InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Neamt

ACORDAREA DESPAGUBIRII PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI

(Decizie nr. 140/AC din data de 08.05.2017 pronuntata de Tribunalul Neamt)

Domeniu Contracte; Despagubiri, penalitati | Dosare Tribunalul Neamt | Jurisprudenta Tribunalul Neamt

Se examineaza apelul declarat de reclamanta XX, cu sediul ales in mun. XX, XX, CUI XX, impotriva sentintei civile nr. XX din 09.12.2016 pronuntata de Judecatoria  XX, in contradictoriu cu intimatul-parat XX domiciliat in sat si com. XX,  CNP XX.
              La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit partile.
  S-a facut referatul oral asupra cauzei civile de fata, grefierul de sedinta invederand  urmatoarele:   - obiectul cauzei este cerere de valoare redusa;
- stadiu procesual este apel;
- cauza se afla la primul termen de judecata, termen la care dl. judecator XX a fost inlocuit conform Hotararii Colegiului de Conducere al Tribunalului XX  nr. XX din 2.05.2017;
- procedura de citare este legal indeplinita;
- prin cererea de apel s-a solicitat  judecata si  in lipsa.
Nemaifiind cereri, instanta constata apelul in stare de judecata si il retine in pronuntare.

TRIBUNALUL,
                                                 Asupra apelului civil de fata,

