InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

ACORDAREA DE DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE TELEFONIE

(Decizie nr. 201/AC din data de 07.06.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Contracte; Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Se examineaza apelul declarat de reclamanta XX,  cu sediul in XX,  impotriva sentintei civile nr. XX/16.12.2016, pronuntata de Judecatoria XX, in dosarul nr. XX, in contradictoriu cu paratul XX, domiciliat in XX, str. XX,  in cauza avand ca obiect cerere de valoare redusa. 
La apelul nominal, facut in sedinta publica, au lipsit reprezentantul legal al apelantei-reclamante, precum si intimatul-parat.
S-a facut referatul cauzei, grefierul de sedinta invederand urmatoarele:
- cauza este la primul termen de judecata;
- procedura de citare este legal indeplinita;
- intimatul-parat nu a formulat intampinare.
  Instanta, potrivit dispozitiilor art. 131 alin. 1 Cod procedura civila, verificand competenta generala, materiala si teritoriala de judecare a pricinii, constata ca este legal sesizata:
- este competenta general – potrivit prevederilor art. 126 din Constitutia Romaniei si art. 2 din Legea nr. 304/2004, privind Organizarea judiciara;
- este competenta material si teritorial – potrivit prevederilor art. 95 alin. 1 pct. 2, coroborat cu art. 1033 alin. 1 Cod procedura civila;
- este competenta functional, conform Hotararilor nr. 21 si 22 din 2011 si nr. 2 din 2016, ale Colegiului de Conducere a instantei.
Instanta constata ca apelul este legal timbrat, formulat in termen legal, precum si faptul ca intimatul-parat nu a formulat intampinare.
Instanta constata cererea de apel in stare de judecata si retine cauza in pronuntare.

TRIBUNALUL,

Asupra apelului civil de fata, constata:

   Prin sentinta civila nr. XX/16.12.2016,   Judecatoria XX a admis, in parte, cererea formulata de catre reclamanta XX, in contradictoriu cu paratul XX, si a obligat paratul   sa plateasca reclamantei suma de 890,91 lei, reprezentand contravaloare servicii prestate si suma de 904,48 lei, cu titlu de penalitati de intarziere si 200 lei, reprezentand cheltuieli de judecata efectuate in cauza.
  Totodata, a respins cererea pentru rest, ca neintemeiata.
   Pentru a pronunta aceasta hotarare, prima instanta a retinut urmatoarele:
  In fapt, intre  XX (in prezent XX.), in calitate de  furnizor, si paratul XX s-a incheiat contractul de abonament pentru serviciile XX nr. XX (f. 8-21). In baza acestor contracte, paratul a primit nr. de cont XX.
  Conform art. 10.7 din Conditiile generale ale Contractului nr. XX, paratul avea obligatia achitarii facturilor, in termen de maxim 14 zile de la data facturarii, iar prin art. 10.10 din aceleasi conditii generale, partile au stabilit penalitati de intarziere de 0,5% pe zi, incepand cu prima zi ulterioara scadentei, pana la data platii efective, totalul penalitatilor de intarziere putand depasi suma asupra carora sunt calculate.
  Prin contractul de cesiune din data de 08.12.2014, creanta privind pe acest parat a fost cesionata catre XX.
  Cesiunea a fost inregistrata la arhiva electronica de garantii reale mobiliare. Avand in vedere cesiunea intervenita, XX s-a subrogat in drepturile si obligatiile detinute anterior de XX fata de debitor.
  In drept, in conformitate cu prevederile art.1270 Cod civil, conventiile legale incheiate au putere de lege intre partile contractante, acestea dobandind drepturi si obligatii pe care trebuie sa le aduca la indeplinire cu buna credinta, conform art. 1170 Cod civil, in caz contrar fiind angajata raspunderea contractuala a acestora.
  Avand in vedere regula potrivit careia, in materia obligatiilor de rezultat, sarcina probei se imparte intre creditor si debitor, in sensul ca, dupa ce primul probeaza existenta obligatiei, debitorului ii incumba sarcina dovedirii executarii acesteia, si intrucat debitorul nu a facut dovada liberarii de obligatie prin plata sau alt mod prevazut de lege, instanta a retinut ca, paratul, desi a beneficiat de prestarea serviciilor din partea reclamantei, pana in prezent nu a achitat contravaloarea acestora.
  Conform art. 1350 Cod civil, in materia raspunderii civile contractuale, atunci cand, fara justificare, o parte nu isi indeplineste obligatiile pe care le-a contractat, aceasta este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata sa repare acest prejudiciu, in conditiile legii.
  Astfel, avand in vedere ca paratul nu a facut dovada executarii obligatiilor asumate (plata in integralitate a facturilor emise) si nici nu a invocat vreo cauza exoneratoare de raspundere, constatandu-se culpa acestuia in neexecutarea obligatiilor contractuale, instanta a apreciat ca se impune angajarea raspunderii contractuale a acesteia.
  Astfel,  in ceea ce priveste cuantumul sumei solicitate cu titlu de contravaloare servicii,  instanta a retinut ca aceasta se compune din suma de 890,91 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor de comunicatii electronice de care a beneficiat debitorul – parat.
  In consecinta, instanta a admis acest capat de cerere si a obligat paratul la plata catre reclamanta a sumei de 890,91 lei, reprezentand contravaloare servicii prestate.
