InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Bucuresti

Litigiu de munca. Data nasterii drepturilor salariale si data scadenta a acestora raportat la dispozitiile dispozitiilor art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 astfel cum a fost introdus prin OUG nr. 43/2016

(Decizie nr. 3564 din data de 13.06.2017 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti)

Domeniu | Dosare Curtea de Apel Bucuresti | Jurisprudenta Curtea de Apel Bucuresti

Litigiu de munca. Data nasterii drepturilor salariale si data scadenta a acestora raportat la dispozitiile dispozitiilor art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 astfel cum a fost introdus prin OUG nr. 43/2016

art. 3 alin. 1 si 1 2 din OUG nr. 57/2015

Se face confuzie intre nasterea drepturilor salariale aferente lunii august 2016 si data cand acestea sunt scadente raportat la data intrarii in vigoare a dispozitiilor art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 astfel cum a fost introdus prin OUG nr. 43/2016, si anume 04.09.2016.  Nu poate fi primita sustinerea ca drepturile salariale aferente lunii august 2016 trebuiau stabilite in conformitate cu dispozitiile legale introduse prin OUG nr. 43/2016 ( respectiv la nivelul maxim de salarizare pentru aceeasi functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie stabilit conform actelor normative), deoarece actul normativ a intrat in vigoare abia la 04.09.2016. Drepturile salariale aferente lunii august 2016 erau dobandite sub imperiul dispozitiilor introduse de OUG nr. 20/2016 ( nivel maxim de salarizare pentru aceeasi functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie, inclusiv obtinut conform unor hotarari judecatoresti), chiar daca plata lor se facea pe 12.09.2016 nefiindu-le aplicabile dispozitiile legale ale art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 astfel cum a fost introdus prin OUG nr. 43/2016.

(Curtea de Apel Bucure?ti, Sectia a VII-a pentru Cauze privind Conflicte de Munca ?i Asigurari Sociale, decizia Nr.3564 din 13 iunie 2017)

