InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

CONTRAVALOAREA JUSTEI DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI CU TELEKOM SA INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI CONTRACTUALE DE 24 DE LUNI.

(Decizie nr. 20/Ac din data de 16.01.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Se examineaza apelul formulat de reclamanta XX (CUI XX), cu sediul in municipiul XX, impotriva sentintei civile nr.XX din 15.03.2016 pronuntata de Judecatoria XX, in contradictoriu cu intimata-parata XX (CNP XX), cu ultimul domiciliu legal cunoscut in comuna si satul XX.
La apelul nominal facut in sedinta publica  au lipsit partile.
                       S-a facut referatul oral asupra cauzei civile de fata, grefierul de sedinta invederand instantei urmatoarele:
- obiectul cauzei este cerere de valoare redusa;
- cauza se afla la primul termen de judecata;
- procedura de citare este legal indeplinita.
Instanta constata  ca apelul este la primul termen de judecata, a fost declarat in termen, respectiv la data de 29 septembrie 2016, in conditiile in care comunicarea sentintei s-a facut la data de 29 august 2016.
Instanta constata ca este competenta material si functional cu solutionarea prezentei cereri de apel, s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa.
                       Nemaifiind cereri, instanta constata apelul in stare de judecata si ramane in pronuntare.

TRIBUNALUL
Asupra apelului civil de fata

  Prin sentinta civila nr. XX din 15.03.2016, Judecatoria XX a admis in parte cererea formulata de reclamanta XX in contradictoriu cu parata XX, a obligat parata sa achite reclamantei suma de 485 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor facturate in perioada 05.01.2012 – 13.03.2012, cu dobanda legala de la data introducerii cererii de chemare in judecata, 23.06.2015, si pana la data platii efective, a respins ca nefondata cererea pentru suma de 1.015,45 lei, reprezentand ajustari, si pentru suma de 278,14, reprezentand echipamente nerecuperate si a obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, analizand inscrisurile depuse la dosar de catre reclamanta, instanta a retinut urmatoarele:
In fapt, la data de 23.01.2012, parata XX a incheiat cu XX contractul pentru furnizarea de servicii nr. XX, avand ca obiect furnizarea de servicii de televiziune, internet si telefonie, pe o durata minima de 24 de luni.
Totodata, parata a incheiat si contractul pentru inchirierea echipamentelor XX nr. XX, avand ca obiect inchirierea echipamentului XX pe o durata nedeterminata in schimbul unui pret, chiria urmand a fi facturata lunar.
La data de 28.07.2014, reclamanta XX a incheiat cu XX contractul de cesiune de creante nr. XX.
In baza contractelor sus amintite, XX a emis pe numele paratei facturile fiscale aferente serviciilor prestate, respectiv factura nr. XX (100,87 lei), factura nr. XX (135,54 lei), factura nr. XX (254,89 lei),  factura nr. XX (-6,30 lei), factura nr. XX (1015,45 lei), factura nr. XX (278,14 lei).
In drept, instanta constata ca sunt aplicabile in cauza prevederile Codului civil din 2009, contractul invocat de reclamanta fiind semnat de parti la data de 23.01.2012, ulterior intrarii in vigoare a acestuia, la data de 01.10.2011.
Potrivit art. 1270 alin. (1) din Codul civil, „contractul valabil incheiat are putere de lege intre partile contractante”, iar potrivit art. 1516 alin. 1 din Codul civil, „creditorul are dreptul la indeplinirea integrala, exacta si la timp a obligatiei”.
Instanta apreciaza ca in cauza sunt indeplinite conditiile pentru angajarea raspunderii civile contractuale a paratei, respectiv: existenta unei fapte ilicite, constand in neexecutarea de catre parata a obligatiei contractuale de a achita contravaloarea serviciilor prestate si deci incalcarea unui drept patrimonial al reclamantei; existenta unui prejudiciu patrimonial suferit de catre reclamanta; raportul de cauzalitate intre fapta de neexecutare a obligatiei si acest prejudiciu patrimonial; vinovatia paratei caci, potrivit art. 1548 din Codul civil, „culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezuma prin simplul fapt al neexecutarii”. Rezulta deci ca, pana la proba contrarie, neexecutarea obligatiei este imputabila paratei.