  In ceea ce priveste penalitatile de intarziere, instanta a retinut ca, potrivit art. 10.7 din Conditiile generale ale Contractului nr. XX, paratul avea obligatia achitarii facturilor, in termen de maxim 14 zile de la data facturarii, iar prin art. 10.10 din aceleasi conditii generale, partile au stabilit penalitati de intarziere de 0,5% pe zi, incepand cu prima zi ulterioara scadentei, pana la data platii efective, totalul penalitatilor de intarziere putand depasi suma asupra carora sunt calculate.
  In conformitate cu prevederile art. 1530 Cod civil, creditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat si care este consecinta directa si necesara a neexecutarii fara justificare sau, dupa caz, culpabile a obligatiei. Astfel, daunele-interese pe care instanta le poate acorda unui creditor in vederea acoperirii prejudiciului cauzat de neexecutarea prestatiei debitorului sunt daune-interese moratorii si daune-interese compensatorii.
  Potrivit art. 1535 Cod civil, in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana la momentul platii, in cuantumul convenit de catre parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu.
  Avand in vedere ca paratul nu a facut dovada achitarii facturilor emise de catre reclamanta, aceasta din urma este indreptatita si la plata penalitatilor, conform art. 1523 alin. 2 lit. c Cod civil, paratul fiind de drept in intarziere, de la data scadentei facturii.
  Prin urmare, si acest capat de cerere a fost admis, iar paratul obligat catre reclamanta la plata sumei de 904,48 lei cu titlu de penalitati de intarziere.
  Cu privire la suma de 800 lei reprezentand despagubiri pentru incetarea prematura a contractului, instanta a retinut urmatoarele:
  Potrivit art. 16.1 din Termenii generali Contractului nr. XX, in situatia in care abonatul nu isi respecta obligatiile de plata asumate, furnizorul este in drept sa considere contractul reziliat de plin drept, fara punere in intarziere sau preaviz, drept de compensatie sau despagubiri pentru abonat iar conform art. 17.1 in cazul in care contractul inceteaza inainte de perioada initiala, XX poate percepe abonatului costuri de incetare a contractului inainte de termen pentru fiecare cartela dezactivata, costurile de incetare urmand a se calcula  utilizand o formula de calcul, luand in considerare numarul de luni ramase pana la sfarsitul perioadei initiale, care se inmulteste cu penalitatea lunara de incetare a contractului.
  Reclamanta a precizat ca a fost calculata suma de 800 lei, reprezentand contravaloarea unei cartele SIM.
  Instanta a retinut ca reclamanta poate inceta contractul din motive imputabile clientului. Cu toate aceste, avand in vedere posibilitatea, si nu obligatia creditorului de a considera contractul ca fiind incetat de plin drept in ipotezele mentionate, instanta a apreciat ca reclamanta nu a facut dovada ca s-ar fi considerat faptul ca a operat incetarea de drept, la dosar neexistand notificarea adresata paraului in acest sens sau un inscris din care sa rezulte data cand s-a procedat la rezilierea contractului, avand drept consecinta calcularea sumelor datorate cu titlu de daune raportat la numarul lunilor ramase pana la sfarsitul perioadei.
  In consecinta, instanta a apreciat ca in lipsa dovedirii datei cand a creditorul cedent a procedat la rezilierea contractului, creanta solicitata cu titlu de despagubiri nu are un caracter cert, lichid si exigibil, avand in vedere ca modul de calcul, cuantumul si data scadentei depind de data incetarii acestuia.
  Pentru aceste motive, instanta   a respins acest capat de cerere ca neintemeiat.
  Cu privire la solicitarea reclamantei de obligare a paratului la plata dobanzii legale, incepand cu data de 08.12.2014, instanta a avut   in vedere ca potrivit dispozitiilor art. 1535 alin. 1 Cod civil, „in cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. In acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic”.
  De asemenea, instanta a avut in vedere ca prin art. 10.10 din contract s-a prevazut dreptul reclamantei ca in caz de intarziere la plata sa perceapa penalitati in cuantum de 0,5% pe zi de intarziere de la scadenta pana la plata efectiva a acesteia precum si  ca potrivit preambulului contractului de cesiune incheiat intre S.C. XX si reclamanta, la pct. 3 se stipuleaza vointa cedentului de a instraina cesionarului creantele cedate impreuna cu accesoriile aferente acestora in conformitate cu art. 1568 alin. 1 Cod civil.
  In consecinta, fata de faptul ca in contract s-a stipulat o clauza penala in caz de executare a obligatiei de plata cu intarziere, accesoriu transmis odata cu cesiunea creantei principale, instanta a apreciat ca reclamanta nu poate solicita obligarea paratului la plata dobanzii legale, nefiind aplicabile dispozitiile art. 1535 alin. 1 Cod procedura civila, teza a II-a, cu referire la dispozitiile O.G. nr. 13/2011.
  In consecinta, si acest capat de cerere   a fost respins, ca neintemeiat.
  Avand in vedere aceste considerente, instanta a admis, in parte, cererea.
