InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Contract de vanzare-cumparare

(Sentinta comerciala nr. 221/C din data de 16.02.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contracte | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Constata ca prin actiunea comerciala inregistrata la data de 12.05.2005, reclamanta SC P C  D-D SRL a chemat in judecata pe parata SC   N L  SA solicitand ca prin sentinta ce se va pronunta:
- sa se constate ca, in calitate de locatar/utilizator in contractul de leasing nr. XX /22.04.2005 si-a indeplinit obligatiile;
- sa fie obligata parata -locator/finantator sa incheie contractul de vanzare cumparare, in forma autentica, pentru autovehiculul marca Volkswagen Pasat, 1,9 Tdi, , ce face obiectul contractului, iar in caz de refuz sentinta sa tina loc de contract vanzare cumparare, iar parata sa fie obligata la plata de daune interese, pentru refuzul culpabil, nelegal in executarea obligatiei de a respecta dreptul sau de optiune;
- sa fie obligata parata-locator/finantator, sa predea actul de proprietate al autovehiculului, cartea tehnica, cartea de identitate, certificatul de radiere, certificatul de inmatriculare-vizat de organul financiar competent, certificatul de garantie, precum si randul II de chei, cartea de acces si telecomanda, iar in caz de refuz sa se aplice paratei si o sanctiune civila respectiv, obligarea la daune cominatorii (despagubiri viitoare) de 300 lei pentru fiecare zi de intarziere, de la data ramanerii definitive a sentintei si pana la executarea masurilor dispuse.
S-au solicitat si cheltuieli de judecata.
In motivarea actiunii reclamanta a aratat in esenta ca, desi si-a indeplinit obligatiile stabilite prin contractul de leasing nr. XX/22.04.2005, achitand la data de 30.01.2009, inclusiv valoarea reziduala, parata, desi notificata cu adresa nr. 82 din 23.02.20009 si la data de 10.03.2009, prin executor judecatoresc nu a inteles sa-i predea documentatia necesara inmatricularii autoturismului precum si biletele la ordin emise pe numele sau cu titlu de garantie.
In drept s-au invocat prevederile art. 969, 670, 977, 1073 din codul civil, art.282-298, art.274 cod proc. civ. si O.G. nr. 51/1977 privind operatiunile de leasing, modificata, completata si republicata; Legea nr.287/2006 pentru modificarea si completarea O.G. nr.51/1997, art.16, art.48 alin.2 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Parata, la termenul de judecata din 1.09.2009 a solicitat introducerea in cauza, in calitate de chemat in garantie a Bancii Comerciale Romane SA pentru urmatoarele motive:
- Contractul de leasing financiar incheiat intre societatea parata si SC PC D-D SRL,  cu nr. XX/26.04.2005 a fost finantat de SC Banca Comerciala Romana SA;
- Obiectul contractului de leasing financiar a fost finantarea autovehiculului marca VW Passat cu nr. de inmatriculare SA-06-JCV;
- Cartea de identitate a autovehiculului de mai sus se afla in posesia SC Banca Comerciala Romana SA, care are obligatia sa o remita paratei pentru  a putea fi inaintata utilizatorului la incheierea contractului de leasing financiar.
S-a solicitat obligarea chematei in garantie la plata cheltuielilor de judecata catre reclamanta .
La termenul din 6.10.2009 parata a invocat exceptia prematuritatii actiunii in lipsa dovezii de indeplinire a procedurii prealabile, conform art. 720 ind. 1 cod proc. civ.
Examinand actele si lucrarile dosarului. Tribunalul A retinut in fapt urmatoarele:
Partile au incheiat la data de 22.04.20005 contractul de leasing nr. xx in baza caruia reclamanta a fost pusa in posesia autoturismului marca VW Passat , avand obligatia de a achita ratele de leasing si celelalte sume stabilite in contract conform  graficului de rambursare.
Durata contractului a fost negociata la 60 de luni, pana la 26.04.2010, conform capitolului IV pct. 4.5, iar valoarea reziduala nu a fost stabilita prin contract.
Anexa nr. 1 la contractul de leasing depusa de reclamanta in justificarea cererii nu priveste contractul nr. xx/22.04.2005, ci contractul nr. xx din 28.04.2005  care nu face obiectul investirii instantei.
La data de 03.02.2009, parata a emis factura zz pe numele reclamantei pentru suma de 9.197,90 lei, reprezentand valoarea reziduala, diferenta de curs la rata de capital si taxa, suma care a fost achitata de catre aceasta din urma la data de 30.01.2009, cu ordin de plata .
La data de 10 martie 2009, reclamanta prin executor judecatoresc a notificat parata la sediul acesteia ,  cu privire la indeplinirea obligatiei de plata a valorii reziduale si a obligatiei de predare a actelor de inmatriculare a autovehiculului ce a facut obiectul contractului de leasing , desi sediul social, conform mentiunii din registrul comertului era la o alta adresa , sediu mentionat in factura fiscala nr. yy /3.02.2009, achitata de reclamanta la 30.01.2009.
Prin inscrisul depus la dosar , care are mentiunea olografa a numarului de inregistrare , reclamanta solicita paratei sa-i fie inmanate actele de proprietate ale autovehiculului.