  Se retine ca, in cazul obligatiilor de a da, cum este si obligatia de a achita contravaloarea serviciilor de televiziune si de telefonie mobila, reclamanta trebuie sa dovedeasca existenta obligatiei, iar daca reuseste sa faca aceasta dovada, neexecutarea se prezuma atata timp cat parata nu dovedeste executarea.
Pentru acordarea despagubirilor este necesara punerea in intarziere a paratei, in cauza fiind indeplinita si aceasta conditie intrucat cererea de chemare in judecata promovata de catre reclamanta are semnificatia juridica a punerii in intarziere a acesteia, potrivit art. 1522 alin. (1) din Codul civil.
Instanta apreciaza ca suma de 1.015,45 lei, facturata la data de 14.08.2012, reprezinta potrivit acestei facturi „ajustari”, reclamanta nedepunand nicio alta explicatie sau mod de calcul al acestei sume.
Totodata, factura din 25.09.2012 in cuantum de 278,14 lei reprezinta contravaloarea echipamentelor nerecuperate. Potrivit art. 9.3 din contractul pentru inchirierea echipamentelor XX, parata datoreaza valoarea echipamentului in cazul incetarii contractului din orice motiv si daca echipamentul nu este returnat in termen de 5 zile de la incetarea contractului. In cauza insa nu s-a facut dovada datei incetarii contractului pentru a verifica respectarea acestui termen. Aceasta in conditiile in care pentru incetarea contractului nu este suficienta o neexecutare din partea paratei, fata de prevederile art. 1552 alin. (1) din Codul civil care dispun ca „Rezolutiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin notificarea scrisa a debitorului atunci cand partile au convenit astfel, cand debitorul se afla de drept in intarziere ori cand acesta nu a executat obligatia in termenul fixat prin punerea in intarziere.” Or, o asemenea notificare scrisa a paratei nu s-a realizat in cauza.
Asadar, cu respectarea art. 249 din Codul de procedura civila, reclamanta a facut numai in parte proba obligatiei de plata ce-i revine paratei prin inscrisurile depuse la dosar, respectiv facturile fiscale emise in baza contractelor incheiate cu parata.
Instanta apreciaza ca fiind intemeiata cererea de obligare a paratei la plata dobanzii legale aferente, avand in vedere art. 1535 din Codul civil potrivit caruia „In cazul in care o suma de bani nu este platita la scadenta, creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scadenta pana in momentul platii, in cuantumul convenit de parti sau, in lipsa, in cel prevazut de lege, fara a trebui sa dovedeasca vreun prejudiciu. In acest caz, debitorul nu are dreptul sa faca dovada ca prejudiciul suferit de creditor ca urmare a intarzierii platii ar fi mai mic.” De asemenea, potrivit art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 13/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obligatii banesti, „In cazul in care, potrivit dispozitiilor legale sau prevederilor contractuale, obligatia este purtatoare de dobanzi remuneratorii si/sau penalizatoare, dupa caz, si in absenta stipulatiei exprese a nivelului acestora de catre parti, se va plati dobanda legala aferenta fiecareia dintre acestea.” Cum parata nu a achitat contravaloarea serviciilor contractate, reclamanta in calitate de creditoare cesionara este indreptatita sa solicite si plata dobanzii legale aferente creantei.
In consecinta, instanta a admis in parte cererea formulata de reclamanta XX in contradictoriu cu parata XX, a obligat parata sa achite reclamantei suma de 485 lei, reprezentand contravaloarea serviciilor facturate in perioada 05.01.2012 – 13.03.2012, cu dobanda legala de la data introducerii cererii de chemare in judecata, 23.06.2015, si pana la data platii efective, si a respins ca nefondata cererea pentru suma de 1.015,45 lei, reprezentand ajustari, si pentru suma de 278,14, reprezentand echipamente nerecuperate.