  Impotriva acestei hotarari a formulat apel, in termen legal,  reclamanta  XX, care a solicitat schimbarea, in parte, a sentintei apelate, in sensul admiterii si a capetelor de cerere privind plata despagubirilor in valoare de 800 lei, precum si a dobanzii legale solicitate, pentru urmatoarele considerente:
Instanta de fond, in mod eronat a solutionat capetele de cerere privind acordarea sumelor stabilite cu titlu de despagubiri si dobanda legala, intrucat a furnizat inscrisuri in baza carora aceasta putea constata faptul ca, in speta, a fost depus un contract incheiat intre creditorul - cedent si intimatul - parat prin care au fost prevazute modalitati de incetare a acestuia,  contract depus in probatoriu, potrivit caruia au fost stabilite de catre creditorul cedent, sumele solicitate de catre apelanta prin cererea de valoare redusa, pentru care instanta de fond nu a solicitat informatii suplimentare/lamuriri cu privire la modul de calcul, ori termenul pentru care acestea au fost calculate, cauza fiind solutionata in lipsa acestor informatii, la primul termen de judecata, prin admiterea in parte a cererii si respingerea ca neintemeiate a capetelor de cerere referitoare la despagubirile pentru incetarea prematura si dobanda legala.
In aceste conditii, a solicitat instantei de control judiciar sa constate faptul ca cererea de valoare redusa, prin care a solicitat obligarea intimatului - parat la plata sumelor restante, stabilite cu titlu de despagubiri pentru incetarea prematura si dobanda legala, este intemeiata.
Prin solutia instantei de fond a fost prejudiciata, fiindu-i restrictionate drepturilor sale legale, astfel ca, face anumite precizari referitoare la aspectele de procedura din etapa solutionarii cererii de valoare redusa, la fond, prin care invedereaza dispozitiile prevazute de art. 1029 alin. (4)-(5) Cod procedura civila, respectiv: „In cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate, ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanta ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice formularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va folosi in acest scop un formular tip, care va fi aprobat prin ordin al ministrului justitiei”.
Totodata, potrivit alin. (5) al aceluiasi articol sunt prevazute urmatoarele: „In cazul in care reclamantul nu completeaza sau nu rectifica formularul de cerere in termenul stabilit de instanta, cererea se va anula”.
In completarea dispozitiilor mentionate, precizeaza faptul ca este prevazuta, totodata, si aplicarea prevederilor art. 200 Cod procedura civila. Astfel, in formularul de completare/rectificare, reclamantului i se vor comunica lipsurile cererii, cu mentiunea ca, in termen de 10 zile de la primirea comunicarii, trebuie sa se efectueze completarile sau modificarile dispuse, sub sanctiunea anularii cererii. Daca obligatiile privind completarea sau modificarea cererii nu sunt indeplinite in termenul mentionat, instanta va dispune anularea cererii prin incheiere, data in camera de consiliu. Impotriva incheierii de anulare reclamantul va putea face numai cerere de reexaminare, in termen de 15 zile de la data comunicarii incheierii.
Asadar, legiuitorul a inteles sa dea posibilitatea instantei de judecata sa detina toate elementele necesare solutionarii cauzei, insa aceasta din urma nu a inteles sa dea eficienta acestor dispozitii. Totodata, legiuitorul a prevazut si sanctiunea pentru reclamant, daca obligatiile nu sunt respectate, anularea cererii (art. 1029 alin. 5. Cod procedura civila).
In prezenta cauza, instanta de fond in mod eronat a dispus judecarea cauzei; daca situatia prezentata in formularul de cerere de valoare redusa nu era lamuritoare pentru aceasta, trebuia sa solicite completarea informatiilor.
In calitate de reclamant, a depus inscrisurile primite de la creditorul - cedent, conform carora a aratat instantei de fond faptul intimatul - parat datoreaza suma de ... lei, insa  Judecatoria XX a primit actiunea impreuna cu inscrisurile depuse in probatoriu si a solutionat cauza prin admiterea, in parte, a sumelor solicitate, intrucat, in acceptiunea acesteia, din informatiile furnizate de reclamanta, nu rezulta faptul ca intimatul - parat a fost notificat cu privire la rezilierea contractului si, totodata, nu a fost indicata data incetarii contractului, cat si modalitatea de calcul a sumelor stabilite cu titlu de despagubiri pentru incetarea prematura.
In aceasta situatie, desi procedura de solutionare prevede reguli speciale privind regularea cererii, instanta nu a procedat la citarea sa pentru a i pune in vedere, sub sanctiunea anularii cererii, sa furnizeze informatii si inscrisuri suplimentare, necesare pentru solutionarea cauzei, in procedura speciala, potrivit dispozitiilor legale prevazute de 1029 alin. (4) Cod procedura civila.
Asadar, in situatia constatata de instanta, in care a apreciat necesare informatii si dovezi suplimentare privind sumele solicitate prin actiune, aceasta avea la dispozitie doua variante procedurale: sa faca aplicarea art. 1027 alin. 3 Noul Cod de procedura civila, in cazul in care considera ca cererea un poate fi solutionata in procedura cererilor de valoare redusa; sa faca aplicarea art. 1027 alin. 4 Noul Cod de procedura civila si sa solicite reclamantei sa completeze cererea cu informatii sau inscrisuri suplimentare.
In primul caz, instanta avea obligatia de a aduce la cunostinta reclamantei faptul ca cererea nu se poate solutiona pe calea procedurii speciale si, in situatia in care acesta nu isi retragea actiunea, instanta o solutiona potrivit dreptului comun.
In al doilea caz, instanta era obligata sa instiinteze reclamanta asupra necesitatii completarii cererii sale, iar daca aceasta nu se conforma dispozitiilor instantei, pronunta o hotarare de anulare a cererii.