In conformitate cu prevederile art. 129 alin. 4 si alin.5 cod proc. civ., avand in vedere exceptia invocata de parata, Tribunalul a dispus depunere certificatului constatator, privind  societatea parata, cuprinzand date despre sediul social, eliberat de Oficiu Registrului Comertului precum si inscrisurile doveditoare ale incercari  de conciliere, potrivit modalitatilor si termenelor prevazute de art. 720 ind. 1 cod proc. civ. .
Astfel, la termenul din 13 octombrie 2009 s-a solicitat reclamantei depunerea dovezilor de comunicare catre parata a adresei .  prin care se solicita acordul paratei la plata anticipata a ratelor de leasing financiar nr. xx/22.04.2005,si a adresei  prin care parata este convocata la conciliere pentru data de 05.03.2009  .
Reclamanta nu a facut dovada comunicarii pretentiilor sale si a temeiului legal precum si a actelor doveditoare pe care se sprijina acestea, in una din formele prevazute la art. 720 ind. 1 alin. 2 si nici dovada indeplinirii termenului prevazut la alin.5 al aceluiasi articol, in cazul in care comunicarea s-ar fi realizat la sediul social si paratul nu ar fi dat curs convocarii.
Lipsa acestor dovezi, coroborata cu inscrisul comunicat executorului judecatoresc pentru notificare, prin intermediul acestuia a paratei, care a fost expediat la o alta adresa decat cea rezultand din certificatul constatator a fi sediul social al paratei la data notificarii au fost de natura a forma convingerea instantei cu privire la neindeplinirea procedurii prealabile de conciliere, conform art. 720 ind. 1 cod proc. civ.
De asemenea in lipsa acestor dovezi nu se poate stabili daca corespondenta purtata de reclamanta cu parata  este anterioara sau ulterioara adresei , privind notificarea cesiunii incasarii ratelor de leasing si a accesoriilor din contractul nr. xx/2005, comunicata reclamantei de catre Banca Comerciala Romana SA. 
In ceea ce priveste sustinerea reprezentantului reclamantei privind natura juridica a litigiului invocata la termenul din 16.01.2010, Tribunalul a apreciat-o ca nefondata.
Astfel, Tribunalul a retinut ca sfera litigiilor comerciale este reglementata potrivit criteriilor stabilite prin art. 3-6 din codul comercial, referitoare la faptele de comert. Acestea sunt fie obiective, datorita naturii lor juridice sau pentru motive de ordine publica, fiind calificate ca atare prin lege, fie subiective in considerarea calitatii de comerciant a persoanei care le savarseste.
Tribunalul a apreciat ca, stabilirea naturii juridice a cererii de chemare in judecata a avut la baza criteriile stabilite prin dispozitiile codului comercial citate, acestea furnizand premisa intriseca la care face trimitere art. 720 ind. 1 din codul de procedura civila, intrucat contractele de leasing incheiate intre doua societati comerciale reprezinta potrivit art.3 pct.2 cod com., atat fapte de comert obiective, data fiind natura juridica a operatiunilor de finantare si cedarea folosintei cat si subiectiva, potrivit art. 4 din cod com. datorita calitatii de comerciant a partilor raportului juridic.
Asa fiind, imprejurarea ca reclamanta in calitate de persoana juridica interesata, prin reprezentantul sau legal ar fi trebuit sa cunoasca dispozitiile legale la solutionarea litigiilor in materie comerciala, ca si consecintele  nerespectarii lor nu s-a conformat exigentelor legale, intrucat prin inscrisurile depuse la dosarul cauzei nu s-a facut dovada comunicarii acestora paratei la sediul social mentionat in registrul comertului.
S-a constatat ca, in raport de limitele investirii, actiunea comerciala formulata are caracterul unei actiuni in realizarea dreptului intrucat tinde la aducerea in patrimoniul reclamantei a unui bun evaluabil in bani, imprejurare in raport de care s-a dispus in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 2 ind. 1 din Legea nr.146/1997, timbrarea actiunii.
Prin urmare si sub acest aspect s-a incadrat in ipoteza dispozitiilor imperative ale alin.1 art. 720 ind. 1 cod proc. civ.
Pentru aceste motive, Tribunalul avand in vedere dispozitiile art. 720 ind. 1 cod proc. civ.  a respins ca inadmisibila actiunea reclamantei .
In ceea ce priveste cererea de chemare in garantie, Tribunalul, avand in vedere ca parata la patru termene de judecata a fost citata cu mentiunea timbrarii, Tribunalul, vazand prevederile art. 20 alin.1 si alin. 3 din Legea nr. 146/1997 modificata  si constatand ca procedura de citarea cu parata a fost indeplinita la sediul social, iar parata nu s-a conformat,  a anulat  ca netimbrata cererea.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Nulitate act - Hotarare nr. 735 din data de 10.10.2017
Dobanzi comerciale. Titlu executoriu. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 17/R/2010 din data de 04.01.2010
Prestari servicii apa. Necontorizat. - Decizie nr. 111/R/2010 din data de 01.02.2010
Recurs prest tab - Sentinta civila nr. 05695 din data de 25.01.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016