InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Contestatie impotriva Dispozitiei emisa in temeiul Legii nr. 10/2001 formulata de un tert. Competenta de solutionare a cererii apartine instantei competente potrivit dreptului comun.

(Decizie nr. 106 din data de 01.03.2012 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Bunuri si valori imobiliare | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Contestatie impotriva Dispozitiei emisa in temeiul Legii nr. 10/2001 formulata de un tert. Competenta de solutionare a cererii apartine instantei competente potrivit dreptului comun.

      Potrivit art. 26 alin 3 din Legea 10/2001 doar persoana care se pretinde indreptatita la restituirea in natura sau acordarea de masuri reparatorii poate ataca dispozitia la tribunal –sectia civila. Per a contrario, toate celelalte persoane care contesta o asemenea dispozitie se adreseaza instantei in conditiile art. 1 pct. 1 Cod pr. civ.

     Sectia I civila – Decizia civila nr. 106/01 martie 2012

Prin contestatia inregistrata la Tribunalul Hunedoara sub nr. 7163/22.10.2010, reclamanta SC CGC SRL Alba a chemat in judecata paratii Primarul Orasului G. si pe BSC, solicitand anularea dispozitiei nr. 441/30.11.2010 emisa de Primarul parat si obligarea paratilor la cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca este proprietar al constructiei Vila nr. 5 inscrisa in CF 2833 G., iar prin Dispozitia nr. 441/2010 o parte din acest teren a fost restituit paratului BSC in temeiul Legii nr. 10/2001, creandu-se prin aceasta un real  pericol de a fi  ingradit accesul in propria cladire. Dispozitia a fost emisa cu  incalcarea prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001, care stabilesc ca in cazul in care pe terenurile preluate abuziv s-au edificat constructii noi, restituirea terenului se va dispune doar pentru  partea de teren ramasa libera.
In drept s-au invocat dispozitiile legii nr. 10/2001.
Prin cererea inregistrata sub nr. 7190/97/23.12.2010, reclamantii BDE, TR si SC F SRL Alba Iulia, au formulat contestatie impotriva aceleiasi dispozitii nr. 441/2010, emisa de intimatul Primarul orasului G., solicitand anularea acesteia si obligarea paratului la plata cheltuielilor de judecata.
In motivarea contestatiei, reclamantii au  aratat ca restituirea terenului inscris in CF 2833 G. s-a facut in baza expertizei topografice efectuata de expertul LV  in dosarul nr. 5895/2004, instanta restituind paratului BSC, parcela nr. 1, rezultata prin dezmembrarea parcelei in suprafata de 6028 mp si atribuind paratului calea de acces la Vila nr. 10, proprietatea reclamantei SC F SRL Alba Iulia, parcarea din fata din vilei si terenul de sub Vila nr. 4 – proprietatea lui TR si  parcarea din fata Vilei nr. 5 – proprietatea SC CGC SRL Alba Iulia. Restituirea in aceasta  modalitate a terenului s-a facut cu  incalcarea art. 10 alin. 2 si art. 11 alin. 3 din Legea nr. 10/2001.
Prin cererea inregistrata la Tribunalului Hunedoara sub nr. 20/97/3.01.2011 reclamantul TR a solicitat anularea dispozitiei nr. 441/30.11.2010 emisa de Primarul parat.
A aratat in esenta ca sentinta civila nr. 1063/2005 a Tribunalului Hunedoara, in executarea careia s-a emis dispozitia atacata, nu-i este opozabila, nefiind parte in proces, desi in perioada respectiva, era deja proprietarul Vilei nr. 4. Sentinta a fost emisa cu nerespectarea dispozitiilor imperative ale art. 10 alin. 2 din Legea nr. 10/2001.
Toate aceste contestatii au  fost conexate, in temeiul art. 164 C. proc. civ.