Vazand dispozitiile art. 1.031 Cod de procedura civila, instanta a obligat parata care a cazut in pretentii, fiind deci in culpa procesuala, la plata catre reclamanta a sumei de 50 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, respectiv taxa judiciara de timbru achitata, aceste cheltuieli avand caracter real, necesar si rezonabil.
Impotriva hotararii astfel pronuntate a declarat apel XX, solicitand schimbarea in totalitate a sentintei apelate, cu consecinta obligarii intimatei parate la plata sumei de 1.293, 59 lei, reprezentand despagubiri pentru incetarea prematura a contractului si contravaloare echipamente si obligarea intimatei parate la plata cheltuielilor de judecata.
 In motivarea apelului declarat, se sustine ca hotararea este nelegala, intrucat a respins cererea de obligare a intimatei parate, motivat de faptul ca inscrisurile depuse in probatoriu de catre apelanta reclamanta nu reprezinta dovezi din care sa reiasa neindeplinirea de catre intimata parata a obligatiilor contractuale.
 Apelanta reclamanta a depus in probatoriu documentele din care rezulta ca raportul juridic dintre furnizorul XX si intimata parata, documente pe care instanta de fond nu le-a luat in considerare.
 Potrivit art. 1350 alin. (2) C.civ., atunci cand persoana nu-si indeplineste fara nicio justificare obligatiile pe care le-a contractat, este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata la repararea acestui prejudiciu, astfel ca apelanta reclamanta care pretinde executarea unei obligatii trebuie sa faca dovada existentei obligatiei si a temeiului juridic al acesteia, iar intimata parata care pretinde ca a executat obligatia asumata trebuie sa faca dovada acestei executari prim mijloacele de proba admise de lege.
 Interpretand aceasta clauza contractuala, partile au procedat la o evaluare anticipata a prejudiciului ce ar putea fi inregistrat de creditor in cazul neexecutarii la timp de catre client a obligatiei de plata a contravalorii serviciilor, inserandu-se astfel o clauza penala in acceptiunea art. 1538 Cod civil.
 Prin urmare, avand in vedere caracterul accesoriu precum si semnificatia clauzei penale, aceasta este datorata atunci cand sunt intrunite toate conditiile acordarii de despagubiri, respectiv conditiile angajarii raspunderii civile contractuale constand in vina debitorului, existenta unui prejudiciu si punerea in intarziere a debitorului.
Cum primele conditii au fost analizate in momentul stabilirii obligatiei paratei la plata contravalorii serviciilor prestate, in speta sunt incidente dispozitiile art. 1523 alin. (19 din Codul civil, conform carora parata este de drept in intarziere intrucat au contractat expres ca in caz de neplata a facturii pana la expirarea termenului stabilit pentru plata facturii, clientul este de drept in intarziere, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati si va datora penalitati de intarziere pe fiecare zi de intarziere, calculate asupra valorii totale a facturii, pana la achitarea integrala a sumelor restante.
 In cauza de fata, reclamanta a facut dovada existentei raportului juridic, a drepturilor si obligatiilor care rezulta din acesta. Obligatia apare ca un raport intre subiect determinate, fiecarui subiect revenindu-i drepturi ori indatoriri sau, dupa caz, atat drepturi cat si indatoriri de la care ele nu se pot sustrage.
 In ceea ce priveste prima conditie, apelanta a solicitat instantei de apel sa ia act de faptul ca intre parti exista un raport juridic contractual, care reiese din contractul de furnizare servicii si contractul de inchiriere echipamente XX, acestea fiind depuse la dosarul cauzei odata cu formularea cererii de chemare in judecata si fiind semnate de intimata parata.
 In ceea ce priveste a II-a si a III-a conditie, apelanta a solicitat sa se retina faptul ca obligatia intimatei parate de a achita o suma de bani decurge din contract, iar culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezuma prin simplul fapt al neexecutarii (art. 1548 Cod civil). Dat fiind ca intimata parata nu a contestat sustinerile apelantei reclamante, in ceea ce priveste taxa de reziliere, prin depunerea unei intampinari si nu a dovedit ca exista o cauza exoneratoare de raspundere, cele doua cerinte sunt intrunite.
