InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Ordonanta de plata

(Sentinta civila nr. 76 din data de 26.01.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Contracte | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
Dosar nr. 1437/829/2011
SENTINTA CIVILA NR. 76/2012
         Sedinta publica de la 26 Ianuarie 2012
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR
Cu participare:
GREFIER :
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta creditoare S.C. ___ S.R.L. si pe parata debitoare S.C. ___ , avand ca obiect ordonanta de plata.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier, aratandu-se ca procedura de citare este completa, dupa care:
     Instanta potrivit dispozitiilor art.1591 al. 4 Cod procedura civila, constata ca este competenta material si teritorial sa solutioneze cererea in conformitate  cu prevederile art. 2 alin. 1 din OG 5 /2001 si art. 1 si 5 Cod procedura civila.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare pe cererea formulata de creditoare.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare:
INSTANTA
          Asupra cauzei civile deduse judecatii, constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata sub nr. 1437/829/2011 din 05.12.2011, reclamanta creditoare S.C.___ S.R.L. a chemat in judecata in calitate de parata debitoare S.C. _____ SNC pentru ca instanta prin hotarare judecatoreasca sa dispuna somarea acestuia la plata sumei de 6076,29 lei reprezentand contravaloarea marfa plus penalitati de intarziere de 0,15 % pe zi calculate de la data scadentei pana la achitarea efectiva a debitului principal, suma de 5209 lei reprezentand contravaloarea ambalajului produselor livrate,  ce urmeaza sa fie actualizata in raport de rata inflatiei la data platii efective, precum si cheltuieli de judecata.
Cererea a fost legal timbrata cu suma de 39 lei taxa de timbru si 3 lei timbru judiciar.
In motivarea cererii, creditoarea a aratat ca a livrat debitoarei o serie de bunuri pentru care au fost emise facturi fiscale in valoare totala de 6076,29 lei, fiind indeplinite in totalitate conditiile impuse de art. 1 din O.G. nr. 5/2001, respectiv creditoarea este titulara unui drept de creanta cert, lichid si exigibil, constatat printr-un inscris insusit de parti. In ceea ce priveste contravaloarea ambalajelor pentru marfurile livrate, a aratat ca aceasta este datorata in temeiul dispozitiilor contractuale prevazute la art. 8.3 din cap. VIII si rezulta din avizele de insotire a marfii.
A anexat in copie contractul de vanzare cumparare, facturile fiscale, avize de insotire a marfii si fisa analitica a clientului.
Debitoarea, legal citata, nu a formulat intampinare.
Analizand cererea prin prisma inscrisurilor aflate in dosar, instanta retine urmatoarele:
Potrivit art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001, procedura somatiei de plata se desfasoara, la cererea creditorului, in scopul realizarii de bunavoie sau prin executare silita a creantelor certe, lichide si exigibile ce reprezinta obligatii de plata a unor sume de bani, asumate prin contract constatat printr-un inscris ori determinate potrivit unui statut, regulament sau altui inscris, insusit de parti prin semnatura ori in alt mod admis de lege si care atesta drepturi si obligatii privind executarea anumitor servicii, lucrari sau orice alte prestatii.
In speta, creditoarea a prezentat contractul de vanzare cumparare incheiat cu debitoarea la data de 10.04.2009, facturile fiscale nr. 102152/21.12.2010 (in valoare de 2008,05 lei, cu scadenta la 21.12.2010), nr. 102153/21.12.2010 (in valoare de 1258,35 lei, cu scadenta la 21.12.2010), nr. 102612/30.12.2010 (in valoare de 640,25 lei, cu scadenta la 30.12.2010), nr. 102656/30.12.2010 (in valoare de 1442,52 lei, cu scadenta la 30.12.2010), nr. 102657/30.12.2010 (in valoare de 1434,33 lei, cu scadenta la 30.12.2010, nr. 103033/13.01.2011 (in valoare de 216,84 lei, cu scadenta la 13.01.2011) si nr. 118348/24.08.2011 (in valoare de 922,86 lei, cu scadenta la 07.09.2011); unele facturi sunt semnate de debitoare, altele doar stampilate, insa impreuna cu contractul de vanzare cumparare semnat de ambele parti atesta predarea catre debitoare a unor marfuri alimentare in valoare de 6076,29 lei.
Astfel, instanta va constata indeplinite conditiile cerute de art. 1 alin. 1 din O.G. nr. 5/2001, in sensul ca SC ___ SRL a facut dovada existentei unei creante certe, lichide si exigibile in valoare de 6076,29 lei asupra debitoarei SC ___ SNC, creanta rezultand din inscrisuri insusite de debitoare prin semnatura.
     Potrivit art. 969 Cod civil (forma in vigoare la data incheierii contractului dintre parti), conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante. In conventia lor, la punctul 7.1 partile au stabilit ca in cazul neplatii la termen a facturilor se vor datora penalitati de intarziere de 0,15% pe zi de intarziere.
     Din prevederile art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001, rezulta ca pe calea somatiei de plata debitorul poate fi obligat si la plata penalitatilor de intarziere, astfel ca instanta va considera intemeiat si acest capat de cerere, avand in vedere prevederile contractuale stabilite de parti de comun acord, dispunand in consecinta somarea debitorului si la plata unor penalitati de intarziere calculate in procent de 0,15% pe zi de intarziere aplicate la debitul principal incepand cu data scadentei si pana la achitarea efectiva a debitului de catre SC ____SNC.
     In ceea ce priveste contravaloarea ambalajelor, instanta retine urmatoarele:
     La punctul 8.3 din contractul de vanzare cumparare, partile au convenit ca, daca la incetarea contractului cumparatorul nu restituie in totalitate ambalajul primit in custodie, va plati aceasta diferenta la valoarea de inlocuire cu T.V.A.-ul aferent ambalajului nerestituit.
     Creditoarea a anexat cererii avizele de insotire a marfii seria ABC BAM nr. 4603/06.08.2009, 1106/09.04.2009, 2807/18.11.2010 si 4452/10.07.2009 (insusite de debitoare) prin care a facut dovada predarii unor ambalaje (navete si sticle) in valoare totala de 3781 lei (903 lei + 253 lei + 2520 lei + 105 lei).
     Prin urmare, desi creditoarea a solicitat somarea debitoarei la plata sumei de 5209 lei reprezentand contravaloare ambalaje, instanta va dispune doar somarea SC ____SNC la plata sumei de 3781 lei, suma rezultata din inscrisurile depuse la dosar.
     Art. 1 alin. 2 din O.G. nr. 5/2001 arata ca suma ce reprezinta obligatia prevazuta la alin. (1), precum si dobanzile, majorarile sau penalitatile datorate potrivit legii se actualizeaza in raport cu rata inflatiei aplicabila la data platii efective. Fata de aceste prebederi legale, instanta va soma debitoarea la plata contravalorii ambalajelor ce va fi actualizata in raport de indicele de inflatie la data platii.
           In baza art. 274 Cod Procedura Civila va obliga debitorul la plata cheltuielilor de judecata constand in taxa de timbru si timbru judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