Asadar, dispozitiile anterior mentionate prevad anumite reguli speciale cu privire la regularizarea cererii introductive de catre instanta, atunci cand aceasta imbraca forma formularului - tip de cerere. Astfel, in cazul in care informatiile furnizate de reclamant nu sunt suficient de clare sau sunt inadecvate ori formularul de cerere nu a fost completat corect, instanta ii va acorda reclamantului posibilitatea sa completeze sau sa rectifice formularul ori sa furnizeze informatii sau inscrisuri suplimentare. Instanta va folosi in acest scop un formular tip, aprobat prin ordin al ministrului justitiei nr. 359/C/2013. In cazul in care reclamantul nu completeaza sau nu rectifica formularul de cerere in termenul stabilit, cererea se va anula.
In motivarea solutiei de respingere a capetelor de cerere privind obligarea intimatului - parat la plata sumei solicitate cu titlu de despagubiri pentru incetarea prematura, instanta de fond a retinut faptul ca nu s a facut dovada incetarii contractului prin depunerea notificarii de reziliere comunicata acestuia, nefiind indicata nici data de incetare a contractului, nici modalitatea de calcul a acestor sume.
Fata de aceste aspecte, apelanta critica motivarea retinuta de catre instanta de fond in considerentele hotararii, intrucat a aratat faptul ca intre XX  si intimatul   parat, ca negotium iuris, a fost incheiat contractul de prestari servicii, in baza acestuia au fost emise si facturile fiscale depuse in probatoriu, acestea avand valoarea unor acte de executare a contractelor.
Astfel, potrivit art. 250 Cod procedura civila, dovada unui act juridic se poate face prin inscrisuri, iar conform art. 265 Cod procedura civila, factura fiscala emisa de un profesionist in desfasurarea activitatii sale reprezinta un inscris probator al raportului juridic dintre parti.
Potrivit dispozitiilor art. 10.7. din Contractul incheiat intre parti, intimatului - parat ii incumba obligatia achitarii contravalorii serviciilor furnizate, in termen de 14 zile de la emiterea facturilor. Facturile fiscale emise, pe care apelanta - reclamanta isi intemeiaza pretentiile, nu au fost contestate de catre intimatul - parat, fiindu i comunicate si opozabile, insa neachitate la scadenta.
In conditiile in care partile au prevazut prin contractul incheiat modalitatea de executare a contractului, drepturile si obligatiile partilor, conform inscrisurilor depuse in probatoriu, era lesne de inteles faptul ca furnizorul si a indeplinit obligatiile de a furniza serviciile contractate de catre intimatul - parat, insa acesta din urma nu a inteles sa isi indeplineasca obligatia de a plati sumele stabilite prin facturile fiscale emise lunar si, ca atare, acesta este in culpa pentru situatia creata.
Astfel, in materie contractuala este suficient pentru creditor sa invoce neexecutarea obligatiei pentru ca sarcina probei sa fie inversata, revenind debitorului a proba faptul ca si a executat aceasta obligatie. Cu alte cuvinte, in calitate de reclamanta, trebuie sa dovedeasca existenta obligatiei la momentul nasterii acesteia, fiind in sarcina intimatului - parat sa dovedeasca faptul contrar sau executarea obligatiilor.
In speta, prima instanta a considerat ca, in ceea ce priveste capatul de cerere privind obligarea intimatului - parat la plata despagubirilor pentru incetarea contractului inainte de implinirea perioadei contractuale stabilite de parti, acesta nu poate fi admis, intrucat reclamanta nu a depus dovada notificarii intimatului - parat cu privire la reziliere si nu a indicat data la care contractul a incetat si, totodata, nu a depus un mod de calcul al acestor sume, iar din inscrisurile depuse nu rezulta aceste informatii; ca atare, a solutionat cererea prin admiterea in parte a pretentiilor societatii, fara sa solicite informatii ori inscrisuri suplimentare privind pretentiile solicitate, necesare pentru solutionarea unei astfel de cereri, astfel cum legiuitorul a prevazut pentru solutionarea actiunii pe calea acestei proceduri.
Pentru aceste motive, solutia pronuntata de catre instanta de fond este nelegala, intrucat dezlegarea chestiunilor supuse judecatii este rezultatul unor greseli de aplicare a dispozitiilor legale incidente in cauza.
Desi a depus, in probatoriu, inscrisuri din care reiesea raportul juridic dintre furnizorul XX S.A. (actuala XX) si intimatul – parat  si conform carora rezulta culpa acestuia din urma, pentru neindeplinirea obligatiei si incalcarea clauzelor contractuale, prin nerespectarea acestora, instanta de fond nu a luat in considerare aceste documente, procedand la admiterea in parte a actiunii, motivat de faptul ca nu au fost furnizate suficiente informatii.
Din acest punct de vedere, a precizat ca inscrisurile depuse, in probatoriu, reliefeaza conduita partilor in indeplinirea obligatiilor, executarea succesiva a contractelor prin furnizarea serviciilor fiind indeplinita doar de catre creditorul - cedent, nu si de catre intimatul - parat, prin efectuarea platilor lunare, astfel cum s a obligat prin contractul de furnizare servicii incheiat.