Prin sentinta civila nr. 256/5.10.2011 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, au  fost respinse contestatiile formulate de SC CGC SRL Alba, BDE, TR si SC F SRL Alba Iulia, in contradictoriu  cu  intimatul BSC impotriva Dispozitiei nr. 441/2010 emisa de intimatul Primarul Orasului G.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, Tribunalul a retinut ca prin sentinta civila nr. 163/2005, Tribunalul Hunedoara a admis contestatia formulata de intimatul BSC impotriva Dispozitiei nr. 3/2004 emisa de Consiliul de Administratie a SC G SA, pe care a desfiintat-o si a dispus restituirea catre intimatul BSC a suprafetei de 1000 mp teren inscris in CF 2833 G, nr. top. (3332, 3333, 3334)/4, potrivit variantei  II din expertiza topografica, efectuata de expert judiciar LV. Sentinta a ramas irevocabila prin epuizarea cailor de atac. Ca urmare, Primarul orasului G. s-a conformat dispozitivului sentintei si a emis Dispozitia nr. 441/2010, prin care a restituit terenul intimatului. Instanta de fond a retinut ca potrivit art. 24 alin. 3 din Legea nr. 10/2001, contestatorii in cauza, indiferent de interesul pe care il justifica, nu au calitatea procesuala de a cere in temeiul acestui act normativ anularea Dispozitiei nr. 441/2010. De aceea, a respins contestatia formulata impotriva acestei dispozitii.
Impotriva acestei sentinte au  declarat recurs reclamantii, solicitand, in temeiul art. 304 pct. 3 si 9 C. proc. civ., casarea hotararii si trimiterea actiunii spre competenta solutionare, in prima instanta la Judecatoria Orastie.
      Recurentii sustin ca luand in cunostinta de continutul deciziei nr. 4108/18.05.2005 a ICCJ – Sectia civila, au introdus la Judecatoria Orastie actiune de drept comun de constatare a nulitatii absolute a Dispozitiei Primarului nr. 441/2010, formand obiectul dosarului nr. 679/272/2011. Atunci au precizat si contestatiile din prezentul dosar, in sensul de a fi  considerate actiune de constatare a nulitatii absolute, iar valoarea fiind mai mica de 500.000 lei, au solicitat declinarea competentei in favoarea Judecatoriei Orastie, ca actiune de drept comun, care sa fie conexata cu  dosarul nr. 679/272/2011. Reclamantii fiind terti in raport cu  procedura reglementata de Legea nr. 10/2001, in cadrul careia a fost emisa dispozitia atacata, nu au calea unei actiuni in anularea acestei  decizii.
      Analizand legalitatea si temeinicia hotararii atacate, din oficiu si prin prisma motivelor de recurs raportat la art. 304 C. proc. civ, Curtea a admis recursul declarat de catre reclamanti impotriva sentintei pronuntata de catre Tribunalul Hunedoara pe care a casat-o si a dispus trimiterea cauzei spre competenta solutionare Judecatoriei Orastie, retinand urmatoarele:
Recurentii au  interes in atacarea Dispozitiei emisa de Primar cata vreme sustin ca sunt proprietari asupra terenurilor care au fost reconstituite in baza Legii nr. 10/2001, in favoarea paratului BSC. Fiindu-le lezat dreptul de proprietate asupra terenului aflat in proprietate, printr-un act de dispozitie emis in cadrul unei proceduri administrativ – jurisdictionale, reclamantii au  si calitate procesuala de a ataca acest act. De aceea, in mod gresit instanta a solutionat cauza, retinand exceptia lipsei calitatii procesual active a contestatorilor. Nefiind analizata cauza in fond, se impune casarea cauzei cu trimitere spre rejudecare.
Potrivit art. 26 alin 3 din Legea 10/2001 dispozitia de respingere a notificarii sau a cererii de restituire in natura poate fi atacata de persoana care se pretinde indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul unitatii detinatoare.
      Asadar textul de lege prevede expres situatiile in care este competenta sectia civila a tribunalului sa solutioneze o plangere impotriva dispozitiei emise in temeiul Legii 10/2001. Doar persoana care se pretinde indreptatita la restituirea in natura sau acordarea de masuri reparatorii poate ataca aceasta dispozitie la tribunal –sectia civila. Per a contrario, toate celelalte persoane care contesta o asemenea dispozitie se adreseaza instantei in conditiile art. 1 pct. 1 Cod pr. civ.
      Fata de aceste considerente, s-a constatat ca in mod gresit tribunalul a analizat ca instanta de fond cererea formulata de reclamanti, de anulare a Dispozitiei emisa in baza Legii nr. 10/2001 de Primarul Orasului, cu incalcarea normelor de competenta, fiind incidente dispozitiile art. 304 pct. 3 C. proc. civ.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Bunuri si valori imobiliare

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017