Prin sentinta civila nr. XX/09.12.2016 pronuntata de Judecatoria XX s-a admis, in parte, actiunea civila formulata de reclamanta XX impotriva debitorului XX, a fost obligat paratul sa plateasca reclamantei suma de 1363,88 lei reprezentand despagubiri civile contractuale, la care se adauga penalitati de intarziere de 0,5 % calculata de la data scadentei facturii seria XX nr. XX din data de 11.04.2014 ( scadenta la data de 25.04.2014) pana la stingerea debitului si 200 lei, reprezentand cheltuieli de judecata efectuate in cauza. A fost respinsa, ca neintemeiata, cererea reclamantei de obligare a paratului la plata sumei de 400 lei, reprezentand contravaloarea justei despagubiri.
In motivare, prima instanta a retinut ca intre parti s-au derulat relatii comerciale in temeiul Contractului nr. XX pentru serviciile XX ( fosta XX, avand ca obiect furnizarea de catre creditoare a serviciilor de comunicatii electronice (art. 1.1). Conform art. 4.1 din contract clientul s-a obligat sa plateasca pretul serviciilor XX furnizate, incluzand tariful lunar, taxa de abonament pentru luna in curs, precum si orice alte taxe necesare accesului la serviciile solicitate sau la schimbarea optiunii initiale. De asemenea, potrivit art. 10 plata pentru serviciile prestate se face pe baza facturii emise   la termenul de plata stabilit in cuprinsul acesteia, respectiv o perioada maxima de 14 zile de la data emiterii  ). S-a convenit ca pentru facturile neplatite la termen clientul sa plateasca penalitati de intarziere in decontare de 0,5% pe zi cu titlu de daune moratorii pana la plata intregii sume (art. 9.5). Contractul a fost incheiat pe o durata de 24 luni  (art. 12), incepand cu data acceptarii cererii de XX. In executarea contractului creditoarea a emis facturi fiscale reprezentand sumele stabilite prin contract, la tarifele convenite. In cuprinsul cererii introductive creditoarea face referire la debitul pretins ca rezultand din facturile fiscale anexate. Avand in vedere ca la dosar a  fost depusa factura fiscala, instanta a retinut ca suma in litigiu este cea mentionata in factura respectiva.
  In ceea ce priveste solicitarea reclamantei de obligare a paratului la plata sumei de  400 RON, reprezentand contravaloarea taxei pentru rezilierea contractului inainte de termen, instanta constata caracterul sau neintemeiat. Nu exista echivoc asupra incidentei pactului comisoriu de gradul IV si nici asupra imprejurarii ca rezilierea contractului a intervenit de drept in momentul cand creditoarea a constatat neplata la scadenta a contravalorii serviciilor prestate. Taxa de reziliere a contractului inainte de termen se va achita numai in conditiile in care clientul solicita incetarea contractului si doar daca a beneficiat de o promotie. Este necesar, asadar, sa existe o manifestare de vointa expresa din partea debitorului in sensul incetarii contractului, si nu simpla neexecutare a obligatiei de plata a contravalorii serviciului (fara macar a se stabili daca neexecutarea este culpabila sau fortuita). Drept urmare, suma pretinsa cu titlul de taxa pentru rezilierea contractului inainte de termen   se vadeste a fi neintemeiata, urmand a fi respinsa.
Impotriva solutiei de respingere a justei despagubiri a formulat apel reclamanta, solicitand schimbarea, in parte, a sentintei si admiterea acestui capat de cerere si obligarea paratului la plata sumei de 400 de lei.
In motivarea apelului a aratat ca, prin contractul incheiat de parti, intimatului parat i-a revenit obligatia de a plati contravaloarea facturilor fiscale emise in baza contractului, obligatie pe care acesta nu a inteles sa si-o indeplineasca, in speta devenind incidente dispozitiile art. 1350 alin. 2 Noul Cod civil. Astfel, din interpretarea clauzei art. 17 din contract, rezulta ca partile au procedat la o evaluare anticipata a prejudiciului ce ar putea fi inregistrat de creditor in cazul neexecutarii la timp de catre client a obligatiei de plata a contravalorii serviciilor.
In speta sunt incidente dispozitiile art. 1352 alin. 2 Cod civil, conform carora intimatul-parat este de drept in intarziere intrucat a contractat expres ca in caz de neplata a facturii pana la expirarea termenului stabilit pentru plata facturii, clientul este de drept in intarziere, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati si va datora penalitati de intarziere,calculate asupra valorii totale a facturii, pana la achitarea integrala a sumelor restante.
Intimatul-parat si-a exprimat consimtamantul cu privire la dispozitiile clauzelor prevazute in contract si s-a obligat la respectarea acestora, prin acceptarea in mod expres a faptului ca se obliga sa plateasca datoriile scadente si despagubiri in cazul incetarii contractului inainte de expirarea duratei minime contractuale de 24 de luni, in conditiile in care, la incheierea acestuia a fost acordata o subventie pentru achizitionarea terminalului aratat si serviciu la oferte promotionale, cu conditia respectarii acestei perioade.
  Conform art. 16.1 coroborat cu 16.3, 16.4, 17.1 si 17.2 din contract, au fost prevazute situatiile in care intimatul va datora costuri pentru incetarea prematura a contractului, clauze in temeiul carora s-a solicitat suma de 400 de lei cu titlu de despagubire.
Intimatul-parat nu a formulat intampinare.
Apelul este fondat.
Critica adusa hotararii primei instante priveste respingerea, in mod neintemeiat, a capatului de cerere privind obligarea paratului la plata sumei de 400 de lei reprezentand despagubiri, calculate conform art. 17 din contractul partilor. Prima instanta a retinut, in mod corect ca, nu exista echivoc asupra incidentei pactului comisoriu de gradul IV si nici asupra imprejurarii ca rezilierea contractului a intervenit de drept in momentul cand creditoarea a constatat neplata la scadenta a contravalorii serviciilor prestate. Insa, rationamentul primei instante conform caruia taxa de reziliere a contractului inainte de termen se va achita numai in conditiile in care clientul solicita incetarea contractului, nu este insusit de tribunal.
Astfel, in speta, contractul dintre parti a fost incheiat la data de 16.10.2012, cu o perioada contractuala stabilita de parti de 24 de luni, perioada ce a inceput sa curga la data de 16.10.2012 si urma sa se implineasca la data de 16.10.2014; contractul a fost reziliat la data de 20.03.2014, ramanand astfel mai mult de 6 luni pana la sfarsitul perioadei contractuale, devenind incidente dispozitiile art. 17 alin. 2 lit. iii (referitor la cazul in care abonatul nu a beneficiat de subventii/discounturi la achizitionarea unui terminal Iphone), potrivit caruia in cazul in care se dezactiveaza una sau mai multe cartele SIM inainte de expirarea perioadei initiale stabilite pentru fiecare cartela SIM, din orice motiv …mentionat la 16.1 ( intre care si abonatul nu isi respecta obligatiile de plata chiar si in urma suspendarii sau deconectarii serviciilor de catre XX), XX poate percepe abonatului costuri de incetare a contractului inainte de expirarea perioadei initiale, pentru fiecare cartela SIM dezactivata astfel : daca incetarea contractului de intervenit la mai mult de 6 luni dar mai putin de 12 luni fata de sfarsitul perioadei initiale, costurile de incetare sunt echivalente a 400 lei/cartela SIM dezactivata. Asadar, contractul partilor nu prevede, pentru nasterea obligatiei de plata a despagubirii la incetarea contractului inainte de expirarea perioadei contractuale, a conditiei ca incetarea sa fi intervenit la solicitarea clientului, astfel cum a retinut prima instanta.
Pentru motivele aratate, va admite apelul si va schimba in parte sentinta apelata, in sensul obligarii paratului la plata catre reclamanta si a sumei de 400 de lei, reprezentand contravaloarea justei despagubiri, calculata conform art. 17 din contract.
Fata de dispozitiile art. 453 Cod procedura civila, va obliga intimatul la plata catre apelant a sumei de 100 de lei, cheltuieli de judecata, reprezentand contravaloarea taxei judiciare de timbru, in apel.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DECIDE:

