InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

cerere de liberare conditionata

(Sentinta penala nr. 1576 din data de 25.08.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Liberare conditionata | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

R O M A N I A
JUDEC?TORIA SECTORULUI 4 BUCURE?TI-SEC?IA PENAL?

DOSAR NR. ...

SENTIN?A PENAL? NR. ...
?EDIN?A PUBLIC? DE LA 25 AUGUST 2010
INSTAN?A CONSTITUIT? DIN:
PRE?EDINTE:  ...
 GREFIER:      ...

Ministerul Public Parchetul de pe lang? Judec?toria sectorului 4 Bucure?ti a fost reprezentat de procuror ....  
Pe rol judecarea cauzei penale privind pe petentul condamnat ..., avand ca obiect cerere de liberare condi?ionat?.
      La apelul nominal f?cut in ?edin?? public? a r?spuns petentul, personal ?i asistat de ap?r?tor din oficiu ..., cu delega?ie avoca?ial? la dosar.
Procedura legal indeplinit?.
      S-a f?cut referatul cauzei de c?tre grefierul de ?edin??, dup? care, nemaifiind cereri de formulat sau probe de administrat, instan?a constat? cauza in stare de judecat? ?i acord? cuvantul in dezbateri.
      Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a cererii de liberare condi?ionat?, ca neintemeiat?, avand in vedere c? petentul este recidivist ?i a fost sanc?ionat.   
      Ap?r?torul petentului solicit? admiterea cererii, astfel cum a fost formulat?, avand in vedere c?, de?i Comisia de liber?ri a propus amanarea acestuia cu 6 luni, in cauz? sunt indeplinite condi?iile liber?rii condi?ionate, petentul executand frac?ia obligatorie de 2/3 din pedeaps?. De asemenea, solicit? s? se aib? in vedere caracterizarea petentului intocmit? de penitenciar.
      Petentul, personal, las? la aprecierea instan?ei modalitatea de solu?ionare a cererii ?i precizeaz? faptul c? a fost sanc?ionat pentru c? ar fi ripostat fa?? de un func?ionar din cadrul penitenciarului care l-a injurat de mam?. Arat? c? dore?te s? se reintegreze in societate, s? fie al?turi de familie, mai ales al?turi de mama sa care este internat? in spital.

