltuielilor de executare executorul judecatoresc este el insusi creditor al debitorului urmarit astfel cum de altfel rezulta si din procesul verbal contestat.
Din coroborarea inscrisurilor care se regasesc in dosarul de executare comunicat in copie certificata de Biroul Executorului Judecatoresc XX rezulta ca au fost avute in vedere procesele verbale de stabilire suma incheiate de executorii judecatoresti,acestea reprezentand titluri executorii.
Instanta a constatat ca a fost respectata ordinea de preferinta stabilita de art.563 Cod procedura civila si nu pot fi  retinute apararile creditoarei potrivit carora onorariul executorului judecatoresc nu intra in sfera cheltuielilor de executare si ca era necesara conexarea dosarelor de executare,dispozitiile art.39 alin.5 din Legea 188/2000 atribuindu-le un astfel de caracter iar obligativitatea conexarii nu este impusa de nici o dispozitie legala. Pe de alta parte,dispozitiile legale mentionate anterior nu fac distinctie intre cheltuielile de executare,acestea fiind distribuite in mod corect.
A apreciat ca nu pot fi primite nici apararile creditoarei referitoare la faptul ca bunul executat silit este proprietatea intimatei XX iar executorii judecatorestii detin un titlu impotriva fostului proprietar XX deoarece debitele sunt in legatura cu bunul urmarit si nu in legatura cu calitatea de debitor a acestuia din urma.
                       In ceea ce priveste cuantumul sumelor solicitate de catre executorii judecatoresti a fi distribuite cu titlu de cheltuieli de executare,instanta a retinut ca nu au fost formulate contestatii impotriva proceselor verbale de stabilire sume care se regasesc in cuprinsul dosarului de executare si in care sunt mentionate actele efectuate de acestia in procedura executional. In consecinta, plafonul maximal al cheltuielilor nu a fost depasit iar prin raportare la activitatile desfasurate de executorii judecatoresti, cheltuielile solicitate sunt justificate.
 SC XX a formulat apel (inregistrat ca recurs), solicitand modificarea in tot a sentintei civile nr. XX si anularea partiala a procesului verbal de distribuire sume din data de 2-12-2015.
Recurenta  a apreciat ca nelegala sentinta motivat de  urmatoarele : sumele distribuite catre executorii judecatoresti nu pot  fi asimilate cheltuielilor de executare  prev. de art. 563 alin 1 lit. a Cod procedura civila    ; pentru a putea fi distribuite , executorii trebuiau sa solicite conexarea executarilor silite ; BEJ XX si XX nu detin un titlu executoriu impotriva debitoarei XX care este proprietara bunului adjudecat ; nu au fost efectuate acte de executare asupra bunului urmarit silit,cuantumul onorariilor acordate fiind exagerat.
 BEJ XX a depus intampinare prin care a solicitat respingerea apelului , invocand exceptia de inadmisibilitate raportat la art 282 alin 2 cpciv, art 402 alin 2 cpciv, exceptia nulitatii recursului raportat la art 302 ind 1 cpciv. Pe fondul cauzei, s-au reluat , in esenta apararile de la fond  ,apreciind ca temeinic  si legal procesul verbal de distribuire  Recursul este intemeiat pentru cele ce urmeaza :            Obiectul dosarului este o contestatie la executare. In cauza , potrivit art. 24 din L134/2010, sunt incidente prevederile vechiului cod de procedura civila, avand in vedere ca cerere de executare silita a fost inregistrata in anul 2012 . Calea de atac formulata de  creditoare   desi intitulata „apel”,  a fost calificata potrivit dispozitivului sentintei atacate ca fiind  recurs, in acord cu prevederile 402 c.p.civ .               In contextul mai sus retinut ,sustinerile intimatului BEJ XX , privind incidenta art. 402 alin 2 Cod procedura civila  sunt lipsite de obiect. 