Admite apelul formulat de apelant XX, XX, CUI XX, cu sediul ales in mun. XX, impotriva sentintei civile nr. XX din 09.12.2016 pronuntata de Judecatoria XX, in contradictoriu cu intimatul XX domiciliat in sat si com. XX, CNP XX.
Schimba, in parte, sentinta civila nr. XX/09.12.2016 pronuntata de Judecatoria XX, in sensul ca:
Obliga paratul la plata catre reclamanta si a sumei de 400 de lei, reprezentand contravaloarea justei despagubiri.
Obliga intimatul la plata catre apelant a sumei de 100 de lei, cheltuieli de judecata.
Definitiva.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contracte; Despagubiri, penalitati

EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPA REINSER?IA DEBITORULUI IN CIRCUITUL ECONOMIC - Decizie nr. 1168/C din data de 22.11.2017
CONTESTA?IA LA EXECUTARE FORMULATA DE UN CREDITOR IPOTECAR, BANCA, PRIN CARE SE SOLICITA ANULAREA PROCESULUI VERBAL DE DISTRIBUIRE A PRE?ULUI IN CARE SE REGASESC ?I SUMELE DE BANI DISTRIBUITE ALTOR EXECUTORI JUDECATORE?TI CARE AU INCEPUT EXECUTAREA ACELUI - Decizie nr. 25/RC din data de 10.04.2017
OBLIGA?IA DE ELIBERARE A PA?APOARTELOR – MINORI NEINCLU?I IN CERTIFICATELE DE CETA?ENIE ALE PARIN?ILOR - Sentinta civila nr. 620/C din data de 09.05.2017
ACORDAREA DESPAGUBIRII PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI - Decizie nr. 140/AC din data de 08.05.2017
EXPRESIA BUNEI CREDIN?E LA INCHEIEREA ?I EXECUTAREA CONTRACTULUI, IN CONTEXTUL IN CARE NU A FOST DUBLATA PRINTR-O CLAUZA IDENTICA, IN FAVOAREA INTIMATULUI, APLICABILA IN SITUA?IA INCETARII CONTRACTULUI DIN CULPA FURNIZORULUI - Decizie nr. 186/AC din data de 22.05.2017
ACORDAREA DE DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI DE PRESTARI SERVICII DE TELEFONIE - Decizie nr. 201/AC din data de 07.06.2017
CONTRAVALOAREA JUSTEI DESPAGUBIRI PENTRU INCETAREA ANTICIPATA A CONTRACTULUI CU TELEKOM SA INAINTE DE EXPIRAREA DURATEI CONTRACTUALE DE 24 DE LUNI. - Decizie nr. 20/Ac din data de 16.01.2017
SUSPENDARE EXECUTARE ACT EMIS DE AUTORITA?ILE LOCALE - Sentinta civila nr. 1163/C din data de 07.11.2017
AC?IUNE IN CONSTATARE CLAUZE ABUZIVE - Sentinta civila nr. 15/AC din data de 16.01.2017
SUSPENDARE DISPOZI?IEI ?EFULUI POLI?IEI RUTIERE PRIN CARE SE SUSPENDA DREPTUL DE CONDUCERE - Sentinta civila nr. 840/C din data de 11.08.2017
FAPTA ILICITA IMPUTATA PARATEI DE COCONTRACTANTUL SAU CE CONSTA IN OMITEREA INDEPLINIRII OBLIGA?IILOR ASUMATE PRIN CONVEN?IE - Sentinta civila nr. 728/C din data de 14.06.2017
CESIUNEA CREAN?ELOR REZULTATE DIN CONTRACTELE INCHEIATE CU INSTITU?IILE PUBLICE - Sentinta civila nr. 618/C din data de 09.05.2017
CONTESTA?IE LA EXECUTARE – SUSPENDARE EXECUTARE - Decizie nr. 70/AC din data de 27.02.2017
OBLIGATIVITATEA PROCEDURII PREALABILE IN CAZUL ATACARII IN INSTAN?A A HOTARARII CONSILIULUI LOCAL - Sentinta civila nr. 916/C din data de 19.09.2017
ACORDAREA DIFEREN?EI DE SALARIU REPREZENTAND INCLUDEREA PREMIULUI ANUAL IN SALARIUL LUNAR - Sentinta civila nr. 780/C din data de 27.06.2017
PRETEN?II - Sentinta civila nr. 479/C din data de 29.03.2017
EMITEREA DECIZIEI DE IMPUNERE DUPA REINSER?IA DEBITORULUI IN CIRCUITUL ECONOMIC - Sentinta civila nr. 1168/C din data de 22.11.2016
ACORDUL NOTARIAL AL VECINILOR PENTRU ELIBERAREA AUTORIZA?IEI DE CONSTRUIRE - Sentinta civila nr. 665/C din data de 23.05.2017
TERMENUL DE EMITEREA DECIZIEI DE IMPUTARE CONFORM ART. 85 DIN LEGEA NR. 188/1999 - Sentinta civila nr. 747/C din data de 20.06.2017
Drept procesual civil. Ordinul de protec?ie vizeaza ?i categoria afinilor. - Decizie nr. 63 din data de 12.01.2016