Astfel, sub aspectul caracterului cert, lichid si exigibil, a depus, la dosar, inscrisuri din care rezulta urmatoarele elemente: contractul de abonament, avand o perioada contractuala stabilita de parti pentru 24 luni; costul lunar  in valoare 31 euro, cu titlu de abonament, conform anexei la servicii, parte din contract; 0,5% procent pentru calculul penalitatilor de intarziere, penalitati ce urmau a fi calculate in cazul neplatii serviciilor de care a beneficiat intimatul parat, conform clauzelor contractuale cuprinse in contractul incheiat; cuantumul despagubirii pentru incetarea inainte de implinirea perioadei contractuale, stabilita de parti pentru 24 luni, in caz de neplata a abonamentului, prevazut la art. 17 din contractul incheiat, care face trimitere la sumele indicate in anexa servicii si prin care se indica si modalitatea de calcul a sumelor datorate cu acest titlu; facturile fiscale continand serviciile de care a beneficiat intimatul - parat, acestea continand totodata si costurile suplimentare inregistrate din convorbiri efectuate de catre intimatul - parat, cat si perioada pentru care s au calculat sumele datorate.
In aceste conditii, intelege sa critice solutia instantei de fond de respingere a capetelor de cerere privind obligarea intimatului - parat la plata sumelor solicitate cu titlu de despagubiri pentru incetarea prematura a contractelor si dobanda legala si, totodata, sa invoce dispozitiile aplicabile in speta, in baza carora considera ca instanta de fond a solutionat in mod eronat aceste capete de cerere si a dispus respingerea acestora, respectiv prevederile art. 1270 Cod civil, din care rezulta faptul ca acordul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante, creditorul avand dreptul de a dobandi indeplinirea exacta a obligatiei, potrivit art. 1.359 alin. 1 Cod civil.
Astfel, potrivit art. 1350 alin. 2 Cod civil, atunci cand persoana nu si indeplineste fara nici o justificare obligatiile pe care le a contractat, aceasta este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata la repararea acestui prejudiciu; astfel, apelanta - reclamanta care pretinde executarea unei obligatii trebuie sa faca dovada existentei obligatiei si a temeiului juridic al acesteia, iar intimatul - parat care pretinde ca a executat obligatia asumata trebuie sa faca dovada acestei executari prin mijloacele de proba admise de lege.
Tocmai din interpretarea clauzelor contractuale prevazute de art. 16.1 si art. 16.4 din termenii generali, a aratat instantei de fond, prin notele scrise comunicate la dosarul cauzei, conditiile in care contractele au incetat si momentul incetarii si, totodata, faptul ca, in temeiul acestor clauze, coroborate cu cele prevazute la art. art. 17.1. si art. 17.2. din Termenii generali, creditorul - cedent a calculat sumele indicate in cererea de valoare redusa.
Partile au procedat astfel la o evaluare anticipata a prejudiciului ce ar putea fi inregistrat de creditor in cazul neexecutarii la timp de catre client a obligatiei de plata a contravalorii serviciilor, prin inserarea unei clauze penale in acceptiunea art. 1.538 Codul civil, iar prin aceasta partile si au exprimat acordul valabil in ceea ce priveste modalitatea de executare a contractului.
Insa, instanta nu a avut in vedere caracterul accesoriu, precum si semnificatia clauzei penale inserate de parti in contractul incheiat, considerand ca neintemeiate capetele de cerere privind obligarea intimatului - parat la plata sumelor solicitate cu titlu de despagubiri si dobanda legala, motivat de faptul ca nu s a facut dovada notificarii intimatului - parat asupra rezilierii contractului, nu s a indicat data incetarii contractului si totodata, nu s a depus un mod de calcul al despagubirilor pentru incetarea prematura, iar in ceea ce priveste dobanda legala, a considerat ca aceasta solicitare, este neintemeiata.
Fata de motivul instantei de fond in baza caruia a respins capatul de cerere privind obligarea intimatului - parat la plata sumelor cu titlu de despagubiri pentru incetarea contractului inainte de implinirea termenului contractual, apelanta a solicitat instantei de control judiciar sa constate faptul ca incetarea contractului de abonament servicii a intervenit potrivit art. 16 din Termenii Generali ai Contractului de abonament pentru serviciile XX - capitol referitor la incetarea contractului la initiativa XX, pct. 16.1., conform caruia: „XX este indreptatit sa considere Contractul reziliat de drept, fara punere in intarziere, fara preaviz, drept de compensatie sau despagubiri pentru Abonat, in urmatoarele situatii: (i) Abonatul nu isi respecta obligatiile de plata chiar si in urma suspendarii sau deconectarii Serviciilor de catre XX (…)”
Totodata, conform pct. 16.3. de la acelasi capitol, „incetarea Contractului in cazurile enumerate mai sus se va produce prin deconectare, incepand cu sau oricand dupa data constatarii de catre XX a oricaruia dintre cazuri. Aceasta incetare opereaza de plin drept, punerea in intarziere a abonatului rezultand din simplul fapt al neexecutarii, fara nici o interventie din partea instantei, fara preaviz, fara drept de compensatie sau despagubiri sau alte formalitati prealabile”.
Din interpretarea acestor clauze contractuale privind rezilierea contractului, rezulta asadar faptul ca in sarcina creditorului - cedent XX nu au fost prevazute formalitati de efectuat in prealabil pentru a opera rezilierea contractului. Constatarea de catre furnizor a faptului ca abonatul nu si a indeplinit obligatia de plata a serviciilor de telecomunicatii furnizate ii indreptateste sa procedeze la deconectarea serviciilor si sa constate faptul ca a intervenit incetarea contractului conform prevederilor anterior mentionate, fara a fi necesara notificarea abonatului sau interventia instantei de judecata.