Prin cererea de apel formulata in termen legal si motivata apelanta a criticat sentinta de fond ca netemeinica si nelegala.
In motivarea apelului, apelanta a sustinut ca nu poate fi retinuta concluzia instantei potrivit careia "contrar contestatoarei nu se poate vorbi de retroactivitate, intrucat plata efectiva a salariului aferent lunii august s-a efectuat sub incidenta OUG nr.43/2016", motivat de faptul ca salariul aferent lunii august s-a acordat in baza Deciziei presedintelui A.N.R.S.C. nr.44/25.07.2016 data pentru punerea in aplicare a O.U.G. nr.20/2016 si nu pentru punerea in aplicare a O.U.G. nr.43/2016, iar potrivit principiului neretroactivitatii legii civile, trecutul scapa legii civile noi, astfel ca O.U.G. nr.43/2016 nu poate avea efect retroactiv.
Cat priveste retinerile cu privire la dispozitiile prevederilor art.3A1 alin, 1A2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, pentru modificarea si completarea unor acte normative si pentru aplicarea unitara a dispozitiilor legale, cu modificarile si completarile ulterioare, dispozitii pe care instanta si-a intemeiat solutia de respingere a actiunii, ca "fiind legea existenta la data pronuntarii hotararii", se mentioneaza faptul ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr.794/15.12.2016 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei din 21.12,2016 s-a admis exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constatand ca dispozitiile art.3 1 alin.12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, sunt neconstitutionale.
Pentru punerea in aplicare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.794/15.12.2016 la nivelul A.N.R.S.C. a fost emisa Decizia Presedintelui A.N.R.S.C. nr.2/16.01.2016 potrivit careia incepand cu data de 21.12.2016 apelanta a beneficiat de salariul de baza lunar brut de 3389 lei.
Se mentioneaza ca in aceasta cauza la termenul de judecata din 09.12.2016 a invocat exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.3A1 alin.1A2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.57/2015, iar prin hotararea pronuntata in data de 16.12.2016 s-a dispus sesizarea Curtii Constitutionale cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor mai sus mentionate.
Apelanta arata ca dreptul de a beneficia de nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei s-a nascut la data de 01.08.2016, asa cum este mentionat in O.U.G. nr.20/2016.
In drept, apelul a fost intemeiat pe dispozitiile art. 466, 470 si urm Cpc.
Prin intampinare, intimata A.N.R.S.C.U.P.  a solicitat respingerea apelului.
In motivarea intampinarii, intimata a aratat ca  in fapt, la data intrarii in vigoare a OUG nr. 43/2016, respectiv 31.08.2016, dreptul salarial aferent lunii august nu exista in patrimoniul contestatoarei, acesta urmand sa intre conform datei de salarizare a personalului din institutiile publice in perioada 5-15 septembrie, in cazul institutiei intimate in data de 12 septembrie.
De altfel, chiar daca s-ar merge pe rationamentul apelantei potrivit caruia "salariul aferent lunii august s-a acordat in baza Deciziei Presedintelui nr.44/25.07.2016..." tot nu se poate discuta de retroactivitate intrucat "salariul aferent lunii august" (plata efectiva) a intrat in patrimoniul acesteia in data de 12 septembrie 2016, deci sub incidenta OUG nr.4372016.
Mai mult, o situatie juridica produce acele efecte care sunt prevazute de legea civila in vigoare la data producerii ei.
Or, in speta, dreptul care se naste ca urmare a intrarii in vigoare a O.U.G. nr.20/2016, isi produce efecte sub incidenta O.U.G. nr.43/2016, respectiv data salarizarii apelantei.
Pentru punerea in aplicare a Deciziei Curtii Constitutionale nr.794/15.12.2016, se precizeaza ca, asa cum chiar apelanta recunoaste, A.N.R.S.C. a emis Decizia Presedintelui nr.2/16.01.2017, potrivit careia incepand cu data de 21.12.2016, data publicarii in Monitorul Oficial a Deciziei Curtii Constitutionale, apelanta va beneficia de salariul "de baza lunar brut de 3.389 lei".
Astfel, A.N.R.S.C. a respectat intocmai dispozitiile legale, acordand apelantei dreptul stabilit.
In ceea ce priveste afirmatia apelantei ca "dreptul de a beneficia de nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare... s-a nascut la data de 01.08.2016", se precizeaza ca aceasta nu se sustine avand in vedere dispozitiile art.147 alin.4 din Constitutia Romaniei, .
Mai mult, Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicata, prevede ca decizia prin care se constata neconstitutionalitatea unei legi sau a unei ordonante, ori dispozitiei unei legi sau unei ordonante, in vigoare, este definitiva si obligatorie, producand efecte de la data publicarii sale asupra cauzelor in care isi are incidenta textul legal declarat neconstitutional.
In drept, intampinarea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 205 Cpc.
Curtea a incuviintat, la cererea apelantei proba cu inscrisuri, si anume Decizia nr. 2/16.01.2017 emisa de ANRSCUP.
Analizand apelul declarat, potrivit dispozitiilor art.477 C.pr.civ., in raport de actele si lucrarile dosarului, Curtea retine urmatoarele:
Prin Decizia nr. 44/25.07.2016 emisa de ANRSCUP ( f. 16 -18 dosar fond), avand in vedere si dispozitiile OUG nr. 20/2016 pentru modificarea si completare OUG nr. 57/2015, s-a statuat ca incepand cu data de 01.08.2016 cuantumul brut al salariilor de baza/indemnizatiilor aferente personalului si functiilor de demnitate publica din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice-ANRSC, este cel prevazut in statutul de personal din anexa, iar apelanta avand functia de consilier juridic era trecuta la pozitia 22 cu un salariu de 3.026 lei.
