InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Imobil revendicat in conditiile Legii nr.10/2001. Unitate detinatoare. Instanta competenta teritorial.

(Decizie nr. 1973/A din data de 17.12.2004 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Bunuri si valori imobiliare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

Imobil revendicat in conditiile Legii nr.10/2001. Unitate detinatoare.  Instanta competenta teritorial.

Unitatea detinatoare in sensul Legii nr. 10/2001 este unitatea cu personalitate juridica ce exercita in numele statului dreptul de proprietate publica sau privata cu privire la bunul ce face obiectul legii ori unitatea cu personalitate juridica care are inregistrat in patrimoniul sau acel bun.
Decizia data de unitatea detinatoare in urma notificarii poate fi atacata potrivit art. 24 pct. 8 din Legea nr. 10/2001 la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare.

Sectia civila - decizia civila nr.1973/A/17 decembrie 2004

Prin sentinta civila nr.245/01.04.2004 Tribunalul Sibiu Sectia civila a admis ca intemeiata actiunea reclamantilor I.P., G.A. si B.L. in contradictoriu cu Ministerul Administratiei si Internelor, dispunandu-se desfiintarea Dispozitiei nr.391/18.02.2003 emisa de parat, care a fost obligat sa emita decizie motivata privind cererea de restituire a imobilului inscris in C.F. nr.12.303 nr.top 4030/1/1 de 37.410 m.p. in conformitate cu dispozitiile art.23 alin.1 din Legea nr.10/2001.
Pentru a hotari in acest mod instanta de fond a retinut in fapt pe baza actelor de la dosar ca imobilul revendicat a constituit proprietatea reclamantului I.P. si a sotiei sale in prezent decedata, imobilul trecut la sta in baza Decretului nr.107/1950 cu titlu de expropriere, concomitent intabulandu-se in C.F. dreptul de folosinta in favoarea Ministerului de Interne.
S-a conchis astfel ca imobilul a fost preluat fara titlu valabil si ca cei care il revendica sunt persoane indreptatite la masuri reparatorii in sensul art.3 din Legea nr.10/2001.
Sentinta civila sus  mentionata a fost apelata de Ministerul Administratiei si Internelor, solicitandu-se in principal desfiintarea ei si trimiterea cauzei Tribunalului Bucuresti Sectia civila ca instanta competenta sa solutioneze in fond cererea intimatilor in raport de dispozitiilor art.24 opct.7 si 8 din Legea nr.10/2001.
S-au adus critici si pe fondul cauzei in sensul ca in cauza sunt incidente dispozitiile Legii nr.1871991 asa cum de altfel au aratat insasi intimatii si cum de altfel au si procedat initial.
Examinand apelul prin prisma dispozitiilor art.137 Cod pr.civila, respectiv a exceptiei invocate, Curtea de apel a stabilit ca aceasta este intemeiata pentru considerente ce se vor arata.
Potrivit H.G. nr.498/2003 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare  unitara a legii mentionate in intelesul acestora sintagmele si formularile prevazute de lege au urmatoarele semnificatii:
- unitatea detinatoare este fie o unitate cu personalitate juridica ce exercita in numele statului dreptul de proprietate publica sau privata cu privire la un bun ce face obiectul legii, fie unitate cu personalitate juridica care are inregistrat in patrimoniul sau acel bun (regii autonome, societati, companii nationale si societati comerciale cu capital de stat, organizatii cooperatiste).
Ori potrivit art.24 pct.7 din Lege nr.10/2001 daca oferta este refuzata, potrivit alin.3, persoana indreptatita poate ataca in justitie decizia prevazuta la alin.1 in termen de 30 de zile de la data comunicarii acesteia.
Competenta de solutionare revine sectiei civile a tribunalului in a carei circumscriptie teritoriala se afla sediul unitatii detinatoare. Prin urmare, competenta materiala de solutionare in fond a cauzei revenea Tribunalului Bucuresti si nu Tribunalului Sibiu, asa cum gresit s-a investit aceasta instanta.
In conditiile in care in C.F. era intabulat dreptul de folosinta a Ministerului de Interne este mai mult decat evident ca aceasta institutie este unitatea detinatoare in sensul legii si a normelor  de aplicare unitara invocate.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Bunuri si valori imobiliare

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017