     Admite in parte cererea formulata de creditoarea S.C. ___ S.R.L. cu sediul in ___, str. Caraiman, nr. 14, jud. ___, in contradictoriu cu debitoarea S.C. ___SNC, cu sediul in sat ___, com. ___, jud. Bacau.
     Someaza debitoarea ca in termen de 20 de zile de la primirea prezentei hotarari sa plateasca creditoarei suma de 6076,29 lei reprezentand contravaloarea marfa plus penalitati de intarziere de 0,15 % pe zi calculate de la data scadentei pana la achitarea efectiva a debitului principal, suma de 3781 lei reprezentand contravaloare ambalaje ce urmeaza sa fie actualizata in raport de indicele de inflatiei la data platii, precum si suma de 42 lei reprezentand cheltuieli de judecata.
     Cu drept de a formula cerere in anulare in termen de 10 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 26.01.2012.
     Presedinte,                                                                           Grefier,
judecator

Red./tehnored. 4 ex.
S.M./A.B.
13 februarie 2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Cerere cu valoare redusa. Cerere de restituire a unui imprumut, formulata inainte de termenul scadent. - Sentinta civila nr. 429 din data de 09.10.2014
Instrainarea si dobandirea terenurilor prin acte juridice intre vii, doar prin incheierea ad validitatem a actului in forma autentica - Decizie nr. 156 din data de 28.02.2013
Constatare a nulitatii absolute a clauzei privind onorariul de succes din contractul de asistenta juridica - Decizie nr. 755 din data de 27.09.2012
Obligare incheiere contract in forma autentica - Decizie nr. 367 din data de 18.10.2010
Despagubiri contractuale - Sentinta comerciala nr. 791/C din data de 20.04.2010
Contract de vanzare-cumparare - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
Contract de leasing - Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010
EFECTELE TERMENULUI DE 45 DE ZILE PREVAZUT LA ART.31 ALIN. 3 DIN LEGEA NR. 47/1992 - Decizie nr. 103 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012