InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Saliste

cerere de reabilitare

(Sentinta penala nr. 87 din data de 14.11.2016 pronuntata de Judecatoria Saliste)

Domeniu Reabilitare (de drept sau judecatoreasca) | Dosare Judecatoria Saliste | Jurisprudenta Judecatoria Saliste

Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra cauzei penale privind pe petent SI, avand ca obiect cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.)
Fondul cauzei si dezbaterile au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 07.11.2016, incheiere ce face parte integranta din prezenta sentinta, fiind amanata pronuntarea cauzei la data de 14.11.2016, avand nevoie de timp pentru a delibera.

INSTANTA

Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Saliste la data de 17.08.2016 sub nr. xxx, petentul SI a solicitat sa se constate ca a intervenit  reabilitarea de drept  cu privire la pedeapsa amenzii penale din anul 2008 precum si a pedepsei de condamnare suferita in anul 1996.
In motivarea cererii, petentul-condamnat a aratat ca de la data ramanerii definitive a sentintelor penale si pana in prezent nu a mai suferit o noua condamnare, nu a mai creat nici un fel de probleme,  si-a indeplinit obligatiile impuse de instanta pe perioada termenului de supraveghere si a achitat cheltuielile judiciare la care a fost obligat prin sentinta penala.
In drept cererea nu a fost motivata.
La dosarul cauzei a fost depus copie de pe cazierul judiciar.
De asemenea a fost atasat XXXX al Judecatoriei Saliste, precum si sentinta penala nr. XXX a Judecatoriei Saliste, pronuntata in dosarul penal  nr.XXX. Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta penala XXX pronuntata de Judecatoria Saliste in dos. XXX,  petentul a fost condamnat la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala grava  prevazuta si pedepsita de art. 182 al.1 C.p, cu aplicarea art. 37 lit. b C.p. si art. 13 CP. De asemenea, s-au interzis inculpatului ca pedepse accesorii, exercitarea drepturilor civile prev. de art. 64 din Vechiul Cod penal, pe perioada executarii pedepsei principale, conform art. 71 din Vechiul Cod penal.
Sentinta a ramas definitiva prin nerecurare la data de 26.12.1996.
De asemenea, inculpatul a fost condamnat prin sentinta penala nr. XXX a Judecatoriei Saliste la pedeapsa de 4 ani inchisoare, pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala grava prev. de art. 182 alin.1 Cp, cu aplicarea art. 37 lit. b CP si art.39 CP.
Prin sentinta penala nr. XXX, petentul a fost condamnat la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 4000 lei   pentru savarsirea infractiunii de lovire sau alte violente prevazuta si pedepsita de art.  180 al.2 Cp. cu aplicarea art. 37 lit. b, art. 39 Cod penal.
Instan?a re?ine ca reabilitarea reprezinta institu?ia juridica prin care efectele unei condamnari, ce constau in interdic?ii, incapacita?i ?i decaderi, inceteaza pentru viitor, pentru fostul condamnat, care, o perioada de timp, a dovedit, prin intreaga sa comportare, ca s-a indreptat ?i ca este posibila reintegrarea sociala deplina a acestuia.
Spre deosebire de reabilitarea de drept, care este ob?inuta in mod automat ?i doar in cu privire la anumite pedepse, reabilitarea judecatoreasca este ob?inuta la cerere, numai prin interven?ia organelor judecatore?ti, pentru condamnarile mai grave. 
Reabilitarea judecatoreasca este dispusa daca sunt indeplinite condi?iile strict ?i limitativ prevazute de lege.
La data de 1 februarie 2014 a intrat in vigoare noul Cod penal, care instituie reguli diferite cu referire la condi?iile de reabilitare.
Luand act ca in ceea ce il prive?te pe petent regulile noi sunt favorabile in raport de regulile instituite de vechiul Cod penal, avand in vedere ?i aspectele re?inute in Decizia Cur?ii Constitu?ionale nr. 214/1997, respectiv in Decizia Inaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie nr. 25/2007 (decizii in care s-a re?inut, pe de o parte, ca situa?ia tranzitorie in succesiunea legilor penale se ive?te, daca de la data savar?irii infrac?iunii, cand ia na?tere raportul juridic penal de conflict, ?i pana la incetarea sau stingerea acestui raport prin executarea sau considerarea ca executata a pedepsei aplicate sau la inlaturarea consecin?elor condamnarii prin reabilitare, au intervenit una sau mai multe legi penale, iar, pe de alta parte, principiul constitu?ional al retroactivita?ii legii penale mai favorabile), instan?a va analiza cererea petentului prin raportare la prevederile de drept material inscrise in noul Cod penal.
Astfel, in cauza de fa?a, instan?a re?ine ca sunt incidente dispozi?iile art. 528 ?i urm. Cod de proc. pen.,  cu aplicarea art. 5 Cod penal ?i art. 166 ?i urmatoarele Cod penal.
In acest sens, se constata ca potrivit art. 166 Cod penal, condamnatul poate fi reabilitat, la cerere, de instan?a, dupa implinirea urmatoarelor termene: 4 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 2 ani, dar care nu depa?e?te 5 ani; 5 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 5 ani, dar care nu depa?e?te 10 ani; 7 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii mai mare de 10 ani sau in cazul pedepsei deten?iunii pe via?a, comutata sau inlocuita cu pedeapsa inchisorii; 10 ani, in cazul condamnarii la pedeapsa deten?iunii pe via?a, considerata executata ca urmare a gra?ierii, a implinirii termenului de prescrip?ie a executarii pedepsei sau a liberarii condi?ionate.
Art. 167 Cod penal dispune, cu privire la calculul termenului de reabilitare, ca termenele prevazute in art. 166 se socotesc de la data cand a luat sfar?it executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris. In cazul condamnarilor succesive, termenul de reabilitare se calculeaza in raport cu pedeapsa cea mai grea ?i curge de la data executarii ultimei pedepse.
Art. 168 Cod penal dispune, cu privire la condi?iile reabilitarii judecatore?ti, ca cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intrune?te urmatoarele condi?ii: nu a savar?it o alta infrac?iune in intervalul de timp prevazut in art. 166; a achitat integral cheltuielile de judecata ?i ?i-a indeplinit obliga?iile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand acesta dovede?te ca nu a avut posibilitatea sa le indeplineasca sau cand partea civila a renun?at la despagubiri.
Din actele dosarului rezulta ca sunt indeplinite condi?iile prevazute de noul Cod penal pentru a se dispune reabilitarea petentului.