Conform art. 3 1 alin. 1 introdus in OUG nr. 57/2015 prin OUG nr. 20/2016 „ Prin exceptie de la prevederile art. 1 alin. (1), incepand cu luna august 2016, personalul platit din fonduri publice care beneficiaza de un cuantum al salariilor de baza/indemnizatiilor de incadrare mai mic decat cel stabilit la nivel maxim pentru fiecare functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, dupa caz, va fi salarizat la nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, daca isi desfasoara activitatea in aceleasi conditii.”
Raportat  la aceste dispozitie legala apelanta a invederat faptul ca in cadrul aceluiasi ordonator de credite salariul maxim aflat in plata aferent pozitiei de consilier juridic gradul IA, gradatia 5 era de 3.389 lei ( pozitia 24) in timp ce salariul sau era de 3.026 lei. S-a facut precizarea ca salariul prevazut la pozitia 24 a fost obtinut prin hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila.
Prin OUG nr. 43/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 673/31.08.2016 a fost introdus si art. 3 1 alin. 1 2 potrivit caruia „ In aplicarea prevederilor alin. (1), pentru stabilirea nivelului maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul institutiei sau autoritatii publice respective, se iau in considerare numai drepturile salariale prevazute in actele normative privind salarizarea personalului platit din fonduri publice si nu se includ drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoresti.”
Prima critica formulata de catre apelanta vizeaza imprejurarea ca salariul aferent lunii august 2016 s-a acordat in baza Deciziei nr. 44/2016 ANRSC dandu-se efect retroactiv dispozitiilor OUG nr. 43/2016, mai precis nou introdusului art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015. De asemenea, apelanta a invocat si faptul ca art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 a fost declarat neconstitutional prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/2016.
Referitor la aplicarea OUG nr. 43/2016 intimata a invocat faptul ca in mod normal s-au aplicat dispozitiile OUG nr. 43/2016 drepturilor salariale din luna august 2016, deoarece plata acestora s-a efectuat pe 12.09.2016, prin urmare nu ar fi vorba de aplicarea retroactiva a dispozitiilor legale.
Curtea apreciaza aceasta interpretare ca fiind eronata, deoarece se face confuzie intre nasterea drepturilor salariale aferente lunii august 2016 si data cand acestea sunt scadente raportat la data intrarii in vigoare a dispozitiilor art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 astfel cum a fost introdus prin OUG nr. 43/2016, si anume 04.09.2016.  Nu poate fi primita sustinerea ca drepturile salariale aferente lunii august 2016 trebuiau stabilite in conformitate cu dispozitiile legale introduse prin OUG nr. 43/2016 ( respectiv la nivelul maxim de salarizare pentru aceeasi functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie stabilit conform actelor normative), deoarece actul normativ a intrat in vigoare abia la 04.09.2016. Drepturile salariale aferente lunii august 2016 erau dobandite sub imperiul dispozitiilor introduse de OUG nr. 20/2016 ( nivel maxim de salarizare pentru aceeasi functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie, inclusiv obtinut conform unor hotarari judecatoresti), chiar daca plata lor se facea pe 12.09.2016 nefiindu-le aplicabile dispozitiile legale ale art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 astfel cum a fost introdus prin OUG nr. 43/2016.
In plus, Curtea retine ca prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 794/2016 publicata in Monitorul Oficial nr. 2019/21.12.2016 s-a admis exceptia de neconstitutionalitate si s-a constatat ca dispozitiile art. 3 1 alin. 1 2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare sunt neconstitutionale.
In considerentele deciziei s-a retinut ca „… norma criticata stabileste, in mod indirect, ca nu sunt recunoscute hotarari judecatoresti definitive si irevocabile.
………………………………………………………………………………………………
    26. Curtea retine ca hotararea judecatoreasca, chiar daca are efecte inter partes, interpreteaza norme de lege cu aplicabilitate generala. In procesul de aplicare a legii, scopul interpretarii unei norme juridice consta in a stabili care este sfera situatiilor de fapt concrete, la care norma juridica respectiva se refera, si in a se asigura astfel corecta aplicare a acelei norme, interpretarea fiind necesara pentru a clarifica si a limpezi sensul exact al normei, si pentru a defini, cu toata precizia, vointa legiuitorului. ………………………………………………………………..
    28. De asemenea, dispozitiile art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2016, afecteaza principiul fundamental al separatiei si echilibrului puterilor - legislativa, executiva si judecatoreasca - in cadrul democratiei constitutionale, consacrat de art. 1 alin. (4) din Legea fundamentala, deoarece, printr-un act normativ emis de Guvern, ca legiuitor delegat potrivit art. 115 alin. (4) - (6) din Constitutie, se consacra, pe cale legislativa, nerecunoasterea hotararilor judecatoresti definitive, respectiv definitive si irevocabile, emise de puterea judecatoreasca.
    29. Cu privire la critica de neconstitutionalitate raportata la art. 16 din Constitutie, Curtea retine ca, asa cum a statuat in mod constant in jurisprudenta sa, principiul constitutional al egalitatii in fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, in functie de scopul urmarit, nu sunt diferite (a se vedea Decizia nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994). Or, din moment ce situatia juridica a personalului bugetar de acelasi grad, gradatie, vechime in functie sau in specialitate si aceleasi studii este identica, atunci si tratamentul juridic aplicabil - salariul de baza/indemnizatia de incadrare - trebuie sa fie acelasi, nefiind permis, spre exemplu, ca magistrati de acelasi grad, gradatie, vechime in functie sau in specialitate si aceleasi studii, sa aiba indemnizatii de incadrare diferite.