 In privinta celei de-a IV-a conditii, s-a solicitat instantei de apel sa constate faptul ca prin nerespectarea obligatiilor contractuale de catre intimata parata, reclamanta a suferit un prejudiciu cert.
 Totodata, potrivit art. 268 alin. (1) din Codul civil „Semnatura unui inscris face deplina credinta, pana la proba contrara, despre consimtamantul partii care l-a semnat cu privire la continutul acestuia”.
 Astfel, intimata parata si-a exprimat consimtamantul cu privire la dispozitiile clauzelor prevazute in contract si s-a obligat la respectarea acestora, iar potrivit art. 7.3 – Despagubiri: „Daca contractul inceteaza pentru unul sau mai multe servicii, inainte de expirarea Perioadei minime, urmare a rezilierii de catre XX (…) XX va avea dreptul sa solicite plata unei juste despagubiri pentru incetare prematura, mentionate in formular” si totodata, conform art. 9.3 din Contractul pentru inchirierea echipamente XX Nr. SO XX: „In cazul incetarii Contractului, din orice motiv, Chiriasul va returna Echipamentul in termen de 5 zile de la incetarea Contractului in starea in care i-a fost predat la incheierea Contractului (cu exceptia uzurii normale a acestuia). In cazul nereturnarii Echipamentului Chiriasul va datora XX Valoarea Echipamentului”.
 Asadar, din coroborarea celor doua clauze contractuale mentionate, rezulta ca intimata parata a acceptat in mod expres faptul ca se obliga sa plateasca datoriile scadente, despagubiri in cazul incetarii Contractului inainte de expirarea duratei minime contractuale de 24 luni si totodata, contravaloarea echipamentelor inchiriate si nereturnate furnizorului.
 Fata de cererea formulata de reclamanta, instanta de fond a considerat necesar, ca reclamanta sa depuna la dosar, facturile fiscale din care rezulta debitul solicitat.
 Pentru aceasta solicitare, apelanta s-a conformat, si a depus la dosar facturile fiscale in baza contractelor pentru furnizare servicii XX Nr. SO XX si Nr. SO XX, prin adresa de inaintare fiind efectuate si precizari cu privire la sumele ce au fost calculate cu titlu de penalitati de intarziere.
 Sumele solicitate de apelanta, reprezinta servicii furnizate intimatei, pe care aceasta a inteles sa nu le achite, si pentru care furnizorul a emis facturi fiscale.
 Apelul este fondat.
 Eronat prima instanta a respins cererea pentru 1.015, 45 lei reprezentand ajustari si cererea pentru 278, 14 lei, reprezentand echipamente nerecuperate.
 Inscrisurile depuse in probatoriu de catre apelanta reclamanta fac dovada neindeplinirii de catre intimata parata a obligatiilor contractuale. Apelanta reclamanta a depus in probatoriu documentele din care rezulta ca raportul juridic dintre furnizorul XX si intimata parata.
 In drept, potrivit art. 1350 alin. (2) C.civ., atunci cand persoana nu-si indeplineste fara nicio justificare obligatiile pe care le-a contractat, este raspunzatoare de prejudiciul cauzat celeilalte parti si este obligata la repararea acestui prejudiciu, astfel ca apelanta reclamanta care pretinde executarea unei obligatii trebuie sa faca dovada existentei obligatiei si a temeiului juridic al acesteia, iar intimata parata care pretinde ca a executat obligatia asumata trebuie sa faca dovada acestei executari prim mijloacele de proba admise de lege.
 Partile au procedat la o evaluare anticipata a prejudiciului ce ar putea fi inregistrat de creditor in cazul neexecutarii la timp de catre client a obligatiei de plata a contravalorii serviciilor, inserandu-se astfel o clauza penala in acceptiunea art. 1538 Cod civil.