Ca atare, se poate constata, in mod evident, incalcarea clauzelor contractuale redate, insusite de parti prin semnarea contractului, intrucat din facturile fiscale depuse, rezulta faptul ca intimatul - parat nu si a indeplinit obligatia de plata a contravalorii serviciilor de telecomunicatii, facturi a caror contravaloare a fost admisa de catre prima instanta.
In aceste conditii, este evidenta incidenta aplicarii de catre creditorul - cedent a prevederilor contractuale mai sus mentionate, conform carora rezulta modalitatea de incetare a contractului.
Astfel, potrivit contractului incheiat la data de 19.02.2013, perioada contractuala stabilita de parti a fost de 24 de luni, perioada ce a inceput sa curga de la data incheierii, insa contractul a fost reziliat la data de 05.02.2014, ramanand astfel mai mult de 22 luni pana la sfarsitul perioadei contractuale; ca atare, creditorul cedent a calculat costuri pentru incetarea contractului inainte de perioada contractuala stabilita de parti, in valoare de 800 lei, astfel cum rezulta din fisierul de mai jos, sume cesionate prin contractul de cesiune.
Creditorul - cedent a calculat aceasta suma in baza prevederilor cuprinse la art. 17.1, paragraful II din contract, potrivit carora: ”In cazul in care se dezactiveaza 1 (una) sau mai multe cartele SIM inainte de expirarea perioadei initiale stabilite pentru fiecare cartela SIM, din orice motiv (...), XX poate percepe abonatului costuri de incetare a contractului inainte de expirarea perioadei initiale, pentru fiecare cartela SIM dezactivata. 
Fata de aceste aspecte, considera ca a probat, conform art. 249 Cod procedura civila, pretentia dedusa judecatii. Taxa de incetare este prevazuta la art. 15–17 din Termenii si Conditiile Contractului de abonament de servicii incheiat si in Anexa servicii, parte a contractului. Cu privire la cesiunea creantei si pentru achitarea acestor sume restante intimatul - parat a fost notificat, fiind instiintat catre cine este tinut sa achite toate sumele restante, inregistrate in baza contractelor incheiate cu creditorul cedent.
 In ceea ce priveste dobanda legala, instanta de fond a considerat faptul ca in speta, nu sunt aplicabile dispozitiile invocate pentru acordarea dobanzii legale, motiv pentru care a respins acest capat de cerere ca neintemeiat.
 Insa, in calitate de creditor-cesionar, a preluat o creanta, nefiind incidenta cesiunea unui contract, pentru a calcula, in continuare, penalitati de intarziere, conform art.10.9 si art.10.10 din contractul incheiat, astfel cum a stabilit creditorul cedent.
Avand in vedere aceste aspecte si faptul ca a solicitat obligarea intimatului parat la plata dobanzii legale, pentru o perioada distincta fata de cea pentru care s au calculat de catre creditorul - cedent penalitati de intarziere, a solicitat instantei de control judiciar sa admita cererea astfel cum a fost formulata, in sensul admiterii capatului de cerere privind obligarea intimatului - parat la plata dobanzii legale, calculata pentru perioada cuprinsa intre data incheierii contractului de cesiune a creantei (08.12.2014) si data platii integrale a debitului principal.
In dovedire a anexat copii dupa inscrisuri.
 Cererea de apel a fost timbrata cu 100 lei taxa judiciara de timbru.
Intimatul  XX nu a formulat intampinare la cererea de apel.
  Apelul este fondat.
  Tribunalul, verificand, in temeiul art. 479 din Codul de procedura civila, hotararea atacata, pe baza lucrarilor si materialului din dosarul cauzei, in raport de motivele invocate, cat si sub toarte aspectele de fapt si de drept, in conformitate cu dispozitiile art. 478 din Codul de procedura civila, constata ca      aceasta este nelegala si netemeinica.
  Judecatoria XX a obligat paratul XX    sa plateasca reclamantei  XX,   suma de 890,91 lei, reprezentand despagubiri civile contractuale si 904,48 lei,   penalitati de intarziere, pe baza unor probe certe, legal administrate si temeinic apreciate si motivate.
   Insa,  prima instanta,   in mod neintemeiat, a  respins capetele   de cerere privind obligarea paratului la plata sumei de 800 de lei, reprezentand despagubiri pentru incetarea prematura a contractului de furnizare servicii si dobanda legala calculata la aceasta suma.
Relativ la despagubirile pentru incetarea contractului inainte de perioada contractuala stabilita de parti, argumentele prezentate de apelanta sunt corecte.
In virtutea textului prevazut de art. 16.1 si 16.3 din Termenii Generali ai Contractului, partile au stabilit un pact comisoriu de ultim grad, potrivit caruia incetarea contractului se realizeaza fara nici o formalitate. In atare context, aprecierile primei instante, potrivit carora reclamanta ar fi trebuit sa dovedeasca momentul la care a inteles sa rezilieze conventia, nu sunt corecte, intrucat, dupa cum s-a aratat, desfiintarea produce efecte fara nici o formalitate. Mai mult decat atat, conform art. 16.3 din Termenii Generali, incetarea se produce prin deconectare, de plin drept, rezultand din simplul fapt al neexecutarii. Or, executarea obligatiei de plata a contravalorii facturilor emise de furnizor, incumba intimatei-parate.