Pedeapsa cea mai grea aplicata petentului este de 4 ani inchisoare, astfel ca aceasta este considerata executata la data de 26.12.2000, insa in speta,  termenul de reabilitare ar fi implinit la data de 31.10.2013 ( calculat de la data condamnarii acestuia prin sentinta penala nr. XXXX, definitiva prin decizia penala nr. XXX a Tribunalului S).
In ce prive?te plata cheltuielilor de judecata ?i a obliga?iilor civile, se constata ca petentul nu a depus la dosar acte justificative cu privire la plata acestora, insa se poate considera ca dreptul par?ilor civile de a li se plati preten?iile civile s-a stins, fie prin plata ori executare silita fie prin prescrip?ia dreptului la ac?iune. Petentul, de?i i s-a pus in vedere sa depuna dovezile din care rezulta achitarea preten?iilor civile, nu a putut prezenta astfel de documente. Dat fiind faptul ca, la acest moment, crean?ele par?ilor civile sunt stinse (oricare ar fi modalitatea prin care acestea s-au stins), nu i se va imputa petentului imposibilitatea prezentarii documentelor justificative, mai ales in contextul in care de la data ramanerii definitive a sentin?elor de condamnare au trecut mai bine de 16 ani, iar petentul nu are posibilitatea efectiva de a intra in legatura cu partea civila la acest moment pentru a ob?ine o dovada de la aceasta. In acest context, instan?a re?ine ca petentul se afla in imposibilitatea obiectiva a prezentarii dovezilor privind achitarea preten?iilor civile ?i nu va re?ine in sarcina acestuia vreo culpa apta sa il inlature de la beneficiul reabilitarii.
Fata de toate considerentele de fapt si de drept expuse mai sus, instanta in baza art. 528 Cod de procedura penala va admite  cererea petentului  SI cu domiciliul in XXX, fiul lui I si R, la data de XXX in loc. XXX jud. XX, identificat cu CI seria XX nr. XXX, CNP XXX si va constata ca a intervenit  reabilitarea de drept a condamnatului Sas Ilie cu privire la pedeapsa amenzii penale in cuantum de 4000 lei aplicata prin sentinta penala nr. XXX pronuntata de Judecatoria Saliste in dos. XXX ramasa definitiva la data de 25.03.2010, prin nerecurare si cu privire la pedeapsa de 4 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala grava  sentinta penala XXX pronuntata de Judecatoria Saliste in dos. XXX , ramasa definitiva la data de 15.04.1997.
In temeiul art. 537 NCPP dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni despre reabilitarea de drept pe sentinta penala nr. XXX pronuntata de Judecatoria Saliste in dos. XXX ramasa definitiva la data de 25.03.2010, prin nerecurare si pe sentinta penala XXX pronuntata de Judecatoria Saliste in dos. XXX , ramasa definitiva la data de 15.04.1997 prin nerecurare.
In baza art. 275 alin 3 NCPP cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