In ceea ce prive?te exceptia de inadmisibilitate raportat la art. 302 ind 1 Cod procedura civila  invocata de acesta : se retine ca recurenta , de?i initial  se refera la incheierea pronuntata in  sedinta publica din data de 25-05-2015, in finalul cererii, solicita clar modificarea  in tot a sentintei civile nr. XX pronuntata la data de 8-06-2016 ( fila 7 ). Criticile recurentei  vizeaza modul gresit de interpretare si aplicare de catre instanta de fond a prevederilor art. 563 alin 1 litera a Cod procedura civila, in ceea ce priveste includerea, in categoria creantelor reprezentand cheltuieli de executare a sumelor cuprinse in titlurile depuse de ceilalti executori judecatoresti in cadrul dosarului executional 230/2012
In opinia tribunalului,   textul legal mentionat, atunci cand   face trimitere la cheltuielile de executare, se refera la cheltuielile de executare din acel dosar executional , nu si din altele. Executorii judecatoresti care si-au depus creantele in acest dosar sunt creditori chirografari si in aceasta calitate pot participa la distribuirea sumei obtinute din valorificarea bunurilor vandute in dosarul executional  230/2012. Aceasta concluzie logica se impune si din  observarea modului in care legiuitorul a inteles sa reglementeze situatia cheltuielilor de executare in cazul conexarii executarilor. Articolul 373 ind 4 c.p.civ arata ca atunci cand se dispune conexarea executarilor (cand privitor la aceleasi bunuri se efectueaza mai multe executari silite de catre mai multi executori judecatoresti), instanta, prin incheiere, se va pronunta si asupra cheltuielilor de executare efectuate pana in momentul conexarii, iar executarea va continua de catre executorul desemnat ,situatie dupa care, evident, nu vor mai exista cheltuieli executare decat din partea acestui executor. Este cu atat mai logic sa nu se poata recunoaste calitatea de cheltuieli de executare decat pentru cheltuielile efectuate de executorul din dosarul 230/2012 pentru ca altfel s-ar ajunge la situatia in care, prin vanzarea unui imobil ipotecat in favoarea creditorului urmaritori, executori judecatoresti din alte dosare executionale, deschise la cererea altor creditor, chiar fara creante garantate, si care executori nu au facut alte acte de executare silita cu privire la acest bun (in afara somatiilor imobiliare), sa se indestuleze cu prioritate, in defavoarea creditorului ipotecar din dosarul executional in care intervin. Executorii judecatoresti si-au depus doar propriile titluri, incheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, fara a se preocupa sa depuna si titlurile creditorilor care i-au investit cu respectivele cereri de executare.
Pentru aceste considerente, in temeiul dispozitiilor art.312 rap. la art. 304 pct. 9  Cod procedura civila, recursul va fi admis si sentinta atacata, modificata in parte,  in sensul admiterii contestatiei la executare si a anularii procesului verbal de distribuire suma in limitele aratate.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Respinge ca neintemeiate exceptia de inadmisibilitate si exceptia de nulitate invocate de intimatul XX.
Admite recursul formulat de contestatoarea XX, cif XX, cu sediul in XX, impotriva sentintei civile nr. XX din 08.06.2016 pronuntata de Judecatoria XX, in dosarul XX, in contradictoriu cu intimatii XX, cif XX, cu sediul in XX, XX, cif XX, cu sediul in XX, str. XX, XX, cu sediul in XX, bd. XX, XX, cif XX, cu sediul in XX, bd. XX, XX, cif XX, cu sediul in XX, str. XX,  XX, cnp XX si XX, cnp XX, ambii domiciliati in XX, bd. XX.
 Modifica sentinta recurata.
 Admite contestatia la executare.
Anuleaza in parte procesul verbal de distribuire suma incheiat la data de 2/12/2015, in dosarul de executare nr. 230/2012 al B.E.J. XX, cu privire la distribuirea sumelor catre Birourile executorilor judecatoresti evidentiate la pct. 1-5 in procesul verbal.
Respinge ca neintemeiata cererea de obligare a intimatilor la plata cheltuielilor de judecata.