    30. Prin urmare, Curtea constata ca dispozitiile art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2016, contravin principiului egalitatii in fata legii, consacrat prin art. 16 din Constitutie, deoarece stabilesc ca persoanele aflate in situatii profesionale identice, dar care nu au obtinut hotarari judecatoresti prin care sa li se fi recunoscut majorari salariale, au indemnizatii de incadrare diferite (mai mici) fata de cei carora li s-au recunoscut astfel de drepturi salariale, prin hotarari judecatoresti, generand diferente in stabilirea salariului de baza/indemnizatiei de incadrare. Or, tratamentul juridic diferit instituit de legiuitor nu are nicio justificare obiectiva si rezonabila. De altfel, dispozitiile de lege criticate lipsesc de sens si, practic, anuleaza vointa legiuitorului si ratiunea esentiala a edictarii actului normativ respectiv, astfel cum sunt precizate in Preambulul Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2016, anume acelea de a egaliza veniturile personalului bugetar cu aceeasi functie, grad/treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, prin raportate la nivelul maxim, si de a elimina inechitatile existente. Asadar, dispozitiile art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2016, genereaza inegalitati in ceea ce priveste calculul indemnizatiei/salariului de baza al magistratilor, respectiv personalului asimilat, cu acelasi grad, gradatie, conditii de vechime si de studii, si, prin urmare, contravin art. 16 din Constitutie.
    31. Astfel, Curtea constata ca, pentru respectarea principiului constitutional al egalitatii in fata legii, nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare, prevazut de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015, corespunzator fiecarei functii, grad/treapta, gradatie, vechime in functie sau in specialitate, trebuie sa includa majorarile (indexarile) stabilite prin hotarari judecatoresti si sa fie acelasi pentru tot personalul salarizat potrivit dispozitiilor de lege aplicabile in cadrul aceleiasi categorii profesionale, respectiv familii ocupationale prevazute de Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice.
    32. In consecinta, ca efect al neconstitutionalitatii art. 3^1 alin. (1^2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 43/2016), "nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare", la care se face egalizarea prevazuta de art. 31 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 (introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016), trebuie sa includa si drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoresti. Asadar, personalul care beneficiaza de aceleasi conditii trebuie sa fie salarizat la nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare din cadrul aceleiasi categorii profesionale si familii ocupationale, indiferent de institutie sau autoritate publica.”
Ca efect al acestei decizii a Curtii Constitutionale, prin Decizia nr. 2/16.01.2017 emisa de ANRSC ( f. 6 dosar apel) s-a dispus ca incepand cu data de 21.12.2016 apelanta sa beneficieze de salariul de baza lunar brut de 3.389 lei care reprezenta salariul de baza lunar brut al domnului Filimon Dorel-consilier juridic grad profesional IA, clasa de salarizare 70-gradatia 5 conform Sentintei civile a Tribunalului Botosani nr. 2906 din dosarul nr. 3157/40/2010.
Prin urmare, au ramas in discutie drepturile salariale ale apelantei pentru perioada 01.08.2016-20.12.2016, cu mentiunea ca pentru cele aferente lunii august 2016 Curtea a prezentat deja argumentele pentru care nu puteau fi aplicabile prevederile art. 3 1 alin. 1 2 din OUG nr. 57/2015 introdus prin OUG nr. 43/2016.
Curtea apreciaza ca din moment ce situatia juridica a personalului bugetar de acelasi grad, gradatie, vechime in functie sau in specialitate si aceleasi studii este identica, atunci si tratamentul juridic aplicabil - salariul de baza/indemnizatia de incadrare - trebuie sa fie acelasi. Prin "nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare", la care se face egalizarea prevazuta de art. 3 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2015 introdus prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 20/2016 trebuie sa includa si drepturile stabilite sau recunoscute prin hotarari judecatoresti astfel ca si pentru perioada 01.08.2016-20.12.2016 drepturile salariale ale apelantei trebuiau stabilite prin raportare la nivelul maxim al salariului de baza/indemnizatiei de incadrare al salariatului avand aceeasi functie, grad profesional, clasa de salarizare, gradatie din cadrul aceluiasi ordonator de credite, indiferent ca acesta era stabilit conform unei hotarari judecatoresti.
Pentru aceste considerente, retinand si sustinerea apelantei in sensul ca nu mai solicita modificarea Deciziei nr. 44/25.07.2016 emisa de ANRSC, aceasta nemaiproducandu-si efectele deoarece incepand cu data de 01.03.2017 salarizarea in cadrul intimatei se face in baza unui contract colectiv de munca,  in baza art.480 alin.2 C.pr.civ., Curtea va admite apelul, va schimba in parte sentinta apelata, in sensul ca va admite in parte actiunea si va obliga parata ca, incepand cu data de 01.08.2016 si pana la data de 20.12.2016, sa acorde reclamantei P. A. un salariul de baza lunar brut in cuantum de 3.389 lei si sa plateasca diferente dintre acest salariu de baza si cel efectiv incasat in aceasta perioada si va pastra celelalte dispozitii.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016