In baza art. 528  Cod de procedura penala rap art. 134 CP 1969. si urm. admite  cererea petentului SI domiciliat in XXXX, CNP XXX si in consecinta;
Dispune   reabilitarea  condamnatului SI cu privire la pedeapsa inchisorii de 4 (patru) ani inchisoare, aplicata prin sentinta penala nr. XXXX a Judecatoriei Saliste, pronuntata in dosar nr. XXX , definitiva prin nerecurare la data de 26.12.1996 si pentru pedeapsa de 4000 lei amenda penala aplicata prin sentinta penala nr. XXX a Judecatoriei Saliste pronuntata in dosar nr. XXX,definitiva prin decizia penala nr. XXXX a Tribunalului Sibiu.
Dispune efectuarea cuvenitelor mentiuni in fisa de cazier judiciar a condamnatului, precum si in sentinta de condamnare.
In baza art. 275 alin 3 NCPP cheltuielile judiciare avansate de stat raman in sarcina acestuia.
Cu drept de contestatie in termen de 10 zile de la comunicarea copiei de pe minuta.
Pronuntata in sedinta publica, astazi, 14.11.2016.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Reabilitare (de drept sau judecatoreasca)

Reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 138 din data de 29.09.2014
Cererea de constatare a intervenirii reabilitarii de drept introdusa inainte de termenul legal. Consecinte - Sentinta penala nr. 1 din data de 05.01.2016
Cerere de reabilitare. Competenta. - Decizie nr. 432 din data de 11.09.2008
Cerere de reabilitare. Refuzul petitionarului de a achita despagubirile civile la care a fost obligat prin hotarare - Decizie nr. 158 din data de 01.03.2007
Reabilitare judecatoreasca. Condamnari succesive. Conditii - Decizie nr. 574 din data de 19.09.2006
Reabilitatea judecatoreasca. Conditii de acordare a acesteia - Decizie nr. 21 din data de 12.01.2006
reabilitare de drept - Hotarare nr. 151 din data de 26.04.2011
Reabilitare judecatoreasca - Hotarare nr. 107 din data de 04.06.2011
Rabilitare - Sentinta penala nr. 75 din data de 03.03.2011
Reabilitare - Sentinta penala nr. 104 din data de 31.03.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 132 din data de 30.04.2010
Cerere de reabilitare (art.494 si urmatoarele C.p.p., art.134 si urmatoarele C.p.) - Sentinta penala nr. 60 din data de 19.02.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 41 din data de 05.02.2010
Desfiintarea sentintei primei instante in apel cu trimitere pentru rejudecare conform art.297 alin.(l) Cod procedura civila. Nelegalitatea deciziei din apel. - Decizie nr. 197 din data de 04.02.2009
Reabilitare de drept. Condamnare la pedeapsa inchisorii de 6 luni. - Hotarare nr. 1157 din data de 11.01.2006
reabilitare judecatoreasca - Sentinta penala nr. 819 din data de 22.06.2010
Reabilitare - Sentinta penala nr. 660 din data de 14.04.2009
Reabilitarea - Hotarare nr. 326 din data de 17.02.2009
Reabilitare. Condamnare pentru fapte comise din minorat. Inadmisibilitate - Sentinta penala nr. 698 din data de 03.11.2010
reabilitare de drept. masura de siguranta a internarii medicale. inadmisibilitate - Hotarare nr. 66 din data de 03.02.2010