Irevocabila.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Banci. Operatiuni bancare. Institutii (sparte); Contestatie la executare

EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPA REINSER?IA DEBITORULUI IN CIRCUITUL ECONOMIC - Decizie nr. 1168/C din data de 22.11.2017
CONTESTA?IA LA EXECUTARE FORMULATA DE UN CREDITOR IPOTECAR, BANCA, PRIN CARE SE SOLICITA ANULAREA PROCESULUI VERBAL DE DISTRIBUIRE A PRE?ULUI IN CARE SE REGASESC ?I SUMELE DE BANI DISTRIBUITE ALTOR EXECUTORI JUDECATORE?TI CARE AU INCEPUT EXECUTAREA ACELUI - Decizie nr. 25/RC din data de 10.04.2017
OBLIGA?IA DE ELIBERARE A PA?APOARTELOR – MINORI NEINCLU?I IN CERTIFICATELE DE CETA?ENIE ALE PARIN?ILOR - Sentinta civila nr. 620/C din data de 09.05.2017
ACORDAREA DESPAGUBIRII PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI - Decizie nr. 140/AC din data de 08.05.2017
EXPRESIA BUNEI CREDIN?E LA INCHEIEREA ?I EXECUTAREA CONTRACTULUI, IN CONTEXTUL IN CARE NU A FOST DUBLATA PRINTR-O CLAUZA IDENTICA, IN FAVOAREA INTIMATULUI, APLICABILA IN SITUA?IA INCETARII CONTRACTULUI DIN CULPA FURNIZORULUI - Decizie nr. 186/AC din data de 22.05.2017
ACORDAREA DE DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE TELEFONIE - Decizie nr. 201/AC din data de 07.06.2017
CONTRAVALOAREA JUSTEI DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI CU TELEKOM SA INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI CONTRACTUALE DE 24 DE LUNI. - Decizie nr. 20/Ac din data de 16.01.2017
SUSPENDARE EXECUTARE ACT EMIS DE AUTORITA?ILE LOCALE - Sentinta civila nr. 1163/C din data de 07.11.2017
AC?IUNE IN CONSTATARE CLAUZE ABUZIVE - Sentinta civila nr. 15/AC din data de 16.01.2017
SUSPENDARE DISPOZI?IEI ?EFULUI POLI?IEI RUTIERE PRIN CARE SE SUSPENDA DREPTUL DE CONDUCERE - Sentinta civila nr. 840/C din data de 11.08.2017
FAPTA ILICITA IMPUTATA PARATEI DE COCONTRACTANTUL SAU CE CONSTA IN OMITEREA INDEPLINIRII OBLIGA?IILOR ASUMATE PRIN CONVEN?IE - Sentinta civila nr. 728/C din data de 14.06.2017
CESIUNEA CREAN?ELOR REZULTATE DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU INSTITU?IILE PUBLICE - Sentinta civila nr. 618/C din data de 09.05.2017
CONTESTA?IE LA EXECUTARE – SUSPENDARE EXECUTARE - Decizie nr. 70/AC din data de 27.02.2017
OBLIGATIVITATEA PROCEDURII PREALABILE IN CAZUL ATACARII IN INSTAN?A A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL - Sentinta civila nr. 916/C din data de 19.09.2017
ACORDAREA DIFEREN?EI DE SALARIU REPREZENTAND INCLUDEREA PREMIULUI ANUAL IN SALARIUL LUNAR - Sentinta civila nr. 780/C din data de 27.06.2017
PRETEN?II - Sentinta civila nr. 479/C din data de 29.03.2017
EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPA REINSER?IA DEBITORULUI IN CIRCUITUL ECONOMIC - Sentinta civila nr. 1168/C din data de 22.11.2016
ACORDUL NOTARIAL AL VECINILOR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZA?IEI DE CONSTRUIRE - Sentinta civila nr. 665/C din data de 23.05.2017
TERMENUL DE EMITEREA DECIZIEI DE IMPUTARE CONFORM ART. 85 DIN LEGEA NR. 188/1999 - Sentinta civila nr. 747/C din data de 20.06.2017
Drept procesual civil. Ordinul de protec?ie vizeaza ?i categoria afinilor. - Decizie nr. 63 din data de 12.01.2016