Astfel, in speta, contractul dintre cedenta XX si parat a fost incheiat la data de 19.12.2013 (data activarii cartelei, asa cum rezulta din prima factura emisa la data 25.12.2013) pentru o perioada de  24 de luni; aceasta perioada urma sa se implineasca la data de 19.12.2015.
  Contractul a fost reziliat unilateral de catre furnizor la data de 05.02.2014, in conditiile art. 16.1. din Termenii Generali ai Contractului, pentru neindeplinirea obligatiei de plata a contravalorii serviciilor de telefonie (prestate de reclamanta in perioada 19.12.2013 -05.02.2014), reziliere care a operat de drept, fara notificare, fara punere in intarziere, fara nici o interventie din partea instantei sau alte formalitati prealabile.
Pana la sfarsitul perioadei contractuale au ramas, astfel 22 luni, devenind incidente dispozitiile art. 17 din Termenii Generali ai Contractului de abonament pentru serviciile XX, conform carora ” : ”In cazul in care se dezactiveaza 1 (una) sau mai multe cartele SIM inainte de expirarea perioadei initiale stabilite pentru fiecare cartela SIM, din orice motiv (...), XX poate percepe abonatului costuri de incetare a contractului inainte de expirarea perioadei initiale, pentru fiecare cartela SIM dezactivata. 
Creditorul cedent  a cesionat, prin contractul de cesiune incheiat, suma de 800 lei, cu titlu de despagubiri pentru incetarea contractului inainte de implinirea termenului de 24 luni, stabilit de parti.
Asadar, contravaloarea despagubirilor solicitate de reclamanta a fost corect calculata, in baza clauzelor contractuale, urmare a neexecutarii obligatiei de plata  a serviciilor prestate, neexecutare ce a avut drept consecinta rezilierea contractului. De altfel, intimatul-parat nu a achitat nici una din facturile emise de XX.
In legatura cu cererea privind plata dobanzii legale aferente despagubirilor mentionate, in mod netemeinic a retinut prima instanta inaplicabilitatea dispozitiilor art. 1535 Cod civil.
Este adevarat ca, potrivit dispozitiilor art. 2 din O.G. nr. 13/2011 una dintre conditiile pentru acordarea dobanzii legale este absenta stipulatiei exprese a nivelului dobanzii penalizatoare de catre parti.
Dar, in cuprinsul contractului au fost stabilite, la Capitolul10. Facturare. Plata, penalitati de 0,5%/zi de intarziere pentru neplata la termen a facturilor ce contin contravaloarea serviciilor de telefonie prestate si nu pentru despagubirile (prejudiciul adus creditorului) calculate ca urmare a rezilierii contractului din vina debitorului, anterior perioadei de expirare a  acestuia, costuri mentionate distinct in continutul contractului (la capitolul 17. Costuri de incetare inainte de expirarea perioadei initiale) si pentru care nu au fost stipulate penalitati de intarziere in caz de neplata a acestora la scadenta.
Asadar, prin acordarea acestora nu se incalca principiul conform caruia  nu pot fi cumulate penalitatile de intarziere stipulate in mod legal de catre partile contractului cu dobanda legala penalizatoare. 
  Acordarea dobanzii penalizatoare reprezinta expresia aplicarii principiului repararii integrale a pagubei consacrat de art. 1350 Cod civil, conform caruia ” Orice persoana trebuie sa isi execute obligatiile pe care le-a contractat. (2) Atunci cand, fara justificare, nu isi indeplineste aceasta indatorire, ea este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata sa repare acest prejudiciu, in conditiile legii. (3) Daca prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre parti nu poate inlatura aplicarea regulilor raspunderii contractuale pentru a opta in favoarea altor reguli care i-ar fi mai favorabile.”
In ceea ce priveste data de la care urmeaza sa fie calculate dobanzile legale, aceasta este data incheierii contractului de cesiune de creanta deoarece, pentru cesionara XX., dreptul la plata a dobanzii a luat nastere la data cesiunii.
  Paratul se afla de drept in intarziere, conform dispozitiilor art. 16.1 din Termenii Generali ai Contractului de abonament pentru serviciile XX, astfel ca, in speta, sunt aplicabile dispozitiilor art. 1523 alin. 1 Cod civil, conform carora ”Debitorul se afla de drept in intarziere atunci cand s-a stipulat ca simpla implinire a termenului stabilit pentru executare produce un asemenea efect”. In aceste conditii, nu mai era necesara trimiterea unei notificari din partea reclamantei, la data incheierii contractului de cesiune de creanta, conform art. 1522 Cod civil, prin care aceasta sa-i solicite paratului executarea obligatiei. De altfel, paratul a fost notificat in legatura cu cesiunea de creanta, notificare in cuprinsul careia este mentionat si debitul total, dar si componenta acestuia.
Pentru motivele aratate, Tribunalul, in temeiul de dispozitiilor art. 480 alin.2 Cod procedura civila,  va admite apelul si va schimba, in parte, sentinta apelata, in sensul obligarii paratului XX la plata catre reclamanta XX,   si a sumei de 800 de lei, reprezentand contravaloarea justei despagubiri, calculata conform art. 17 din Termenii Generali ai Contractului de abonament pentru serviciile XX, precum si a dobanzii legale aferente sume de 890,91 lei, calculata incepand cu data de 08.12.2014 si pana la plata efectiva,  in baza O.G. nr. 13/2011.