 I N S T A N ? A

      La data de 21.07.2010 a fost inregistrat? pe rol cererea de liberare condi?ionat? formulat? de petentul condamnat ..., acesta contestand propunerea de amanare a comisiei de liberare condi?ionat?.
      Analizand actele ?i lucr?rile dosarului, instan?a re?ine c? la data de 15.07.2010 Comisia de propuneri pentru punerea in libertate condi?ionat? din cadrul Penitenciarului Bucure?ti-...a decis in unanimitate amanarea condamnatului pentru o perioad? de 6 luni.
      Din procesul verbal nr..../15.07.2010 rezult? c? acesta se afl? in executarea pedepsei de 2 ani inchisoare aplicat? prin s.pen. nr..../2009 a Judec?toriei Sectorului ... Bucure?ti, in baza c?reia a fost emis mandatul de executare nr..../2009. Executarea pedepsei a inceput la data de 11.03.2009 ?i va expira la 10.03.2011; pedeapsa este egal? cu ...zile, iar pentru a putea deveni propozabil in vederea liber?rii condi?ionate condamnatul trebuie s? execute 2/3 din pedeaps?, respectiv ...zile, din care, in cazul in care munce?te ...zile considerate ca executate pe baza muncii prestate, ?i ...zile efectiv executate. A executat de la 11.03.2009 pan? la 15.07.2010 un num?r de ...zile, i se consider? ca executate pe baza muncii prestate 0 zile, in total avand ...zile ca?tigate ?i executate.
      Potrivit art.59 C.pen., poate fi liberat condi?ionat condamnatul care a executat frac?iunea de pedeaps? prev?zut? de lege, este disciplinat, st?ruitor in munc? ?i d? dovezi temeinice de indreptare, ?inandu-se seama ?i de antecedentele sale penale.
      Petentul condamnat a executat frac?iunea de pedeaps? stabilit? in mod obligatoriu de lege, ins? acest lucru nu ii confer? un drept ci doar o voca?ie la acordarea liber?rii condi?ionate. Liberarea condi?ionat? este o m?sur? de excep?ie, care trebuie justificat? temeinic de comportamentul condamnatului, de natur? a crea instan?ei convingerea c? executarea restului de pedeaps? in stare de libertate ar conduce la atingerea scopului educativ ?i preventiv al pedepsei. 
      Pe durata deten?iei condamnatul a avut un comportament necorespunz?tor, fiind sanc?ionat disciplinar la data de ....05.2009 cu retragerea dreptului la vizit? pe o perioad? de 3 luni pentru injurii la adresa cadrelor penitenciarului, nu a muncit nicio zi, nu a fost recompensat niciodat?, in consecin?? nu a f?cut eforturi serioase in vederea reintegr?rii sociale.
      Prin urmare, se observ? c? nu sunt indeplinite condi?iile legale referitoare la existen?a dovezilor temeinice de indreptare ?i a st?ruin?ei in munc?.
      Mai mult, un aspect important la analiza oportunit??ii liber?rii condi?ionate prin prisma criteriilor legale il constituie existen?a antecedentelor penale.
      Or, condamnatul ... este recidivist, iar conform procesului-verbal intocmit de comisie a fost condamnat in repetate randuri pentru infrac?iuni indreptate impotriva patrimoniului.
      La analiza acord?rii liber?rii condi?ionate instan?a trebuie s? aib? in vedere ?i poten?ialul criminogen al persoanei private de libertate, cu atat mai mult cu cat acesta a mai beneficiat de liberare condi?ionat? (16.12.2008), s?var?ind ins? din nou la scurt timp o alt? infrac?iune.
       In consecin??, instan?a apreciaz? c? la acest moment este nevoie de executarea in continuare a pedepsei in vederea atingerii scopului educativ ?i preventiv prev?zut de art.52 C.pen., urmand s? resping? cererea ca nefondat?.
      Conform art.450 alin.2 C.pr.pen., instan?a va fixa termen de reiterare a cererii la data de 13.01.2011.
      Se va face aplicarea art.192 alin.2 C.pr.pen.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
                                                   HOT?R??TE:
      
      Respinge ca nefondat? cererea de liberare condi?ionat? formulat? de petentul condamnat ... (fiul lui ..., n?scut la ...in Bucure?ti, CNP ....).
      Fixeaz? termen de reiterare la data de 13.01.2011.
In baza art.192 alin.2 Cod procedur? penal? oblig? petentul condamnat la plata sumei de .... lei, reprezentand cheltuieli judiciare avansate de stat.
      Onorariul pentru asisten?a juridic? din oficiu se pl?te?te conform Protocolului incheiat intre ......
Cu drept de recurs in termen de 3 zile, de la pronun?are pentru Ministerul Public ?i de la comunicare pentru petentul condamnat.
Pronun?at? in ?edin?? public?, azi, 25 august 2010.

           PRE?EDINTE                                                                 GREFIER
         
2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Liberare conditionata

Liberare conditionata - Decizie nr. 247 din data de 15.12.2016
Liberare conditionata - Decizie nr. 237 din data de 08.12.2016
Masura educativa a libertatii supravegheate - Decizie nr. 454/R din data de 19.10.2004
Recurs, liberare conditionata. - Sentinta penala nr. 12/R din data de 14.01.2011
Mentinerea beneficiului liberarii conditionate in cazul condamnarii inculpatului la pedeapsa inchisorii - Decizie nr. 409 din data de 21.08.2008
Revocarea beneficiului liberarii conditionate - Decizie nr. 563 din data de 26.09.2006
Omisiunea instantei de a se pronunta cu privire la liberarea conditionata in temeiul art. 61 cod penal. - Decizie nr. 138/A din data de 11.04.2006
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014
actiune in constatare nulitate absoluta exceptia lipsei calitatii procesuale active - Hotarare nr. **** din data de 02.10.2014
anulare proces verbal - Hotarare nr. **** din data de 16.12.2014
cererea de acordare a statutului de refugiat si acordare protectie subsidiara cu privire la petent - Hotarare nr. **** din data de 14.08.2014
contestatie la executare drepturi banesti plati compensatorii - Hotarare nr. **** din data de 05.05.2014
obligatie de a face - demoleze acoperis constructie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
plangere contraventionala exceptie de nelegalitate, dispozitie de ridicare auto - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014