 Prin urmare, avand in vedere caracterul accesoriu precum si semnificatia clauzei penale, aceasta este datorata atunci cand sunt intrunite toate conditiile acordarii de despagubiri, respectiv conditiile angajarii raspunderii civile contractuale constand in vina debitorului, existenta unui prejudiciu si punerea in intarziere a debitorului.
 Primele conditii au fost analizate in momentul stabilirii obligatiei paratei la plata contravalorii serviciilor prestate, fiind incidente dispozitiile art. 1523 alin. (1) din Codul civil, conform carora parata este de drept in intarziere intrucat au contractat expres ca in caz de neplata a facturii pana la expirarea termenului stabilit pentru plata facturii, clientul este de drept in intarziere, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati si datoreaza penalitati de intarziere pe fiecare zi de intarziere, calculate asupra valorii totale a facturii, pana la achitarea integrala a sumelor restante.
 Reclamanta a facut dovada existentei raportului juridic, a drepturilor si obligatiilor care rezulta din acesta.
 Intre parti exista un raport juridic contractual, ce reiese din contractul de furnizare servicii si contractul de inchiriere echipamente XX, acestea fiind depuse la dosarul cauzei odata cu formularea cererii de chemare in judecata si fiind insusite prin semnatura de intimata parata.
 Obligatia intimatei parate de a achita o suma de bani decurge din contract, iar culpa debitorului unei obligatii contractuale se prezuma prin simplul fapt al neexecutarii (art. 1548 Cod civil). Dat fiind ca intimata parata nu a contestat sustinerile apelantei reclamante si nu a dovedit ca exista o cauza exoneratoare de raspundere, conditiile culpei debitorului si a prejudiciului sunt indeplinite. Prin nerespectarea obligatiilor contractuale de catre intimata parata, reclamanta a suferit un prejudiciu cert.
 Potrivit art. 268 alin. (1) din Codul civil „Semnatura unui inscris face deplina credinta, pana la proba contrara, despre consimtamantul partii care l-a semnat cu privire la continutul acestuia”.
 Intimata parata si-a exprimat consimtamantul cu privire la dispozitiile clauzelor prevazute in contract si s-a obligat la respectarea acestora. Din coroborarea clauzelor contractual, rezulta ca intimata parata a acceptat in mod expres faptul ca se obliga sa plateasca datoriile scadente, despagubiri in cazul incetarii Contractului inainte de expirarea duratei minime contractuale de 24 luni si totodata, contravaloarea echipamentelor inchiriate si nereturnate furnizorului.
 Au fost depuse la dosar facturile fiscale in baza contractelor pentru furnizare servicii XX Nr. SO XX si Nr. SO XX, prin adresa de inaintare fiind efectuate si precizari cu privire la sumele ce au fost calculate cu titlu de penalitati de intarziere, apelanta conformandu-se dispozitiei instantei.
 Pentru aceste motive, se impune admiterea apelului si schimbarea in parte a hotararii apelate, in sensul obligarii intimatei parate la plata tuturor sumelor cerute de apelanta reclamanta, inclusiv a penalitatilor si a contravalorii echipamentelor nerecuperate.
                  
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

  Admite apelul formulat de reclamanta XX (CUI XX), cu sediul in municipiul XX, impotriva sentintei civile nr. XX din 15.03.2016 pronuntata de Judecatoria XX, in contradictoriu cu intimata-parata XX (CNP XX), cu ultimul domiciliu legal cunoscut in comuna si satul XX.
Schimba in parte sentinta apelata.
Admite actiunea in totalitate in sensul obligarii paratei-intimate si la plata sumei de 1.293, 59 lei cu titlu de despagubiri.
Mentine celelalte dispozitii ale sentintei.
Obliga intimatul-parat la plata sumei de 25 lei cheltuieli de judecata.
Definitiva.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 235 din data de 07.03.2012
Revendicare - Sentinta civila nr. 54 din data de 25.01.2012
Ordonanta de plata - Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 1576 din data de 21.12.2011