Fata de dispozitiile art. 453 Cod procedura civila, va obliga intimatul la plata catre apelanta a sumei de 100 de lei, cheltuieli de judecata, reprezentand contravaloarea taxei judiciare de timbru, in apel.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DECIDE:


Admite apelul declarat de reclamanta XX,  inmatriculata in Registrul comertului sub nr. XX, avand C.U.I. XX, cu sediul in XX,  impotriva Sentintei civile nr. XX/16.12.2016, pronuntata de Judecatoria XX, in dosarul nr. XX, in contradictoriu cu paratul XX, domiciliat in XX, str. XX.
Schimba, in parte, sentinta apelata, in sensul admiterii capetelor de cerere privind plata despagubirilor si a dobanzii legale si, in consecinta:
Obliga paratul XX, sa plateasca reclamantei suma de 800 lei, reprezentand despagubiri pentru incetarea prematura a contractului de furnizare servicii si dobanda legala la suma de 890,91 lei, calculata incepand cu data de 08.12.2014 si pana la plata efectiva.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei apelate.
Obliga intimatul - parat XX la plata catre apelanta a sumei  de 100 lei, cheltuieli de judecata in apel.
Definitiva.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte; Despagubiri, penalitati

EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPA REINSER?IA DEBITORULUI IN CIRCUITUL ECONOMIC - Decizie nr. 1168/C din data de 22.11.2017
CONTESTA?IA LA EXECUTARE FORMULATA DE UN CREDITOR IPOTECAR, BANCA, PRIN CARE SE SOLICITA ANULAREA PROCESULUI VERBAL DE DISTRIBUIRE A PRE?ULUI IN CARE SE REGASESC ?I SUMELE DE BANI DISTRIBUITE ALTOR EXECUTORI JUDECATORE?TI CARE AU INCEPUT EXECUTAREA ACELUI - Decizie nr. 25/RC din data de 10.04.2017
OBLIGA?IA DE ELIBERARE A PA?APOARTELOR – MINORI NEINCLU?I IN CERTIFICATELE DE CETA?ENIE ALE PARIN?ILOR - Sentinta civila nr. 620/C din data de 09.05.2017
ACORDAREA DESPAGUBIRII PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI - Decizie nr. 140/AC din data de 08.05.2017
EXPRESIA BUNEI CREDIN?E LA INCHEIEREA ?I EXECUTAREA CONTRACTULUI, IN CONTEXTUL IN CARE NU A FOST DUBLATA PRINTR-O CLAUZA IDENTICA, IN FAVOAREA INTIMATULUI, APLICABILA IN SITUA?IA INCETARII CONTRACTULUI DIN CULPA FURNIZORULUI - Decizie nr. 186/AC din data de 22.05.2017
ACORDAREA DE DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE TELEFONIE - Decizie nr. 201/AC din data de 07.06.2017
CONTRAVALOAREA JUSTEI DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI CU TELEKOM SA INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI CONTRACTUALE DE 24 DE LUNI. - Decizie nr. 20/Ac din data de 16.01.2017
SUSPENDARE EXECUTARE ACT EMIS DE AUTORITA?ILE LOCALE - Sentinta civila nr. 1163/C din data de 07.11.2017
AC?IUNE IN CONSTATARE CLAUZE ABUZIVE - Sentinta civila nr. 15/AC din data de 16.01.2017
SUSPENDARE DISPOZI?IEI ?EFULUI POLI?IEI RUTIERE PRIN CARE SE SUSPENDA DREPTUL DE CONDUCERE - Sentinta civila nr. 840/C din data de 11.08.2017
FAPTA ILICITA IMPUTATA PARATEI DE COCONTRACTANTUL SAU CE CONSTA IN OMITEREA INDEPLINIRII OBLIGA?IILOR ASUMATE PRIN CONVEN?IE - Sentinta civila nr. 728/C din data de 14.06.2017
CESIUNEA CREAN?ELOR REZULTATE DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU INSTITU?IILE PUBLICE - Sentinta civila nr. 618/C din data de 09.05.2017
CONTESTA?IE LA EXECUTARE – SUSPENDARE EXECUTARE - Decizie nr. 70/AC din data de 27.02.2017
OBLIGATIVITATEA PROCEDURII PREALABILE IN CAZUL ATACARII IN INSTAN?A A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL - Sentinta civila nr. 916/C din data de 19.09.2017
ACORDAREA DIFEREN?EI DE SALARIU REPREZENTAND INCLUDEREA PREMIULUI ANUAL IN SALARIUL LUNAR - Sentinta civila nr. 780/C din data de 27.06.2017
PRETEN?II - Sentinta civila nr. 479/C din data de 29.03.2017
EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPA REINSER?IA DEBITORULUI IN CIRCUITUL ECONOMIC - Sentinta civila nr. 1168/C din data de 22.11.2016
ACORDUL NOTARIAL AL VECINILOR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZA?IEI DE CONSTRUIRE - Sentinta civila nr. 665/C din data de 23.05.2017
TERMENUL DE EMITEREA DECIZIEI DE IMPUTARE CONFORM ART. 85 DIN LEGEA NR. 188/1999 - Sentinta civila nr. 747/C din data de 20.06.2017
Drept procesual civil. Ordinul de protec?ie vizeaza ?i categoria afinilor. - Decizie nr. 63 din data de 12.01.2016